UDVALG

14-17 Projektudvalget for Vækst

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

22-04-2014 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-04-2014 18:00:00


PUNKTER

1. Dagsorden for Projektudvalget for Vækst den 22. april 20141. Dagsorden for Projektudvalget for Vækst den 22. april 2014

Sagsgang og sagstype


Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Formål

Formålet med udvalgsmødet den 22. april 2014 er at samle op på den viden om vækst udvalget er blevet præsenteret for indtil nu, og omsætte det til konkret forslag til indsatser i den kommende vækststrategi.

 

Forud for mødet får udvalget tilsendt et notat, der samler op på, det vi har hørt indtil nu, og fremhæver væsentlige pointer og anbefalinger.

 

Endvidere vil der med bistand fra eksterne eventaktører fremlægges konkrete input til brug for politisk drøftelse forud for udarbejdelse af en eventstrategi for Holbæk Kommune.

 

Tid og sted: Tirsdag den 22. april 2014 kl 16-18, mødelokale 1.C, Kanaltræde i Holbæk.

 

Mødeleder og ordstyrer: Kurt Næsted

Referent: Jesper Møller


Program

 

16:00- 16:05 Punkt 1: Velkomst og dagens program samt orientering om tidsplan

 

16:05- 17:00 Punkt 2: Vækststrategi 2014: Forslag til indsatser og samarbejdsparter

/ Kurt Næsted

 

· Præsentation af overordnet tids- og procesplan / Kurt Næsted

· Forslag til indsatser / fælles drøftelse

o Udvalgsmedlemmerne fremlægger hver i sær deres bud på de to vigtigste indsatser samt hvad det vil kræve og hvem skal vi samarbejde med?

· Prioritering af indsatser / fælles drøftelse

o Forslag til indsatser prioriteres ift. hvad skal vi helt sikkert have med, hvad skal vi ikke arbejde videre med – og hvad skal vi undersøge nærmere?

· Den videre proces / Kurt Næsted

 
 

17:00- 17:10 Punkt 3: Fælles turismeprojekt på Orø v. Kurt Næsted

 

 

17:10- 17:55 Punkt 4: Fremlæggelse af udkast til Eventstrategi v. Brian Alquist

 
 

17:55- 18:00 Opsamling og tak for i dag v. Kurt Næsted

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 22-04-2014

Ad. 1 - Proces og tidsplan:
 
Kurt orienterer om proces- og tidsplan.
Udvalget har ikke umiddelbart nogen kommentarer eller rettelser.
 
Besluttet
 
Ad. 2 - Vækststrategi 2014: Forslag til indsatser og samarbejdsparter
 
Vækstudvalget havde en drøftelse i forhold til hvilke spor man vil arbejde videre med i det fremadrettede arbejde.
 
Drøftelsen blev afrundet med en ikke prioriteret liste over emner som udvalget vil arbejde videre med, men som kræver yderligere information og analyse.
 
Drøftet
 
Ad. 3 - Ø-konsulent til Orø
 
Vækstudvalget behandlede forslaget om at bevillige penge til en ø-konsulent på Orø.

Henrik:
I forhold til deres sigtemål, er jeg lidt uklar på omfanget. Er det her noget der slutter efter 2 år, som et udviklingsprojekt – eller kommer de om 2 år og vil have flere penge? Hvis det er et projekt med en slutdato kan jeg godt stemme for.

Søren S.:
De danske småøer har allerede en konsulent der skal varetage de 27 småøers interesser. Jeg mener at pengene skal gå specifikt til turisme på Orø – der skal ikke være noget med, at pengene ender med at blive brugt andre steder.
 
Besluttet
 
Ad. 4 – Eventstrategi
 
Orientering fra Brian chef for Kultur og Fritid og Mikkel fra kulturkasernen om arbejdet med eventstrategien.
 
Et enstemmigt udvalg var positive i forhold til at arbejde videre i den form som forslaget lagde op til og ser frem til at se den samlede eventstrategi forud for det fælles møde med KFU.
 
Der vil foreligge en eventstrategi 5 dage før mødet med KFU den 12. maj.

Besluttet
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3512416e1.pdf
3512419e2.pdf

Bilag

Bilag 1_Notat_Vækstudvalg den 22april2014.pdf
Bilag 2_Fakta_Vækstudvalg den 22april2014.pdf