UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

Eskesen A/S, Tåstrupvej 7, 4370 St. Merløse

STARTTIDSPUNKT

01-11-2016 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

01-11-2016 18:30:00


PUNKTER

1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 1. november 2016
2. Vækstudvalg og St. Merløse
3. Igangsætning af politik for byer og bygninger
4. Vækstudvalgets midler i 2017
5. Orientering om byggesagsbehandling
6. Mødekalender 2017
7. Vækstudvalgs møde, eventuelt1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 1. november 2016

Dagsorden og tidsplan til mødet den 1. november 2016

Sagsgang og sagstype
Mødet afholdes hos firmaet Eskesen A/S, Tåstrupvej 7, 4370 St. Merløse.
 
Dagsorden og tidsplan:
 
1) Præsentation af St. Merløse  – og St. Merløses erhvervsliv, ved Morten Anderson m. fl. (1 time)
2) Drøftelse af ”Politik for by og bygninger”, Lotte Højgaard (45 min)
3) Drøftelse af budget: evaluering af 2016, og implementering af budgetaftale for 2017, Erik Kjærgaard Andersen (45 min)
4) Orientering om byggesagsbehandling (som opfølgning på drøftelserne i forbindelse med DI/Dansk Byggeri-analyser), Søren Korsholm (15 min)
5) Beslutning: Mødedatoer for 2017, bilag politisk mødekalender og årshjul, Kurt Næsted (15 min)
6) Evt.
2. Vækstudvalg og St. Merløse

Vækstudvalg og St. Merløse

Sagsgang og sagstype
Orienteringspunkt, VÆU

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1) Udvalget tager oplæg fra og om St. Merløse og repræsentanter fra byens erhvervsliv til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Vækstudvalgets møde den 1. november 2016 afholdes i St. Merløse, hvor Morten Anderson på vegne af ’Meget mere Merløse’ har arrangeret og planlagt den første time af udvalgets møde.
 
Mødet holdes hos Eskesen, hvorfor der vil blive en præsentation af virksomheden. Morten Anderson vil desuden forsøge at få en eller to andre lokale virksomheder til at lave oplæg for udvalget.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 01-11-2016
Udvalget fik nogle inspirerende oplæg fra 3 virksomheder fra St. Merløse: Eskesen, Dansk Outlet og Sv. Kofoeds Maskinfabrik.
3. Igangsætning af politik for byer og bygninger

Igangsætning af politik for byer og bygninger

Sagsgang og sagstype
Sagen afgøres i Projektudvalget for Vækst
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. Udvalget beslutter, at administrationen igangsætter arbejdet med en politik for byer og bygninger i Holbæk Kommune

Beskrivelse af sagen
Med baggrund i udvalgets studietur til Vejle i 2015 ønsker vækstudvalget at igangsætte arbejdet med en politik som skal sætte lys på kommunens by- og bygningsmæssige værdier. Politikken skal indeholde visionen for ”det gode liv” i byerne og i landdistrikterne, og fremhæve de by- og boligmæssige kvaliteter som kommunen ønsker at bygge videre på.
 
Politikken er tænkt som vækstdriver og interessevækkelse for både bosætning og investering og ligger derfor som en forlængelse af udvalgets vækstpolitik. Politikken skal udover at handle om byliv også behandle andre emner som fx bygningsarv, kulturværdier og landsbyer, da der er vigtige gevinster ved en bred markedsføring af kommunens by- og bygningsmæssige kvaliteter.
 
Politikken vil indeholde muligheder for at arbejde med midlertidighed i byrummene, som vækstudvalget også har prioriteret at arbejde videre med. Emnet vil betyde en eksperimentel tilgang til fornyelse og forandring og er en metode eller et redskab der kan bruges i udviklingen af både større byer og landsbyer. Det er afgørende i metoden at brugerne har et stort initiativ i fornyelsen.
 
