UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

17-01-2017 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

17-01-2017 17:00:00


PUNKTER

1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 17. januar 2017
2. Orientering om status på turismeindsatsen i Holbæk Kommune og på Orø
3. Beslutning om studietur til Hamborg
4. Beslutning - Ansøgning fra Småøernes LAG
5. Evt.1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 17. januar 2017

Dagsorden og tidsplan til mødet den 17. januar 2017

Sagsgang og sagstype
Mødet bliver holdt i mødelokale 0.13 på Kanalstræde.
 
Dagsorden og tidsplan er følgende:
 
Kl. 15.30
Orienteringspunkt: Status på Turisme indsatsen og indsatsen med Orø-konsulenten.
Claus Westergaard, Sune A. Nielsen og Kenny Jensby deltager (45 min)
 
Kl. 16.15
Drøftelse og beslutning: Oplæg om studietur til Hamborg (15 min)
 
Kl. 16.30
Beslutning: Ansøgning om støtte til Småøernes LAG (15 min)
 
Kl. 16. 45
Evt (årshjul – og budgetoversigt)
 
Kl. 17.00 starter temamødet med Byrådet i kantinen.
2. Orientering om status på turismeindsatsen i Holbæk Kommune og på Orø

Orientering om status på turismeindsatsen i Holbæk Kommune og på Orø

Sagsgang og sagstype
Orienteringspunkt, VÆU

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Udvalget tager orienteringen om status på projektet: ”Ø-konsulent på Orø” til efterretning.
2) Udvalget tager orienteringen om status på turismeindsatsen i kommunen generelt til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Et af de prioriterede indsatsområder i Vækstpolitikken er turismen – ikke forstået som turister som sådan, men hvordan vi bedst udvikler og underbygger turismeerhvervet, attraktioner og events. Målet med turismeindsatsen er at skabe og markedsføre kommunen bredt overfor ’resten’ af verden – og samtidig bidrage til at skabe en levende kommune i udvikling overfor de borgere, som har valgt at bo i kommunen.
 
Derfor iværksatte Projektudvalget for Vækst en særlig indsats over for Orø ved at ansætte en Ø-konsulent. Projektet løb fra medio 2014 til ultimo 2016.
 
Status og evaluering vedrørende Ø-konsulenten på Orø vil berøre:
 
Status på den generelle turismeindsats i Holbæk Kommune – og de kommende indsatser i 2017 vil omhandle:

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 17-01-2017
Udvalget tog først orienteringen om status på projektet: ”Ø-konsulent på Orø” til efterretning. Og dernæst tog udvalget orienteringen om status på turismeindsatsen i kommunen generelt til efterretning.


caseno16-54312_#4097401_v1_bilag til ref 171 vækstudvalget__turisme_17012017.pdf.pdf
caseno16-54312_#4097394_v1_bilag til ref 171 pm - turister og tilflyttere strømmer til øen.pdf.pdf
caseno16-54312_#4097390_v1_bilag til ref 171 hvidbog - udvikling i kultur turisme og bosætning på orø (2).pdf.pdf
caseno16-54312_#4097387_v1_bilag til ref 171endelig rapport om evaluering af turismeindsatsen på orø.pdf.pdf

Bilag

bilag til ref 17/1 Vækstudvalget__turisme_17012017.pdf
bilag til ref 17/1 PM - Turister og tilflyttere strømmer til øen.pdf
bilag til ref 17/1 Hvidbog - Udvikling i kultur turisme og bosætning på Orø (2).pdf
Bilag til ref 17/1:Endelig rapport om Evaluering af turismeindsatsen på Orø.pdf


3. Beslutning om studietur til Hamborg

Beslutning om studietur til Hamborg

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst
Beslutningspunkt

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Udvalget drøfter og tager stilling til det fremsendte forslag om en studietur til Hamborg, arrangeret af Holbæk Erhvervsforum

Beskrivelse af sagen
Som opfølgning på Vækstudvalgets studietur til Berlin (den 28. – 30 september 2016) har Holbæk Erhvervsforum fremsendt et forslag til en tilsvarende studietur til Hamborg.
 
