UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

09-02-2016 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

09-02-2016 18:30:00


PUNKTER

1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 9. februar 2016
2. Status og evaluering på turismeindsatsten i Holbæk Kommune
3. Drøftelse af mulige initiativer på uddannelsesområdet
4. Beslutning om to samarbejdsaftaler med Beijing Silk-road Culture Development Centre
5. Evt punkt til VÆU 9. feb
6. Beslutning om vedtagelse af International Strategi1. Dagsorden og tidsplan til mødet den 9. februar 2016

Dagsorden og tidsplan til mødet den 9. februar 2016

Beskrivelse af sagen
  1. Drøftelse: Præsentation af oplæg om konkrete initiativer og muligheder på, hvordan uddannelse og vækst kan spille bedst sammen, Julie Becher, kl 15.30-16.30

  2. Orienteringspunkt: Evaluering  på turismeindsatsen, Claus Westergaard og Sune Nielsen. Kl  16.30-17-30:
a) Status på turismen i Holbæk Kommune, Claus Westergaard (med bilag)
b) Status på turismen, samt bosætningsindsatsen på Orø, Sune Nielsen (med bilag)

Endvidere er vedlagt artikel om turisme fra Holbæk Erhvervsforums blad: Viden og Vækst.

  1. Den internationale strategi og Kina, Jesper Møller 17.30 -18.20

  2. Evt. (10 min):
a) årshjul (vedlagt som bilag)
b) Økonomioversigt (vedlagt som bilag) åbent bilag med puljen.
2. Status og evaluering på turismeindsatsten i Holbæk Kommune

Status og evaluering på turismeindsatsten i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Orienteringspunkt, Vækstudvalget

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Vækstudvalget
 
1) tager de to status-evalueringer vedrørende turismeindsatsen (i henholdsvis hele kommunen og indsatsen knyttet til Orø) til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Først fremlægger Claus Westergaard,Turismechef, en status på turismen i Holbæk Kommune for så vidt angår nye tal på overnatninger, attraktioner, turistbutikken m.m.
 
Dernæst præsenterer Sune Nielsen status på turisme og bosætningsindsatsen på Orø, herunder præsentation af Orø-projektets effektmål i uddybet form.
 
Som supplement til rapporterne vedlægges artikel fra Holbæk Erhvervsforums blad: Viden&Vækst.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 09-02-2016
a) Status på turismen i Holbæk Kommune, Claus Westergaard
Udvalget tog orientering til efterretning (som var sendt rundt med dagsordenen).

b) Status på turismen, samt bosætningsindsatsen på Orø, Sune Nielsen
Sune orienterede om status (bilag var sendt ud), herunder det, han kaldte, centrale erfaringer.
(Begges slides sendes med referatet)

Udvalget drøftede status – og vendte bl.a. den kritik, som der var blevet rejst mod Orøkontoret.

Der skal flere aktører på banen, gerne private – og erfaringerne fra Orøkonsulenten skal udbredes og bruges i andre sammenhænge (og andre geografiske områder).

Udvalget besluttede at holde et møde på Orø – muligvis sammen med det nye projekt udvalg for lokaludvikling.


caseno14-4378_#3621362_v1_oplæg - endelig rapport om evaluering af turismeindsatsen på orø 2015.pdf.pdf
caseno14-4378_#3621360_v1_oplæg - rapport - turismesæsonen 2015 holbæk kommune.pdf.pdf
caseno14-4378_#3621355_v1_ oplæg - artikel - viden & vækst - januar 2016.pdf.pdf
caseno14-4378_#3667808_v1_status på turismen i holbæk + orø.pdf.pdf

Bilag

Oplæg - Endelig rapport om Evaluering af turismeindsatsen på Orø 2015.pdf
Oplæg - Rapport - Turismesæsonen 2015 Holbæk Kommune.pdf
Oplæg - Artikel - Viden & Vækst - Januar 2016.pdf
Status på Turismen i Holbæk + Orø.pdf


3. Drøftelse af mulige initiativer på uddannelsesområdet

Drøftelse af mulige initiativer på uddannelsesområdet

Sagsgang og sagstype
Drøftelse i Projektudvalget for Vækst.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at
  1. Udvalget drøfter initiativer på uddannelsesområdet

Beskrivelse af sagen
I Holbæk Kommunes Vækstpolitik fra april 2015 er Uddannelse som vækstgenerator udvalgt som et indsatsområde.
 
Uddannelse er en forudsætning for fremtidens vækst og velstand. Uddannelse er godt både for den enkelte, for samfundet og for kommunekassen.
 
Vækstudvalget havde en drøftelse af Uddannelse som Vækstgenerator på mødet i december 2015 (Slides vedlagt).
 
