UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

Center for specialundervisning - lokale 28, Semina

STARTTIDSPUNKT

05-04-2016 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

05-04-2016 18:30:00


PUNKTER

1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 5. april 2016
2. Erhvervsfremme under lup - IRIS
3. Årlig afrapportering fra Holbæk Erhvervsforum
4. Drøftelse af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland
5. Beslutning om bevilling af projektmidler til Læringscenter Holbæk
6. Drøftelse af emner til borgerpanelundersøgelse om unges muligheder
7. Orientering om Kina-aktiviteter
8. Forslag om studietur til Hamborg
9. Eventuelt, VÆU 5. april1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 5. april 2016

Dagsorden og tidsplan til mødet den 5. april 2016

Beskrivelse af sagen
Dagsorden til VÆU-mødet den 5. april.
 
Mødet starter 15.30 til 18.30 på Center for specialundervisning
(tidl. Holbæk Seminarium), Seminarieparken 2, 4300 Holbæk.
Mødelokale 28 (til venstre når I går ind af hovedindgangen)
Første tema: Erhvervsservice/erhvervsforum:
 
 1. Drøftelsespunkt: Irisanalysen: den kommunale erhvervsfremme under lup. (Jesper Møller, 30 min. 15.30-16.00)
 2. Drøftelsespunkt: Årsafrapportering fra Holbæk Erhvervsforum. (Kenny Jensby, 30 min. 16.00-16.30)
 
Andet tema: Uddannelsesområdet:

 1. Drøftelsespunkt om Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland og status på dialogen med de statslige arbejdspladser  (Julie Becher, 30 min. 16.30-17)
 2. Beslutningssag: beslutning om projektmidler til igangsættelse af projekt Læringscenter Holbæk (Julie Becher, 30 min. 17.00-17.30)
 3. Beslutningssag om emner til borgerpanelundersøgelse om unges muligheder (Julie Becher, 15 min. 17.30-17.45)
 
Derefter:
 
 1. Kort orientering om Kina, herunder delegationen i marts (Julie Becher, 15 min. 17.45-18.00)
 2. Orientering om foreløbigt forslag om studietur til Hamborg
 3. Eventuelt
2. Erhvervsfremme under lup - IRIS

Erhvervsfremme under lup - IRIS

Sagsgang og sagstype

Vækstudvalget

Drøftelsessag


Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Vækstudvalget
 1. drøfter rapporten Erhvervsfremme under lup og det tilhørende notat

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune blev i slutningen af 2015 tilbudt at deltage i et pilotprojekt, hvor IRIS-Group ville forsøge at lave en effektmåling af den kommunale erhvervsfremmeindsats, hvilket vil sige Holbæk Erhvervsforum (HEF). Udover Holbæk Kommune har 5 andre kommuner medvirket (Køge, Randers, Aalborg, Lolland og Guldborgsund).
 
Undersøgelsen der hedder Erhvervsfremme under lup blev færdiggjort af IRIS-Group i begyndelsen af 2016. Rapporten havde til formål at fokusere på og måle effekten af et udsnit af Holbæk Erhvervsforums tilbud med fokus på effekten af deres 1-1 vejledning.
 
Analysen er kommet frem til de følgende hovedkonklusioner:
· Dataanalyse af omsætning i lokale virksomheder i Holbæk Kommune
o Ingen effekt: -1 % i vækst i omsætningen for vejledte virksomheder og -1 % for kontrolgruppen
· Dataanalyse af beskæftigelse i virksomheder på landsplan (31 kommuner inkl. Holbæk Kommune)
o Markant effekt: 12 % mervækst for iværksættere og 4 % mervækst for etablerede virksomheder
· Spørgeskemaundersøgelse af brugernes egne vurderinger af vejledningen i HEF
o Markant effekt: HEF vurderes meget positivt – og også mere positivt end de 5 kommuner der er med i sammenligningen.
 
