UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

14-09-2015 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

14-09-2015 18:30:00


PUNKTER

1. Møde i Projektudvalget for Vækst den 14. september 20151. Møde i Projektudvalget for Vækst den 14. september 2015

Sagsgang og sagstype
Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Dagsorden for Vækstudvalget den 14. september kl. 17 – 18.30. Mødet forventes afkortet, da der er borger-budget-møde i Kuben samme aften – og for at sikre, at I kan nå begge dele, forventes Vækstudvalget at slutte kl. 18.30.
 
Som aftalt på sidste udvalgsmøde skal I drøfte, hvordan der kan prioriteres og udpeges initiativer og projekter, som kan sætte gang i væksten rundt om i Holbæk Kommune. På baggrund af jeres drøftelser og beslutning kan notatet gå videre til henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på at give Vækstudvalget mulighed for efterfølgende at udmønte initiativer og projekter, der ligger indenfor vækstpolitikkens ambitioner.
 
I vil også få en status på, hvad Plan- og Udviklingsstrategien (PUS) kan, og hvordan I kommer til at arbejde med den. Den bliver også præsenteret på Byrådsmødet den 9. september, så der vil på Vækstudvalgets møde blive fokuseret på de områder, hvor der er en vækstmulighed/dagsorden.
 
Næste punkt på dagsordenen er  udkast til samarbejdsaftale med Holbæk Erhvervsforum – og bilaget om Byforum. (Bilaget om Byforum er primært en præcisering af den aftale, byrådet vedtog i juni måned.)
 
Inspireret af såvel Vejle som Kina skal I derefter have indledende drøftelser om, hvordan vi bedst kan præsentere byen, kommuneplanen, byplaner, udviklingsprojekter – og alle andre mulige vækstprojekter.
 
  1. Beslutningspunkt: Vækstmuligheds-notat (ved Erik Kjærgaard Andersen) – med henblik på Økonomiudvalget og Byrådets efterfølgende behandling.
 
  1. Orienteringspunkt: Plan- og Udviklingsstrategien (ved Jesper Møller)
 
  1. Beslutningspunkt: Samarbejdsaftale med Holbæk Erhvervsforum og bilag med Byforum (ved Lotte Søndergaard Møller)
 
  1. Drøftelse: Virtuelle showroom : Til visualisering af udviklingsideerne og projekterne i Holbæk Kommune; hvad enten det er at vise effekten af en kommende kommuneplan, ny gangbro på havnen, udlægning af erhvervsområde. Det virtuelle showroom er som udgangspunkt et webssite eller hjemmeside, hvor man kan ’orientere’ sig og afprøve fremtidige udviklingsideer og projekter. Det vil også eventuelt kunne kombineres med et fysisk rum, hvor vi kan præsentere, hvad kommunen og byen står for (Lidt som Vejles ’fremvisningslokale’ over byplanen).
 
  1. Evt: til orientering vedlægges en opdateret udgave af handlingsplanen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 14-09-2015
Ad 1: Beslutningspunkt – Vækstmulighedsnotat med henblik på Økonomiudvalgets og Byrådets efterfølgende behandling
 
VÆU ønskede i højere grad, at notatet udbygges med initiativer, der understøtter lokalområderne i Holbæk Kommune. Administrationen udarbejder ny version, som fremsendes inden VÆU’s ekstraordinære møde den 29. september, hvor VÆU vil forberede indstilling til ØU og byrådet.
 
Ad 2: Orienteringspunkt – Plan og Udviklingsstrategien
 
Oplæg vedlagt.
På baggrund af oplægget ønskede VÆU et opdateret årshjul over udvalgets kommende møder.
 
Ad 3: Beslutningspunkt - Samarbejdsaftale med Holbæk Erhvervsforum og bilag med Byforum
 
VÆU havde to præciseringer: Aftalen skal kunne opsiges med et års varsel, og den årlige afrapportering skal udarbejdes i dialog med VÆU.
 
Ad 4: Drøftelse af virtuelle showrooms
 
VÆU blev præsenteret for idéen om virtuelle showrooms, en idé dele af udvalget blev bekendt med på deres seneste Kina studietur.
På studieturen til Fyn og Jylland i juni blev VÆU ligeledes præsenteret for gode eksempler på showrooms.
Administrationen samler viden og informationer om de virtuelle showrooms og informerer VÆU om hvad de virtuelle showrooms kan tilbyde i Holbæk regi.
 
Ad 5: Opdateret handlingsplan
 
VÆU blev præsenteret for den senest opdaterede handlingsplan, og der var enighed om, at der i udvalgets korte levetid var opnået fine resultater.

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-4378_#3429726_v1_ bilag til punkt 5 - handlingsplan_væu_03092015.pdf.pdf
caseno14-4378_#3451425_v1_pus - pp - 2015.09.14 - væu.pdf.pdf
caseno14-4378_#3429725_v1_bilag til punkt 3 - udkast til aftale om byforum mellem holbæk erhvervsforum og holbæk kommune 2016..pdf
caseno14-4378_#3429721_v1_bilag til punkt 3 - udkast til samarbejdsaftale mellem holbæk erhvervsforum og holbæk kommune 2016.p.pdf
caseno14-4378_#3429727_v1_bilag til punkt 1 - skitse til oplæg om væu's rolle i væksten logo.docx.docx

Bilag

Bilag til punkt 5 - Handlingsplan_VÆU_03092015.pdf
Bilag til punkt 2 - PUS - PP - 2015.09.14 - VÆU.pdf
Bilag til punkt 3 - Udkast til aftale om Byforum mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune 2016.pdf
Bilag til punkt 3 - Udkast til Samarbejdsaftale mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune 2016.pdf
Bilag til punkt 1 - Skitse til oplæg om VÆU's rolle i væksten logo.docx