På mødet i februar skal Vækstudvalget dykke ned i to lidt mulige indsatser drøftet på mødet i december, samt et nyt emne:
 
  1. Kommunalt lærings- og uddannelsescenter / Study Lab
Holbæk kommune har i samarbejde med Odsherred og Kalundborg kommuner og UCSJ været del af et Vækstforumprojekt og et nordisk erfaringsudvekslingsprojekt omkring udviklingen af idéen om Study labs – dvs. kommunalt drevne/støttede steder hvor man kan tage uddannelser helt eller delvist udbudt af uddannelsesinstitutionerne. Både kommunerne og UCSJ har opnået både ny viden og en række erfaringer igennem projektet. De øvrige nordiske lande har mange flere erfaringer med fjernundervisning og undervisning der udbydes andre steder end i de store uddannelsesbyer. Regeringen har meldt ud at de vil forsøge noget tilsvarende i 2016. (Se f.eks. http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-01-27-unge-kvinder-flytter-og-efterlader-unge-maend-i-provinsen)
 
Holbæk Kommune kunne med sammen med UCSJ og evt. andre byde ind på at være en del af dette forsøg.
 
På mødet vil der blive præsenteret en status på projektet, herunder mulighederne for at gå videre.
 
  1. Ambitiøse partnerskaber på Uddannelsesområdet.
Kommunen og uddannelsesinstitutionerne har på en lang række områder sammenfaldende interesser, og vi kan lave meget mere sammen end de vi gør i dag. Uddannelsesinstitutionerne i Holbæk vil gerne samarbejde mere med kommunen. På mødet vil der blive præsenteret en række mulige indsatser, der kan samarbejdes om, både i forhold til ungdomsuddannelserne og i forhold til de videregående uddannelsesinstitutioner. En del af dette omhandler erhvervslivets og befolkningens behov for efter- og videreuddannelse, og både erhvervsliv og arbejdstagerorganisationer kan derfor tænkes med ind i partnerskaberne.
 
  1. Større fokus på talent
På en række områder arbejdes der med talentudvikling og særlige talentspor for de dygtigste på specifikke områder. Er det muligt at styrke dette arbejde, og kan der samarbejdes mere omkring det – dels mellem folkeskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, og dels mellem erhvervsliv, kommune og uddannelsesinstitutioner? Hvilken rolle kan og vil kommunen spille?
 
De tre muligheder vil blive præsenteret og drøftet på mødet.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 09-02-2016
1) Først præsenterede Emil Erichsen ideerne om Study Lab-konceptet, som omfatter tre dele: et fysisk sted; et tilbud om studivejledning/erhvervsvejledning og så skal det fungere som en motor for lokal udvikling.

Der er en efterspørgsel blandt studerende – og opbakning fra uddannelserne.

Udvalget bad om at få en mere konkret plan – både med de næste skridt, men også i forhold til finansiering.

2) Gorm Hjelm Andersen – hvad kan vi gøre i forhold til efteruddannelse af ledige?
Vi skal undgå at uddanne til ’hylderne’, men finde ud, hvad det er virksomhederne har brug for – og så kan kommunen finde de relevante uddannelser.

Kommunen skal være bindeled mellem de ledige og virksomhederne og uddannelsesmuligheder.

Gorm vil gennem Holbæk Erhvervsforum undersøge, om der er opbakning blandt virksomhederne.

3) Julie Becher åbnede for drøftelser om ungdomsuddannelserne: hvad kan Vækstudvalget bakke op om – og støtte? Vækstudvalget kan i høj grad ’toppe op’ på, hvad Udvalget for Uddannelse og job. Fx hvad er det for nogle ungdomsuddannelser, vi har. Hvad vil sammenlægningen med uddannelserne i Roskilde betyde?

Udvalget udtrykte bekymring for udviklingen i uddannelsesinstitutionerne. Det er nødvendigt, at kommunen har uddannelsestilbud – og gerne bredt og alternativt.

Mulighederne og udfordringerne med at dyrke talenter er også en mulighed, som udvalget kan forfølge. Hvordan er det godt at være talent i Holbæk Kommune?

Julie konkluderede, at udvalget gerne vil høre om fødevarer og sundhed – og gerne et oplæg om talent. Hvad kan vi gøre det attraktivt at være et talent?

Udvalget besluttede, at uddannelsestemaet skal drøftes igen på udvalgets møde i april.


caseno16-6065_#3631901_v1_ - uddannelse som vækstgenerator.pdf.pdf
caseno14-4378_#3668354_v1_uddannelse som vækstgenerator - februar.pdf.pdf

Bilag

- Uddannelse som vækstgenerator.pdf
Uddannelse som vækstgenerator - februar.pdf


4. Beslutning om to samarbejdsaftaler med Beijing Silk-road Culture Development Centre

Beslutning om to samarbejdsaftaler med Beijing Silk-road Culture Development Centre

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Projektudvalget for Vækst og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
  1. de to samarbejdsaftaler med Beijing Silk-road Culture Development Centre godkendes.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune, Panda og Holbæk Teater var på en delegation til Beijing i december 2015. Der var to hovedformål med delegationen:

 
Det lykkedes for delegationen, at skaffe betydelig støtte til Kina-festivalen i Holbæk Kommune, Eventyret om Silkevejen. Delegationen modtog således flere tilkendegivelser om at støtte festivalen både med konkrete bidrag, men også med støtte af en mere formel officiel karakter.
 
