UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Mødelokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

30-11-2015 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-11-2015 17:00:00


PUNKTER

1. Møde i Projektudvalget for Vækst den 30. november 2015
2. Beslutning om Nordisk Center for Lokale Fødevarer1. Møde i Projektudvalget for Vækst den 30. november 2015

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst

Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Til Vækstudvalget – hermed dagsorden til det ekstraordinære møde mandag den 30/11 kl 14 i mødelokale 0.13.
 
 1. Beslutningspunkt: Nordisk Center for Lokale Fødevarer (kl 14.10-14.30) (Søren Korsholm)
 2. Drøftelse af udkast til kriterier (kl 14.30 – 15.30) (Lotte Søndergaard Møller)
 3. Drøftelse af International Strategi (kl 15.30 – 16.30) (Jesper Møller)
 4. Orienteringspunkter (kl 16.30- 17):
  - Biogasanlæg; (Søren Korsholm)
  - COWI-befolkningsanalyse (Jesper Møller)
  - IrisGroup’s analyse af den lokale erhvervsservice. (Jesper Møller)
 
 Bilag til punkterne 2) og 3) forventes sendt sidst i denne uge.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 30-11-2015
 1. Beslutningspunkt: Nordisk Center for Lokale Fødevarer:
  Punktet blev vedtaget.
 
 1. Drøftelse af International Strategi:
  Den internationale strategi er forankret i både vækstpolitikken og handlingsplanen. Det er vigtigt, at den bliver operationel og anvendelig.

  Udvalget drøftede endvidere mulighederne for mål og delmål; effekt og målbarhed kan være svære, men derfor kan man godt prøve alligevel.

  Der skal arbejdes videre med to hovedspor: Der skal være tid og plads til at afsøge og undersøge mulighederne. Og såfremt der komme luft under arbejdet, så kan det kræve organisationsmæssige ændringer og dermed også midler.

a. Orienteringspunkterne:
a) COWI-befolkningsanalyse – Holbæk Kommune har sat rekord med 69.771 borgere. Generel tilflytning til kommuner på Sjælland – men den største tilflytning er til Holbæk.
b) IrisGroup’s analyse af den lokale erhvervsservice – der vil komme en rapport ti foråret, som vil komme forbi udvalget.
 
 1. Drøftelse af udkast til kriterier:

Oplæg drøftet – og der fremsendes en revideret version af idekataloget til mødet den 8. december. Efter mødet den 8. december vil arbejdet med at lave en pixi-version/brugervenlig version af beskrivelsen af kriterierne gå i gang, så den kan præsenteres for udvalget i det nye år. 
 
 1. Orienteringspunkter:
Biogasanlæg – en kort orientering om udfordringer forbundet med at etablere et biogasanlæg ved Audebo. Vækstudvalgets vinkel til projekter som biogasprojektet er, hvordan Vækstudvalget kan støtte ’rammebetingelserne’ ved f.x. infrastrukturen. Udvalget vil blive holdt underrettet.
 
 1. Evt

  Kurt orienterede om, at næste møde den 8. december bliver holdt på Stenhus. Og i forlængelse her af kommer der oplæg om uddannelse og branding.

  Indspark/forslag til årshjul.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-27421_#3784634_v1_sv bilag på edagsorden i morgen fredag - væu - årshjul - 2015-2016 - 2.7.pdf.pdf

Bilag

VÆU - Årshjul - 2015-2016 - 2.7.pdf


2. Beslutning om Nordisk Center for Lokale Fødevarer

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Holbæk Kommune deltager i Nordisk Center for Lokale Fødevarer i en to-årig periode.
 2. Holbæk Kommunes medfinansiering i 2016 og 2017 på 250.000 kr. årligt finansieres af Vækstudvalget midler.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund: Nordisk Center for Lokale Fødevarer
 
Visionen for Nordisk Center for Lokale Fødevarer (NCLF) er over en årrække at etablere et af verdens førende udviklings- og videncentre inden for produktion og forarbejdning af lokale fødevarer.
 
Målet er, at NCLF bliver Danmarks første samlingspunkt for lokal fødevareproduktion, forarbejdning, teknologisk udvikling og distribution. Et eksperimentarium, hvor viden, erhverv og brugere arbejder sammen på tværs af fagligheder for at udvikle innovative og autentiske kvalitetsfødevarer. NCLF skal arbejde for at få en tydelig bæredygtighedsprofil.
 
Gennem NCLF skal der opbygges et innovationsmiljø og en kompetenceudvikling, der kan styrke erhvervets innovationskraft og vækstmuligheder.
 
NCLF skal altså medvirke til at styrke kompetenceudviklingen indenfor fødevareerhvervet og skabe vækst og arbejdspladser både lokalt, regionalt og nationalt.
 
Lokal videreforarbejdning og branding af lokale fødevarer kan være med til at støtte et trængt erhverv (landbrug), og fremme en produktion af højværdiprodukter – og der igennem også være med til at skabe arbejdspladser i landdistrikterne. Derved kan deltagelse i projektet understøtte bredt, og resultaterne af projektet forventes at have en positiv afsmitning på turisme, handel, uddannelse, jobskabning og bosætning.
 
I projektet deltager Kalundborg og Odsherred kommuner, og deltagelse fra Holbæk Kommune vil give adgang for vores lokale fødevarevirksomheder til at deltage i centerets aktiviteter og være med til at sætte områdets fødevareproduktion på danmarkskortet.
Økonomien er baseret på, at Odsherred Kommune bidrager med 500.000 kr. Kalundborg og Holbæk Kommuner bidrager hver med 250.000 kr. Desuden bidrager Odsherred Erhvervsråd med 100.000 kr. i 2016 og 2017, hvilket betyder, at projektet samlet set har et budget på 1,1 mio kr. årligt.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 30-11-2015
Punktet blev vedtaget.

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-4378_#3522574_v1_samarbejdsudkast_for_nordisk_center_for_lokale_fød.pdf.pdf

Bilag

Samarbejdsudkast_for_Nordisk_Center_for_Lokale_Fød.pdf