UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 1, Gl. Skovvej 158, 4420 Regstrup

STARTTIDSPUNKT

09-03-2015 14:30:00

SLUTTIDSPUNKT

09-03-2015 17:15:00


PUNKTER

1. Møde i projektudvalget for Vækst d. 9. marts 20151. Møde i projektudvalget for Vækst d. 9. marts 2015

Sagsgang og sagstype


Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Projektudvalg for vækst

(Vær opmærksom på, at mødet bliver holdt på Gl. Skovvej 158, 4420 Regstrup. Der var ikke plads på Engskovvejen – lokalerne blev brugt af eleverne.)

 

Til start skal I vende udkast til Vækstpolitikken igen. Der er kun foretaget nogle få korrektioner og ’slå-fejl’. Næste skridt herefter vil være at gøre politikken klar (med pænt lay out) til Byrådets temamøde i april.

 

Derefter er det udkast til Handlingsplanen, som nu indeholder en ny ’kategori’: mulige initiativer, hvor forslag, som ikke er behandlet eller prioriteret politisk endnu, er oplistet. Derudover er forslagene fra de 3 Vækstråd og initiativer fra kommunens afdelinger også skrevet ind, så handlingsplanen skulle lige nu være fuldt opdateret.

 

Det tredje punkt er en ’udløber’ af det sidste møde, hvor I aftalte, at I ville vende Udbud- og Indkøbspolitikken en gang til.

 

Efter at I runder Udbud/indkøb og Vækstpolitikken med handlingsplan igen, så vil de blive gjort klar til Byrådets temamøde den 18. april, hvor Byrådet vil skulle tage stilling til dem.

 

Som det også blev aftalt på sidste møde skal I på studietur den 26. og 27. marts, og der arbejdes på at få sat et godt og spændende program sammen, så I forhåbentlig på mødet kan få et næsten færdigt program.

 

Derefter kommer Frans Tonsberg fra EUC og holder et oplæg, om hvordan uddannelse kan bidrage til at skabe vækst. På sidste møde udtrykte I ønske om at få et lidt bredere repræsentation fra uddannelsesinstitutionerne, men desværre har det ikke været muligt med den korte frist.

 

Dagsorden:

14:30- 14.35    Velkomst og dagens program

14:35- 14:45    1) Vækstpolitik

14:45- 15:15    2) Oplæg til Handlingsplan

15:15- 15:45    3) Udbudspolitik og indkøbspolitik v. Felix Dalker

15:45- 15:55    4) Studietur – mundtlig orientering v. Lotte Søndergaard Møller

16:05- 17:05    5) Bidrag fra EUC – Oplæg ved Frank Tonsberg

17:05- 17:10    6) Eventuelt

17:10- 17:15    7) Afrunding og tak for i dag og næste møde

 

Bilag:

1)Udkast til Vækstpolitikken

2) Udkast til Handlingsplan

3) Oplæg fra Felix Dalker (endnu ikke modtaget)

4) Oplæg fra Frank Tonsberg

5) Link til ’Hvad vil provinsbyerne’: http://www.dac.dk/media/11901/Hvad_vil_provinsbyerne.pdf

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 09-03-2015
Deltagere: Formand Kurt Næsted, Maria Friis, Steen Klink, Henrik Mosbæk, Søren Stavskær; Jens G. Kristiansen og Lars Dinesen
 
Administrationen: Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, Jesper Møller, Kasper Funch Vinding og Lotte Søndergaard Møller (ref.)
 
Gæster: Frank Tonsberg og Felix Dalker
 
Kurt bød velkommen, og udvalget godkendte dagsordenen.
 
Ad 1: Vækstpolitikken.
Lotte gennemgik de få ændringer og præciseringer, som var blevet lavet i Vækstpolitikken siden sidste møde – herunder forslag til afsnittet: afrunding.
 
Ad 2: Handlingsplan.
Jesper gennemgik oplægget til handlingsplanen, og forklarede, hvordan der er kommet flere initiativer.
 
