UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

Lokale 42, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

29-11-2017 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-11-2017 18:00:00


PUNKTER

123. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 29. november 2017
124. Beslutning - Udmøntning af rammereduktion på 39,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2018-2021
125. Beslutning om budgetrevision 4 2017
126. Orientering om implementering af budgetreduktioner 2018 - Udvalget Uddannelse og Job
127. Beslutning om udmøntning af budgetreduktioner - Udvalget Uddannelse og Job
128. Orientering om status på budgetoverholdelse og politiske effektmål
129. Beslutning om samarbejdsmodellen 'Byg til vækst'
130. Orientering om ophør af funktionen integrationskoordinator
131. Beslutning om etablering af integrationsråd fra 2018
132. Beslutning om etablering af et udsatteråd
133. Godkendelse af beskæftigelsesplan 2018
134. Godkendelse af Uddannelsesplan 2018
135. Beslutning om måltal på afgørelse af klager på kerneområderne Uddannelse til Alle Unge og Alle Kan Bidrage
136. Beslutning om proces for virksomhedsrettet partnerskabsaftale
137. Orientering om praksiseftersyn i Ungeindsatsen
138. Orienteringer til møde i Udvalget "Uddannelse og Job" 29. november 2017123. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 29. november 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 29. november 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. dagsorden til møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” d. 29. november 2017 godkendes

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 29-11-2017
Godkendt
124. Beslutning - Udmøntning af rammereduktion på 39,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2018-2021

Beslutning - Udmøntning af rammereduktion på 39,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2018-2021

Sagsgang og sagstype
 
Stående udvalg, Økonomiudvalg og byråd

Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 1. Prioritering af projekter i anlægsbudgettet og dermed udmøntning af reduktion i anlægsbudgettet på 36,9 mio.kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020 sker som beskrevet i bilaget.
 2. Det som del af projekteringen undersøges og drøftes i de stående udvalg, om der på tværs af politikområderne er mulighed for at sammentænke nye anlægsprojekter og eksisterende ejendomme med henblik på at reducere behov for nybygninger og/eller renovering af eksisterende ejendomme.   


Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Byrådet vedtog d. 11. oktober 2017 budget for 2018 samt overslagsår 2019-2021. Som en del af budgettet 2018-2021 blev det besluttet at reducere i investeringsoversigten (anlægsbudgettet) i 2019 med 36,9 mio. kr. og i 2020 med 2,6 mio. kr. i forhold til den investeringsoversigt, som blev sendt i høring ved første behandling af budgettet. Det fremgår af budgetaftalen, at der efterfølgende skal ske en politisk prioritering af, hvilke projekter der kan gennemføres, og hvilke der udsættes.
 
Det indstilles derfor, at det nuværende byråd foretager den nødvendige prioritering og dermed videregiver et endeligt budget for 2018-2021 til det kommende byråd. Supplerende er der administrativt behov for snarest at kende de politiske prioriteringer i overslagsårene således, at arbejdet med realisering af anlægsbudgettet samt bygningsvedligehold under driften kan sættes i værk. Uagtet at der først er tale om en reduktion i 2019 og 2020, så vil den konkrete prioritering således have indflydelse på arbejdet med kommunens ejendomme i 2018. Afhængig af hvilke anlæg der bortprioriteres vil der være en sammenhæng med hvilke ejendomme, der skal renoveres i 2018. Det bemærkes, at det kommende byråd selvfølgelig kan foretage egne tilpasninger/revidere anlægsbudgettet, når byrådet til oktober 2018 vedtager budgettet for 2019-2022.
 
Prioritering
Det er administrationens vurdering, at det udkast til anlægsbudget som byrådet sendte i høring var et realistisk, men også et ambitiøst forsøg på et indhente det akutte vedligeholdelsesefterslæb. Det var dog samtidig et udkast til anlægsbudget, der ikke indeholdt mulighed for et imødekomme nye akut opståede renoveringsudfordringer. Det er fortsat administrationens faglige vurdering, at indhentning af det akutte vedligeholdelsesefterslæb er den største og mest presserende opgave, som anlægsbudgettet 2018-2021 skal håndtere. Det kan derfor ikke fagligt anbefales, at der reduceres i midlerne til det formål i hverken 2019 eller 2020.
 
Forslaget til prioritering af anlægsbudgettet tager derfor afsæt i, at de anlægsprojekter der bortprioriteres/udskydes, er de projekter, der hverken direkte eller indirekte medvirker til at reducere det akutte vedligeholdelsesefterslæb på ca. 320 mio. kr. Det betyder, at renovering af eksisterende bygninger skal prioriteres før nybyggeri. Eneste undtagelse er, hvis et nybyggeri direkte medvirker til at reducere vedligeholdelsesefterslæbet eks. hvis der opføres et nyt børnehus som afløsning for et nedslidt og renoveringskrævende børnehus. Puljen på 130,5 mio. kr. til nye børnehuse fastholdes af samme grund.
 
Det konkrete forslag til prioritering kan ses af bilag 1. Det bemærkes dog, at selv med det det nævnte udgangspunkt, så er det ikke lykkedes for administrationen at fremkomme med et forslag der fuldt og helt friholder midlerne til indhentning af det akutte vedligeholdelsesefterslæb. Forslaget medfører således, at midlerne til renovering og dermed indhentning af det akutte vedligeholdelsesefterslæb reduceres med ca. 15 mio. kr. henover budgetperioden
 
Sammentænkning
I en række lokalområder er der mulighed for, at sammentænke de eksisterende ejendomme, der kræver akut renovering med de forventede nye anlæg og på den måde optimere anvendelse af anlægsbudgettet. Det vil dog kræve, at der tænkes i anvendelse af bygninger og anlægsmidler på tværs af udvalg eks. Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab og Udvalget for Læring og Trivsel. Som eksempel er der en række større renoverings- og anlægsprojekter i Jyderup (Udvidelsen af Jyderup Hallen, nyt klubhus til Jyderup Boldklub samt skimmelsanering af børnehuset Sølyst), hvor det bør overvejes, om der kan findes en mere hensigtsmæssig løsning end den nuværende såfremt de sammentænkes
                                                                                                                                 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 29-11-2017
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde


caseno17-48558_#4371167_v1_bilag - prioriering af anlægsbudgettet 2018-2021.pdf.pdf

Bilag

Bilag - Prioritering af anlægsbudgettet 2018-2021.pdf


125. Beslutning om budgetrevision 4 2017

Beslutning om budgetrevision 4 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

 

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb godkendes
 2. der frigives anlægsbevillinger på 15 mio. kr.
 3. budgetrevision 4 godkendes

 

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Byrådet har tidligere på året behandlet budgetrevision 1, 2 og 3 samt halvårsregnskabet, og er ved temamøder og Budgetcamp blevet orienteret om status for driftsøkonomien. Denne sag vedrører budgetrevision 4.
 
