UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.13 - Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

04-10-2016 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

04-10-2016 18:30:00


PUNKTER

1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 4. oktober 2016
2. Status på Byforum, VÆU 4. okt
3. Opfølgning på DI og Dansk Byggeris erhvervsklimaundersøgelser
4. Orientering om status på Projekt Læringscenter Holbæk
5. Midlertidige Byrum i Holbæk kommune
6. Helhedsplan for Ugerløse
7. Planlægning af Vækstudvalgets møder
8. Opsamling og evaluering af studieturen
9. Eventuelt, VÆU 4. oktober 20161. Dagsorden og tidsplan til mødet den 4. oktober 2016

Dagsorden og tidsplan til mødet den 4. oktober 2016

Sagsgang og sagstype
 
Mødet holdes på Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.
 
Dagsordenen er følgende:
 
1)         Status på Byforum, ved Jonas W. Petersen (45 min.)
2)         Opfølgning på DI og Dansk Byggeris erhvervsklimaundersøgelser, Jesper Møller (30 min)
3)         Orientering om status på Projekt Læringscenter Holbæk, Julie Becher (30 min)
4)         Midlertidige Byrum i Holbæk Kommune, Louise Storgaard Hansen (30 min)
5)         Helhedsplan for Ugerløse, Lotte Højgaard (15 min)
6)         Planlægning af Vækstudvalgets møder (10 min)
7)         Opsamling og evaluering af studieturen, (10 min)
8)         Evt. (5 min)
2. Status på Byforum, VÆU 4. okt

Status på Byforum, VÆU 4. okt

Sagsgang og sagstype
Orientering, Vækstudvalg

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1) Udvalget tager oplægget om status på Byforum til efterretning.

Beskrivelse af sagen
På Vækstudvalgets møde den 2. maj 2016 i Mørkøv fremlagde Chef for Holbæk Byforum Jonas W. Petersen en foreløbig status på arbejdet i Byforum.
 
Som opfølgning på det møde blev det aftalt, at Jonas W. Petersen på udvalgets møde i oktober skulle give en ny status og trække trådene frem for arbejdet de kommende år.
 
Jonas W. Petersens oplæg vil omhandle:
 
En genopfriskning af formålet med Byforum, hvordan er det første år gået, hvilke områder er der fokus på de kommende to år – og tiltrækning af nye butikker og erhverv til bymidten.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 04-10-2016
Jan Thomasen, formand for Byforum og Jonas W. Petersen fremlagde status på Byforum.
Udvalget tog oplægget til efterretning.


caseno14-4378_#3956450_v1_bilag ref 4. okt, punkt 2) byforum.pdf.pdf

Bilag

bilag ref 4. okt, punkt 2) Byforum.pdf


3. Opfølgning på DI og Dansk Byggeris erhvervsklimaundersøgelser

Opfølgning på DI og Dansk Byggeris erhvervsklimaundersøgelser

Sagsgang og sagstype
Drøftelse, Vækstudvalg

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Udvalget drøfter oplægget om konklusionerne og perspektiverne af DI og Dansk Byggeris analyser

Beskrivelse af sagen
Hvert år publicerer DI og Dansk Byggeri undersøgelser af det kommunale erhvervsklima. Konklusionerne og metoderne i de to undersøgelser er forskellige, men begge udspringer af et ønske om at påvirke rammevilkårene for de to organisationers medlemmer.
 
DI’s undersøgelse er ifølge DI selv en unik opgørelse, fordi analysen bygger på en opgørelse af, hvilke rammer virksomhederne har – og hvordan virksomhederne selv vurderer rammerne.
 
Dansk Byggeris analyse bygger primært på udvalgte statistiske parametre. Vægtningen af statistikken afgøres til gengæld af Dansk Byggeris medlemmer. Det vil sige, at medlemmerne i denne undersøgelse tager stilling til, hvad, de mener, er de vigtigste forhold at måle kommunerne på.
 
Men i begge undersøgelser er der tale om et ’udsnit’ af virkeligheden – et udsnit, som er udvalgt i forhold til en særlig målgruppe. Og bag undersøgelser er der en ’sort’ boks af beregninger i form af, at de forskellige parametre tillægges forskellige værdier og vægtninger.
 
