UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

Jyderup Hallen, Elmegården 58, 4450 Jyderup

STARTTIDSPUNKT

09-08-2016 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

09-08-2016 18:30:00


PUNKTER

1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 9. august 2016
2. Udvikling i Jyderup
3. Oplæg til ny handleplan
4. Orientering om "Den Store Kinesiske Festival" i uge 36
5. Kina - Beslutning om deltagelse i netværkstræf i Beijing
6. Orientering om Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervs- og byggevenlighed
7. Orientering om effektanalyse af Væksthusene
8. Opsamling på morgenmødet i Svinninge
9. Opsamling på Nordisk Center for Lokale Fødevarer
10. Foreløbigt program til studieturen til Berlin
11. Bilag til eventuelt, 9. aug1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 9. august 2016

Dagsorden og tidsplan til mødet den 9. august 2016

Beskrivelse af sagen
Dagsorden til Projektudvalget for Vækst den 9. august 2016
 
1)      Drøftelse af udvikling i Jyderup.
Mødet foregår i Jyderup Hallen med deltagelse af repræsentanter fra Jyderup (1 time).
2)      Oplæg til ny Handleplan for Vækstudvalgets arbejde det kommende år (½ time), Søren Korsholm
3)      Orientering om Pandas arbejde, festival i uge 3 og afløb af det. Kina og den internationale strategi (15 minutter, Jesper Møller)
4)    Beslutning om deltagelse i netværkstræf i Beijing til oktober (15 minutter, Jesper Møller)                
5)      Oplæg om Dansk byggeris analyse og Analyse om væksthusene fra KL (½ time), Jesper Møller)
6)    Opsamling på morgenmødet med Svinninge Erhvervsfolk (10 min) Kurt
7)    Opsamling på Nordisk Center for Lokale Fødevarer (10 min)
8)      Status på studieturen til Berlin (5 min)
9)      Eventuelt (5 min)
2. Udvikling i Jyderup

Udvikling i Jyderup

Sagsgang og sagstype
Sagen drøftes i Projektudvalget for Vækst

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. udvalget drøfter udvikling af Jyderup, herunder kommunens bidrag til udvikling af byen og samarbejde med lokale aktører
  2. udvalget anbefaler byrådet igangsætning af en kommunal udstykning indenfor lokalplan 11.16

Beskrivelse af sagen
Projektudvalget har ønsket en drøftelse af mulighederne for udvikling i Jyderup, herunder særligt, hvordan kommunen kan understøtte lokale initiativer.
 
Kommunen har løbende været i kontakt med lokalforum i Jyderup om helheds- og bymidteplanlægning. Lokalforum har i denne periode reorganiseret sig med opdeling i forskellige temaer i forhold til byens udvikling og det er derfor relevant at drøfte, hvorledes kommunen kan understøtte den ønskede udvikling for byen og nærområdet. 
 
Kommunen har konkret mulighed for at indstille igangsætning af byggemodning og udstykning af et kommunalt areal beliggende nord for Jyderup indenfor lokalplan 11.16.
 
Herudover drøftes samarbejde omkring andre igangværende initiativer indenfor turisme, natur og byudvikling.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 09-08-2016
Udvalget drøftede oplægget med repræsentanter fra Jyderup.
 
Udvalget besluttede at anbefale Byrådet at igangsætte en kommunal udstykning på 25 grunde indenfor lokalplan 11.16.
3. Oplæg til ny handleplan

Oplæg til ny handleplan

Sagsgang og sagstype
Beslutningssag
Vækstudvalget

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
1) Udvalget drøfter og tager stilling til oplæg til ny handleplan for Vækstudvalget.

Beskrivelse af sagen
På Vækstudvalgets møde den 2. juni 2016 drøftede udvalget behovet for en revideret handleplan for det kommende 1½ års arbejde.
 
