UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

Holbæk Erhvervsforum, Det store mødelokale

STARTTIDSPUNKT

02-06-2016 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

02-06-2016 18:30:00


PUNKTER

1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 2. juni 2016
2. Oplæg om Holbæk Erhvervsforums perspektiver
3. Drøftelse af handlingsplan og de videre spor frem
4. Orientering og oplæg om analysen af erhvervsstrukturen i Holbæk Kommunes lokalområder
5. Morgenmøde i Jyderup
6. Støtte til projekt på Tuse Næs
7. Tilflytter-koordinator
8. Eventuelt1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 2. juni 2016

Dagsorden og tidsplan til mødet den 2. juni 2016

Beskrivelse af sagen
Dagsordenen for Projektudvalget for Vækst den 2. juni:
 
Drøftelser:
1) Oplæg om HEFs perspektiver for realisering af samarbejdsaftalen, Kenny Jensby, 15.30 -16.30
2) Drøftelse om handlingsplanen – og de videre spor for VÆU, Kurt Næsted, 16.30 -17.00
3) Oplæg på baggrund af COWI-analysen af erhvervsstrukturerne i lokalområder, Jesper Møller 17.00-17.30
4) Hvordan fungerede / hvad kom der ud af morgenmødet i Jyderup, Kurt Næsted  17.30-17.40
 
Beslutningspunkt:
5) Ansøgning om underskudsgaranti og udlæg af LAG-midler fra Tuse Næs, Erik Kjærgaard Andersen 17.40-17.55
6) Tilflytter-koordinator, Søren Korsholm 17.55-18.25
 
Orienteringspunkt:
7) Evt, herunder budget, årshjul og notat om borgerpanelundersøgelse vedr. unges muligheder 18.25-18.30
2. Oplæg om Holbæk Erhvervsforums perspektiver

Oplæg om Holbæk Erhvervsforums perspektiver

Sagsgang og sagstype
Drøftelse, VÆU

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Udvalget drøfter det mundtlige oplæg fra Holbæk Erhvervsforums direktør Kenny Jensby.

Beskrivelse af sagen
På udvalgets møde den 5. april (på Seminariet) præsenterede direktør for Holbæk Erhvervsforum Kenny Jensby – som han skal ifølge samarbejdsaftalen mellem HEF og Holbæk Kommune – status på Erhvervsforums indsats det forgangne år.
 
Samarbejdsaftalen beskriver også, at HEF skal bidrage til at realisere og udfolde Vækstpolitikken. Derfor tager oplægget på mødet den 2. juni udgangspunkt i, hvordan HEF i det (de) kommende år planlægger at løfte den opgave.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 02-06-2016
Udvalget tog oplægget fra Holbæk Erhvervsforum, Turismeforum og Byforum til efterretning.


caseno14-4378_#3811532_v1_bilag til væu ref 2. juni punkt 2)materiale - som aftalt - kopi af fordele-medlemmer_ikkemedlemmerma.xlsx
caseno14-4378_#3811538_v1_bilag væu 2. juni, punkt 2)power point fra mødet i vækstudvalget går – væu02062016.pdf - væu02062016.pdf
caseno14-4378_#3811527_v1_bilag til væu ref 2. juni, punkt 2) materiale - som aftalt - notat_lokal_erhvervsfremme_holbæk - nyt.pdf

Bilag

bilag til VÆU ref 2. juni punkt 2)materiale - som aftalt - Kopi af Fordele-medlemmer_ikkemedlemmermaj2016_NN.xlsx
bilag VÆU 2. juni, punkt 2)Power Point fra mødet i vækstudvalget går – VÆU02062016.pdf - VÆU02062016.pdf
bilag til VÆU ref 2. juni, punkt 2) materiale - som aftalt - Notat_Lokal_Erhvervsfremme_Holbæk - nyt.pdf


3. Drøftelse af handlingsplan og de videre spor frem

Drøftelse af handlingsplan og de videre spor frem

Sagsgang og sagstype
Drøftelse, VÆU

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1) Udvalget drøfter den nuværende handlingsplan med henblik på at vurdere de fremtidige politiske indsatser.

Beskrivelse af sagen
Vækstpolitikken har som erklæret ambition, at der skal skabes flere jobs og mere bosætning i kommune. Som værktøjet til at sætte konkrete handlinger på ambitionerne og ordene i politikken har Vækstudvalget brugt handlingsplanen.
 
Handlingsplanen indeholder pt fire kategorier af indsatser og initiativer: mulige, planlagte, igangsatte og implementerede (se bilag).
 
Siden september 2015, hvor handlingsplanen sidst blev justeret, er en del flere initiativer og indsatser omsat til handlinger.
 
Derfor, som optakt til efterårets politiske arbejde, og de sidste 1½ år af VÆU’s kommissorium, er der brug for en prioritering – og satsning. Hvilken retning og hvilke aftryk ønsker udvalget at sætte i den resterende tid for udvalgets virke. Hvordan skal vi sætte ind  for at realisere Vækstpolitikkens mål om flere jobs og mere bosætning?

