UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

26-02-2014 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-02-2014 18:00:00


PUNKTER

6. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. februar 2014
7. Drøftelse af det lokalpolitiske råderum i beskæftigelsesindsatsen
8. Drøftelse af aktuelle reformer på beskæftigelsesområdet
9. Drøftelse af implementering af kontanthjælpsreform
10. Beslutning om ændring af mål for ”En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder” i Beskæftigelsesplan 2014
11. Orientering om proces for arbejdet med BeskæftigelsesPlan 2015 og ResultatRevision 2013
12. Orientering om jobcenterets resultater på beskæftigelsesområdet
13. Beslutning om tilretning af udbudsstrategi i anledning af nye regler om sociale klausuler
14. Orientering til møde 26. februar 20146. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. februar 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-02-2014
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling7. Drøftelse af det lokalpolitiske råderum i beskæftigelsesindsatsen

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Drøftelsessag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. drøfter, for hvilke målgrupper og på hvilke områder udvalget i særlig grad ønsker at styrke den politiske styring af beskæftigelsesindsatsen.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Kommunernes Landsforening (KL) har sammen med 12 kommuner i 2013 indgået i et politisk partnerskab på beskæftigelsesområdet. Arbejdet fortsætter i 2014, hvor yderligere 14 kommuner har valgt at være med. Holbæk Kommune har deltaget i arbejdet siden projektets start. KL giver på baggrund af de foreløbige erfaringer seks overordnede anbefalinger:

 

KL’s rapport ”Stærkere politisk styring” vedlægges sagen. Det er i rapporten dokumenteret, at politisk handlekraft har stor betydning for de resultater en kommune opnår på beskæftigelsesområdet. Kommuner med gode resultater er kendetegnet ved, at politikerne tager styringen og sætter sig i spidsen for en effektiv beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesområdet adskiller sig ikke grundlæggende fra andre kommunalpolitiske områder. Også her er det en lokalpolitisk opgave at formulere visioner, fastlægge strategier og foretage prioriteringer, som administrationen skal omsætte til praksis over for borgere og virksomheder.

 

Arbejdsmarkedschef Gorm Hjelm Andersen vil på mødet gennemgå:

 

Udvalget drøfter på den baggrund, for hvilke målgrupper og på hvilke områder udvalget i særlig grad ønsker at styrke den politiske styring af beskæftigelsesindsatsen.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-02-2014
 
Oplæg vedr. beskæftigelsesindsatsen blev taget til efterretning
 
Udvalget drøftede målgrupper og områder hvor det er muligt at styrke den politiske styring af beskæftigelsesindsatsen
 
Drøftelsen genoptages i forlængelse af den planlagte temadrøftelse i byrådet, hvor der præsenteres konkrete handlemuligheder.
 
Efterfølgende tages fat i processen med at få fastlagt de beskæftigelsespolitiske pejlemærker
 

Referat
Sagsfremstilling

3415170e1.pdf

Bilag

Stærkere politisk styring - KL's anbefalinger


8. Drøftelse af aktuelle reformer på beskæftigelsesområdet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Drøftelsessag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. drøfter aktuelle reformer på beskæftigelsesområdet.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Der er i de senere år vedtaget en lang række reformer på beskæftigelsesområdet og flere er på vej. De mange reformer behandles og vedtages hver for sig i Folketinget, men der er en lang række fælles træk i reformerne, der viser en samlet politisk retning i lovgivningen. Arbejdsmarkedschef Gorm Hjelm Andersen vil på mødet kort gennemgå reformerne og give oplæg til generel drøftelse af disse. Nedenfor beskrives de allervigtigste hovedpointer i de forskellige reformer:

 

Reform af a-dagpenge (fuldt indfaset 1. januar 2013 og 1. juli 2013)

Reform af førtidspension og fleksjob (1. januar 2013)

 

Kontanthjælpsreform (1. januar 2014)

 

Sygedagpengereform (1. juli 2014 og 1. januar 2015)

 

Carsten Koch-udvalgets betænkning (er under politisk behandling)

 

De tværgående tendenser i alle reformerne:

Udvalget drøfter på denne baggrund de tværgående tendenser i reformerne på beskæftigelsesområdet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-02-2014
 
Punktet drøftet
 
Konsekvenserne af de forskellige reformer følges tæt, og evt. prioriteringer m.v. medtages i arbejdet med den kommende beskæftigelsespolitik
 

Referat
Sagsfremstilling9. Drøftelse af implementering af kontanthjælpsreform

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Drøftelsessag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. drøfter implementeringen af kontanthjælpsreformen.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Den 18. april 2013 indgik den daværende regering (Socialdemokraterne, Radikale og Socialistisk Folkeparti) en bred politisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en kontanthjælpsreform.