Udvalget besluttede sig for, at begge dele nu var klar til præsentation for byrådet den 18. april – og derfor tog udvalget fat i, hvordan politikken og handlingsplanen skulle præsenteres bedst muligt for byrådet.
 
Det blev besluttet, at Kurt sætter den politiske ramme bl.a. gennem den ’historiske fortælling’, om hvordan og hvorfor vi havnede med det her forslag med tydelig reference til udvalgets oprindelige kommissorium – og hvordan udvalget definerer vækst. Derefter deles byrådet op i grupper, som skal drøfte handlingsplanen: er der noget, som er glemt, og hvilke to-tre initiativer skal sættes i gang først/hurtigt.
 
Udvalget drøftede også mulighederne for finansiering – og hvilke muligheder der er. Det blev bemærket, at det er vigtigt at holde fast i, som det også fremgår af politikken, at initiativet skal komme fra virksomhederne selv. Kommunen eller udvalget skal ikke være drivkraften, men gerne være igangsætter. Derfor sættes ’finansiering’ på handlingsplanen som et initiativ.
 
Ad 3: Udbuds- og indkøbspolitik
Felix trak tråden op fra sidste møde, hvor han blev sendt hjem med to opgaver: tilpasse de to politikker – og et bud på oplæg til byrådets temamøde.
Indkøbspolitik fik indføjet kædeansvar for så vidt angår bygge&anlæg og tjenesteydelser. På vareindkøb er det nødvendigt med en mere fleksibel formulering, fordi vareindkøb f.x. kan ende i Kina. Politikken arbejder ikke med klausuler, men partnerskaber – og at socioøkonomiske virksomheder vil blive tilgodeset. Og endelig vil indkøbspolitikken fremover blive opdelt, så mindre virksomheder bedre får mulighed for byde.
 
Med udbudspolitikken var eneste ændring, at der løbende evalueres.
Udvalget drøftede kontraktstyring – og her gjorde Felix opmærksom på, at kontraktstyring byder på en ressourceudfordring.
 
De to oplæg sendes i deres nuværende og reviderede version til udvalget.
 
I forhold til Byrådets temamøde foreslog Felix præsentation af en håndbog med opslagsfunktion, hvor nogle af de slides, som udvalget havde været igennem, blev samlet. At udvalget er kommet frem til de nuværende forslag til politikker har taget tid – og derfor er det vigtigt, at Byrådet også får mulighed for at forstå, hvorfor forslagene ser ud, som de gør.
 
Udvalget besluttede, at man først vil behandle indkøbspolitikken og dernæst udbudspolitikken. Kurt indleder og sætter den politiske ramme og afklaring, så Felix primært skal præsentere indholdet.
 
Ad 4: Studieturen:
Lotte orienterede om studieturen den 26. og 27. marts. Der er stadig et par mindre ting, som skal falde på plads, men i store træk er programmet lagt, og det vil snarest blive sendt ud til udvalget. Temaet vil være ’prioritering? Hvad dur – og hvad har andre gjort’.
 
Ad 5: Bidrag fra EUC:
Frank Tonsberg holdt oplæg. Oplægget er vedlagt som bilag til referatet. Franks oplæg gav udvalget anledning til at overveje, om man i løbet af efteråret skulle holde et temamøde om uddannelse, og hvilke helt konkrete initiativer udvalget kan tage fat i på uddannelsesområdet for at skabe mere vækst.
 
Ad 6: Evt:
På næste møde vil Jesper lave en kort udlægning af den rapport fra KL, som udvalget havde modtaget om ’Vækst og produktivitet’.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3932729e1.docx
3932737e2.docx
3932725e3.docx
3951672e4.pdf
3951678e5.pdf

Bilag

Bilag 1 - UDKASTVækstpolitik. 2 marts.docx
Bilag 2 - VU - 2015.02.26 - Indsatser (Handleplan) (3).docx
Bilag 4 - Holbæk i vækst - bidrag fra EUC.docx
Katalog folkeskole.pdf
Holbæk i vækst oplæg den 9-03 2015 fto.pdf