Til sagen er i bilag 1 en oversigt over de omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb administrationen anbefaler byrådet at godkende. Der indstilles tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. til kassen vedrørende skatter, og tillægsbevilling fra kassen på 15 mio. kr. vedrørende teknisk håndtering af anlægsbevilling givet af byrådet 11. oktober 2017. De øvrige tillægsbevillinger, som indstilles, går i 0, fordi de indstilles flyttet mellem politikområder.
 
I bilag 2 er en samlet beskrivelse af budgetrevision 4. I bilagene 3-13 er budgetrevision 4 beskrevet for hvert udvalg. I bilag 14 er en liste over anlægsprojekter. I bilag 15 er en oversigt over grunde og ejendomme, der er solgt henholdsvis er til salg.
 
Herunder er et resumé af budgetrevision 4. For uddybning af sagsfremstillingen henvises til bilag 2-13.
 
Forventet årsresultat
Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
 
Det er flere faktorer, der skaber forventningerne til overskuddet:
 
I tabellen herunder fremgår oprindeligt budget 2017, korrigeret budget 2017, forventet regnskab ved budgetrevision 3 2017, forventet regnskab ved budgetrevision 4 2017 samt forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab ved budgetrevision 4. I tabellen er beløbene afrundet. Det giver nogle steder afvigelse mellem summen i tabellen, og det beløb man får, hvis man selv lægger tallene sammen.
 
Mio. kr.
Oprindeligt budget 2017
Korrigeret budget 2017
Forventet regnskab 2017 BR3
Forventet regnskab 2017 BR4
Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2017 BR4
Indtægter
-4.211,7
-4.193,0
-4.196,0
-4.196,0
-3,0
Driftsudgifter
3.959,9
3.970,4
3.974,7
3.956,1
-14,3
Renter
16,2
16,2
16,2
16,2
0
Resultat af primær drift
-235,6
-206,4
-205,0
-223,7
-17,3
Anlæg
134,7
283,4
118,4
108,2
-175,3
Forsyning i alt
-
-
-
-
-
Resultat
-100,9
77,0
-86,7
-115,5
-192,6
Finansiering i alt
109,3
54,6
57,7
56,6
2,1
Resultat i alt
8,4
131,6
-28,9
-58,9
-190,5
Kasseopbygning
-8,4
-131,6
28,9
58,9
190,5
Note: Korrigeret budget er sammensat af oprindeligt budget + overførsler mellem årene + øvrige tillægsbevillinger vedtaget i byrådet + barselsudligningsordning.
 
Forventningen til overskud for kommunens samlede økonomi ved budgetrevision 4 er 58,9 mio. kr. mod 28,9 mio. kr. ved budgetrevision 3. Forventningen om et bedre resultat i 2017 påvirker forventningen til udvikling i likviditeten for 2017, som nu forventes at udgøre ca. 79 mio. kr. ultimo 2017 mod omkring 65 mio. kr. ved budgetrevision 3. Det betyder, at gennemsnitslikviditeten i Holbæk Kommune ultimo 2017 forventes at overstige 1.000 kr. pr. indbygger, jævnfør Økonomi- og Indenrigsministeriets måltal for likviditeten pr. indbygger. For likviditetsudviklingen i 2018 vil det forbedrede resultat i 2017 betyde, at kommunens gennemsnitslikviditet rammer 100 mio. kr. på et tidligere tidspunkt end forudsat ved vedtagelsen af budget 2018-2021.
 
Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget
På indtægtssiden forventes en forbedring i forhold til korrigeret budget på 3 mio. kr. Det dækker over, at det forventes, at der skal tilbagebetales ca. 3 mio. kr. mindre til borgerne vedrørende grundskyld.
 
Driftsudgifterne forventes samlet set at ligge 14,3 mio. kr. under korrigeret budget. Det forventes, at der overføres et mindreforbrug på 32,4 mio. kr. til 2018, og at der er merforbrug i 2017 på 18,1 mio. kr.
 
Anlægsudgifterne er 175,3 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Det skyldes, at byrådet ved budgetrevision 1 og 2, af hensyn til kommunens likviditet, har besluttet, at der alene kan gennemføres anlægsinvesteringer for 134,7 mio. kr. i 2017. Det blev også besluttet, at anlægsinvesteringer udover de 134,7 mio. kr. skal finansieres af salgsindtægter. Salgsindtægterne skal også dække manglende bygherrebidrag grundet hurtig opbremsning i anlægsprojekter.
 
Af nedenstående tabel ses, at der kun er en meget lille afvigelse fra anlægsbudgettet på 134,7 mio. kr. til den forventede nettoudgift til anlæg i 2017.
 
Anlægsudgifter i 2017
180,1 mio. kr.
Provenu fra salg af ejendomme og arealer
-46,3 mio. kr.
Lånefinansierede projekter
-5,6 mio. kr.
Udgifter som følge af manglende bygherrebidrag*
7,0 mio. kr.
 
 
Anlægsudgifter netto
135,2 mio. kr.
*Bygherrebidraget udgør op til 8 pct. af anlægsudgifterne. Bygherrebidraget finansierer de projektstyringsudgifter Holbæk Kommune har, når vi bygger anlæg.
 
Vores samlede forbrug i 2017 på anlæg forventes at blive 108,2 mio. kr. netto, hvoraf en del af salgsprovenuet allerede er disponeret i 2018 og 2019. Det ændrer dog ikke på forbruget i indeværende år.
 
Finansiering er samlet set justeret med 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette er sammensat af et mindre låneoptag og en overførsel af indskud i landsbyggefonden vedrørende etape 2 af Vølunden til 2018.
 
Udvikling siden budgetrevision 3
De vigtigste ændringer siden budgetrevision 3 vedrører drift og anlæg.
 
Der er forventning om lavere udgifter på driften på alle udvalgsområder:
 
Forbedringen på anlæg vedrører både øgede salgsindtægter, lavere udgifter til igangværende anlægsprojekter og en teknisk regulering mellem drift og anlæg.
 
Betydning for budget 2018
Herunder er for hvert udvalg en kort beskrivelse af, hvilken betydning det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i 2017 får for budgetoverholdelse i 2018.
 