 

Der har i Holbæk Kommune igennem 2013 været en løbende politisk behandling af implementeringen af kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014.

 

Reformen rummer for alle kontanthjælpsmodtagere en lang række ændringer i såvel pligter, rettigheder, ydelser og indsats. I den brede offentlighed har særligt reformens konsekvenser for unge under 30 været til debat. Det drejer sig bl.a. om:

 

Implementering i Holbæk Kommune

 

Nytteindsats

Nytteindsats er en virksomhedsrettet indsats på offentlige arbejdspladser, hvor aktiviteten ikke behøver at være relevant ift. den enkelte lediges jobplan, men kan begrundes i at være en samfundsnyttig aktivitet. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse besluttede i 2013 ikke at indføre nytteindsats i Holbæk Kommune. I stedet ønskes fortsat stort fokus på tidlig og virksomhedsrettet indsats.

 

Gensidig forsørgerpligt for samboende

Der er i lovgivningen generelt gensidig forsørgerpligt for gifte borgere. Med kontanthjælpsreformen omfatter den gensidige forsørgerpligt nu også samboende. Det betyder at kontanthjælpsmodtagere ligesom gifte par forventes at forsørge hinanden. Der er ikke i beskæftigelseslovgivningen mulighed for at dispensere generelt fra gensidig forsørgerpligt ift. ydelsen. Der er ved en konkret vurdering i den enkelte sag, mulighed for at kunne give en enkeltydelse på baggrund af serviceloven.

 

Afskaffelsen af kontanthjælp for unge

Før 1. januar 2014 kunne kontanthjælpsmodtagere over 25 år modtage fuld kontanthjælpssats. Efter reformen, vil kontanthjælpsmodtagere mellem 25 og 29 år, der ikke har en uddannelse overgå til uddannelseshjælp på SU-niveau. Satserne for unge mellem 18 og 24 er uændrede. Der indføres for uddannelseshjælpsmodtagere samtidig en ret til et aktivitetstillæg for de unge, der ikke vurderes at være uddannelsesparate, men i stedet aktivitetsparate. Det har derfor stor betydning for såvel den enkelte borgers økonomi, kommunens økonomi og den beskæftigelsesindsats der skal leveres, om jobcenteret vurderer den enkelte borger til at være uddannelsesparat eller ej.

 

I december 2013 modtog 652 unge under 30 år kontanthjælp i Holbæk Kommune. Af disse har 580 ingen kompetencegivende uddannelse og overgik derfor 1. januar til uddannelseshjælp. Af de 580 borgere vurderes 25 pct. (145) at være uddannelsesparate og 75 pct. (435) ikke at være uddannelsesparate, men i stedet aktivitetsparate. Det er administrationens vurdering, at andelen af uddannelsesparate i løbet af 1. kvartal 2014 vil stige til ca. 40 pct., hvilket svarer til Beskæftigelsesministeriets generelle forventning.

 

Administrationen giver på denne baggrund oplæg til fornyet politisk drøftelse af implementeringen af kontanthjælpsreformen.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-02-2014
 
Implementeringen af kontanthjælpsreformen blev drøftet.
 
Den hidtidige indsats fastholdes, og evt. nye pejlemærker drøftes i forbindelse med arbejdet med den kommende beskæftigelsespolitik. Herunder drøftes sammenhængen mellem målgrupper og diverse redskaber.
 