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 02-06-2016
Udvalget drøftede handlingsplanen – og besluttede, at administrationen skal komme med et oplæg til en revideret handlingsplan og årshjul.


caseno14-4378_#3781123_v1_bilag til juni handlingsplan_væu_03092015.pdf.pdf

Bilag

bilag til juni Handlingsplan_VÆU_03092015.pdf


4. Orientering og oplæg om analysen af erhvervsstrukturen i Holbæk Kommunes lokalområder

Orientering og oplæg om analysen af erhvervsstrukturen i Holbæk Kommunes lokalområder

Sagsgang og sagstype

Vækstudvalg
 
OrienteringssagIndstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. Vækstudvalget bliver orienteret om den analyse af erhvervsstrukturen i Holbæk Kommunes lokalområder, som administrationen har bedt COWI om at udarbejde

Beskrivelse af sagen
 
For at få et bedre overblik af erhvervslivet i Holbæk Kommune, har administrationen bedt COWI om at udføre en analyse af erhvervsstrukturen i de 18 lokalområder.
 
Analysen består af levering af rådata og 18 kort. Af kortene fremgår det, hvor virksomhederne ligger, hvor mange ansatte de har samt, hvilken branche de tilhører. For at bevare det visuelle overblik er det kun virksomheder med over 5 ansatte der er afbilledet på kortene.
 
På baggrund af kortene og de data som COWI har leveret vil administrationen komme med et oplæg, hvor de mest centrale pointer blive præsenteret. Efterfølgende vil der være mulighed for at Vækstudvalget kan drøfte analysen.

Økonomiske konsekvenser
Analysen har kostet 28.000 kr. ex. moms.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 02-06-2016
Udvalget tog orienteringen om erhvervsstrukturen i lokalområderne til efterretning.


caseno16-20728_#3795274_v3_erhvervsstruktur i holbæk kommunes lokalområder.pdf.pdf
caseno16-20728_#3820874_v1_væu - bilag - erhvervsstruktur - pp.pptx.pptx

Bilag

Erhvervsstruktur i Holbæk Kommunes lokalområder.pdf
VÆU - Bilag - Erhvervsstruktur - PP.pptx


5. Morgenmøde i Jyderup

Morgenmøde i Jyderup

Sagsgang og sagstype
Drøftelse/orientering

Beskrivelse af sagen
På baggrund af morgenmødet den 31. maj i Jyderup opsummerer formand Kurt Næsted på erfaringerne fra mødet.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 02-06-2016
Udvalget drøftede erfaringerne – og vil gerne fortsætte det mere opsøgende arbejde.
6. Støtte til projekt på Tuse Næs

Støtte til projekt på Tuse Næs

Sagsgang og sagstype
Beslutningspunkt, Vækstudvalg

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Udvalget træffer beslutning om at ’spænde’ et midlertidig økonomisk net ud under projekt ”Turlandet Tuse Næs-udviklingsprojekt” på i alt 2 gange 165.800 kr., i alt 331.600 kr.

Beskrivelse af sagen
Vækstudvalget har modtaget en anmodning fra ”Turlandet Tuse Næs”.
 
”Turlandet Tuse Næs” har opnået støtte til deres projekt om at udvikle aktiviteter på Tuse Næs. Ansøgningsmaterialet er vedlagt sagsfremstillingen.
 
1) Udfordringen med LAG-midler er, at de først udbetales efter, at projektet er gennemført. Derfor mangler ”Turlandet Tuse Næs” 165.800 kr. til at starte projektet op med. Midlerne vil blive tilbagebetalt, når LAG-midlerne kommer til udbetaling.
 
2) LAG-midlerne kan finansiere 50 % af det samlede projekt – og kræver derfor en ’egenfinansiering på de øvrige 50% . ”Turlandet Tuse Næs” har søgt forskellige fonde og andre alternative finansieringskilder, som endnu ikke har taget stilling.
 
Det betyder, at ”Turlandet Tuse Næs” har brug for en underskudsgaranti på 165.800 kr., indtil de øvrige ansøgte fonde og finansieringskilder har taget stilling. På samme måde som med LAG-midlerne vil pengene blive tilbagebetalt, hvis projektet opnår tilsagn fra de øvrige ansøgte kilder.
 
