UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

07-02-2017 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

07-02-2017 18:30:00


PUNKTER

1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 7. februar 2017
2. Beslutning om tilskud til etablering af brune turistoplysningstavler om Andelslandsbyen og Brorfelde
3. Temamøde med Væksthus Sjælland
4. Evt punkt1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 7. februar 2017

Dagsorden og tidsplan til mødet den 7. februar 2017

Sagsgang og sagstype
Mødet bliver holdt i mødelokale 0.13 på Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.
 
Dagsorden og tidsplan:
 
1) Beslutningspunkt: ”de brune skilte” langs motorvejen (15 min)
2) Temamøde med Væksthus Sjælland (2 timer):
a) Væksthuset som sådan: hvad er formålet med Væksthuset
b) Vækstfabrikkerne, herunder iværksætteri/inkubator/entreprenørship-mulighederne
c) Væksthusets analyseafdeling, herunder hvordan ser tallene ud for Holbæk Kommune
d) Væksthusets projekt: ”FinanceZealand”
e) Vejen frem? Væksthusets bud på, hvad Holbæk Kommune kan gøre, hvis vi vil skabe mere vækst.
3) Evt.
2. Beslutning om tilskud til etablering af brune turistoplysningstavler om Andelslandsbyen og Brorfelde

Beslutning om tilskud til etablering af brune turistoplysningstavler om Andelslandsbyen og Brorfelde

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. det besluttes, at yde et tilskud på 255.000 kr. til etablering af i alt 4 brune turistoplysningsstavler, som viser til Brorfelde og Andelslandsbyen ved udvalgte motorvejsafkørsler.

Beskrivelse af sagen
Langs de danske motorveje står der brune turistoplysningstavler, som viser en attraktion eller seværdighed, som trafikanten kan nå frem til fra næste motorvejsfrakørsel. De nuværende tavler er del af en forsøgsordning, som nu er blevet permanent.
 
Således er der nu mulighed for at ansøge om etablering af nye tavler langs motorvejene. Både Andelslandsbyen Nyvang og Brorfelde Observatorium ønsker at blive synliggjort på de brune turistoplysningstavler. Derfor skal Vækstudvalget beslutte, om der skal afsættes midler til at etablere tavlerne, såfremt Vejdirektoratet giver tilladelse hertil.
 
Et eksempel på en eksisterende tavle er vedlagt i bilaget.
 
Tavler som viser hhv. Brorfelde og Andelslandsbyen vil være en markant synliggørelse af attraktionerne for de mange forbipasserende, som benytter motorvejene. Denne synliggørelse er i tråd med Holbæk Kommunes vækstpolitik, som har fokus på potentialet i at skabe vækst gennem udvikling af turismen.
 
En tavle ved motorvejen vil styrke synligheden af Andelslandsbyen, som i 2016 havde 65.000 besøgende. Ligeledes vil det være en markant synliggørelse af det nyetablerede Brorfelde Observatorium, som forventer op mod 40.000 besøgende årligt i 2020 og frem.
 
Det er Vejdirektoratet, som beslutter, om der kan opsættes en tavle, og som administrerer den nye ordning for brune turistoplysningstavler. Motiv og navn afklares individuelt mellem den enkelte seværdighed eller attraktion og Vejdirektoratet. Illustrationen laves af Vejdirektoratets grafiker.
 
Deadline for ansøgninger er ultimo februar.
 
Skiltenes placering
Holbæk Kommune vil i sin ansøgning og sideløbende dialog arbejde for den mest optimale placering med mest mulig synlighed for begge attraktioner. Det er Vejdirektoratet, som beslutter, hvilke frakørsler skiltene skal placeres ved.
 
Vedhæftede bilag viser de motorvejsfrakørsler, som er relevante for de ønskede placeringer af skiltene.
 
Holbæk Kommune er i sideløbende dialog med Odsherreds Kommune om koordinering af evt. ansøgninger til Vejdirektoratet.
 
Kommunal supplerende vejvisning
For at understøtte de brune turisttavler langs motorvejen, kan kommunen opsætte servicevejvisningstavler ved kommunevejene, som guider trafikanterne fra motorvejen og helt hen til attraktionerne. 
 