Referat
Sagsfremstilling10. Beslutning om ændring af mål for ”En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder” i Beskæftigelsesplan 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. målet i Beskæftigelsesplan 2014 for ministermål 4 ”En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder” ændres til: ”Holbæk Jobcenter skal øge den lokale samarbejdsgrad fra 35,1 % i december 2012 til mindst 38,0 % i december 2014, og den samlede samarbejdsgrad skal stige fra 42,9 % i december 2012 til mindst 45 % i december 2014”.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

BeskæftigelsesPlan 2014 (BP2014) indeholder målsætninger for de nationale beskæftigelsespolitiske mål (ministermålene) samt lokale mål, strategier og indsatsområder. Ministermål 4 hedder: ”En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder”, og handler om, at byrådet skal sætte et lokalt mål for, hvor stor en andel af de lokale virksomheder, som jobcenteret skal have samarbejde med i løbet af et år.

 

Det nuværende mål for samarbejdsgraden i BP14 er:

 

”Jobcentret skal øge andelen af arbejdssteder der har en borger i et virksomhedsrettet forløb, på:

Ministeriet har meddelt, at målemetoden ændres. I det nuværende mål tælles kun de virksomheder med, der har borgere på dagpenge eller kontanthjælp i en praktik eller et løntilskudsjob. Den nye metode tager også samarbejde om borgere på ledighedsydelse, sygedagpenge og førtidspension med. Samtidig indgår også flere redskaber, så samarbejde om voksenlærlingeordningen, fleksjob, jobrotation mm. indgår i målingen. Og endelig tælles også den kontakt virksomheder måtte have med jobcentre uden for deres egen kommune med. Udgangspunktet for fastsættelse af mål er derfor ændret markant.

 

Målet opgøres år-til-dato, så månederne lægges sammen og tallet derfor kun kan stige igennem året. Den nyeste opgørelse på www.jobindsats.dk viser samarbejdsgraden indtil september 2013.

 

Se vedhæftet bilag: Samarbejdsgraden i perioden januar 2012 til september 2013:

 

Ved udgangen af 2012 havde 35,1 pct. af alle virksomheder i Holbæk haft samarbejde med Holbæk Jobcenter og i alt 42,9 pct. et samarbejde med enten Holbæk Jobcenter eller et andet jobcenter. Det virksomhedsrettede samarbejde er styrket i 2013 og samarbejdsgraden er allerede i september 2013 på højde med niveauet for december 2012. Det kan derfor forventes, at niveauet i december 2013 samlet er omkring 45 pct.. Det er dog særligt den lokale samarbejdsgrad der har et højere niveau. På den baggrund opstilles følgende mål for samarbejdsgraden i BP2014:

 

”Holbæk Jobcenter skal øge den lokale samarbejdsgrad fra 35,1 % i december 2012 til mindst 38,0 % i december 2014, og den samlede samarbejdsgrad skal stige fra 42,9 % i december 2012 til mindst 45 % i december 2014”.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-02-2014
 
Udvalget anbefaler at:
Målet i Beskæftigelsesplan 2014 for ministermål 4 ”En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder” ændres til: ”Holbæk Jobcenter skal øge den lokale samarbejdsgrad fra 35,1 % i december 2012 til mindst 40,0 % i december 2014, og den samlede samarbejdsgrad skal stige fra 42,9 % i december 2012 til mindst 47 % i december 2014”.
 

Referat
Sagsfremstilling

3431933e2.pdf

Bilag

Samarbejdsgraden i perioden januar 2012 til september 2013


11. Orientering om proces for arbejdet med BeskæftigelsesPlan 2015 og ResultatRevision 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager orienteringen om proces for arbejdet med BeskæftigelsesPlan 2015 og ResultatRevision 2013 til efterretning.

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Hvert år vedtager byrådet en Beskæftigelsesplan (BP) der beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de nationale og lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. Planen udarbejdes i et tæt samarbejde mellem bl.a. Udvalget for Arbejdsmarkedet, Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR) og jobcenteret.

 

BP indeholder målsætninger for de nationale beskæftigelsespolitiske mål (ministermålene) samt lokale mål, strategier og indsatsområder, som udvikles af Udvalget for Arbejdsmarkedet. Hele BP behandles og vedtages af Byrådet senest samtidig med hele det kommunale budget.

 

Når et år er omme, udarbejdes også en ResultatRevision (RR). RR beskriver og kommenterer jobcenterets resultater i forhold til de mål, der er vedtaget i beskæftigelsesplanen for det forgangne år. RR er også underlagt forskellige formkrav og regler om høring. Ministeriet har udmeldt tidsplan for arbejdet med Beskæftigelsesplan 2015 og Resultatrevision 2013. Tidsplanen vedlægges som bilag.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-02-2014
 
Orienteringen om proces for arbejdet med BeskæftigelsesPlan 2015 og ResultatRevision 2013 taget til efterretning.
 