Kun i fald, at der ikke opnås støtte, vil Vækstudvalgets midler blive anvendt til projektet.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 02-06-2016
Udvalget tiltrådte indstillingen og bevilliger midlerne i alt 2 gange 168.500 kr. Midlerne tages fra Vækstudvalgets pulje vedr. lokalområdernes udvikling.


caseno14-4378_#3788548_v1_bilag til punkt om tuse næs, væu 2 juni anmodning om udlæg af lag-midler og underskudsgaranti til pr.pdf
caseno14-4378_#3788546_v1_bilag til punkt om tuse næs, væu 2 juni anmodning om udlæg af lag-midler og underskudsgaranti til pr.pdf
caseno14-4378_#3788543_v1_bilag til punkt om tuse næs, væu 2 juni anmodning om udlæg af lag-midler og underskudsgaranti til pr.pdf

Bilag

bilag til punkt om Tuse Næs, VÆU 2 juni Anmodning om udlæg af LAG-midler og underskudsgaranti til projekt på Tuse Næs - Turlandet_Tuse_Ns_1_-_etablering_af_friluftsaktiviteter_for_lokale_og_besoegende ansoegning 3.pdf
Bilag til punkt om Tuse Næs, VÆU 2 juni Anmodning om udlæg af LAG-midler og underskudsgaranti til projekt på Tuse Næs - Tilsagnsskrivelse til projekt Turland maj 2016.pdf
bilag til punkt om Tuse næs, VÆU 2 juni Anmodning om udlæg af LAG-midler og underskudsgaranti til projekt på Tuse Næs - Anmodning og udlæg og underskudsgaranti hos Holbæk Kommune.pdf


7. Tilflytter-koordinator

Tilflytter-koordinator

Sagsgang og sagstype
Beslutning, Vækstudvalget

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Vækstudvalget tager stilling til, om udvalget med finansiering af vækstmidlerne vil støtte en projektindsats, som skal have til formål – gennem en målrettet indsats mod nye medarbejdere i områdets større arbejdspladser - at sikre ny-tilflyttere bliver taget imod på bedst mulige måde.

Beskrivelse af sagen
Der er lige nu et særligt moment og en særlig mulighed for at skabe synergi, fordi flere aktører har fokus på at få flere jobs og flere borgere til kommunen:
 
 
Derfor foreslås det, at der oprettes en midlertidig ’tilflytter-koordinator’(ressourcer tilvejebringes bl.a. gennem en delvis projektansættelse i 2 år).
 
Tilflytterkoordinatoren skal have til opgave at løfte en virksomhedsrettet indsats, hvor de nyansatte (eller de statslige ’ny-udflyttede’) tilbydes en tæt, proaktiv og personlig service, f.eks.: hvad kan Holbæk kommune tilbyde på boligsiden, hvad er der af sociale muligheder, fritidsaktiviteter - og hvilke jobmuligheder er der for ægtefælle/partner?
 
På den måde vil en ’tilflytter-koordinator’ kunne bidrage til at sikre, at ambitionen i Vækstpolitikken opfyldes: flere jobs og flere borgere.
 
Der er altså tale om en helt ny funktion, og det foreslås, at ’tilflytter-koordinatoren’ placeres i regi af Vækstudvalget, men selvfølgelig med en meget tæt sammenhæng til ”Tilflytterindsatsen/branding” i Strategi&Udvikling, erhvervsindsatsen i øvrigt i Vækst&Bæredygtighed, foreningskontakten i Kultur&Fritid – og virksomhedsindsatsen i ’Alle kan bidrage’. Indsatsen er en mulighed for alle virksomheder med nyansatte som potentielt vil bosætte sig i Holbæk Kommne.
 
Det foreslås, at der afsættes 1 mio. kr. i 2 år (500.000 kr. om året) med udløb juni 2018. Beløbet skal udover den personrettede indsats dække finansieringen af tilflytterarrangementer, understøtte udvikling af egentlige velkomstpakker, præsentationsmateriale, workshops o.l.
 
Endelig vil der blive afrapporteret om fremdriften til Vækstudvalget ultimo 2016, maj 2017 og oktober 2017.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 02-06-2016
Udvalget sendte indstillingen tilbage til administrationen for at få udfoldet forslaget mere, herunder indsamling af erfaringer fra andre kommuner, som har lavet tilsvarende.
8. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Eventuelt

Indstilling
Der er 3 bilag til Eventuelt på Vækstudvalgets møde, 2. juni:
 
1) Budgetoversigten
2) Årshjulet
3) Orienteringsnotat om næste borgerpanelundersøgelse, som har tema vedr. unges muligheder (med notatet er også selve spørgeskemaet)

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 02-06-2016
Til Årshjulet skal tilføjes: En studietur til Orø skal forsøges indpasset i årshjulet. Samt en tur til Institut for Fremtidsforskning.
SKVULP-afrapportering bliver til august – enten for Vækstudvalget eller for Kultur&Fritid.


caseno14-4378_#3787610_v1_bilag til evt. 2.juni borgerpanel unge.pdf.pdf
caseno14-4378_#3787605_v1_bilag til evt) oversigt over vækstudvalgets midler. 2 juni.pdf.pdf
caseno14-4378_#3787541_v1_væu 2 juni bilag til evt årshjul -2016 - 2.16.pdf.pdf
caseno14-4378_#3785986_v1_væu 2 juni evt), notat om unge & borgerpanel.docx

Bilag

bilag til evt. 2.juni borgerpanel unge.pdf
bilag til evt) Oversigt over Vækstudvalgets midler. 2 juni.pdf
VÆU 2 juni bilag til evt Årshjul -2016 - 2.16.pdf
VÆU 2 juni evt), notat om unge & borgerpanel