Udvalget vurderede, at der var behov for en prioritering og satsning i forhold til at kunne realisere Vækstpolitikkens ambitioner om at skabe flere jobs og flere borgere. På mødet den 2. juni bad udvalget administrationen om at lave et oplæg til, hvad en ny handleplan kunne indeholde.
 
Oplægget indeholder 5 primære satsninger og prioriteringer:
 
1) Bosætning/tilflytterindsats
2) Vækstkonkurrence
3) Infrastruktur
4) Internationale muligheder
5) Lokal vækst

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 09-08-2016
Udvalget vedtog udkast til handleplan.


caseno14-4378_#3878761_v1_væu - bilag - handlingsplan - 2016.08.09.pdf.pdf

Bilag

VÆU - Bilag - Handlingsplan - 2016.08.09.pdf


4. Orientering om "Den Store Kinesiske Festival" i uge 36

Orientering om "Den Store Kinesiske Festival" i uge 36

Sagsgang og sagstype
 
Orienteringssag
Vækstudvalget

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
  1. Vækstudvalget bliver orienteret om status på arbejdet med den kinesiske festival i uge 36

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet og Vækstudvalget har givet 1 mio. kr. til at den frivillige forening Panda kan afholde en kinesisk festival i Holbæk Kommune. Festivalen kommer til at foregå i uge 36. Fredag og lørdag vil være de to hoveddage, men hele ugen arbejdes der med forskellige Kina-relaterede projekter rundt om i kommunen.
 
Udover de rent kulturelle og eventmæssige tiltag som Panda står for, har administrationen benyttet festivalen til at invitere en række kinesiske samarbejdspartnere til Holbæk Kommune. Det forventes derfor, at der vil være et antal kinesiske delegationer i kommunen i og omkring uge 36.
 
Programlederen for de kinesiske projekter vil orientere Vækstudvalget om status på forberedelserne, herunder hvilke delegationer der forventes at komme og hvad formålene er med besøgene.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 09-08-2016
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
5. Kina - Beslutning om deltagelse i netværkstræf i Beijing

Kina - Beslutning om deltagelse i netværkstræf i Beijing

Sagsgang og sagstype

Vækstudvalg
Beslutningspunkt


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
  1. Vækstudvalget beslutter, om Holbæk Kommune skal deltage ved Den Danske Ambassades netværkstræf i Beijing den 27. oktober 2016.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune er blevet varslet om, at den danske ambassade i Beijing snart vil invitere kommunen med til netværkstræf i Beijing den 27/10, 2016. Netværkstræffet vil blive kombineret med en erhvervsdelegation, og en delegation fra Christiansborg der forventes at have statsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen.
 
Baggrund
Der er et par overordnede grunde til at ambassaden vil afholde et samlet netværkstræf mellem kommuner, politikere og erhvervsliv. Først og fremmest er der kinesisk interesse. Derudover vil ambassaden gerne udnytte og optimere de kontakter (den access) som flere kommuner har opnået. Ved at kombinere dette med et landspolitisk spor og et erhvervsspor, er det ambitionen at finde et match mellem kommunale kompetencer og private virksomheder - og derigennem se, om parterne sammen kan gøre det større, bedre og sjovere for alle.
 
Ambassaden regner med, at der vil være omkring 300 deltagere, og det er som udgangspunkt gratis at deltage. Tanken er, at det skal være en årlig tilbagevendende begivenhed og, at den skal afholdes på skift mellem Kina og Danmark. Århus har lagt billet ind på at arrangere netværkstræffet i 2017.
 
Rent praktisk kommer der den 27/10 til at være en fælles ”plenar” seance, hvor ambassaden forventer at Lars Løkke Rasmussen og den kinesiske præsident vil deltage. Her har den kinesiske venskabsbysforening meddelt den danske ambassade, at det vil være en god lejlighed til at få de endelige underskrifter på aftalerne med vores venskabsbyer Quanzhou og Fuzhou. Dette ville i givet fald foregå ved plenar-sessionen med overværelse af de indbudte ministre fra begge lande.
 