Udvalget inviterer LBR til et fællesmøde i april måned.
 

Referat
Sagsfremstilling

3415375e3.pdf

Bilag

Tidsplan for BP15-RR13.pdf


12. Orientering om jobcenterets resultater på beskæftigelsesområdet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager orienteringen om jobcenterets resultater på beskæftigelsesområdet til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udviklingen på arbejdsmarkedet følges tæt af ministerier og interesseorganisationer. Også Arbejdsmarkedscenter følger udviklingen i Holbæk meget tæt og måler:

Arbejdsmarkedscenteret modtager løbende målinger fra ministerier og interesseorganisationer om resultater og udviklingen på arbejdsmarkedet. Disse målinger forelægges udvalget og Det Lokale Beskæftigelses Råd (LBR) til kommentering. Alle målinger, egne og eksterne rapporter er tilgængelig på Holbæk Kommunes hjemmeside.

 

Resultatopfølgning på BeskæftigelsesPlan 2013 (BP2013)

I BP2013 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor.

 

Mål

Måltal

Status

Vurdering

Øge unges uddannelsesgrad

28 %

?

Kan ikke måles

Mindske tilgang til førtidspension

100

87

Er opnået

Bekæmpelse af langtidsledighed

460

380

Er opnået

Virksomhedssamarbejde - samarbejdsgrad

Andel a-dagpenge

Andel kontanthjælp

 

30 %

25 %

 

21,4 %

19,1 %

 

Kan ikke opnås

Kan ikke opnås

Indvandrere og efterkommere på off. fors.

950

968

Kan ikke opnås

Sygedagpenge – antal sager over 26 uger

Sygedagpenge – andel over 8 uger

350

44 %

382

48,8 %

Kan muligvis opnås

Forventes ikke opnået

Førtidspensionister i job

70

54

Er ikke opnået

 

Målene er opgjort så aktuelt som data fra www.jobindsats.dk er mulig. Det er forventningen, at alle data for 2013 er tilgængelige i marts måned 2014, hvorefter en samlet vurdering af jobcenterets resultater for hele 2013 vil blive fremlagt til politisk behandling. Opgørelsesmetoden for ministermål 1 om unges uddannelsesgrad er ændret, og der er endnu ikke tilgået information om, hvordan ministeren ønsker at følge op på målet.

 

Vedlagt denne sag er notatet ”Resultatopfølgning BP2013-jan14”, der nærmere beskriver og gennemgår resultaterne for de enkelte mål.

 

Samlet vurdering af resultaterne

Jobcenter Holbæk opnår generelt gode resultater i forhold til ministerens mål. Der er dog særligt to områder, hvor indsatsen ikke har den ønskede effekt. Det er indsatsen for at mindske andelen af langvarige sygedagpengeforløb samt bredden af virksomhedssamarbejdet. Som det kan læses af notatet, er det dog forventningen, at resultaterne viser sig bedre, når data for december 2013 er tilgængelige.

 

Statusoverblik

Arbejdsmarkedscenteret har modtaget ”Statusoverblik for Jobcenter Holbæk oktober 2013”, der er udarbejdet af BeskæftigelsesRegion Hovedstaden og Sjælland (BRHS). Statusoverblikket giver et samlet overblik over ministermålene samt en overordnet fortegnelse over Jobcenter Holbæks målgrupper og Holbæks Kommunes rammevilkår. Dette ved at beskrive:

Arbejdsmarkedschef Gorm Hjelm Andersen vil på mødet præsentere og gennemgå begge bilag.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-02-2014
 
Orienteringen om jobcenterets resultater på beskæftigelsesområdet 2013 blev taget til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3415167e4.pdf
3421784e5.pdf

Bilag

Statusoverblik Holbæk Kommune oktober 2013
Resultatopfølgning BP2013-jan14.pdf


13. Beslutning om tilretning af udbudsstrategi i anledning af nye regler om sociale klausuler

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. vedlagte notat tages til efterretning, hvorefter Holbæk Kommune pr. 1. januar 2014 skal følge de nye regler om sociale klausuler i overensstemmelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning.