Administration anslår, at den samlede udgift til etablering af disse skilte vil være 25.0000 kr.

Økonomiske konsekvenser
Omkostningerne er beregnet til ca. 140.000 kr. pr. seværdighed (etablering af ét skilt i hver retning), svarende til 280.000 kr. for begge seværdigheder:
 
Omkostninger Brorfelde-skilt                         140.000 kr.
Omkostninger Andelslandsbyen-skilt            140.000 kr.
Omkostninger kommunale servicetavler          25.000 kr.
Total omkostninger                                       305.000 kr.    
 
Både Brorfelde og Andelslandsbyen Nyvang har tilkendegivet, at kunne bidrage med 25.000 kr. hver, dermed ender det samlede finansieringsbehov på 255.000 kr.
 
Finansieringsmodel
Bidrag Brorfelde                                               25.000 kr.
Bidrag Andelslandsbyen                                  25.000 kr.
Bidrag Holbæk Kommune                              255.000 kr.
 
Da der er tale om en ny ordning, er der endnu ikke fuld klarhed over driftsforpligtelserne. Vejdirektoratet har telefonisk anslået en samlet årlig driftsudgift på 2.000 kr. for alle 4 skilte.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 07-02-2017
Et flertal bestående af A, B og V anbefaler, at indstillingen blev tiltrådt.
Et mindretal bestående af O anbefaler, at indstillingen blev tiltrådt for så vidt angår Brorfelde, og forkastet for så vidt angår Andelslandsbyen.
Et mindretal bestående af I anbefaler, at indstillingen forkastes.
 
O og I ønsker at gøre brug af standsningsretten og at sagen forelægges byrådet.


caseno17-3635_#4101076_v1_bilag, relevante motorvejsfrakørsler og eksempel på tavle.pdf.pdf

Bilag

Bilag, relevante motorvejsfrakørsler og eksempel på tavle.pdf


3. Temamøde med Væksthus Sjælland

Temamøde med Væksthus Sjælland

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Udvalget tager oplægget om Væksthuset og dets aktiviteter til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Som et særligt udpeget tema er Væksthus Sjælland sat på dagsordenen på Vækstudvalgets møde den 7. februar 2017.
 
Direktør for Væksthus Sjælland Mads Váczy Kragh præsenterer Væksthuset – og de aktiviteter, som Væksthuset gennemfører:
 
1) Væksthuset som sådan: hvad er formålet med Væksthuset
2) Vækstfabrikkerne, herunder iværksætteri/inkubator/entreprenørship-mulighederne
3) Væksthusets analyseafdeling, herunder hvordan ser tallene ud for Holbæk Kommune
4) Væksthusets projekt: ”FinanceZealand”
5) Vejen frem? Væksthusets bud på, hvad Holbæk Kommune kan gøre, hvis vi vil skabe mere vækst.
 
Mads Váczy Kragh har fået afsat maximalt 2 timer inklusiv debat og spørgsmål.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 07-02-2017
Udvalget tog oplægget om Væksthuset og dets aktiviteter til efterretning – med efterfølgende god diskussion.


caseno16-54312_#4122269_v1_lvi_holbæk_k32016.pdf.pdf
caseno16-54312_#4122266_v1_holbæk oplg erhvervsudvalg.pdf.pdf

Bilag

LVI_Holbæk_k32016.pdf
Holbæk oplg erhvervsudvalg.pdf


4. Evt punkt

Evt punkt

Sagsgang og sagstype
Eventueltpunkt på Vækstudvalgets møde 7. februar 2017, med to bilag: årshjul og budgetoversigt

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 07-02-2017
Kurt Næsted orienterede kort om årshjulet og den varslede evaluering af udvalgets arbejde i april.


caseno16-54312_#4102556_v1_væu - årshjul -2017 - 3.4.pdf.pdf
caseno16-54312_#4083364_v1_bilag til evt. oversigt over vækstudvalgets midler. jan2017.pdf.pdf

Bilag

VÆU - Årshjul -2017 - 3.4.pdf
bilag til evt. Oversigt over Vækstudvalgets midler. jan2017.pdf