Som det fremgår, er rapportens effektmålinger kommet frem til såvel positive som mindre positive resultater.
 
Der lægges op til at Vækstudvalget har en drøftelse af rapporten og dens forudsætninger og resultater. På denne vis kan den viden som rapporten har tilvejebragt blive brugt som et dialogværktøj, der kan medvirke til at skærpe opmærksomheden på de effekter eller fokusområder som har Vækstudvalgets interesse.
 
Direktør for Holbæk Erhvervsforum, Kenny Jensby, deltager i drøftelserne.
 

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 05-04-2016
VÆU fik præsenteret analysen baseret på Jespers oplæg (sendes med referatet). VÆU besluttede at tage drøftelsen af analysen i sammenhæng med Kennys oplæg.  


caseno16-13305_#3694549_v1_iris - erhvervsfremme under lup 2016 - holbæk kommune.pdf.pdf
caseno14-4378_#3726453_v1_bilag til væu ref 5 april iris - pp.pdf.pdf
caseno16-13305_#3721749_v1_iris - erhvervsfremme under lup - notat.docx.docx

Bilag

IRIS - Erhvervsfremme under lup 2016 - Holbæk Kommune.pdf
bilag til VÆU ref 5 april IRIS - PP.pdf
IRIS - Erhvervsfremme under lup - Notat.docx


3. Årlig afrapportering fra Holbæk Erhvervsforum

Årlig afrapportering fra Holbæk Erhvervsforum

Sagsgang og sagstype
Behandles i VÆU

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1) Drøfter afrapporteringen fra Holbæk Erhvervforum

Beskrivelse af sagen
Som led i opfølgning på samarbejdsaftalen fra 2015 skal Vækstudvalget årligt have en afrapportering fra Holbæk Erhvervsforum. Formålet at sikre, at der er overensstemmelse mellem Holbæk Erhvervsforums indsats og de politiske ambitioner, somVækstudvalget og Byrådet har sat for erhvervsservicen.
 
Det er en del af aftalen, at afrapporteringen finder sted efter Holbæk Erhvervsforums generalforsamling, som i 2016 finder sted den 30. marts.
 
Kenny Jensby vil fremlægge afrapporteringen – og derefter deltage i drøftelsen.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 05-04-2016
Kenny Jensby gennemgik hovedpointer fra års-afrapporteringen (var sendt ud med dagsordenen – og Kennys oplæg sendes med referatet).
 
Samlet drøftelse: På baggrund af de to oplæg – og de pointer, som blev fremhævet, besluttede VÆU, at der skal afsættes tid til en bedre drøftelse mellem VÆU og Holbæk Erhvervsforum.  Kenny Jensby og administrationen arbejder videre med at finde en dato.


caseno14-4378_#3716388_v1_hef væu 5. april aktivitetsafrapportering 2015 - aktivitetsafrapportering 2015.pdf.pdf
caseno14-4378_#3725363_v1_kennys oplæg på væu 5 april 2016.pdf

Bilag

HEF VÆU 5. april: Aktivitetsafrapportering 2015 - Aktivitetsafrapportering 2015.pdf
Kennys oplæg på VÆU 5 april 2016


4. Drøftelse af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Drøftelse af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. perspektiverne for Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland drøftes.
 2. status på dialogen med de tilflyttende statslige arbejdspladser tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Visionen om Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland
Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent vindue for formulering og realisering af en fælles vision om skabelse af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland.
 
Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland skal danne rammen om nye partnerskaber og samarbejder mellem videns- og uddannelsesinstitutioner, studerende, virksomheder og offentlige institutioner. Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland skal være omdrejningspunkt for vidensproduktion og vidensanvendelse til gavn for vores unge, for fremtidens uddannelser og for lokal og regional vækst og højnelse af uddannelsesniveau.
 