For at forfølge det officielle spor havde delegationen en række møder med diverse kinesiske parter, hvilket i sidste ende førte frem til formuleringen af de to samarbejdsaftaler som nu skal behandles politisk.
 
Aftalerne er som udgangspunkt holdt i overordnede termer og indholdsmæssigt læner de sig op af de hensigtserklæringer som Byrådet godkendte i slutningen af 2015.
 
Hovedaftalen, Foreslået dagsorden og tidsplan for det dansk kinesiske samarbejde opridser et udkast til en tidsplan og forslag til, hvordan nogle af de aktiviteter man fra kinesisk og dansk side arbejder sammen om kan realiseres.

Den anden aftale Tilføjelse til aftalerne om den kinesiske kulturfestival i Holbæk Kommune er en tillægsaftale, der er lidt mere konkret og har fokus på kultursamarbejdet og festivalen i Holbæk Kommune. Denne aftale indeholder et afsnit om, at man fra kinesisk side vil undersøge mulighederne for at yde økonomisk støtte til festivalen i Holbæk Kommune i 2017 og 2018.
 
I forhold til det praktiske arbejde blev der etableret flere kontakter til artister og andre aktører der eventuelt kan deltage ved festivalen. Da Panda har ansvaret for festivalens indhold, er det blevet aftalt at de selv følger op på de konkrete spor de ønsker at arbejde videre med.
 
Det lykkedes desværre ikke at komme til at optræde ved Spring Galla i 2016 men der arbejdes videre med at realisere projektet i 2017.
 
Se bilag for mere uddybende beskrivelse af delegationen og dens formål og resultater.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-01-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 09-02-2016
Administrationen oplyste, at der har vist sig at være nogle juridiske teknikaliteter i
aftalerne, der skal tilrettes, før der kan tages endelig en beslutning.

Udvalget indstiller aftaler godkendt, dog med forbehold for, at den juridiske behandling
ikke medfører væsentlige ændringer.

Det forventes, at punktet kan blive behandlet af Byrådet i marts 2016.


caseno16-3737_#3596907_v1_kina - tilføjelse til aftalerne om den kinesiske kultur festival i holbæk i 2016.pdf.pdf
caseno16-3737_#3596903_v1_kina - oversættelse - tilføjelse til aftalerne om den kinesiske kultur festival i holbæk i 2016.docx.docx
caseno16-3737_#3596901_v1_kina - oversættelse - foreslået dagsorden og tidsplan for det dansk-kinesiske samarbejde.docx.docx
caseno16-3737_#3596899_v1_kina - notat - opfølgning på delegation til kina i december 2015.docx.docx
caseno16-3737_#3596894_v1_kina - møde med ambassaden - opsamling.pdf.pdf
caseno16-3737_#3614598_v1_kina - foreslået dagsorden og tidsplan for det dansk-kinesiske samarbejde.pdf.pdf

Bilag

Kina - Tilføjelse til aftalerne om den kinesiske kultur festival i Holbæk i 2016.pdf
Kina - Oversættelse - Tilføjelse til aftalerne om den kinesiske kultur festival i Holbæk i 2016.docx
Kina - Oversættelse - Foreslået dagsorden og tidsplan for det dansk-kinesiske samarbejde.docx
Kina - Notat - Opfølgning på delegation til Kina i december 2015.docx
Kina - Møde med ambassaden - Opsamling.pdf
Kina - Foreslået dagsorden og tidsplan for det dansk-kinesiske samarbejde.pdf


5. Evt punkt til VÆU 9. feb

Evt punkt til VÆU 9. feb

Sagsgang og sagstype
Eventuelt-punkt på VÆU’s dagsorden den 9. februar 2016

Indstilling
Ingen reel indstilling – men der er to bilag til Vækstudvalgets orientering:
 
1) Årshjulet for udvalgets arbejde i 2015 og 2016
2) Økonomioversigt

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 09-02-2016
a) Årshjul.: Mødet 5. april bliver med uddannelsestema. Kurt orienterede endvidere om mulighederne for en studietur til Hamborg, hvor Holbæk Erhvervsforum har kontakter.

b) Økonomioversigt vedlagt som bilag

c) Henrik Mosbæk bemærkede Egmont fondens initiativ o.l. – udvalget besluttede at opfodre Holbæk Erhvervsforum til at orientere medlemmerne om de muligheder, der ligger i den slags initiativer.