Ambassaden har oplyst, at de forventer, at Lars Løkke Rasmussen deltager i hovedarrangementet den 27/10. Dagen efter den 28/10 er det planen at han tager fra Beijing til en anden kinesisk by, hvorefter han forlader landet omkring den 29/10. Udover Statsministeren deltager én til tre andre ministre; pt. er det sandsynligvis ministre med ansvar for klima og miljø samt sundhed og ældre.
 
I dagene omkring den 27/10, vil der sandsynligvis blive arrangeret diverse workshops og netværksevents som man har mulighed for deltage i, men dette vil som udgangspunkt ikke være en del af det officielle program.
 
Fra kommuner og regioner er der kommet forhåndstilkendegivelser om deltagelse fra de følgende offentlige instanser:
· København: Frank Jensen, HOFOR og Wonderful Copenhagen.
· Århus: 1 borgmester og 2-3 direktører.
· Region Midtjylland: Regionsformand (sandsynligvis sammen med Via University College)
· ”Bycirklen” – Frederikssunds og Ballerups borgmestre
· Horsens, Viborg og Odense regner også med at deltage på et-eller-andet niveau
Følgende virksomheder og organisationer bliver inviteret og forventes at deltage:
· Carlsberg
· Kopenhagen Fur
· Arla
· Vestas
· Dansk Landbrug og Fødevarer
· Grundfos
· Danfoss
· Novo Nordisk
· Leo Pharma
· Lundbeck
Holbæk Kommune har til en vis grænse mulighed for selv at invitere såvel danske virksomheder som kinesiske samarbejdspartnere.
 
Formål
Fra Holbæk Kommunes perspektiv kan der være flere formål med at deltage.
I forhold til de venskabsbyaftaler der er indgået med Quanzhou og Fuzhou, er de nu begge blevet officielt godkendt af den kinesiske venskabsforening i Beijing, som har oplyst at de ser netværkstræffet som en fin lejlighed til at få de endelige underskrifter på aftalerne.
Rent projekt-praktisk kan netværkstræffet muligvis bruges som platform for at komme videre med de aktiviteter som vi allerede har gang i. Vi har for eksempel mulighed for at invitere nøgle-interessenter med til netværkstræffet som vores gæster og benytte vores tilstedeværelse derovre til at holde møder i dagene op til eller bagefter den 27/10. Vi bruger allerede vores egen festival på samme vis, og deltagelse i dette træf vil kunne være afsæt for noget lignende.
Udover det rent projekt-praktiske kan der også være en politisk og erhvervsmæssig signalværdi i at deltage, hvilket muligvis også vil kunne hjælpe lidt på fremdriften i nogle af de respektive projekter.
 
Økonomi
Det koster ikke noget at deltage i selve netværkstræffet. Der vil dog være omkostninger til fly, hotel, transport og forplejning for deltagerne.
Estimerede udgifter pr. person:
· Flybillet: SAS, non-stop, 25/10-29/10 = ca. 6.000 kr.
· Visum mv.: 1.500
· Hotel: Grand Hyatt (anbefalet af ambassaden) = ca. 900 kr. pr. dag
· Transport: Taxi mv. = ca. 250 kr. pr. dag.
· Forplejning = ca. 350 kr. pr. dag
Det vil sige, at omkostningerne for at have f.eks. 4 personer i Beijing i 5 dage vil være ca. 60.000 kr.
 
Rejseomkostningerne dækkes af de midler som direktionen har afsat til Kina-aktiviteter.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 09-08-2016
Udvalget var enigt om, at kommunen skal deltage i netværkstræffet i Kina, og at der nu skal komme konkrete resultater ud af indsatsen.


caseno14-4378_#3891195_v1_bilag ref 98 punkt 3) kina - pp - 2016.08.09 - væu.pdf.pdf

Bilag

bilag ref 9/8 punkt 3) Kina - PP - 2016.08.09 - VÆU.pdf


6. Orientering om Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervs- og byggevenlighed

Orientering om Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervs- og byggevenlighed