Derudover skal man være opmærksom på:
 
1) Det er et nul-sumspil. Der er én kommune, som skal blive nr. 1 – og der er én, som skal blive nummer sidst. Det er ikke i nogen af undersøgelserne muligt, at 4 kommuner havner på 3. pladsen.
2) Det er også vigtigt at have med, at der er tale om vurderinger eller ’synes’. Det kan være, at det er den øverste direktør, som svarer, og ikke den person, som sidder med byggesager. Det kan også være, at man spørger til oplevelse omkring udbud, uden at virksomheden reelt set har varer på hylden, som kunne bruges i et kommunalt udbud.
3) Begge undersøgelser er udtryk for et politisk valg, hvilke parametre man tager med, og hvilken vægt de har i analysen.
4) Man kan også overveje, om et svar fra en virksomhed med 200 ansatte skal veje lige så meget som en enkeltmands virksomhed., Samtidig vejer alle svar lige meget. Det vil sige, at en stor virksomheds svar vægtes på lige fod med en f.x. enkeltmands virksomhed.
5) DI oplyser, at der i 2015 var 68 svar fra virksomheder i Holbæk Kommune – og i 2016 var der svar fra 70. Normalt regner vi med plus/minus 3000 cvr-numre i kommunen. Dansk Byggeri oplyser ikke, hvor mange svar de modtager.
Med det i ’mente’ så kan undersøgelserne bruges til at give nogle indikationer på, hvor kommunen kan blive bedre. På Vækstudvalgets møde vil der blive trukket nogle rids op af, hvad der kan konkluderes af de to undersøgelser og hvilke ’forbedrings’ parametre, der peges på.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 04-10-2016
Udvalget drøftede oplægget om konklusionerne og perspektiverne af DI og Dansk Byggeris analyser.


caseno14-4378_#3936477_v1_bilag til væu 4. okt notat - dansk byggeri og dansk industri - muligheder.pdf.pdf
caseno14-4378_#3956468_v1_bilag ref 4. okt, punkt 3- dansk byggeri og dansk industri .pdf.pdf

Bilag

bilag til VÆU 4. okt Notat - Dansk Byggeri og Dansk Industri - Muligheder.pdf
bilag ref 4. okt, punkt 3- Dansk Byggeri og Dansk Industri .pdf


4. Orientering om status på Projekt Læringscenter Holbæk

Orientering om status på Projekt Læringscenter Holbæk

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. orienteringen om status på Projekt Læringscenter Holbæk tages til efterretning.Beskrivelse af sagen
Vækstudvalget godkendte i april 2016 en bevilling til Projekt Læringscenter Holbæk. I denne orienteringssag gives en status på projektet. På Vækstudvalgets møde orienterer Julie Becher, chef for Uddannelse til Alle Unge om organiseringen af projektet og det overordnede program samt gennemgår status for projektarbejdet.

Projekt-aktiviteter maj-oktober 2016
I de første måneder af projektets liv har projektgruppen arbejdet med at få projektgrundlaget på plads. Derudover er en række aktiviteter igangsat:

Det påtænkes at udbyde Østre Skole til salg. Ideen er, at en investor køber bygningsmassen af Holbæk Kommune og varetager renoveringsopgaven. Størstedelen af arealet udlejes til de statslige arbejdspladser mens kommunen og andre aktører lejer den resterende del. Et eventuelt salg af bygningsmassen forventes ikke at påvirke tidsplanen for renovering af læringscenterets bygning.
 
På baggrund af workshoppen blev udarbejdet et idekatalog. Ideerne har vidt forskellig karakter og tidshorisont. Nogle af idéerne skal afvente at de statslige institutioner flytter til Holbæk, mens andre kan igangsættes nu. Der etableres en tovholderfunktion for at sikre fremdrift i ideerne.

I slutningen af oktober får læringscenteret besøg af Vidensmiljøet Digitale læringsmiljøer & didaktisk design, som er en gruppe af undervisere, ledere og forskere som alle er ansat i Center for Skole & Læring ved University College Sjælland. Vidensmiljøet er interesseret i konceptet for Læringscenter Holbæk og vil gerne bidrage med input til udviklingen af centret.

Holbæk Kommunes deltagelse i projektet er finansieret af Nordplus-midler. Projektet starter op i starten af oktober. Første workshop afholdes i Holbæk.
 

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 04-10-2016
Udvalget bad om en oversigt over den bevilling på 3,3 mio. kr., som udvalget har givet. (Oversigten sendes med referatet).
Udvalget tog orienteringen om status på Projekt Læringscenter Holbæk til efterretning.


caseno16-15955_#3928267_v1_baggrund for projekt læringscenter holbæk - notat til vu sep 2016.pdf
caseno14-4378_#3956461_v1_bilag ref 4. okt punkt 4 læringscenterstatus til væu_4 okt 2016.pdf.pdf
caseno14-4378_#3957398_v1_bilag til ref 4 okt,pkt 3 notat om etablering af et læringscenter, herunder projektbudget.pdf.pdf

Bilag

Baggrund for Projekt Læringscenter Holbæk - notat til VU sep 2016
bilag ref 4. okt punkt 4 Læringscenterstatus til VÆU_4 okt 2016.pdf
bilag til ref 4 okt,pkt 3 Notat om etablering af et læringscenter, herunder projektbudget.pdf


5. Midlertidige Byrum i Holbæk kommune

Midlertidige Byrum i Holbæk kommune

Sagsgang og sagstype
Drøftelse
Vækstudvalget

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. udvalget drøfter katalog over muligheder for midlertidige tiltag i byrummet i Holbæk Kommune

Beskrivelse af sagen
Vækstudvalget efterspørger på baggrund af en inspirationstur rundt i landet, bl.a. Vejle, muligheden for at arbejde med midlertidige byrum som springbræt for et mere aktivt byliv samt øget vækst.
 
