UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.13 - Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

18-04-2017 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

18-04-2017 18:30:00


PUNKTER

1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 18. april 2017
2. Holbæk Erhvervsforums årlige afrapportering
3. Drøftelse af branding
4. Lokalt Vækstråd Jyderup - Lukket punkt
5. Evt.1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 18. april 2017

Dagsorden og tidsplan til mødet den 18. april 2017

Sagsgang og sagstype
Dagsorden for Projektudvalget for Vækst den 18. april 2017:
 
1) Årsafrapportering fra Holbæk Erhvervsforum, ved direktør Kenny Jensby (kl. 15.30 – 16.30)
 
2) Drøftelse af branding, herunder oplæg fra fire brandingvirksomheder,  ved Henrik Hyldgaard Schmidt og Karen Breiner Nielsen (kl. 16.30 – 18.20):

 
 
 
 
 
 
3) Lukket punkt: Forslag om oprettelse af Lokalt Vækstråd Jyderup, Kurt Næsted  (kl. 18.20-18.30)
4) Evt (kl. 18.30)
2. Holbæk Erhvervsforums årlige afrapportering

Holbæk Erhvervsforums årlige afrapportering

Sagsgang og sagstype
Præjektudvalget for Vækst
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
1) Udvalget tager den årlige afrapportering fra Holbæk Erhvervsforum, ved direktør Kenny Jensby til efterretning.

Beskrivelse af sagen
På baggrund af den samarbejdsaftale, der er indgået mellem Holbæk Kommune og Holbæk Erhvervsforum (gældende fra den 1/1 2016 til 31/12 2019), fremlægger direktør Kenny Jensby den årlige afrapportering over Erhvervsforums indsatser.
 
Afrapporteringen omfatter de prioriterede områder, som samarbejdsaftalen indeholder:
 
· Erhvervsforum, herunder øvrige erhvervsserviceydelser
· Turisme
· Byforum/detailhandel
· Iværksætteri
· Byrådets Vækstpolitik med handlingsplan
· Nye tiltag, herunder internationalisering/Kina
På baggrund af afrapporteringen vil der kunne korrigeres i det kommende års indsatser, så potentialet for vækst hele tiden holdes som vigtigste fokus.
 
På Vækstudvalgets møde vil Kenny Jensby præsentere selve afrapporteringen.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 18-04-2017
Udvalget tog afrapporteringen fra Holbæk Erhvervsforum til efterretning.
Aktivitetsafrapportering, formandens beretning og præsentationen fra mødet er vedlagt som bilag til referatet.


caseno16-54312_#4180154_v1_bilag til væu ref, hef præsentation_18_4_17.pdf.pdf
caseno16-54312_#4180150_v1_bilag til væu ref hefaktivitets_afrapportering_2016.pdf.pdf
caseno16-54312_#4180147_v1_bilag til væu ref hef formandens beretning_2017_upp.pdf.pdf

Bilag

bilag til VÆU ref, HEF præsentation_18_4_17.pdf
bilag til VÆU ref HEFaktivitets_afrapportering_2016.pdf
bilag til VÆU ref HEF Formandens beretning_2017_upp.pdf


3. Drøftelse af branding

Drøftelse af branding

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

  1. vækstudvalget drøfter brandingproces med henblik på valg af eksternt bureau på mødet i maj.

Beskrivelse af sagen
På baggrund af et ønske om at arbejde mere målrettet med Holbæk Kommunes brand og image, har administrationen inviteret fire eksterne kommunikationsbureauer til at give deres bud på en branding- eller imageproces.
 
De fire bureauer er:
 
Stagis
Hill+Knowlton
Operate
Radius Kommunikation
 
Bureauerne er blevet bedt om at tage udgangspunkt i Holbæk Kommune som et geografisk område og ikke snævert forstået som organisationen.
 
Målet med at arbejde med branding og image er at få flere tilflyttere og også gerne virksomheder til Holbæk Kommune. Processen skal altså bygge oven på den tilflytterindsats, som vækstudvalget igangsatte i 2016.
 
Det er ligeledes specificeret for bureauerne, at resultatet af processen skal være genkendeligt og realistisk for vores nuværende borgere, således at det også kan styrke deres stolthed over det sted, de bor.
 
Opgavebeskrivelse
 
Som det fremgår af nedenstående opgavebeskrivelse, er der fokus på at opnå viden om, hvad Holbæk Kommune kan brande sig på, og hvordan konkurrencesituationen ser ud i forhold til andre kommuner.
 
Bureauerne skal løse nedenstående opgave:
 
 
Præsentation for vækstudvalget
 
Bureauerne vil hver lave en præsentation på 20 minutter på vækstudvalgets møde. De er blevet bedt om at:
 
Drøftelse og beslutning
 
På mødet den 18. april drøftes bureauernes oplæg. På mødet i maj træffer vækstudvalget beslutning om, hvorvidt man skal gennemføre en brandingproces og i givet fald, om et af de fire bureauer skal løse opgaven.

Økonomiske konsekvenser
Bureauerne konkurrerer inden for en økonomisk ramme på 200.000 kroner. Herudover skal Holbæk Kommune regne med mindre udgifter til lokaleleje og forplejning i forbindelse med eksempelvis events og interviews. Bureauerne vil i deres præsentation angive omfanget af disse udgifter.
 
For at udføre det vindende bureaus anbefalinger er der behov for yderligere penge til eksempelvis annoncering. Pengene skal findes i vækstudvalgets puljer - dette drøftes på mødet i maj.  

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 18-04-2017
Vækstudvalget drøftede på baggrund af de fire oplæg den videre proces for valg af eksternt bureau, og traf beslutning om hvilket bureau, man ønskede at arbejde videre med.


caseno16-35675_#4167651_v1_oplæg til bydere på brandingproces 2017.docx

Bilag

Oplæg til bydere på brandingproces 2017


4. Lokalt Vækstråd Jyderup - Lukket punkt
5. Evt.

Evt.

Sagsgang og sagstype
Eventuelt: bilag Årshjul og budgetoversigt

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 18-04-2017
Ingen beslutninger.


caseno16-54312_#4165480_v1_bilag til evt. 18. april væu - årshjul -2017 - 3.7.pdf.pdf
caseno16-54312_#4174216_v1_evt) april vækstudvalgets budget.pdf.pdf

Bilag

bilag til evt. 18. april VÆU - Årshjul -2017 - 3.7.pdf
evt) april Vækstudvalgets budget.pdf