Økonomiudvalget
Budgettet og aktivitetsniveauet i 2017 holder. Det vil derfor ikke skabe nye udfordringer på området i 2018.
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
Forbrugsmønsteret for 2017 viser, at flere af skolerne ikke i tilstrækkelig grad har fået tilpasset forbrugs- og aktivitetsniveauet i indeværende år, og at de derfor går ind i 2018 med et for højt aktivitetsniveau i forhold til 2018 budgettet. Området hjælpes dog af, at en række af de handleplaner, der er iværksat i 2017, får fuld effekt i 2018. Der bliver dog fortsat brug for en meget stram styring af skolernes forbrug i forhold til budgetoverholdelsen. I forbindelse med bevillingsberigtigelse ved budgetrevision 4 har koncerndirektionen indstillet at skolerne gives de bedste muligheder for at overholde budget 2018. Se endvidere afsnit om bevillingsberigtigelse længere nede i sagen.
 
De fire dagtilbudsområder samt den selvejende institution Dragebakken har formået at holde deres budget i 2017, hvilket betyder at forbrugs- og aktivitetsniveauet er tilpasset budgettet. I 2018 stiger budgettet for almene dagtilbud, hvorfor der ikke forventes udfordringer med budgetimplementering i 2018 på dette område.
 
Området for ”Børn med særlige behov” har igennem 2017 haft succes med at nedbringe forbrugs- og aktivitetsniveauet. I 2018 er der besluttet yderligere reduktioner på dette område – og det betyder, at der fortsat skal være et betydeligt fokus på styring af økonomi og aktiviteter i forbindelse med implementeringen af budget 2018. 
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”
Budgetforudsætninger for 2018 på beskæftigelsesområdet er udfordret, da antallet af borgere på forsørgelse og varighed ikke falder i den hastighed som forventet. Nedbringes niveauet ikke yderligere er den økonomiske årsvirkningen i 2018 23,8 mio. kr. i merforbrug. Den største udfordring er på A-dagpenge, hvor antallet af borgere er langt højere end forudsat i budgetforudsætningerne for 2018.
 
For at sikre budgetoverholdelse i 2018 vedrørende Særlig Tilrettelagt Uddannelse og beskæftigelsesindsatsen for unge under 30 år er der handlingsplaner under udarbejdelse, som skal sikre tilpasning til rammen i budget 2018.
 
På de øvrige politikområder vil det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i 2017 ikke påvirke implementering af budget 2018.
 
Udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg”
Samlet set balancerer forventet forbrug med budgettet i 2017, og på de fleste områder er udgangspunktet for budgetforslag 2018-2021 uændret på baggrund af den viden, der er ved budgetrevision 4 om forbruget i 2017.
 
Der ses dog udfordringer på Voksen handicap- og psykiatriområdet. Et faldende forbrug i slutningen af 2017 skal sikre, at budgetreduktionen i budget 2018 kan realiseres. Forbrugsreduktionen i 2017 ses ikke endnu, hvilket vil vanskeliggøre overholdelsen af budget 2018.
 
Udvalget for Klima og Miljø
Det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i 2017 vil ikke påvirke implementering af budget 2018.
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
Det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i 2017 vil ikke påvirke implementering af budget 2018.
 
Bevillingsberigtigelse ved budgetrevision 4
Jævnfør Holbæk Kommunes kasse- og regnskabsregulativ bilag 8.1 skal der ved årets sidste budgetrevision laves bevillingsberigtigelse. Det vil sige, at der gives tillægsbevillinger, så der opstår balance imellem forventet forbrug og bevilget budget.
 
Der indstilles dog ikke tillægsbevillinger, som skal finansieres af kassen – jævnfør Holbæk Kommunes 3. styringsprincip.
 
Koncerndirektionen iværksatte i forbindelse med budgetrevision 1 tiltagene indkøb og ansættelse med omtanke samt reduktion af sygedagpengerefusionerne til afdelingerne. Der blev samlet 50 mio. kr. til dækning af det forventede merforbrug. Ved budgetrevision 4 skal de 50 mio. kr. fordeles i forbindelse med bevillingsberigtigelse.
 
De 50 mio. kr. gives til udvalg, der har merforbrug samlet set for alle egne politikområder. Ved budgetrevision 4 er det Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og Udvalget ”Uddannelse og Job”.
 
De to udvalg har ved budgetrevision 4 samlet set et forventet merforbrug på 61,7 mio. kr.  24% af merforbruget vedrører Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, og 76% af merforbruget vedrører Udvalget ”Uddannelse og Job”. Fordelingen af de 50 mio. kr. mellem de to udvalg bliver derfor 12,2 mio. kr. til Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og 37,8 mio. kr. for Udvalget ”Uddannelse og Job”.
 
Beløbene på henholdsvis 12,2 mio. kr. og 37,8 mio. kr. dækker merforbrug inden for de to udvalg ud fra følgende prioritering:
a) Merforbrug uden overførselsadgang på det specialiserede socialområde
b) Merforbrug uden overførselsadgang på beskæftigelsesområdet
c) Merforbrug med overførselsadgang på det specialiserede socialområde
d) Merforbrug med overførselsadgang på skoleområdet
 
Koncerndirektionen har med indstilling om denne prioritering lagt op til at give skolerne de bedste muligheder for at overholde budget 2018. Derved afviges der fra overførselsreglen om, at skoleområdet skal overføre det fulde merforbrug mellem årene. Skoleområdet bliver bedre stillet i 2018 i forhold til at overholde budget 2018, fordi der skal findes reduktioner for 11, 4 mio. kr. mindre, end hvis overførselsreglerne fastholdes.
 
Tillægsbevillingerne, som vedrører fordelingen af de 50 mio. kr. fremgår af bilag 1 sammen med de øvrige omplaceringer og tillægsbevillinger, der indstilles godkendt ved budgetrevision 4.
 