Forskning indenfor By- og områdefornyelse peger på, at midlertidighed i byrummet understøtter både hårde og bløde værdier i kommunerne. Herunder bl.a. økonomisk vækst i form af øget interesse fra tilflyttere samt bedre livskvalitet og trivsel i lokalområdet. Med midlertidige eksperimenter med byrum har kommunen mulighed for at sætte fokus på udviklingen af byens rum i samskabelse med byens brugere. Forskningsresultaterne stammer bl.a. fra publikationen ”Bytopia – små verdener, store idéer” (Udlændinge-, Integration- og Boligministeriet 2016)
 
Midlertidighed i byrummet er tænkt til at skulle initieres af hhv. eksisterende og nye lokale initiativer. Det vil altså sige, at der skal arbejdes på modeller for samarbejde, så mange aktører kan komme i spil og overtage forankringen og driften.
Samarbejde, dialog og villighed til at turde eksperimentere er helt centrale elementer for at skabe en konstruktiv byudvikling.
 
På Vækstudvalgets møde holdes et oplæg, hvor kataloget gennemgås og drøftes.

Økonomiske konsekvenser
Afhængig af hvilke konkrete projekter, der arbejdes videre med kan det være nødvendigt med økonomisk støtte til projektet. Herunder eksempelvis:
  1. det indledende arbejde med etablering af lokale partnerskaber
  2. kortlægning af stedernes potentialer (såsom byvandringer)
  3. ansøgning af fonde (såsom LOA og RealDania) i samarbejde med lokale initiativtagere
  4. afvikling af workshops (idé- og dialogskabende)
  5. indkøb af materialer
  6. byggeproces
  7. afvikling af indvielse
  8. afrapportering og løbende forankringsmøder
 
 

Høring
Der vil undervejs etableres samarbejder om konkrete initiativer med lokale aktører - herunder foreninger, institutioner og ildsjæle.
 

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 04-10-2016
Udvalget drøftede oplægget og det omdelte katalog – og gav mandat til administrationen om at gå i gang og afprøve.


caseno14-4378_#3956450_v1_bilag ref 4. okt, punkt 2) byforum.pdf.pdf

Bilag

bilag ref 4. okt, punkt 2) Byforum.pdf


6. Helhedsplan for Ugerløse

Helhedsplan for Ugerløse

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for vækst, Udvalget for Klima og Miljø, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. Helhedsplan for Ugerløse vedtages endeligt

Beskrivelse af sagen
Helhedsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Ugerløse Lokalforum, borgere i Ugerløse og administrationen. Formålet med planen er, at synliggøre lokale ønsker til den fremtidige udvikling af byen. Herved kan der efterfølgende træffes politiske beslutninger om byen på et oplyst grundlag. Det skal bemærkes, at helhedsplanen ikke fastsætter konkrete planer eller projekter.
Helhedsplanen består af en beskrivelse af byen samt et idékatalog.
Beskrivelsen af byen indeholder bl.a. information om plangrundlag, trafik, det kulturhistoriske miljø og de grønne strukturer. Yderligere er der i afsnittet om historie og bystruktur givet forskellige bud på hvordan en forskønnelse af Hovedgaden kan gribes an. Idékataloget, som er udarbejdet af borgergrupper i Ugerløse, er et bruttokatalog med ønsker og idéer til nye tiltag og udvikling af byen. Idékataloget indeholder 5 fokusområder: sociale aktiviteter, bosætning, trafik, byforskønnelse samt erhverv og vækst. Særligt trafiksituationen har været et stort emne i arbejdet med helhedsplanen. Ugerløse hovedgade er en statsvej med tung trafik. Derfor indeholder idékataloget tre forslag til vejføring. Disse er hhv. ’omfartsvej’, ’halv omfartsvej’ og ’ingen omfartsvej’.  For hver af vejføringerne er anført, hvilke tiltag man bør igangsætte, for at styrke udviklingen af byen bedst muligt. Vejdirektoratet har planlagt for en omfartsvej omkring Ugerløse. Omfartsvejen er dog ikke prioriteret politisk, og Vejdirektoratet vurderer at den ikke vil blive prioriteret i den nærmeste fremtid. På borgermøde i Ugerløse d. 21. september blev det besluttet at arbejde konstruktivt med, at der ikke foreløbig kommer en omfartsvej uden om Ugerløse, med henblik på de muligheder det giver for vækst og udvikling af bl.a. detailhandel. Samtidig er håbet om en fredeliggørelse af byen ikke opgivet, og der skal fortsat arbejdes for en omfartsvej på lang sigt.
Forskønnelsen af Hovedgaden understøttes af en ansøgningspulje til landsbyfornyelsesmidler, hvor private ejere kan få støtte til udvendig istandsættelse og nedrivning. Administrationen har udsendt breve til relevante grundejere. Ansøgningsrunden har frist d. 15. oktober 2016, se mere her: http://holbaek.dk/borger/bolig-og-byggeri/boliggrunde-og-ejendomme/landsbyfornyelse-i-ugerloese-hovedgade-2016/