Sagsgang og sagstype
 
Vækstudvalget
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
  1. Vækstudvalget bliver orienteret om Dansk Byggeris analyse ”Kommunerne og erhvervslivet”

Beskrivelse af sagen
 
Dansk Byggeri udgiver en årlig tilbagevendende analyse der hedder Kommunerne og erhvervslivet som undersøger erhvervs- og byggevenligheden i landets kommuner. Analysen ser på parametre som Dansk Byggeri vurderer, har en særlig betydning for bygge- og anlægsvirksomheder, og laver på den baggrund en rangordning af landets 98 kommuner.
 
Holbæk Kommune har i 2016 opnået en placering som nummer 44. I 2015 var Holbæk Kommune nummer 10.
 
På baggrund af analysen vil administrationen komme med et oplæg, hvor de mest centrale pointer blive præsenteret. Herunder hvad der ligger til grund for Holbæk Kommunes placering på ranglisten.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 09-08-2016
Udvalget tog oplægget om Dansk Byggeris analyse til efterretning. Til Vækstudvalgets møde i oktober vil administrationen komme med et oplæg til, hvilke håndtag man kan dreje på i forhold til både Dansk Byggeri og DI’s undersøgelser.


caseno14-4378_#3877837_v1_væu - bilag - dansk byggeri - holbæk kommune.pdf.pdf
caseno14-4378_#3877836_v1_væu - bilag - dansk byggeri - hele landet.pdf.pdf
caseno14-4378_#3890985_v1_væu - pp - dansk byggeri.pdf.pdf

Bilag

VÆU - Bilag - Dansk Byggeri - Holbæk Kommune.pdf
VÆU - Bilag - Dansk Byggeri - Hele landet.pdf
VÆU - PP - Dansk Byggeri.pdf


7. Orientering om effektanalyse af Væksthusene

Orientering om effektanalyse af Væksthusene

Sagsgang og sagstype
 
Vækstudvalget
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
  1. Vækstudvalget bliver orienteret om effekten af Væksthusene

Beskrivelse af sagen
 
Væksthusene skal årligt leve op til en række resultatmål som bliver indgået mellem KL og regeringen. Aftalen om Væksthusenes resultatmål sætter år for år fokus på forudsætningerne for, at et sammenhængende erhvervsfremmesystem kan være drivkraft for udvikling og vækst i danske virksomheder.
 
I den seneste resultatopfølgning fra Væksthusene blev der taget en ny opgørelse i brug. Dette betyder, at man blandt andet kan lave en effektmåling af, hvor gode Væksthusene er til at skabe arbejdspladser og øge omsætningen hos de virksomheder de rådgiver.
 
Beregninger på baggrund af den nye opgørelse fra Erhvervsstyrelsen af de fem væksthuses resultater viser, at de tilsammen har været med til at skabe 1.305 arbejdspladser i perioden 2013-2015. Samtidig viser opgørelsen, at for hver krone investeret i væksthusene får samfundet 5,07 kroner tilbage i form af øget omsætning i de virksomheder, der har benyttet væksthusenes tilbud.
 
Væksthusene er stiftet af kommunerne og organiseret som selvstændige erhvervsdrivende fonde, fordelt i Midtjylland, Nordjylland, Syddanmark, Sjælland og hovedstadsregionen.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 09-08-2016
Udvalget besluttede at udsætte oplægget om KL’s analyse af Væksthusene til næste Vækstudvalgsmøde i september.


caseno14-4378_#3877979_v1_væu - bilag - effekt af væksthusene - resultatopgørelse 2015.pdf.pdf

Bilag

VÆU - Bilag - Effekt af Væksthusene - Resultatopgørelse 2015.PDF


8. Opsamling på morgenmødet i Svinninge

Opsamling på morgenmødet i Svinninge

Sagsgang og sagstype
Orienteringspunkt, VÆU

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
1) Udvalget laver en status og opsamling på morgenmødet i Svinninge med Svinninge Erhvervsfolk den 29. juni 2016

Beskrivelse af sagen
Den 29. juni 2016 mødtes Vækstudvalget i Svinninge med Svinninge Erhvervsfolk for at drøfte muligheder og potentialer for Svinninge.
 
