UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Dagsorden

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

26-02-2015 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-02-2015 19:00:00


PUNKTER

1. Referat - Projektudvalg for Vækst - 2015.02.261. Referat - Projektudvalg for Vækst - 2015.02.26

Sagsgang og sagstype


Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Dagsorden for Vækstudvalgets møde den 26. februar 2015

Til at begynde med får I en kort orientering om, hvordan det administrative set-up ser ud pt. Herefter skal I have en snak om den udsatte studietur og beslutte, hvilke datoer en ny tur kan afholdes på. Det ser ud til, at det kan blive enten den 26./27. marts eller den 7./8. april. I må gerne finde ud af, hvilken dato der passer jer bedst, så I kan tage en beslutning på mødet.

Når Vækstudvalget har færdigbehandlet Vækstpolitikken og Indkøbs- & Udbudspolitikken, er det planen at byrådet skal behandle dem ved et temamøde i april. Herefter bliver politikkerne justeret i forhold til de input byrådet kommer med, så de kan blive vedtaget af byrådet i maj 2015. Før den endelige vedtagelse skal der muligvis afholdes en konference eller lignende for de eksterne parter som f.eks. dem der har deltaget i vækstrådene. Vækstudvalget skal drøfte denne proces.

Udbuds- og indkøbspolitikkerne har flere gange været forbi Vækstudvalget. Felix Dalker kommer forbi og præsenterer de to politikker, som de ser ud nu. Vækstudvalget drøfter dem og kommer med input.

Gennem det seneste års tid har I som udvalg arbejdet med begrebet Vækst. I har samlet input fra andre kommuner og eksterne aktører og derudover har i dannet jer et indblik i, hvad det er for nogle lokale rammebetingelser som skal udgøre fundamentet for den vækst der skal være i Holbæk Kommune. Alt dette arbejde har ført til det foreliggende udkast til en Vækstpolitik, som I skal drøfte på dette møde.

Derudover har I allerede igangsat en lang række initiativer som skal understøtte og stimulere væksten, herunder; en eventstrategi, en Orø-konsulent, fjernelse af byggesagsgebyrer, arbejdet med byforum konceptet mv. Disse tiltag er præsenteret i den vedlagte handleplan. Handleplanen vil indeholde et overblik over de tiltag I har sat i gang, dem vi er ved at undersøge og dem I vil sætte i gang. Det kommer derfor til at være et dynamisk dokument der løbende opdateres med de indsatser som I bestemmer jer for at arbejde med. Der er vedlagt et udkast til, hvordan det kunne komme til at se ud. Vækstudvalget drøfter og kommer med input til, hvordan sammenhængen mellem politikken og indsatserne nemmest bliver præsenteret.

Der vil blive serveret en sandwich ved mødet.

Program

16:00- 16:05 Velkomst og dagens program

 

16:05- 16:20 (Pkt. 1) Studietur

 

16:20- 16:40 (Pkt. 2) Processen for godkendelse politikker i byråd

 

16:40- 17:30 (Pkt. 3) Udbudsstrategi v. chef for udbud, Felix Dalker

 

17:30- 17:45 Pause med en sandwich

 

17:45- 18:55 (Pkt. 4) Vækstpolitik

 

18:55- 19:00 Opsamling og orientering om mulige kommende emner

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 26-02-2015
Ad. 1)
Turen går til Vejle, Svendborg, Horsens og Århus og bliver afholdt 26. og 27. marts. Der indkaldes gennem den politiske mødekalender snarest muligt.
 
Ad. 2)
Vækstudvalget godkender den overordnede tidsplan. Dvs. at politikkerne behandles af byrådet i april og igen i maj. De to overordnede politikker behøver ikke at blive behandlet af byrådet på samme tid.
 
Udvalget drøfter muligheden for at afholde en konference eller noget lignende for at præsentere politikkerne for offentligheden, det kunne f.eks. være ved bormestermøder, morgenmøde i erhvervsforum mv. Derudover er udvalget enigt om, at der skal arbejdes mere fokuseret med en kommunikationsstrategi og branding.
 
Udvalget beslutter, at administrationen afsøger området, og vender tilbage med et forslag til, hvordan man kan komme videre med kommunikationsindsatsen.
 
 
Ad. 3)
Felix Dalker orienterer om udbudspolitikken og indkøbspolitikken.
 
Vækstudvalget udtrykker bekymring over, at det har været nogle uheldige sager i forbindelse med udbud. Det påpeges f.eks., at det kan gå ud over medarbejderne der bliver udliciteret, og derudover koster selve det at udlicitere også penge.
 
Udvalget spørger ind til om administrationen følger op og kontrollerer på de aftaler der indgås og drøfter om man bør fokusere mindre på økonomi og mere på andre parametre i kommende udbud. Derudover bliver det nævnt at man bør foretage flere kontrolbud.
 
Udvalget beslutter, at bede administrationen om at udforme en sagsfremstilling til byrådets temamøde i april. Punktet skal indeholde nogle overordnede principper i forhold til udbud og derudover fremhæve nogle af de dilemmaer der kan være ved udbud. Udvalget har bl.a. fokus på den organisationsudvikling der også er en del af udbudsprocesserne.
 
 
Ad. 4)
Kurt Næsted orienterer om arbejdet med vækstpolitikken.
 
De radikale oplyser, at de har arbejdet med forslag til indsatser indenfor 5 fokusområder. Udvalget drøfter de radikales forslag og er enigt om, at forslagene med fordel kan inkorporeres i handleplanen i det nuværende politikudkast.
 
Udvalget beslutter, at godkende det udkast til en vækstpolitik der foreligger, dog skal de radikales forslag inkorporeres så de fremgår af handleplanen.
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3914457e1.pdf
3914454e2.pdf
3914461e3.pdf
3914459e4.pdf
3914449e5.pdf
3916605e6.pdf

Bilag

Udbudspolitik udkast nov14.pdf
Indkøbspolitik udkast nov14.pdf
VU - 2015.02.26 - Vækstpolitik - Udkast 1.0.pdf
VU - 2015.02.26 - Eensides politik.pdf
VU - 2015.02.26 - Indsatser (Handleplan).pdf
Notat til Vækstudvalget vedr. udkast til ny udbudslov