Økonomiske konsekvenser
Planen vurderes ikke at have nogen direkte økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune. Idékataloget indeholder forslag som efterfølgende kan støttes økonomisk.

Høring
Helhedsplanen er Ugerløses plan og den er derfor lavet i et tæt samarbejde mellem Ugerløse Lokalforum, lokale borgere og administrationen. Helhedsplanens struktur og det overordnede indhold er blevet til gennem møder og løbende dialog med Ugerløse Lokalforum og med deltagelse af kommunalpolitikere. Helhedsplanens idékatalog er et produkt af en workshopdag, hvor lokale borgergrupper kom med idéer og forslag til forskellige tiltag i byen.

Sagshistorik, henvisninger
02.06.2015 - Indstilling i KMU om igangsættelse af helhedsplan
10.06.2015 - Indstilling godkendt i ØKU
17.06.2015 - Godkendt i Byrådet
21.10.2015 – Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler (260.000 kr reserveres til landsbyfornyelse i Ugerløse)

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 04-10-2016
Punktet blev udsat.


caseno15-57074_#3929033_v1_ugerløse helhedsplan.pdf.pdf

Bilag

Ugerløse Helhedsplan.pdf


7. Planlægning af Vækstudvalgets møder

Planlægning af Vækstudvalgets møder

Sagsgang og sagstype
Drøftelse, VÆU

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Udvalget gennemgår årshjulet med henblik på at få planlagt efteråret og vinterens møder, herunder eventuelle besøg i lokal områder og/eller virksomheder.

Beskrivelse af sagen
Som bilag til punktet er ’Årshjulet’, som viser, hvad udvalget har sat på dagsordenen for det kommende arbejde.
 
Efter oktobermødet er der plads til yderligere fokuspunkter – det foreslås derfor, at udvalget ’genbesøger’ årshjulet og den nye handlingsplan.
 
Udvalget har efterhånden været del omkring – både ved at lægge møderne i lokaliteter i lokalområderne, men også ved at besøge foreninger og virksomheder. Med drøftelsen af indsatser for efteråret og vinteren kan det også overvejes, om udvalget fortsat vil ud af Kanalstræde.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 04-10-2016
Udvalget vil gerne fortsætte med møder i virksomheder og lokalområder. Administrationen udarbejder forslag til årshjul.


caseno14-4378_#3927982_v1_4. otk væu - årshjul -2016 - 2.18.pdf.pdf
caseno14-4378_#3928160_v1_handlingsplan version 2.pdf.pdf

Bilag

4. otk VÆU - Årshjul -2016 - 2.18.pdf
handlingsplan version 2.pdf


8. Opsamling og evaluering af studieturen

Opsamling og evaluering af studieturen

Sagsgang og sagstype
Orientering, VÆU

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Udvalget evaluerer på studieturen til Berlin

Beskrivelse af sagen
Vækstudvalget har den 28. til 30. september været på studietur til Berlin. Mens indtrykkene er friske opsamles i plenum overvejelser og erfaringer fra turen.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 04-10-2016
Udvalget udtrykte stor tilfredshed med turen. Den var godt planlagt og gennemført.
Udvalget ville gerne – inspireret af turen – fokusere mere på de nære eksportmarkeder/nabolande.
9. Eventuelt, VÆU 4. oktober 2016

Eventuelt, VÆU 4. oktober 2016

Sagsgang og sagstype
Under eventuelt er der som vanligt en budgetoversigt

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 04-10-2016
Intet at beslutte.


caseno14-4378_#3927968_v1_bilag evt) oversigt over vækstudvalgets midler. 5okt.pdf.pdf

Bilag

bilag evt) Oversigt over Vækstudvalgets midler. 5okt.pdf