Med baggrund af ovenstående prioritering fordeles de 50 mio. kr. som vist i nedenstående tabel.
Mio. kr.
Uden overførselsadgang
Med overførselsadgang
I alt
Specialiseret
Øvrige
Specialiseret
Øvrige
Læring og Trivsel
0,3
0,5
 
11,4
12,2
 
 
 
 
 
 
Uddannelse og Job
3,1
34,7
 
 
37,8
 
 
 
 
 
 
I alt
3,4
35,2
 
11,4
50,0
 
 
Afsættelse af rådighedsbeløb og frigivelse af anlægsbevilling
D. 11. oktober 2017 bevilgede byrådet 15 mio. kr. til anlægsprojekter i 2017. Bevillingen håndteres teknisk ved budgetrevision 4 ved godkendelse af omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb ved budgetrevision 4 samt ved godkendelse af frigivelse af anlægsbevilling på 15 mio. kr. Det forudsættes – i lighed med forudsætningen ved vedtaget budget 2017 -  at de 15 mio. kr. først bruges i 2018. Omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb fremgår af bilag 1.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 29-11-2017
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde


caseno17-1642_#4369743_v1_bilag 1-omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369744_v1_bilag 2 - samlet oversigt - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369745_v1_bilag 3 - økonomiudvalget - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369746_v1_bilag 4 - læring og trivsel - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369747_v1_bilag 5 - læring og trivsel - bilagstabeller pris x mængde br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369748_v1_bilag 6 - uddannelse og job - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369749_v1_bilag 7 - udannelse og job - bilagstabeller pris x mængde br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369734_v1_bilag 8 - uddannelse og job - uddannelse til alle unge - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369736_v1_bilag 9 - uddannelse og job - alle kan bidrage - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369737_v1_bilag 10 - aktiv hele livet - sundhed og omsorg - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369738_v1_bilag 11 - aktiv hele livet - sundhed og omsorg - bilagstabeller pris x mængde br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369739_v1_bilag 12 - klima og miljø - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369740_v1_bilag 13 - kultur, fritid og fællesskab - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369741_v1_bilag 14 - liste over anlægsprojekter br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369742_v1_bilag 15 - oversigt over grunde og ejendomme.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1-omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb BR4 2017.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt - BR4 2017.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget - BR4 2017.pdf
Bilag 4 - Læring og Trivsel - BR4 2017.pdf
Bilag 5 - Læring og Trivsel - Bilagstabeller pris x mængde BR4 2017.pdf
Bilag 6 - Uddannelse og Job - BR4 2017.pdf
Bilag 7 - Udannelse og Job - Bilagstabeller pris x mængde BR4 2017.pdf
Bilag 8 - Uddannelse og Job - Uddannelse til alle unge - BR4 2017.pdf
Bilag 9 - Uddannelse og Job - Alle kan bidrage - BR4 2017.pdf
Bilag 10 - Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg - BR4 2017.pdf
Bilag 11 - Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg - Bilagstabeller pris x mængde BR4 2017.pdf
Bilag 12 - Klima og Miljø - BR4 2017.pdf
Bilag 13 - Kultur, Fritid og Fællesskab - BR4 2017.pdf
Bilag 14 - Liste over anlægsprojekter BR4 2017.pdf
Bilag 15 - Oversigt over grunde og ejendomme.pdf


126. Orientering om implementering af budgetreduktioner 2018 - Udvalget Uddannelse og Job

Orientering om implementering af budgetreduktioner 2018 - Udvalget Uddannelse og Job

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orienteringen om implementering af budgetreduktioner til efterretning

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober blev det besluttet, at de enkelte stående udvalg i efteråret skal drøfte udvalgets budget for 2018, og forholde sig til det videre arbejde med budgettet.

Denne sag omhandler de budgetreduktioner mv., hvor implementeringen allerede er beskrevet i det budgetmateriale, som har været i høring. Det vil sige, der er ikke behov for nye beslutninger, men der er behov for at udvalget orienterer sig i de konsekvenser og nye implementeringer, som budgetreduktionerne giver anledning til.

Budgetreduktioner 2018 i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge:
Nedbringe Uddannelseshjælp til 448 helårspersoner i gns. i 2018
Nedbringe Ressourceforløb til 92 helårspersoner i gns. i 2018
Nedjustering af beskæftigelsesindsatsen til unge
Nedbringe anbringelser til 28 helårspersoner i gns. i 2018 + 14 HP plejefamilie
Nedbringe dagtilbud til 12,9 helårspersoner
Nedbringe STU til 79,9 helårspersoner i gns. i 2018
Reducere uddannelsesvejledning til unge over 25 år
Nedbringe midlertidige botilbud til unge til 39,2 helårspersoner i gns. i 2018
Prisforhandling med private leverandører
Reducere udviklingspulje
Omlægning og nedjustering af tilbud til unge
Fjerne ekstra tilskud til produktionsskole
Takstregulering, ingen PL fremskrivning i 2018 (Center for Specialundervisning)
 
Med Uddannelsesplan 2018 tager udvalget stilling til de konkrete konsekvenser og forandringer, som budgetreduktionerne giver anledning til. Udvalget behandler Uddannelsesplan 2018 på mødet 29. november, hvorefter den går videre til godkendelse i byrådet.
 
Budgetreduktioner 2018 i kerneområdet Alle Kan Bidrage:
•           Nedbringe kontanthjælp med 33 helårspersoner
•           Nedbringe førtidspension med 69 helårspersoner
•           Nedbringe ressourceforløb over 30 år med 39 helårspersoner
•           Nedbringe ledighedsydelse med 43 helårspersoner
•           Nedbringe revalidering med 18 helårspersoner
•           Øge fleksjob med 100 helårspersoner
•           Besparelse på danskuddannelse
•           Besparelse på kvindekrisecenter og forsorgshjem (myndighed)
 
Med Beskæftigelsesplan 2018 tager udvalget stilling til de konkrete konsekvenser og forandringer, som budgetreduktionerne giver anledning til. Udvalget behandler Beskæftigelsesplan 2018 på mødet 29. november, hvorefter den går videre til godkendelse i byrådet.

Herudover skal udvalget for Uddannelse og Job i en anden sag drøfte og tage beslutninger om:
Udmøntning af besparelse i 2018 på 0,5 mio. kr. på politikområde unge med særlige behov, hvor forslag vedrørende lukning af klubben 4300 Agervang udgik, men hvor der forsat er indarbejdet en besparelse med 5/12-årsvirkning i 2018 i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge
Udmøntning af besparelse i 2018 på 0,2 mio. kr. på politikområde voksenspecial i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge, hvor det i forbindelse med budget 2018 blev besluttet ikke at pris- og lønfremskrive taksterne på Center for Specialundervisning, men hvor der også er indarbejdet en ikke-udmøntet besparelse på grund af manglende helårseffekt i 2018
 
Beslutning vedrørende denne sag skal godkendes af byrådet, og behandles derfor som en særskilt sag.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 29-11-2017
Taget til efterretning
127. Beslutning om udmøntning af budgetreduktioner - Udvalget Uddannelse og Job

Beslutning om udmøntning af budgetreduktioner - Udvalget Uddannelse og Job

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, Byrådet

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet:

1. beslutter at finansiere en budgetreduktion i 2018 på 0,5 mio.kr. på kerneopgaven Uddannelse til Alle Unge med midler fra en forventet overførsel på politikområde administration fra kerneopgaven Alle Kan Bidrage
2. beslutter at udmønte en budgetreduktion i 2018 på 0,2 mio.kr. på kerneopgaven Uddannelse til Alle unge på politikområde voksenspecial gennem mindre indgribende foranstaltninger i Uddannelse til Alle Unge

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2017 blev det besluttet, at de enkelte stående udvalg i efteråret skal drøfte udvalgets budget for 2018 og forholde sig til det videre arbejde med budgettet.