Det er visionen, at Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland skal indeholde tre elementer:
 
Visionen medfører nytænkning af uddannelserne og måden vi uddanner på og nytænkning af relationerne mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, borgere og kommune. Visionen udvider samtidigt den kommunale rolle, hvor kommunen bliver en afgørende og aktiv vækst- og uddannelsesaktør fremfor reaktivt at afvente andre institutionelle og strukturelle forandringer.
 
Status på dialogen med de tilflyttende statslige arbejdspladser
Siden regeringens udmelding om udflytning af statslige arbejdspladser har borgmesteren været i dialog med topledelsen i de tre arbejdspladser, som flytter til Holbæk medio/ultimo 2017:
 
Dialogen har medført tilrettelæggelse af en visionsproces, som forløber henover foråret 2016, hvor muligheder og ideer til Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland udfoldes og formuleres.
 
Første visionsworkshop blev afholdt den 14. marts 2016 med deltagelse af EVA, Danmarks Akkrediteringsinstitution, en række lokale og regionale uddannelsesaktører samt Holbæk Kommune repræsenteret ved borgmesteren, formanden for Projektudvalget for Vækst, formanden for Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, samt direktører, og chefer for de elevante kerneopgaveområder.
 
Anden visionsworkshop afholdes den 9. juni 2016.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 05-04-2016
Julie Becher introducerede kort temaet om uddannelse (oplægget sendes med referatet).
 
Peter og Rasmus fra UCSJ præsenterede deres oplæg om projektet om Uddannelses- og Læringscenteret (sendes også med referat).
 
Drøftelse: VÆU fandt, at projektet ville skabe en platform for en uddannelsesmæssigt løft samtidig med, at det ville sikre en solid forankring og samspil med de statslige institutioner, som kommer til kommunen.


caseno14-4378_#3726446_v1_bilag til væu ref møde 5 april holbæk kommunale læringscentre ralj+pgu.pdf.pdf
caseno14-4378_#3726461_v1_bilag til væu 5 apriluddannelse som vækstgenerator - uddannelses og læringscenter - væksteudvalget a.pdf

Bilag

bilag til VÆU ref møde 5 april Holbæk kommunale læringscentre Ralj+PGU.pdf
bilag til væu 5 aprilUddannelse som vækstgenerator - uddannelses og læringscenter - Væksteudvalget april 2016.pdf


5. Beslutning om bevilling af projektmidler til Læringscenter Holbæk

Beslutning om bevilling af projektmidler til Læringscenter Holbæk

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Projekt Læringscenter Holbæk bevilges 3,3 mio. kr. over en tre-årig periode.

Beskrivelse af sagen
I februar 2016 drøftede Vækstudvalget Study Lab-konceptet som en driver for vækst. Udvalget bad administrationen konkretisere ideen om et Study Lab i Holbæk inklusive et bud på finansiering af projektet. I vedhæftede bilag beskrives ideen, og der gives et overslag på projektudgifter i en tre-års projektperiode. Study Lab betegnes fremadrettet for læringscenter.
 
Det overordnede formål med etablering af et læringscenter i Holbæk er at bidrage til vækst og udvikling i Holbæk og det øvrige Nordvestsjælland. Læringscenteret forventes at kunne bidrage på følgende tre parametre:
 
Det foreslås, at der etableres en projektorganisation til at forestå etableringen af læringscenteret, idet udviklingsarbejde og samskabelse med mange aktører har det store fokus i opstarten. Når projektet afsluttes etableres læringscenteret som en kommunal enhed med tilhørende budget.
 
Projektperioden forslås at forløbe i fire faser over tre år. Det anslås, at projektudgifter over den treårige periode vil beløbe sig til i alt 3,3 mio kr.

