UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Dagsorden

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

07-10-2014 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

07-10-2014 18:00:00


PUNKTER

1. Dagsorden for Projektudvalget for Vækst - 2014.10.071. Dagsorden for Projektudvalget for Vækst - 2014.10.07

Sagsgang og sagstype


Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalgsmøde for Projektudvalget for vækst den 7. oktober 2014

Dagsorden

Udvalget har peget på flere veje frem mod øget vækst. En af vejene er gennem byudvikling og det gode liv. Derfor er bl.a. bosætning et af vækstudvalget fokusområder. I er tidligere blevet præsenteret for til- og fraflytningsanalyse fra COWI. De har nu arbejdet videre på tallene, og har forsøgt at vise nogle tendenser. I får en gennemgang af tallene, og der bliver mulighed for en debat.

Arbejdet med vækstrådene er godt i gang og alle har afholdt første møde. Vi hører en status fra jer og tager en snak om produktet i sidste ende.

 

Fremme af hurtigere sagsbehandling er en af kontakterne, som det forsøges skruet på. I får et oplæg til hvordan vi kan behandle lokalplanerne med fast delegering og dermed spare op til et par måneders sagsbehandlingstid. I forventes at tage stilling til om denne procedure skal skubbes videre til politisk stillingtagen.

 

Byrådet har temamøde hele dagen den 22. oktober, hvor det overordnede emne er Holbæk I Fællesskab. I forventes at indgå med et oplæg i forhold til dels indholdet af jeres arbejde og dels arbejdsformen projektudvalg.

 

Projektudvalget skal fortsætte arbejdet, og det er tid til at overveje hvad vi skal se på i 2015. Herunder et kig på målhierakiet og budgetaftalen.

 

Vel mødt på tirsdag den 7. oktober klokken 16 – 18 i mødelokale 1C

Program med vejledende tider

16:00 - 16:10

Velkomst og dagens program v. Kurt Næsted

Også velkommen til Steen Klink i udvalget

16:10 - 16:35

1) Præsentation af endelig til- og fraflytteanalyse fra COWI ved Jesper Møller, Strategi og Analyse

16:35 - 17:05

2) Arbejdet med vækstråd. Status indtil nu og arbejdet fremover

17:05 - 17:15

3) Hurtigere lokalplaner. Forenkling og bedre erhvervsservice ved Ditte Galsgård, By og Landskab

17:15 - 17:25

4) Byrådets temamøde den 22. oktober. Udvalget er på dagsordenen og vi tager en snak om indholdet.

17:25 - 17:50

5) Projektudvalget for vækst i 2015 – hvilket mål pejler vi mod?

17:50 - 17:55

6) Eventuelt

17:55 - 18:00

Opsamling og tak for i dag

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 07-10-2014

Ad. 1)
Interessante pointer:
 
 
Taget til efterretning
 
 
Ad. 2)
 
Udbud og erhverv
Stille og rolig opstart.
 
Uddannelse: Åben mødeform med fri snak. Der kom ikke noget banebrydende ved første møde, nu skal der arbejdes dybere. Der planlægges et tredje møde som i de andre vækstråd.
Kobling mellem jobs, uddannelse og bosætning, så det hænger sammen.
DM i skills mesterskaber kører i øjeblikket, kan det inspirere?
 
Bosætning med blandet flok af både erhvervsfolk og kulturfolk. Snak om alt fra uddannelse til tiltrækning og Fjorden samt hvad vi står for.
Potentielle tilflyttere har ifølge ejendomsmæglerne en liste over faktorer – den kan der arbejdes videre med.
 
1. Økonomi og boligmuligheder
2. Job og transport hjem-arbejde, samt mulighed for job i området
3. Basale offentlige tilbud som daginstitutioner, skole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse
4. Attraktive bymiljøer og handelsmuligheder, samt nogle særlige identitetsskabende ting ved området
5. Kultur - og fritidstilbud, herunder idræt og kunstneriske aktiviteter
6. Mulighed for gode fællesskaber blandt naboer, i foreningslivet og ved byarrangementer
 
I udvælgelse af emner/ideer at konkretisere på kan der tænkes Holbæk i fællesskab og kommunens strategi.
 
Vigtigt at vi får et konkret output – at vi får lavet nogle konkrete anbefalinger.
 
Det var en stor opgave at ringe rundt til deltagerne, så det tog noget tid. Det giver noget relationsværdi at ringe op, så det har været med til et godt fremmøde, men det krævede noget tid.
 
Der er interesse på tværs af vækstrådene.
 
Morten fra Nordvestnyt dækker vækstrådene og er nysgerrig på hvad der sker. Det kan være han kontakter medlemmer af VU.
 
Inviter deltagerne med, når den færdige strategi er færdig. Det er vigtigt at folk ikke bare sidder om et bord med gode ideer. Vi skal have dem til at skabe noget sammen med os. Papiret er først interessant, når der kommer handling bag ordene.
 
Der kigges også på branding i styregruppen som er et af de næste skridt ligesom finansiering.
 
Drøftet
 
 
Ad. 3)
 
Det blev vurderet, at det kan give mening i en vækstoptik
 
Beslutning:
Der ønske mere information om punktet, så beslutningen udskydes til næste møde, hvor der kan træffes beslutning på et mere oplyst grundlag. Der findes eksempelvis eksempler på konkrete lokalplaner, og hvorvidt de ville være delegerede efter denne beslutning.
Det er hele tiden muligt at trække delegeringen tilbage for politikerne.
 
 
Ad. 4)
 
Der bliver en gennemgang af vækstråd og andre aktiviteter samt projektudvalget som arbejdsform. Kurt tager over for Henrik, der er på ferie.
 
Drøftet
 
 
Ad. 5)
 
Rammesætte med budgetaftalen
 
 
Meld ind med ideer til Ditte – ditga@holb.dk
Der udarbejdes et årshjul med aktiviteter for det kommende år
 
Drøftet
 
 
Ad. 6)
 
Mødekalender for næste år sendes rundt
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3729066e1.pdf
3730135e2.pdf
3730134e3.pdf

Bilag

VU - 2014.10.07 - Bilag 1 - Delegation af beslutningskompetence for lokalplanforslag og endelig vedtagelse.pdf
Kommissorium for projektudvalg for Vækst 2014-17.pdf
VU - Målhierarki ver 0.7.pdf