UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

14-03-2017 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

14-03-2017 18:30:00


PUNKTER

1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 14. marts 2017
2. Orientering om Status på Projekt Læringscenter Holbæk
3. Prioritering af Vækstudvalgets budget
4. Evaluering af Vækstudvalget - Lukket punkt
5. Evt, 14. marts1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 14. marts 2017

Dagsorden og tidsplan til mødet den 14. marts 2017

Sagsgang og sagstype
Mødet bliver holdt i mødelokale 0.13 på Kanlastæde 2 i Holbæk.
 
Tidsplan er:
 
  1. Status og orientering om Læringscenter Holbæk, Julie Becher (45 minutter)
  2. Drøftelse og beslutning: Prioritering af Vækstudvalgets budget, Erik Kjærgaard Andersen (½ time)
  3. Drøftelse: Første skriv på ’Vækstudvalget 2014-2017’, Erik Kjærgaard Andersen (1 time)
  4. Eventuelt
2. Orientering om Status på Projekt Læringscenter Holbæk

Orientering om Status på Projekt Læringscenter Holbæk

Sagsgang og sagstype
Orienteringssag
 
Projektudvalget for Vækst

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. orienteringen om status på Projekt Læringscenter Holbæk tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Vækstudvalget fik i oktober 2016 en første status på projektet. I denne orienteringssag gives en meget kort status på projektet, som suppleres med en mundtlig orientering med udgangspunkt i projektets målhierarki på Vækstudvalgets møde.
 
Udvalgte projekt-aktiviteter oktober-februar 2016
 
 
Der er endnu usikkert hvornår og hvordan resten af Østre skole skal renoveres, og dermed også præcist hvornår de statslige institutioner flytter til Holbæk.
 
Som grundlag for kommunikationen med potentielle brugere, samarbejdspartnere og interessenter er der lavet en hjemmeside. Den findes her: http://husc.holbaek.dk/ 
 
I forbindelse med dialogen med potentielle brugere har vi erfaret at navnet Læringscenter Holbæk skabte mere misforståelse end forståelse. Vi er endt på det rammende (men lange) navn Holbæk Uddannelses- og Studiecenter – med den nogenlunde mundrette forkortelse HUSC. Der muliggør ordspil som HUSC mulighederne og HUSC din uddannelse mv.
 
 
Vækstforum Sjælland annoncerede i november efter ansøgninger, der skulle være med til at sikre, at flytningen af statslige arbejdspladser skaber varig vækst, beskæftigelse og udvikling i Region Sjælland. Vi lavede derfor en ansøgning fra Holbæk Kommune – og er siden blevet bevilget 1 million støtte-kroner. Vi skal fortsætte og udvide arbejdet omkring skabelsen af en uddannelses- og læringsklynge i Nordvestsjælland med udgangspunkt i Eva, Akkrediteringsinstitutionen og Danida, HUSC, samarbejdet med uddannelsesinstitutioner, nabokommuner mv.
 
Der er 3 indsatsområder:
· Samarbejde med de statslige institutioner om uddannelse og arbejdskraftbehov
· HUSC/Læringscenter i fysisk tilknytning til udflytningen
· Vækstmiljø i fysisk tilknytning til udflytningen
Totalbudgettet er på 2 mio. kr. over de næste tre år– primært til løn. Eftersom der er krav om 50 % medfinansiering har vi søgt om midler til aktiviteter, der ligger tæt på det vi i forvejen havde ønske om.
EVA, Akkrediteringsinstitutionen, RUC, UCSJ, Holbæk Erhvervsforum, samt Kalundborg og Odsherred kommuner bakkede op med samarbejdsaftaler og hensigtserklæringer, hvilket var medvirkende til at vi fik pengene.
 
 
På kort sigt er der potentiale i at HUSC også er et tilbud til de af Holbæk kommunes borgere, der allerede studerer - typisk i Roskilde eller København. HUSC rummer faciliteter til projektarbejde og specialeskrivning, gruppearbejde mv og kan på den måde understøtte studieaktiviteter for studerende bosat i Holbæk. I første omgang vil vi derfor henvende os til studerende bosat i Holbæk kommune med tilbud om at bruge HUSC og med en invitation til dialog om muligheder og behov.
 