I forhold til Erhvervsforums forslag, som er med som bilag til sagen, skal det tilføjes:
 
Så snart Vækstudvalget har taget stilling til, om der er tilslutning og opbakning til forslaget, vil Holbæk Erhvervsforum sende invitationen ud til Erhvervsforums medlemmer. Det er håbet, at der vil være flere virksomheder, som vil deltage denne gang end på turen til Berlin.
 
Med en ’hurtig’ beslutning fra udvalget, vil Erhvervsforum kunne sætte en tilmeldingsfrist så tidlig, at bookning og reservationer vil kunne tilpasses det endelige deltagerantal.
 
Som det fremgår af oplægget fra Erhvervsforum regnes der med en pris pr. deltager på 5100 kr. ved 50 personer. Men skulle der være færre tilmeldte, vil prisen pr. deltager stige: Hvis 20 melder sig til, vil prisen være 6000 kr. – og hvis 10 deltagere, vil prisen være 8000 kr.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 17-01-2017
Udvalget drøftede det fremsendte forslag om en studietur til Hamborg, arrangeret af Holbæk Erhvervsforum.
 
Udvalget drøftede mulighederne for at få programmet endnu mere tydeligt for så vidt angår danske SMV’ere i Hamborg: hvad har været det svære, hvordan tager man springet, og hvad er behovene i SMV, når de skal ud over grænserne.
 
Datoerne kan være 3.-5. maj eller 17.-19. maj.


caseno16-54312_#4079221_v1_ekskursion til hamborg 2017.pdf.pdf

Bilag

Ekskursion til Hamborg 2017.pdf


4. Beslutning - Ansøgning fra Småøernes LAG

Beslutning - Ansøgning fra Småøernes LAG

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst
Beslutningspunkt

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1) Udvalget tiltræder ansøgningen fra Småøernes LAG på støtte på 20.000 kr. til udviklingsarbejde i 2017

Beskrivelse af sagen
Småøernes LAG har fremsendt en ansøgning om støtte på 20.000 kr. for 2017.
 
Holbæk Kommune har ikke tidligere støtte Småøernes LAG, men Småøernes LAG dækker over indsatser på 27 småøer i Danmark fordelt på 19 kommuner. I Holbæk Kommune har LAG’en, som det fremgår af den fremsendte ansøgning, støttet investeringer på Orø.
 
Såfremt udvalget ønsker at støtte Småøernes LAG, vil det kunne ske ved en engangsbevilling på 20.000 kr. for 2017.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 17-01-2017
Udvalget tiltrådte ansøgningen fra Småøernes LAG på støtte på 20.000 kr. til udviklingsarbejde i 2017.


caseno16-54312_#4079240_v1_væu 17 jan anmodning om støtte til lag småøerne orø - lag-småøerne, holbæk.pdf.pdf
caseno16-54312_#4079238_v1_væu 17 jan anmodning om støtte til lag småøerne orø - om lag småøerne.pdf.pdf
caseno16-54312_#4085957_v1_selve bilaget, væu 171 anmodning om støtte til lag småøerne orø - brev til borgmesteren 100117.p.pdf

Bilag

VÆU 17 jan: Anmodning om støtte til LAG Småøerne / Orø - LAG-småøerne, Holbæk.pdf
VÆU 17 jan : Anmodning om støtte til LAG Småøerne / Orø - Om LAG Småøerne.pdf
selve bilaget, VÆU 17/1: Anmodning om støtte til LAG Småøerne / Orø - Brev til Borgmesteren 100117.pdf


5. Evt.

Evt.

Sagsgang og sagstype
Eventuelt-punktet på Projektudvalget for Væksts møde den 17. januar (med to bilag: årshjul og budgetoversigt)


caseno16-54312_#4079228_v1_bilag til 17. jan væu - årshjul -2017 - 3.3.pdf.pdf
caseno16-54312_#4083364_v1_bilag til evt. oversigt over vækstudvalgets midler. jan2017.pdf.pdf

Bilag

bilag til 17. jan VÆU - Årshjul -2017 - 3.3.pdf
bilag til evt. Oversigt over Vækstudvalgets midler. jan2017.pdf