Denne sag handler om udmøntning af to budgetreduktioner i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge:
 
0,5 mio. kr. på politikområde unge med særlige behov, hvor forslag vedrørende lukning af klubben 4300 Agervang udgik (forslag nr. 5 i høringsmateriale til budget 2018), men hvor der forsat er indarbejdet en besparelse med 5/12-årsvirkning i 2018 (forslag nr. 9 i høringsmateriale til budget 2018)
0,2 mio. kr. på politikområde voksenspecial, hvor det i forbindelse med budget 2018 blev besluttet ikke at pris- og lønfremskrive taksterne på Center for Specialundervisning (forslag nr. 28 i høringsmateriale til budget 2018), men hvor der også er indarbejdet en ikke-udmøntet besparelse på grund af manglende helårseffekt i 2018 (forslag nr. 29 i høringsmateriale til budget 2018)
 
Det skal nu konkret besluttes, hvorledes besparelserne skal udmøntes indenfor udvalgets område.

Administrationen foreslår, at budgetreduktionen på 0,5 mio. kr. finansieres med midler fra en forventet overførsel på 2 mio. kr. fra 2017 til 2018 på politikområde administration i kerneopgaven Alle Kan Bidrage.
 
Administrationen foreslår endvidere, at budgetreduktionen på 0,2 mio. kr. udmøntes på politikområde voksenspecial i kerneopgaven Uddannelse til Alle Unge gennem mindre indgribende foranstaltninger.
           

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 29-11-2017
Indstilles godkendt
128. Orientering om status på budgetoverholdelse og politiske effektmål

Orientering om status på budgetoverholdelse og politiske effektmål

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. orienteringen om budgetoverholdelse og politiske effektmål tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
I denne sag, som forelægges udvalget hver måned, redegør administrationen for udviklingen i forsørgelsesudgifterne på beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Desuden gives en status på de politisk vedtagne effektmål for beskæftigelsesområdet.
 
Bilag 1: Udviklingen på alle forsørgelsesområder, herunder uddannelseshjælp og ressourceforløbsydelse til unge under 30.
 
Særlige opmærksomhedspunkter:
 
Kerneområdet Alle Kan Bidrage
 
 
 
Bilag 2: Status på de politiske effektmål: Bilaget viser alene effektmål for beskæftigelsesområdet.
 
Diagrammerne viser udviklingen for hvert forsørgelsesområde, hvor målet er at ligge inden for den bedste tredjedel kommuner i af klyngen af sammenlignelige kommuner.
 
Herudover viser den sidste figur udviklingen i den registrerede ledighed i procent af arbejdsstyrken.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 29-11-2017
Taget til efterretning


caseno17-37399_#4367921_v1_nøgletal.pdf.pdf
caseno17-27890_#4371199_v1_notat - status politiske effektmål til mødet 29-11-2017.pdf.pdf

Bilag

Status på budgetoverholdelse 2017
Notat - Status politiske effektmål til mødet 29-11-2017.pdf


129. Beslutning om samarbejdsmodellen 'Byg til vækst'

Beslutning om samarbejdsmodellen 'Byg til vækst'

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. samarbejdsmodellen ’Byg til Vækst’ godkendes.Beskrivelse af sagen
Borgmester Søren Kjærsgaard ønsker at indgå i et netværkssamarbejde med Køge og Roskilde Kommuner, relevante uddannelsesinstitutioner samt arbejdsmarkedets parter med udgangspunkt i byggepladser og byggeprojekter i de tre kommuner.
 
Byggeriet på Sjælland er i vækst, og byggebranchen har i stigende grad behov for kvalificeret arbejdskraft. Et styrket samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og kommuner kan bidrage til at skabe adgang til denne arbejdskraft lokalt.
 
I Roskilde, Køge og Holbæk Kommuner er der et ønske om at skabe vækst, beskæftigelse og erhvervsudvikling via uddannelse og byggeri. Det kræver et tæt samarbejde mellem alle parter.
 
Nedenfor beskrives forslag til samarbejdsmodel for et samarbejde mellem Roskilde, Køge, Holbæk Kommuner, relevante uddannelsesinstitutioner samt de lokale arbejdsmarkedsparter. Samarbejdsmodellen er inspireret af netværkssamarbejdet ’Byg til Vækst’ på Fyn, hvor relevante parter har indgået et samarbejde, som understøtter et velfungerende regionalt arbejdsmarked og herigennem en bedre forudsætning for varig vækst i de enkelte kommuner.
 
Formål med samarbejdet
Samarbejdet har fire hovedformål, der omfatter erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet:
 
 
Metode
Hensigten er at strukturere et trebenet netværk mellem kommunerne, uddannelsesinstitutionerne og byggeriet. Udgangspunktet for netværket er byggepladser og byggeprojekter i de tre kommuner.
 
Ved at samarbejde i et struktureret netværk, får de tre parter en unik viden om hinandens behov, og ikke mindst muligheden for at imødekomme og hjælpe hinanden med.
 
For bygherrer og entreprenører gælder det behovet for at få kvalificeret arbejdskraft, både her og nu, men også i et langsigtet perspektiv at være konkurrencedygtige.
 
For kommunerne gælder det, at jobcentrene kan levere arbejdskraft i form af vikariater i jobrotation, løntilskud eller ordinære ansættelser og eventuelt opkvalificere via uddannelsesinstitutionerne.
 
De erhvervsfaglige uddannelsesinstitutioner kan gå i dialog med entreprenørerne om oprettelse af lærepladser og opkvalificering af arbejdskraften.
 
 
På den måde kan indsatsen medvirke til, at entreprenørerne ikke mangler muligheder for kvalificeret arbejdskraft, byggeprojekter færdiggøres til tiden, jobcentrene hjælper ledige tilbage på arbejdsmarkedet, og de unge i erhvervsuddannelse har øgede chancer for at få en læreplads.
 
Modellen beskrives nærmere i vedlagte bilag udarbejdet af Roskilde Kommune.
 
