UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

16-06-2014 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

16-06-2014 18:30:00


PUNKTER

1. Projektudvalget for vækst den 16. juni 20141. Projektudvalget for vækst den 16. juni 2014

Projektudvalget for vækst den 16. juni 2014

Sagsgang og sagstype
Baggrund og formål
Vækstudvalget har brugt foråret på at indsamle viden om vækst, herunder identificere lokale styrkepositioner og aktører.
 
Nu er tiden kommet til at samle trådene og snøre sækken sammen. På byrådets temamøde den 25. juni 2014 skal vækstudvalget give byrådet sine anbefalinger til, hvilke elementer den fremadrettede politik på området skal indeholde, samt hvem der skal involveres, hvornår og hvordan.
 
Til- og fraflytteanalyse for Holbæk Kommune
Et af elementerne i den kommende vækststrategi er bosætning. Som optakt for det videre arbejde med bosætning har Cowi udarbejdet en Til- og fraflytteanalyse for Holbæk Kommune. Analysen skal give os: 1. Viden om hvilke geografiske områder og boligtyper der har tiltrukket tilflyttere, og dermed bedre grundlag for at vurdere potentialet for og effekten af fremtidig boligudbygning. 2. Et veldokumenteret grundlag for at vurdere de kommunaløkonomiske konsekvenser af til- og fraflytning. På mødet kommer Cowi og fremlægger de vigtigste væsentligste pointer fra flytteanalysen.
 
Udbudsstrategi 2.0
På mødet den 21. maj 2014 drøftede vækstudvalget de generelle forhold omkring kommunens indkøb og konkurrenceudsættelse. Indkøbsemnerne er meget forskellige ved et stort spænd i kompleksitet og vigtighed. Udvalgets opgave er, at gøre sig overvejelser om ændringsforslag til den eksisterende indkøbs- og udbudspolitik. Som opfølgning på seneste udvalgsmøde tages udgangspunkt i: 1) juridiske rammer for involvering af lokale virksomheder, 2) miljøhensyn som kriterie for tildeling af kontrakter, 3) styrke de lokale virksomhed i tilgangen til det offentlige marked, samt 4) tilpasning af den interne organisering til strategien.
 
Program
16:30- 16:35    Velkomst og dagens program v. Kurt Næsted
16:35- 17:15    Til- og fraflytteanalyse for Holbæk Kommune v. Cowi
17:15- 17:40   Udbudsstrategi 2.0 v. Felix Dalker
17:40- 18:25    Vækststrategi 2014 – vi samler trådene v. Kurt Næsted
18:25- 18:30    Opsamling og tak for i dag v. Kurt Næsted
 
 
 

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 16-06-2014
Ad 1 – Velkomst og dagens program
Kurt orienterede om formålet med dagen og introducerede den seneste version af målhierarkiet.
 
Orientering.
 
 
Ad 2 – Til- og fraflytteanalyse for Holbæk Kommune
Cowi præsenterede analysernes foreløbige resultater, herunder fakta om tilflyttere og de kommunaløkonomiske effekter. Projektudvalget stillede opklarende spørgsmål undervejs. Bl.a. er det muligt at se, hvor tilflytterene kommer fra? Eks. hvorfra kommer de mange unge, der flytter hertil? Projektudvalget ønsker, at der skal arbejdes videre med flytteanalysen med fokus på fraflytning.
 
Drøftet.
 
 
Ad 3 – Udbudsstrategi 2.0 v. Felix Dalker
På baggrund af Felix Dalkers oplæg drøftede projektudvalget retning og indsatsområder for den kommende indkøbs- og udbudspolitik. Projektudvalget ønsker, at der skal arbejdes videre med at identificere og videreudvikle de tiltag, der kan understøtte vækstdagsordenen. Eks. kan en vækstvinkle være: Hvordan klæder vi vores egne virksomheder bedre på til at kunne byde ind på kommunens udbud?
 
Drøftet.
 
 
Ad 4 – Vækststrategi 2014 – vi samler trådene
Kurt gennemgik målhierarkiet, herunder hvordan administrationen har arbejdet videre med de bemærkninger projektudvalget kom med på maj mødet. Projektudvalget godkendte målhierarkiet som grundlag for det videre arbejde frem mod en samlet vækstpolitik.
 
Godkendt.