caseno14-4378_#3627494_v1_budgetoversigt februar 2016.docx
caseno14-4378_#3622936_v1_ 9.feb årshjul - 2015-2016 - 2.9.pdf.pdf

Bilag

Budgetoversigt februar 2016
9.feb Årshjul - 2015-2016 - 2.9.pdf


6. Beslutning om vedtagelse af International Strategi

Beslutning om vedtagelse af International Strategi

Sagsgang og sagstype
 
Vækstudvalg
Økonomiudvalg
Byråd
 
Beslutningspunkt


Indstilling


Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

Beskrivelse af sagen

Vækstudvalget har udarbejdet en international strategi som nu skal behandles med henblik på at blive vedtaget.
 
Holbæk Kommune har oparbejdet flere nære internationale relationer. Både til byer i Kina og til en række strategiske samarbejdspartnere i EU. Dette har affødt nogle konkrete internationale projekter og derudover har det medført, at organisationen løbende bliver mere opmærksom på, hvilke yderligere muligheder der kan ligge i, at deltage i internationale samarbejder.
 
På baggrund af denne udvikling, har Vækstudvalget og Byrådet drøftet Holbæk Kommunes internationale fokus og arbejde generelt. Det er deres vurdering, at Holbæk Kommune vil få det maksimale udbytte ud af det internationale arbejde, hvis internationalt samarbejde er forankret i én samlet international strategi (IS), hvis hovedformål er at skabe vækst i Holbæk Kommune.
 
Vækstudvalget har i deres udformning af den internationale strategi især haft fokus på, hvad formål og effekt. Herunder hvem målgrupperne er og, hvilke områder der kan arbejdes med for at lykkes med at skabe effekt og vækst for dem.
På baggrund af de politiske drøftelser er fokus i den internationale strategi på de følgende temaer:
· Den internationale strategi skal være den overordnede strategi for alt internationalt arbejde. Dvs. at den skal rumme både EU, Kina og resten af verden.
· Formålet med at lave en international strategi er at skabe vækst i Holbæk Kommune
· Målgruppen for den internationale strategi er borgere, virksomheder og Holbæk Kommune som organisation
· Indsatsområderne er bl.a. Erhverv, uddannelse, vidensdeling, kultur og turisme
· Effektvurdering og evaluering af de internationale aktiviteter skal prioriteres højt
· Fokus er på at opbygge strategiske vækstsamarbejder med de interessenter der kan og vil noget
Derudover har Vækstudvalget og Byrådet haft en drøftelse af at, hvis der skal være fokus på effekt, er det nødvendigt, at der gives både tid, plads og ressourcer til at organisationen løbende kan undersøge og effektvurdere de internationale muligheder. På den baggrund kan Vækstudvalget og Byrådet nemmere få skabt det politiske beslutningsrum, der skal til for at afklare, hvad Holbæk Kommune kan og vil engagere sig i.
 
Baggrund
Ligesom resten af kommunerne i Danmark, bliver Holbæk Kommune udsat for globaliseringen og de udfordringer og muligheder som følger i kølvandet på den. For at være på forkant med denne udvikling har flere kommuner set det som en fordel at udvikle en decideret international strategi.
 
En international strategi er de professionelle og moderne rammer der bliver fastlagt for en øget, koordineret og engageret international satsning. En international strategi er et signal til vores samarbejdspartnere - men også til Holbæk Kommune som organisation - om en koordineret, målrettet og langsigtet indsats, som erkender vigtigheden af og mulighederne ved at lære og arbejde sammen med andre på tværs af landegrænser.
 
Den internationale strategi er en udløber af vækstpolitikken og organisatorisk og administrativt er den placeret under kerneopgaveområdet Vækst & Bæredygtighed.
 
Tidsplan
· 28/1: Temadrøftelse i Byrådet
· 9/2: Behandles i Vækstudvalget
· 2/3: Behandles i Økonomiudvalget
· 16/3: Behandles i Byrådet


Øvrige konsekvenser

Administrationens udgifter til internationale aktiviteter var på lige under en million kroner i 2015. Omkostningerne til det internationale arbejde forventes at være på samme niveau i 2016 og 2017.Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 09-02-2016
Den internationale strategi skal drøftes på baggrund af de input, Byrådet har haft
den 28. januar, med henblik på at VÆU kan indstille strategien til godkendelse og
videre proces i Økonomiudvalget (2. marts) og Byrådet (16. marts).
 
Udvalget tiltrådte strategien - med ønsket om mulighed for at ’genbesøge’ den.
Efter en layout-mæssig finjustering sendes den til Økonomiudvalget og derefter
Byrådet.


caseno15-48087_#3640262_v1_international strategi.pdf.pdf

Bilag

International strategi.pdf