Forankring af samarbejdet i Holbæk Kommune
Samarbejdet forankres i en bestyrelse på tværs af kommuner og arbejdsmarkedets parter. Fra Holbæk Kommune deltager borgmesteren eller en direktør.
 
For at brede projektet ud, oprettes der et repræsentantskab bestående af udvalgsformænd for de relevante politiske udvalg i kommunerne. I Holbæk Kommune vil det dreje sig om formændene udvalget for Klima og Miljø, samt Udvalget ”Uddannelse og Job”.
 
I projektets styregruppe deltager fra Holbæk Kommune relevant koncerndirektør samt cheferne fra kerneområderne Vækst og Bæredygtighed, Uddannelse til Alle Unge samt Alle Kan Bidrage.
 
Selve driften af projektet drives i et sekretariat, der består af en fælles projektleder samt en koordinerende medarbejder fra hver kommune. I Holbæk Kommune vil en virksomhedskonsulent kunne løfte denne opgave.
Økonomiske konsekvenser
Det fremgår af bilag 1, at:
 
’Projektet opstartes med eksisterende ressourcer. For at sikre en god opstart, søges der om medfinansiering ved diverse puljer’.
 
Administrationen vurderer, at den koordinerende funktion på vegne af Holbæk Kommune bedst kan varetages af en virksomhedskonsulent. Det forventes, at virksomhedskonsulenten i så fald ikke vil kunne arbejde med at opspore og drifte løbende træningsbaner (virksomhedspraktikpladser til træning af arbejdsevnen) i større eller mindre omfang. For en fuldtidsstilling vil det svare til ca. 25 løbende træningsbaner.
 
Derudover må det forventes, at der skal afsættes ressourcer til en fælles projektleder. Omfanget af denne ressource kendes endnu ikke.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-10-2017
Udsættes til næste møde.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 29-11-2017
Holbæk Kommune indgår ikke i samarbejdet, idet ressourcerne koncentreres i den lokale indsats.


caseno17-27890_#4325726_v1_byg til vækst - mulig samarbejdsmodel på sjælland.pdf.pdf
caseno17-27890_#4325725_v1_byg til vækst - organisering.pdf.pdf

Bilag

Byg til Vækst - Mulig samarbejdsmodel på Sjælland.pdf
Byg til Vækst - Organisering.pdf


130. Orientering om ophør af funktionen integrationskoordinator

Orientering om ophør af funktionen integrationskoordinator

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. orienteringen om ophør af funktionen integrationskoordinator tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
 
Byrådet besluttede med budgetaftalen for 2016, at der skulle ansættes en integrationskoordinator i kommunen. Baggrunden var, at et stærkt stigende antal flygtninge ankom til kommunen i denne periode. Udvalget ”Uddannelse og Job” konkretiserede opgaven i forlængelse af byrådets udspil og besluttede, at koordinatoren skulle ansættes for en toårig periode med den primære opgave at styrke og koordinere integrationsindsatsen, så det er let for frivillige, foreninger, m.fl. at tage del i indsatsen.
 
Integrationskoordinatoren blev pr. marts 2016 ansat i kerneområdet Alle Kan Bidrage i regi af integrationsafdelingen. Koordinatoren blev desuden tilknyttet kommunens korps af fælles-skabere med integration som særligt ansvarsområde.
 
I marts 2018 udløber den toårige periode, og det betyder, at en række opgaver, som integrationskoordinatoren hidtil har varetaget, ikke længere vil blive løst, eller de vil blive løst af andre i mere begrænset omfang. Nedenfor redegøres for, hvad der vil ske med disse opgaver:
 
Opgaver der ophører
 
 
 
 
Opgaver der i et vist omfang overgår til den ordinære fællesskaberindsats
 
 
 
Opgaver der fortsætter i regi af kerneområdet Alle Kan Bidrage, men udføres af andre medarbejdere. I de fleste tilfælde vil opgaven blive løst i mindre omfang, end det er tilfældet i dag.
 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 29-11-2017
Taget til efterretning
131. Beslutning om etablering af integrationsråd fra 2018

Beslutning om etablering af integrationsråd fra 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller til genbehandling, at:
 
1. det besluttes at etablere et integrationsråd fra januar 2018.
2. ”Kommissorium for Holbæk Kommunes integrationsråd” - revision af november 2017 -godkendes.


Beskrivelse af sagen
Denne sag fremlægges til politisk genbehandling, da der i den først fremlagte sag var uklarhed om visse elementer i kommissoriet.

Det lægges frem til politisk beslutning, om der skal etableres et integrationsråd med virkning fra januar 2018. Samtidig lægges et forslag til et kommissorium for integrationsrådets virke frem til politisk godkendelse.
 
Baggrund
Byrådet besluttede i juni 2014 at etablere et integrationsråd i Holbæk Kommune. Hovedformålet for integrationsrådet var at understøtte kommunen i udarbejdelsen af to integrationsstrategier i løbet af 2015. Derfor besluttede Udvalget for Arbejdsmarkedet i november 2014, at integrationsrådet i første omgang kun skulle virke til udgangen af 2015. Byrådet besluttede dernæst i november 2015 at forlænge integrationsrådets virkeperiode til og med udgangen af denne byrådsperiode, således at rådet også kunne arbejde med de øvrige opgaver, som var beskrevet i det daværende kommissorium.
 
Formål og opgaver for et integrationsråd
 
Integrationsrådets formål og opgaver fremgår af forslaget til kommissorium, som er en bearbejdet udgave af det tidligere kommissorium. Kommissoriet baserer sig på § 42 i integrationsloven og dernæst på lokale ønsker og forhold.
 
Det fremgår af forslaget til kommissorium, at integrationsrådets formål er at:
 
 
Af kommissoriet fremgår det desuden, at deltagerkredsen skal bestå af op til 14 medlemmer. Op til 12 medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra administrationen eller relevant institution, og 2 udpeges direkte af byrådet. Alle medlemmer skal være bosiddende i Holbæk Kommune. Fordelingen ser ud som følger:
 
 
 
Kerneområdet Alle Kan Bidrage er ansvarlig for den administrative understøtning af integrationsrådet.


Økonomiske konsekvenser
Ifølge forslaget til kommissorium er medlemskab af integrationsrådet ulønnet. Byrådet afholder udgifterne til rådets administration og virksomhed, ligesom lokaler stilles til rådighed for møder mm.
 
Byrådet forventes i en supplerende sag at vedtage fælles retningslinjer for økonomisk understøtning samt omfanget af sekretariatsbetjeningen af kommunens råd, herunder integrationsrådet.
 