 
Indholdet vil have særlig fokus på:
•           Udvikling af byerne, byens rum og pladser
•           Arkitektonisk kvalitet – smukkere byer og bygninger
•           Udvikling af landsbyerne
•           Kultur- og bevaringsværdier i byerne og det åbne land
•           Samspil med aktører når kommunen udvikler byer og landdistrikter
 
Proces
Vækstudvalget vil få kommissorie til godkendelse på første møde i 2017, hvor processen beskrives og det forventes at politikken kan komme i forslag sommeren 2017
 
Herudover har udvalget ønsket at emnet indledningsvist drøftes på byrådets temamøde, hvilket forventes sker i december 2016

Sagshistorik, henvisninger
Tidligere behandlet i Projektudvalget for Vækst 05-09-16

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 01-11-2016
Udvalget besluttede, at administrationen igangsætter arbejdet med en politik for byer og bygninger i Holbæk Kommune. Politikken skal på et temamøde i 2017 i Byrådet, for at Byrådet kan tage stilling til oplægget.


caseno16-40616_#3965041_v1_oplæg_vu_161101.pdf.pdf

Bilag

oplæg_vu_161101.pdf


4. Vækstudvalgets midler i 2017

Vækstudvalgets midler i 2017

Sagsgang og sagstype
Vækstudvalg, beslutningspunkt

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1) Udvalget evaluerer budgettet for 2016, herunder de to puljer til vækst og udvikling i lokalområderne og lokalområdernes byer.
2) Udvalget drøfter og beslutter, hvordan budgetaftalen af 5. oktober 2016 skal gennemføres for Vækstudvalgets midler i 2017.
3) Som yderligere konsekvens af budgetaftalen for 2017 drøftes de to ’øremærkede’ millioner til henholdsvis markedsføring og lokalområder. 

Beskrivelse af sagen
1) Evaluering af budgettet for 2016: I 2016 har Vækstudvalget haft en ’basisbevilling’ på 10 mio. kr., som blev suppleret med 6.5 mio. kr. overførte midler fra 2015. Af de samlet set 16.5 mio. kr. har Vækstudvalget udmøntet 13.55 mio. kr. (som det fremgår af bilaget). Det betyder, at der er 2.950 mio. kr., som ikke er udmøntet. De 2.950 mio. kr. er imidlertid, som følge af den beslutning, som Byrådet traf den 29. juni 2016, indefrosset resten af 2016.
 
I 2016 vedtog Vækstudvalget to særlige puljer, som skulle understøtte udvikling og vækst i lokalområderne – eller i lokalområdernes byer. Vækst blev – i tråd med Vækstpolitikken – fastsat som flere jobs og mere bosætning, og der kunne søges til projekter inden for erhverv&udbud, uddannelse, bosætning og turisme. Puljerne skulle støtte og udvikle lokalt drevne projekter og potentialer, og derved bidrage til at gøre områderne mere attraktive for bosætning eller udvikling af arbejdspladser.
 
Som det fremgår af bilaget, blev der tildelt midler til Mørkøv Kræmmermarked og Turlandet Tusenæs under puljen: indsatser i lokalområderne (samlet udmøntet 912.000 kr. af den afsatte million). Derudover er der afsat 150.000 kr. til projektet Tølløse NO1 under puljen: indsatser i lokalområdernes byer.
 
Det indstilles, at udvalget drøfter og evaluerer de to puljer – i forhold til ambitionen bag at oprette puljerne og det foreløbige resultat, herunder hvorvidt puljerne skal fortsætte i 2017.
 
 
2) Med budgetaftalen vedtaget den 5. oktober 2016 er det besluttet, at Vækstudvalget selv skal finde og reducere midlerne for 2017 med 2,5 mio. kr.
 
Udgangspunktet er stadig, at udvalget har 10 mio. kr. i basismidler, men en stor del af de midler er udmøntet, da de er afsat som bevillinger til flerårige projekter eller puljer (fremgår af bilag). Det betyder, at der pt er 2.160 mio. kr. udisponerede midler i 2017.
 
Det indstilles derfor, at udvalget træffer beslutning om, hvor de 2,5 mio. kr. skal tages fra.
 
 
3) Som konsekvens af budgetaftale af 5. oktober 2017 tilføres Vækstudvalget 2 mio.kr.
 
De to millioner er øremærket med en fordeling, så der er afsat 1 mio. kr. til markedsføring, og 1 mio. kr. til brug for udvikling i lokalområderne (de to mio. fremgår ikke af bilaget).
 