 2. afsnittet vedrørende sociale klausuler på side 11, pkt. 6 i Holbæk Kommunes udbudsstrategi tilrettes, således at udbudsstrategien er i overensstemmelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning, og at der henvises til vejledningen i udbudsstrategien.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Brugen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i offentlige udbud indgik i forhandlingerne om finansloven 2013, og det er nu besluttet, at kommunerne og regionerne pr. 1. januar 2014 bliver omfattet af statens regler på området.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har derfor i august 2013 offentliggjort en ny vejledning om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud.

 

Byrådets beslutning i august 2012

Byrådet besluttede i august 2012 (jf. pkt. 140 i referat af byrådets møde den 29. august 2012), at der skulle indsættes uddannelses- og beskæftigelsesklausuler i kontrakter vedrørende

Nedenfor gennemgås de nye regler.

 

Hovedkonklusionerne i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vejledning

Statslige, regionale og kommunale ordregivere er via ’følg eller forklar’-princippet fremover forpligtet til at overveje at indsætte sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud.

 

’Følg eller forklar’-princippet indebærer bl.a., at Holbæk Kommune skal forklare det på kommunens hjemmeside, hvis kommunen vælger ikke at bruge en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler i det relevante udbud.

 

Begrundelsen kan for eksempel være, at der ikke er mangel på praktikpladser indenfor det uddannelsesområde, som er relevant for den konkrete kontrakt, eller at det ikke vil være proportionalt at stille en social klausul i kontrakten.

 

Vejledningen

Der fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelses vejledning, at relevante udbud er:

Forskelle

Vejledningens definition af varigheden af kontrakterne i de relevante udbud er mere vidtgående end Holbæk Kommunes retningslinjer. De betyder, at der skal overvejes sociale klausuler i kontrakter, som har en varighed på seks måneder (og som opfylder de øvrige betingelser).

 

Endvidere indeholder vejledningen en mulighed for at beregne, om der er tale om et relevant udbud ved at beregne lønsummen. Hvis lønsummen er på 4 mio. kr., skal det overvejes at indsætte sociale klausuler i kontrakten.

 

Må Holbæk Kommune indføre uddannelses- og praktik-klausuler i videre omfang?

Det fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning, at afgrænsningen af ”relevante udbud” er ens for statslige, regionale og kommunale ordregivere. Det er i øvrigt næppe i overensstemmelse med EU-reglerne, hvis Holbæk Kommune indfører uddannelses- og praktik-klausuler i videre omfang

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-02-2014
 
Orienteringen om at Holbæk Kommune pr. 1. januar 2014 skal følge de nye regler om sociale klausuler i overensstemmelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning blev taget til efterretning.
 
Det anbefales, at:
afsnittet vedrørende sociale klausuler på side 11, pkt. 6 i Holbæk Kommunes udbudsstrategi tilrettes, således at udbudsstrategien er i overensstemmelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning, og at der henvises til vejledningen i udbudsstrategien.
 

Sagsfremstilling
Referat

3326487e6.docx
3401148e7.docx

Bilag

uddrag af vedtaget udbudsstrategi
endeligt notat om nye regler


14. Orientering til møde 26. februar 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget tager følgende orienteringer til efterretning:

 1. Ministerhenvendelse


  Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har i brev modtaget 28. januar henvendt sig til Borgmesteren. I brevet beskriver ministeren blandt andet udfordringerne og reformerne på arbejdsmarkedet, og betoner kommunernes rolle i arbejdet. Brevet er vedlagt til orientering.

 2. Implementering af reform af førtidspension og fleksjob


  Ministeren har i 2013 konstateret, at kommunerne samlet set ikke har igangsat det antal ressourceforløb, der var forventningen ved implementeringen af reformen. Der vedlægges opdateret status for den indsats, der leveres i Arbejdsmarkedscenteret.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-02-2014
 
Orienteringerne taget til efterretning.
 
På næste møde drøftes Erhvervsskolereformen.
 
På et kommende møde drøftes integrationsindsatsen.
 

Sagsfremstilling
Referat

3421802e8.pdf
3421821e9.pdf

Bilag

AU - Brev fra ministeren.pdf
Status på rehabiliteringsindsatsen.pdf