Økonomiske konsekvenser
 
Det økonomiske overslag indeholder udelukkende projektudgifter. Udgifter til efterfølgende drift af læringscenteret er ikke beregnet. Omfanget af de løbende driftsudgifter vil afhænge af ambitionsniveaet for det kommunale læringscenter.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 05-04-2016
VÆU vedtog, at der bevilliges 3,3 mio. kr. over en tre-årig periode – og midlerne tages fra de overførte midler fra 2015 (på 6,5 mio. kr).
Sagen går herefter til Økonomiudvalget og Byrådet. 


caseno16-15955_#3717159_v1_notat om etablering af et læringscenter - marts 2016.pdf

Bilag

Notat om etablering af et læringscenter - marts 2016


6. Drøftelse af emner til borgerpanelundersøgelse om unges muligheder

Drøftelse af emner til borgerpanelundersøgelse om unges muligheder

Sagsgang og sagstype
Vækstudvalget
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at udvalget drøfter:
 
 1. drøfter emnerne til borgerpanelundersøgelsen om unges muligheder i Holbæk Kommune
a. Fritids- og ungdomsliv
b. Uddannelse
c. Transport
d. Bosætning
e. Tryghed via forebyggelse

Beskrivelse af sagen
Byrådet har besluttet at gennemføre fire borgerpanelundersøgelser i 2016:
 
 1. Borgerpanelundersøgelse som forløber til Politik for kultur, fritid og fællesskab - forventet marts 2016
 2. Borgernes ønsker til unges muligheder i Holbæk Kommune – forventet juni 2016
 3. Borgernes syn på Holbæk Kommune, fx som bosætningskommune, trafiksikkerheden og/eller Holbæk by som handelsby – oktober 2016
 4. Årlig opfølgning på temperaturmålingen på En stærk medspiller (indarbejdes med 5 spørgsmål i en anden undersøgelse, hvor der bl.a. spørges til borgernes oplevelse af den personlige kontakt med medarbejdere i Holbæk Kommune) – oktober 2016
 
Denne sag vedrører undersøgelsen om borgernes ønsker til unges muligheder i Holbæk Kommune, som borgerpanelet skal svare på i juni måned.
 
Ungdomsbyrådet får mulighed for at komme med input til undersøgelsen ud fra de emner Udvalget ”Uddannelse og Job” vælger, at undersøgelsen skal omhandle.
 
Vækstudvalget får emnerne til drøftelse.
 
 
Borgernes ønsker til unges muligheder i Holbæk Kommune
Hvert år er 8. klasserne i Holbæk Kommune med i eventen ”Jagten”, hvor de er med til at udvikle idéer. I år pegede 8. klasserne også på, hvad der optager dem i hverdagen. Topscorerne var: Forbrugsmuligheder, transport, idrætsmuligheder samt sociale og kulturelle aktiviteter. Det er altså emner, der optager de unge, som har betydning for, om de trives i hverdagen, og om de har et godt fritids- og ungdomsliv. Derfor er det relevant, at borgerpanelundersøgelsen behandler emnerne ”fritids- og ungdomsliv” samt ”transport”.
 
Uddannelse er vigtigt for alle unge, og er derfor også et relevant emne for borgerpanelet.
 
Det er vigtigt at have et sted at bo og have trygge rammer at færdes i. Ellers kan det være svært at gennemføre en uddannelse eller passe et job. Borgernes ønsker til unges boligmuligheder og tryghed er derfor også relevante emner til borgerpanelundersøgelsen.
 
Derfor indstiller administrationen følgende 5 emner til borgerpanelundersøgelsen om unges muligheder i Holbæk Kommune:
· Fritids- og ungdomsliv
 • Uddannelse
 • Transport
 • Bolig
 • Tryghed via forebyggelse
 

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 05-04-2016
VÆU godkendte sagsfremstillingen.
7. Orientering om Kina-aktiviteter

Orientering om Kina-aktiviteter

Sagsgang og sagstype

Vækstudvalget

Orienteringssag


Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 1. Vækstudvalget tager orienteringen om Kina-aktiviteterne og herunder delegationen til Quanzhou til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Den Internationale Strategi er forankret i Vækstudvalget, og derfor er de aktiviteter der er i gang i Kina også en naturlig del af Vækstudvalgets fokus. På den baggrund bliver Vækstudvalget hermed orienteret om fremdriften i nogle af Kina-aktiviteterne, herunder udfaldet af den delegation der for nyligt var i Kina.
 