Det indstilles derfor, at udvalget drøfter ambitionerne bag de to ’øremærkede’ millioner.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 01-11-2016
1) Evaluerede budgettet for 2016, herunder de to puljer. Udvalget ønskede at få en oversigt over den 1 million, som er overført til KFFU i forbindelse budgetaftalen 2015.
De to puljer, som udvalget har nedsat til styrkelse af lokalområderne – og lokalområdernes byer- blev drøftet. Udvalget besluttede, at puljerne som sådan blev lukket ned, men formålet og ambitionen om styrke lokalområderne skal fastholdes.
 
 
2) Udvalget besluttede at implementere budgetaftalen oktober 2016, hvor udvalget skal spare 2,5 mio. kr. i 2017, ved at bruge de indefrosne midler på 2,950 mio. kr., såfremt midlerne frigives af Byrådet i april 2017.
 
3) Udvalget drøftede de to øremærkede millioner til markedsføring og lokalområder. Udvalget bad om en sagsfremstilling med bud på, hvordan man kan intensivere markedsføringen.


caseno14-4378_#3958144_v1_bilag oversigt over vækstudvalgets midler. 1nov.pdf.pdf

Bilag

bilag Oversigt over Vækstudvalgets midler. 1nov.pdf


5. Orientering om byggesagsbehandling

Orientering om byggesagsbehandling

Sagsgang og sagstype
Orientering, VÆU

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Udvalget tager orientering om byggesagsbehandling til efterretning.

Beskrivelse af sagen
På Vækstudvalgets møde den 4. oktober blev de to analyser fra henholdsvis DI og Dansk Byggeri gennemgået med henblik på at identificere muligheder for forbedringer.
 
I forbindelse med potentialerne i prioriteringen af byggesagsbehandlingen – hvor Holbæk Kommune er nr. 69 i Di og nr. 78 i Dansk Byggeri – er udgangspunktet, at kommunen arbejder på at forkorte sagsbehandlingstiden, og der er iværksat initiativer for at gøre sagsbehandlingen både hurtigere og mere smidig.  Lige nu er byggesagsbehandlingen positivt udfordret, da der for tiden er et stort og stigende antal sager, som skal behandles (bl.a. pga befolkningstilvæksten).
 
I den forbindelse drøftede udvalget, om det var muligt – og lovligt – at lave en form for fast track, hvor ansøgere mod betaling kunne få deres ansøgning behandlet hurtigere.
 
På mødet vil administrationen orientere om mulighederne.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 01-11-2016
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
6. Mødekalender 2017

Mødekalender 2017

Sagsgang og sagstype
Beslutningspunkt, VÆU

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Udvalget beslutter forslag til mødekalender 2017, herunder foreløbigt årshjul

Beskrivelse af sagen
Den 12. oktober har Byrådet vedtaget mødedatoer for 2017 – og dermed kan Vækstudvalget fastlægge mødekalenderen for udvalgets møder i 2017. Forslag er vedlagt som bilag.
 
Derudover er der også vedlagt et foreløbigt årshjul.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 01-11-2016
Mødedatoer blev godkendt.


caseno14-4378_#3964991_v1_bilag til væu 1-nov, møder i 2017. årshjul.pdf
caseno14-4378_#3966773_v1_væu 1 nov, mødedatoer politisk mødekalender - 2017 .doc - pv politisk mødekalender - 2017 .doc.doc

Bilag

bilag til VÆU 1-nov, møder i 2017. årshjul
VÆU 1 nov, Mødedatoer Politisk mødekalender - 2017 .doc - PV Politisk mødekalender - 2017 .doc


7. Vækstudvalgs møde, eventuelt

Vækstudvalgs møde, eventuelt

Sagsgang og sagstype
Eventuelt- punktet til VÆU’s møde 1. november. De vanlige bilag: budget og årshjul er behandlet under andre punkter på dagsordenen

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 01-11-2016
Udvalget fik en præsentation/introduktion af Alex Christensen fra Mørkøv om initiativet om Fox Festivalen. På den baggrund bad udvalget om en sagsfremstilling til næste møde, som kan drøftes i både Vækstudvalget og Kultur-, Fritid- og Fællesskabsudvalget.