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 14-03-2017
Udvalget tog orienteringen om status på HUSC til efterretning.
3. Prioritering af Vækstudvalgets budget

Prioritering af Vækstudvalgets budget

Sagsgang og sagstype
Vækstudvalget
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Vækstudvalget – på baggrund af beslutningen truffet i Økonomiudvalget og forventet beslutning i byrådet – prioriterer i udvalgets budget og midler, herunder beslutter hvordan reduktionen på 4,5 mio. kr. gennemføres.

Beskrivelse af sagen
På baggrund af beslutningen truffet i Økonomiudvalget og forventet beslutning i byrådet skal Vækstudvalgets budget for 2017 reduceres med 4,5 mio. kr.
 
Som det fremgår af det ’faste’ bilag til møderne (se under eventuelt) indeholder budgettet:
 
10 mio. kr. fra Vækstpuljen og 3.625 mio. kr. fra Overførslen fra 2016, hvilket giver et samlet beløb på 13.625 mio. kr. i alt
 
Fra de 13.625 mio. kr. skal trækkes 2,5 mio. kr. fra som følge af besparelse fra budget 2017 – så er der 11.125 mio. kr. tilbage.
 
Til de 11.125 mio. kr. skal lægges de 2 mio. kr., som følge af budgetaftale 2017 (markedsføring og udvikling&igangsættelse). I alt er der samlet set 13.125 mio. kr. i puljen
 
Af de 13.125 mio. kr. er der disponeret, kontraktbestemt og/eller udbetalt følgende:
Der er med andre ord disponeret for 6.94 mio. kr. – hvilket efterlader 6.185 mio. kr. til rest
 
De 6.185 mio. kr. dækker over: de 2 mio. kr. til ’indsatser i lokalområder’ og de 4.185 mio. kr., som lige nu figurer som ’rest på puljen’.
 
De ’udisponerede’ midler 6.185 mio. kr. prioriteres, så der findes 4,5 mio. kr., som pålagt af Byrådet. Det efterlader 1.685 mio. kr. til rest.
 
Af tiltag og initiativer, som er i ’kø’ til godkendelse er:
500.000 til ’Bylivsstrategi’
250.000 til ’Branding-kampagne’
255.000 til ”Brune turistskilte” (såfremt Byrådet vedtager punktet)
100.000 til udvalgets studietur.
1.105 mio. kr. til ’mulige’ udgifter. Dermed er der 0.580 mio. kr. tilbage til resten af 2017.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 14-03-2017
Vækstudvalget prioriterede i udvalgets budget og midler, så reduktionen på 4,5 mio. kr. blev gennemført.
 
Udvalget havde 15.625 mio. kr. i indtægter i 2017 – og samlet set 7 mio. kr. i besparelser. Det giver en indtægt på 8.625 mio. kr.
 
På udgiftssiden er der samlet opgjort af både igangsatte initiativer og aftaler – og aftaler ’i kø’, som forventes udmøntet, udgifter for i alt 8.045 mio. kr.
 
Det giver 0.580 mio. kr. til rest for den resterende del af 2017.
 
Med referatet sendes en opdateret version af oversigten over udvalgets midler.
 
Udvalget besluttede, at 250.000 til ’Branding-kampagne’ tages fra den ene million, som blev afsat til markedsføring i forbindelse med budgetaftalen.
 
Udvalget besluttede endvidere, at der skal arbejdes videre med ”Bylivsstrategien”, men det er vigtigt, at der er indsatser og konkrete tiltag i lokalområderne. Udvalget vil derfor gerne se strategien igen på maj mødet med bud på anvendelse af midler og konkrete indsatser.
 
Studieturen arbejdes der videre med, men med øje på budgettet.
4. Evaluering af Vækstudvalget - Lukket punkt
5. Evt, 14. marts

Evt, 14. marts

Sagsgang og sagstype
Bilag til eventuelt: årshjul og budgetoversigt

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 14-03-2017
Kurt orienterede kort om invitation fra Celle, og udvalget fandt, at der ikke skulle sendes repræsentanter til Celle.
 
Udvalget fandt ikke en politisk repræsentant til Fishing Zealand.


caseno16-54312_#4138054_v1_bilag 14 marts væu - årshjul -2017 - 3.6.pdf.pdf
caseno16-54312_#4154201_v1_bilag til ref 143 oversigt over vækstudvalgets midler.ref.pdf.pdf

Bilag

bilag 14 marts VÆU - Årshjul -2017 - 3.6.pdf
bilag til ref 14/3 oversigt over Vækstudvalgets midler.ref.pdf