Derfor er forslag til ressourcer til integrationsrådet ikke en del af denne sag.

Øvrige konsekvenser
Byrådet forventes at vedtage fælles retningslinjer for økonomisk understøtning samt omfanget af sekretariatsbetjening af kommunens råd.
 
Derfor er forslag til ressourcer til integrationsrådet ikke et led i denne sag.

Lovgrundlag – link
Integrationsloven, LBK nr. 1094 af 07/10/2014, § 42.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet 25. oktober kl. 18.00: Beslutning om etablering af integrationsråd fra 2018.
 
Økonomiudvalget 11. oktober 2017, kl. 15.30: Beslutning om etablering af integrationsråd fra 2018
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”. 27. september 2017, kl. 16.00: Beslutning om etablering af integrationsråd fra 2018.

Udvalget ”Uddannelse og Job”. 30. august 2017, kl. 15.30-16.30:
Dialogmøde med integrationsrådet.
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”. 30. august 2017, mødestart kl. 16.30: Sag nr. 84:
Drøftelse af muligt integrationsråd fra 2018.
 
Byrådet. 11. november 2015. sag nr. 225: Beslutning om at forlænge integrationsrådets virkeperiode.
 
Udvalget for Arbejdsmarkedet. 26. november 2014.  Sag nr. 76. Beslutning om kommissorium og medlemmer af Holbæk Kommunes Integrationsråd. Det daværende kommissorium er vedlagt sagen som bilag.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-09-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 29-11-2017
Indstilles godkendt


caseno17-27890_#4364783_v1_kommissorium for integrationsrådet i holbæk kommune - rev. nov17.pdf.pdf

Bilag

Kommissorium for integrationsrådet i Holbæk Kommune - rev. nov17.pdf


132. Beslutning om etablering af et udsatteråd

Beslutning om etablering af et udsatteråd

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. det besluttes at nedsætte et udsatteråd i Holbæk Kommune.
2. forslag til forretningsorden for udsatterådet i Holbæk Kommune godkendes.Beskrivelse af sagen
I forlængelse af budgetaftale 2018 besluttede byrådet, at der skal nedsættes et udsatteråd for Holbæk Kommune.
 
Baggrund
En række kommuner landet over har i de seneste år etableret udsatteråd der kan medvirke til at sikre, at udsatte borgere høres og inddrages i beslutninger om udsattes forhold. Et udsatteråd kan være talerør for udsatte borgere og medvirke til at kaste lys på udsattes forhold i samfundet.
 
Hvad vil det sige at være udsat?
Der findes ingen almen definition af ”socialt udsatte”, men typisk dækker begrebet udsatte over personer, som er i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold. Socialt udsatte er ofte kendetegnet ved at have ikke blot et enkelt problem som for eksempel hjemløshed, men har ofte flere forskellige problemer at slås med.
 
Udsatterådets opgaver
Rådets overordnede opgave er at være med til at forstærke det fælles ansvar for de socialt udsatte. Denne opgave skal rådet løse blandt andet ved at:
 
 
 
Udsatterådets sammensætning
Rådet tænkes sammensat af byrådsmedlemmer, de to kerneområder, som i særlig grad har ansvaret for udsatte borgere samt repræsentanter for lokalafdelingen af foreninger, der arbejder for at bedre udsatte borgeres vilkår. Foreningerne er valgt med henblik på at dække udsatte grupper så bredt som muligt. I alt består rådet af 9 medlemmer, som alle udpeges af byrådet:
 
 
 
 
Kerneområdet Alle Kan Bidrage er ansvarlig for den administrative understøtning af integrationsrådet.


Økonomiske konsekvenser
Ifølge forslaget til forretningsorden udbetales der ikke honorar og diæter til medlemmerne af udsatterådet. Byrådet afholder udgifterne til rådets administration og virksomhed, ligesom lokaler stilles til rådighed for møder mm.
 
Byrådet forventes i en supplerende sag at vedtage fælles retningslinjer for økonomisk understøtning samt omfanget af sekretariatsbetjeningen af kommunens råd, herunder udsatterådet.
 
Derfor er forslag til ressourcer til udsatterådet ikke en del af denne sag.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 29-11-2017
Indstilles godkendt


caseno17-27890_#4371174_v1_udsatterådet i holbæk kommune udkast til forretningsorden nov 2018.pdf.pdf

Bilag

Udsatterådet i Holbæk Kommune Udkast til forretningsorden nov 2018.pdf


133. Godkendelse af beskæftigelsesplan 2018

Godkendelse af beskæftigelsesplan 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. Beskæftigelsesplan 2018 godkendes.

Beskrivelse af sagen
Hvert år vedtager byrådet en beskæftigelsesplan der beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme lokale og nationale beskæftigelsespolitiske udfordringer og målsætninger. Beskæftigelsesplanen indeholder målsætninger for de nationale beskæftigelsespolitiske mål (ministermålene) samt lokale mål, strategier og indsatsområder. Beskæftigelsesplanen behandles og vedtages af byrådet, men har inden da være behandlet af Udvalget ”Uddannelse og Job”.
 
Beskæftigelsesplanens struktur
Beskæftigelsesplan 2018 bygges op omkring budgetmålene for 2018 samt målsætninger og indsatser for de fire hovedmålgrupper i beskæftigelsesindsatsen:
 
 
Som noget nyt er også målgruppen borgere på integrationsydelse en del af beskæftigelsesplanen, selvom der findes en særskilt strategi for denne gruppe. Formålet med at inddrage borgere på integrationsydelse er at skabe et samlet overblik over målgrupperne på beskæftigelsesområdet. Forslagene til indsatser for denne målgruppe har været drøftet i integrationsrådet den 20. september 2017.
 
Om Beskæftigelsesplan 2018
Målet med indsatserne i beskæftigelsesplanen er at færrest muligt skal være på offentlig forsørgelse. Mere konkret er det ambitionen, at Holbæk Kommune ligger i den bedste tredjedel af gruppen af kommuner med samme rammevilkår. For nogle af forsørgelsesområderne skal målet allerede være indfriet i 2018, for andre er ambitionen, at det indfris i 2019 eller 2020.
 
