UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

13-04-2015 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

13-04-2015 18:30:00


PUNKTER

1. Møde i Projektudvalget for Vækst den 13. april 20151. Møde i Projektudvalget for Vækst den 13. april 2015

Sagsgang og sagstype
Indstilling
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Siden sidst er det nu fastlagt, at forslag til Vækstpolitikken med handlingsplanen skal præsenteres på Byrådets temamøde den 15. april (holdes på Strandparken – og det forventes, at Vækstpolitikken kommer på kl. 16-17).
 
Som I besluttede på mødet den 9. marts, folder formanden politikken ud, mens selve handlingsplanen bliver drøftet i grupper, hvor hver gruppe har et vækstudvalgsmedlem. Målet med drøftelserne er, at byrådet skal komme med inputs til handlingsplanen – om den mangler noget, om der er noget, som skal tones ned, og er der noget, der haster? Forslag til Kurts præsentation sendes med. I løbet af torsdag den 9. april får I et udkast til politikken med handlingsplan – som er lavet i et layout.
 
Samtidig har Byforum udviklet sig, siden I sidst hørte (den 14. januar) om projektet. Derfor kommer Julie Holck for at præsentere, hvad status er nu.
 
KL har i forbindelse med det kommunale topmøde 11.- 13. marts i Ålborg lavet oplæg om vækst – og Jesper Møller vil præsentere de to oplæg.
 
Og endelig skal I blive enige om ny dato for studieturen. Vi vil arbejde på at få det samme program (ca.), som til den tur vi blev nødt til at aflyse.
 
Vi mødes i mødelokale 1A den 13. april kl 15.30 til 18.30 til følgende dagsorden:
 
1) Godkendelse af dagsorden
2) Et oplæg med status på udviklingen i Byforum ved Julie Holck (kort præsentationsbilag kommer torsdag den 9. april)
3) Oplæg om KL’s notater om vækst ved Jesper Møller (”Vækst og produktivitet” og ”Fælles svar på fælles udfordringer”)
4) Byrådets temamøde den 15. april.
1) Udvalgets eget forslag til prioritering af handlingsplanen
2) Gennemgang af selve oplægget (vedlagt)
3) Den videre proces for udbud/indkøbspolitikken
5) Forslag til datoer for ny studietur: 7./8. maj – eller 3./4. juni
6) Eventuelt.
 
Der vil blive serveret en sandwich – og det er meget muligt, at vi bliver færdige før kl 18.30. På gensyn
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 13-04-2015
Vækstudvalg, møde den 13. april 2015
 
Deltagere: Formand Kurt Næsted, Steen Klink, Henrik Mosbæk, Søren Stavskær; Jens G. Kristiansen og Lars Dinesen (Maria Friis afbud)
 
Administrationen: Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, Koncernchef Kristian Nabe, Afdelingsleder Lotte Højgaard, Lotte Søndergaard Møller, Jesper Møller og Kasper Funch Vinding (ref.)
 
Gæster: Julie Holck, Byforum og Maja Matzen Lysgaard
 
Ad 1: Dagsorden godkendt
Kurt bød velkommen og Vækstudvalget (VÆU) godkendte dagsordenen.
 
Ad 2: Oplæg v. Julie Holck
Forretningsplan under udarbejdelse og forventes klar 12. maj til Vækstudvalgets møde.
 
Oplæg vedlagt referatet.
 
Handelsstandsforeningen er gået ind i samarbejdet, og ejendomsejerne er i færd med at udarbejde en model for, hvordan de kan indgå i Byforum.
 
Dorthe Bjerre er ansat til at føre projektet ud i livet.
 
Ad 3: Oplæg v. Jesper Møller om KL´s notater
 
Den dobbelte udfordring - Lav vækst og urbanisering
 
Oplæg vedlagt referatet.
 
Jesper gennemgik de udfordringer som KL identificerer i forhold til at skabe vækst, herunder et oprids af hvilke forslag KL vil lancere for at skabe mere vækst. KL´s fokusområder ligner de fokusområder som VÆU har opstillet.
 
Forslag om pendlerstrategi: Væsentlig for bosætning – mange holbækkere arbejder uden for kommunen.
 
Forslag om at VÆU skal påvirke UC Sjælland til at lægge videregående uddannelser i Holbæk Kommune.
 
Ad 4: Byrådets temamøde d. 15. april (punkterne 4.1,4.2 og 4.3 er slået sammen med punkt 4)
 
Det kommende temamøde blev drøftet og Kurt foldede ud, hvordan han ville afholde sit oplæg med Vækstpolitikken – fokus på VÆU definition af vækst og involvering af Byrådet vedr. prioritering af initiativer og eventuelle mangler i handlingsplanen.
 
Hovedpunkterne der skal prioriteres i handlingsplanen er ifølge VÆU:
 
Bosætning og planstrategi: En anledning til at sætte en klar retning på de store linjer. Land/By diskussion – synergier i kommunen.
 
 
Uddannelse skal fokuseres yderligere – fra skole- til uddannelsessystemet.
 
Kommunikation og Branding
 
Forslag om en fortælling om Holbæk – Hvad er historien om Holbæk. Fællesskabet. Handel og service og små og mellemstore virksomheder. Hjemmeside – hvad er der i gang, fortælle vi er der. Gimmicks.
 
Udbuds- og indkøbspolitikken bringes på Økonomiudvalget til maj – med en efterfølgende vedtagelse i Byrådet.
 
Ad 5: Forslag til ny studietur
Studietur 3.-4. juni blev besluttet på mødet. Programmet tåler en gentagelse og administrationsgruppen lægger sig i selen for at gentage programmet.
 
Ad 6: Eventuelt
Punkter til næste gang d. 12. maj 2015
 
Efterbehandling af temamøde, branding, studietur, Byforum.
 
Administrationsgruppen undersøger muligheden for at afholde mødet på Orø.

Referat
Sagsfremstilling

3972870e1.pdf
3972875e2.pdf
3972879e3.pdf
caseno14-4378_#3265882_v1_orientering fra byforum_vækstudvalget 13.04.15.pptx.pptx
caseno14-4378_#3265885_v1_orientering om kl rapporter 2015_vækstudvalget 130415.pptx.pptx

Bilag

15 april Byrådets temamøde oplæg vækst.version 3 (jem).pdf
Debatoplæg - KL - 2015 - Fælles svar på fælles udfordringer.pdf
Rapport - KL - 2015 - Vækst og produktivitet i Danmark.pdf
Orientering fra Byforum_Vækstudvalget 13.04.15.pptx
Orientering om KL Rapporter 2015_Vækstudvalget 130415.pptx