Som en opsamling og perspektivering for udvalgets videre arbejde vendes indtrykkene fra mødet kort.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 09-08-2016
Udvalget lavede en kort status på morgenmødet.  Udvalget blev enige om at opfodre Udvalget for Lokal Udvikling til at se, hvad det kan gøre i Svinninge.
9. Opsamling på Nordisk Center for Lokale Fødevarer

Opsamling på Nordisk Center for Lokale Fødevarer

Sagsgang og sagstype
Orienteringspunkt, VÆU

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
1) Udvalget drøfter status på NCLF

Beskrivelse af sagen
Den 30. november 2015 vedtog Vækstudvalget at give støtte til projektet: Nordisk Center for Lokale Fødevarer i en to årig periode. Projektet drives af tre kommuner: Kalundborg, Odsherred og Holbæk, men er udtænkt og ’tungt’ forankret i Odsherred. Vækstudvalget afsatte 250.000 kr. om året i 2016 og 2017.
 
Den 27. maj 2016 afholdte Kalundborg og Holbæk Kommuner ’kick off’ for interesserede fødevarevirksomheder i Maskinværkstedet på havnen i Holbæk, hvor blandt andet borgmestrene fra de to kommuner deltog sammen med lokale fødevareproducenter som: Henrik Nielsen, Suri; Peter Mejnertsen, Mejnerts Mølle; Eirik Vinsand, Mineslund. Endvidere deltog Jesper Zeihlund fra Nordisk Center for Lokale Fødevarer sammen med Søren Kühlwein Kristiansen, adm. direktør Hotel & Restaurantskolen i København.
 
Målet med ’kick off’-mødet var at få bredt kendskabet og mulighederne i NCLF mest/bedst muligt ud til vores lokale fødevareproducenter.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 09-08-2016
Udvalget tog den status, som Kurt Næsted gav, til efterretning.
10. Foreløbigt program til studieturen til Berlin

Foreløbigt program til studieturen til Berlin

Sagsgang og sagstype
Orienteringspunkt, VÆU

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1) Udvalget orienterer sig med den foreløbige status på programmet for studieturen til Berlin.

Beskrivelse af sagen
Som led i forberedelserne og planlægningen af Vækstudvalgets studietur til Berlin d.28. – 30. september 2016 har Holbæk Erhvervsforum lavet et foreløbigt program. Der er stadig enkelte udeståendende aftaler, men i store træk er programmet ved at være på plads.
 
Bilag er dels det foreløbige program samt en liste over tilmeldte.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 09-08-2016
Udvalget tog status til efterretning – og der var ros til programmet.


caseno14-4378_#3877768_v1_bilag 5), studietur væu 9. aug foreløbigt program berlin.pdf.pdf
caseno14-4378_#3877765_v1_bilag til 5) væu 9. aug studieturen deltagere foreløbig.pdf.pdf

Bilag

bilag 5), studietur VÆU 9. aug Foreløbigt program Berlin.pdf
bilag til 5) VÆU 9. aug/ studieturen deltagere foreløbig.pdf


11. Bilag til eventuelt, 9. aug

Bilag til eventuelt, 9. aug

Beskrivelse af sagen
Som bilag til eventuelt sendes et opdateret årshjul og en økonomioversigt.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 09-08-2016
Ingen beslutning


caseno14-4378_#3877762_v1_bilag til evt) 9. aug væu - årshjul -2016 - 2.17.pdf.pdf
caseno14-4378_#3880462_v1_bilag til evt) væu 9. aug.docx

Bilag

Bilag til evt) 9. aug VÆU - Årshjul -2016 - 2.17.pdf
bilag til evt) VÆU 9. aug - økonomioversigt