UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Dagsorden for Projektudvalg for Vækst 21. maj 2014

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

21-05-2014 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-05-2014 18:00:00


PUNKTER

1. Dagsorden for projektudvalget for Vækst den 21. maj 20141. Dagsorden for projektudvalget for Vækst den 21. maj 2014

Sagsgang og sagstype


Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Formål og indhold

På udvalgsmødet den 22. april 2014 blev de enkelte udvalgsmedlemmer bedt om, at komme med deres bud på de to vigtigste indsatser en kommende Vækststrategi skal indeholde. Formålet med dette møde er, at give bud på hvem vi skal samarbejde med for at lykkes.

 

Til sommer skal Vækstudvalget give deres anbefalinger til byrådet bestående af konkrete initiativer, der kan skabe vækst inden for de fire områder: Bosætning, Uddannelse, Det gode liv (herunder events og unikke oplevelser) og Erhverv. Til efteråret vil Vækstudvalget sammen med samarbejdsparterne videreudvikle initiativerne og udvikle forslag til nye former for partnerskaber og samarbejder.

 

Vækstudvalget har over flere møder drøftet indhold og prioriteringer til en eventstrategi, som fremadrettet skal gælde for Holbæk kommune, senest på fællesmøde med Udvalget for Kultur og Fritid den 14. maj 2014. Med baggrund i politiske indmeldinger fra disse møder, er der nu udarbejdet et endeligt udkast til en eventstrategi. Vækstudvalget bedes indstillet dette udkast til eventstrategi til endelig godkendelse i Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalg og byråd.


Bosætning er et af Vækstudvalgets fokusområder. Ifølge Bjarne Jensen (REGLAB) har Holbæk Kommune bl.a. et potentiale som pendlerkommune for hovedstaden. På mødet vil Kristian Nabe-Nielsen fortælle om urbanisering og de lokale konsekvenser heraf, samt hvad vi ved om flyttemønstre og flyttemotiver.

 

Endvidere vil Felix Dalker komme og fortælle om Holbæk Kommunes udbudsstrategi. Udbudsstrategien er byrådets svar på de overordnede og principielle spørgsmål om, hvordan Holbæk Kommunes opgaver sættes i konkurrence samt indkøbspolitiske krav til kommunens leverandører (administrationsgrundlaget). Med udbudsstrategien får borgere, virksomheder og medarbejdere et overblik over Byrådets beslutninger om, hvordan udbud og indkøb skal gribes an i Holbæk Kommune. Den nuværende udbudsstrategi er vedtaget af det tidligere Byråd. Der lægges op til politisk drøftelse og eventuel revision af den nuværende udbudspolitik og indkøbspolitik.

 

Program

16:00- 16:05 Velkomst og dagens program v. Kurt Næsted

 

16:05- 16:10 Godkendelse af Eventstrategi

(Bilag eftersendes)

 

16:10- 16:50 Udbudsstrategi v. Felix Dalker

Den nuværende politik - hvad siger den?

Kort og godt om udbud og indkøb – forbrug og indkøbsemner.

Ramme - muligheder/ begrænsninger.

 

16:50- 17:35 Vækststrategi 2014 – hvem skal vi samarbejde med?

Med afsæt i de initiativer udvalget udpegede på sidste udvalgsmøde, skal udvalget nu give bud på mulige samarbejdsparter, som kan hjælpe Vækstudvalget med at videreudvikle initiativerne og udvikle forslag til nye former for partnerskaber og samarbejder til efteråret. Se bilag 1, Målhierarki

17:35- 17:55 Vækst gennem øget bosætning v. Kristian Nabe-Nielsen

Hvad ved vi om megatrends, urbanisering, generelle flyttemønstre og flyttemotiver?

17:55- 18:00   Opsamling og tak for i dag v. Kurt

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 21-05-2014
Ad 1 – Velkomst og dagens program
Kurt orienterede om formålet med dagen og introducerede målhierarkiet som oplæg til den videre drøftelse af indsatsområder.
 
Orientering.
 
Ad 2 – Godkendelse af Eventstrategi
Indstilles som anbefalet med følgende bemærkninger. Organisering og økonomi skal beskrives nærmere. Det skal i dagsordenspunktet præciseres, at eventstrategien kun er starten, og at erfaringerne fra Pinsefestivallen skal bredes ud til andre arrangementer. Fonden ønskes på sigt også fungere som sparrings- og servicepartner for lokale aktører.
 
Godkendt.
 
Ad 3 – Udbudsstrategi v. Felix Dalker
Felix gennemgik rammer for og principper i den nuværende udbudsstrategi. Herefter havde udvalget en indledende drøftelse af indsatsområder for den kommende udbudsstrategi. Projektudvalget ønsker, at der skal arbejdes videre med: Hvordan vi kan understøtte det lokale erhvervsliv? Eks. hjælpe små lokale håndværkervirksomheder til at gå sammen om at kunne byde ind på større byggeanlægsopgaver. Undersøger mulighederne for at benytte miljøhensyn som konkurrenceparameter. Der skal arbejdes både med pris og kvalitet.
 
Drøftet.
 
Ad 4 – Vækststrategi 2014 – hvem skal vi samarbejde med?
Med afsæt i udkast til målhierarki drøftede udvalget indsatsområder og bud på samarbejdsparter.
 
Administrationen arbejder videre med de input der er kommet. Revideret udkast til målhierarki drøftes på næste møde i projektudvalget.
 
Drøftet.
 
Ad 5 – Vækst gennem øget bosætning v. Kristian Nabe-Nielsen
Kristian fortalte om de generelle og lokale udfordringerne ift. at arbejde med bosætning - og hvordan vi har arbejdet med bosætning i Kommuneplan 2013. Holbæk Kommune har bedt Cowi om at udarbejde en Til- og fraflytteanalyse, der skal give os mere viden om flyttemønstre og et veldokumenteret grundlag for de kommunaløkonomiske konsekvenser af til – og fraflytning.
 
Drøftet.
 
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3547157e1.pdf

Bilag

Bilag 1, Målhierarki.pdf