I marts 2016 deltog Holbæk Kommune i en delegation til kommunens kinesiske sister-city Quanzhou. Formålet med turen var at få nogle aftaler i stand på uddannelsesområdet samt at pleje vores relationer med Quanzhou. Delegationens formål og indhold er yderligere beskrevet i det vedlagte bilag.
 
Julie Becher deltog i delegationen og hun vil komme og give Vækstudvalget en orientering om de resultater der er blevet opnået.


Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 05-04-2016
Julie Becher gennemgik kort delegationen til Kina i marts, som havde til formål at arbejde videre med samarbejdet omkring uddannelsesområdet – og generel relationspleje med Quanzhou.


caseno16-1634_#3716110_v1_notat - formål og indhold i delegation til kina i marts 2016.docx.docx

Bilag

Notat - Formål og indhold i delegation til Kina i marts 2016.docx


8. Forslag om studietur til Hamborg

Forslag om studietur til Hamborg

Sagsgang og sagstype
VÆU

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1) Udvalget drøfter forslag til studietur til Hamborg fremsendt af Holbæk Erhvervsforum

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet har nu vedtaget den internationale strategi. Den giver frihed og plads til, at organisationen kan afsøge og undersøge mulige internationale projekter. Målgruppen for det internationale arbejde er borgere og erhvervsliv, og hensigten er at skabe vækst. Et indsatsområde for strategien er arbejdsmarked, hvor det slås fast, at der skal arbejdes at øge eksporten for erhvervslivet.
 
Som led i arbejdet med at implementere den internationale strategi har Vækstudvalget bedt Holbæk Erhvervsforum om at sammensætte et bud på en studietur til Hamborg. Hamborg er valgt, fordi det er en by i rivende vækst og udvikling – og fordi Tyskland som sådan, men Hamborg særligt – vil kunne være et oplagt opstartssted for virksomheder fra Holbæk Kommune, der overvejer at eksportere.
 
På baggrund af udvalgets drøftelser vil Holbæk Erhvervsforum arbejde videre med programmet.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 05-04-2016
Kurt introducerede kort oplægget til en studietur til Hamborg, arrangeret af Holbæk Erhvervsforum. 
 
Der var opbakning til og tilfredshed med oplægget, så HEF kan arbejde videre, og VÆU vil meget gerne afsted på turen sidst i september.


caseno14-4378_#3718980_v1_forslag til ekskursion - ekskursion til hamborg 2016.docx.docx

Bilag

Forslag til ekskursion - Ekskursion til Hamborg 2016.docx


9. Eventuelt, VÆU 5. april

Eventuelt, VÆU 5. april

Sagsgang og sagstype
To bilag til Eventuelt, VÆU’s møde den 5. april 2016

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 05-04-2016
Kurt orienterede kort om baggrunden for brevet fra Mørkøv, og bad om udvalgets vurdering af, om VÆU skulle bede administrationen om at indlede dialog med Mørkøv om at kvalificere en eventuel ansøgning. Og fordi ansøgningen er så bred, kan/skal den måske forbi Byrådet – der er mange aktører/interessenter involveret.
 
VÆU besluttede, at administrationen skal arbejde videre med at hjælpe en kvalificering af ideerne – primært de ideer, som omhandler videreudvikling af tiltag omkring kræmmermarkedet (herunder tilbud om infoskærme om kommunen på markedet).


caseno14-4378_#3718154_v1_bilag til evt) væu - årshjul - 2015-2016 - 2.12.pdf.pdf
caseno14-4378_#3689669_v2_budgetoversigt væu 17 marts.pdf

Bilag

bilag til evt) VÆU - Årshjul - 2015-2016 - 2.12.pdf
Budgetoversigt VÆU 17 marts