Yderligere er det målet for 2018 at overholde det budget, som byrådet har vedtaget.
På den baggrund baserer Beskæftigelsesplan 2018 på få, men vigtige indsatser. Beskæftigelsesindsatsen fortsættes med de indsatser, som giver gode resultater, introducerer enkelte nye indsatser, hvor der ses et behov og justerer løbende indsatserne for at understøtte ledige med at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
 
Den videre politiske proces for Beskæftigelsesplan 2018
 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 29-11-2017
Indstilles godkendt


caseno17-27890_#4371231_v1_beskæftigelseplan 2018.pdf

Bilag

Beskæftigelseplan 2018


134. Godkendelse af Uddannelsesplan 2018

Godkendelse af Uddannelsesplan 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job, Økonomiudvalget, Byrådet

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet:
 1. godkender Uddannelsesplan 2018


Beskrivelse af sagen
 
Der er brug for uddannet arbejdskraft på fremtidens arbejdsmarked for at sikre vækst og velfærd. Samtidig giver det at være selvforsørgende den enkelte borger livskvalitet. Vi ved, at jo længere en uddannelse man har, jo mere er man i beskæftigelse, jo mere tjener man, og jo sundere er man. Uddannelse er desuden en vigtig forudsætning for demokrati i både små og store fællesskaber. Investering i uddannelse er derfor vigtig, både for samfundet og for den enkelte.

Holbæk Byråd har sat uddannelse højt på dagsordenen ved at definere ’uddannelse til alle unge’ som én af kommunens seks kerneopgaver og organisere opgaver, økonomi og medarbejdere efter kerneopgaven.

Uddannelsesplan 2018 sætter retning for indsatsen med kerneopgaven uddannelse til alle unge i det kommende år og prioriterer hvor de største forandringer skal ske. Planen skal bidrage til, at kerneområdet som helhed og den enkelte medarbejder og leder kan være en stærk medspiller for de unge i Holbæk Kommune, for vores lokale og regionale uddannelsesinstitutioner og for vores virksomheder.

Uddannelsesplanen revideres hvert år af Udvalget ”Uddannelse og Job, så de politiske målsætninger holdes ajour med byrådets ambitioner for kerneopgaven indenfor det budget, som er afsat til kerneopgaven i det kommende budgetår.

Uddannelsesplan 2018 i overskrifter:
 
Forslag til Uddannelsesplan 2018 er vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 29-11-2017
Indstilles godkendt


caseno17-33776_#4363924_v1_uddannelsesplan 2018 - forslag_.pdf.pdf

Bilag

Uddannelsesplan 2018 - forslag_.pdf


135. Beslutning om måltal på afgørelse af klager på kerneområderne Uddannelse til Alle Unge og Alle Kan Bidrage

Beslutning om måltal på afgørelse af klager på kerneområderne Uddannelse til Alle Unge og Alle Kan Bidrage

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. måltal på afgørelser af klager på kerneområderne Uddannelse til Alle Unge og Alle Kan Bidrage besluttes

Beskrivelse af sagen
Da udvalget på mødet i oktober 2017 blev orienteret om Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager ønskede udvalget at få emnet på igen for at træffe beslutning om måltal for så vidt angår sager på kerneområderne Uddannelse til Alle unge og Alle Kan Bidrage.

Som det fremgik af sagen til udvalgets møde i oktober viste Ankestyrelsens statistik over afgjorte ankesager i 2016, at Holbæk Kommune samlet set lå lidt højere end landsgennemsnittet, hvad angår hjemviste og ændrede sager jf. tabel 1:
 
Tabel 1: Ankestyrelsens afgørelser over klagesager - Holbæk Kommune sammenlignet med landsgennemsnit (Kilde: ”Ankestatistik 2016”)
 
Holbæk Kommune
Landsgennemsnit
 
Antal
Procent
Procent
Stadfæstelse
173
61%
71%
Hjemvist
54
19%
16%
Ændret
55
20%
13%
I alt (eksklusiv afviste sager)
282
100%
100%
 
Det fremgik endvidere af sagen fra oktober 2017, at målet var, at andelen af hjemviste sager i Holbæk Kommune som helhed ligger på niveau med landsgennemsnittet.
 
Administrationen foreslår, at udvalget Uddannelse og Job sætter en ambitiøs målsætning, som skal være nået over de kommende to år, det vil sige frem mod år 2020 jf. tabel 2:
 
Tabel 2: Måltal for kerneopgaverne Uddannelse til Alle Unge og Alle Kan Bidrage

Stadfæstelse
80%
Hjemvist
10%
Ændret
10%
I alt (eksklusiv afviste sager)
100%
 
Udvalget vil få en årlig opfølgning i forlængelse af Ankestyrelsens offentliggørelse af årsstatistik over afgjorte sager i Holbæk Kommune, forventeligt første gang i foråret 2018.

Sagshistorik, henvisninger
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”, 24-10-2017 kl. 16:00. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager, sag nr. 121Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 29-11-2017
Godkendt
136. Beslutning om proces for virksomhedsrettet partnerskabsaftale

Beslutning om proces for virksomhedsrettet partnerskabsaftale

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. proces for forberedelse og iværksættelse af ny virksomhedsrettet partnerskabsaftale besluttes


Beskrivelse af sagen
Baggrund
På byrådsmødet den 8. november 2017 blev det besluttet, at der skal indgås fornyet partnerskabsaftale mellem Holbæk Kommune, EUC Nordvestsjælland, Holbæk Erhvervsforum og relevante brancheorganisationer.
 
Det er endvidere besluttet at rette henvendelse til Kalundborg Kommune med henblik på at afklare, om de vil indgå i partnerskabsaftalen.
 
Det er besluttet, at Udvalget ”Uddannelse og Job” skal fortsætte med at præcisere indholdet i aftalen og bl.a. overveje:
 
Forberedelse af partnerskabsaftalen
Der er mange potentielle samarbejdspartnere i et fremtidigt partnerskab. For at partnerskabsaftalen kan blive tilstrækkelig handlingsorienteret, anbefaler administrationen en afgrænset samarbejdskreds på tre brancheorganisationer og tre faglige organisationer.

Brancheorganisationerne Dansk Industri, Dansk Erhverv og Dansk Byggeri har i foråret 2017 givet forhåndstilsagn om deltagelse i partnerskabet. Administrationen kontakter de tre brancheorganisationerne for et endeligt tilsagn om deltagelse. Endvidere retter administrationen henvendelse til de faglige organisationer Dansk Metal, HK og 3F for deres eventuelle deltagelse i partnerskabet.
 
Proces for forarbejdet
Forarbejdet til partnerskabsaftalen vil strække sig fra december 2017 til det tidlige forår 2018.
 
I denne periode planlægger administrationen at:
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” vil på udvalgsmøde i foråret 2018 få fremlagt status på forarbejdet. Her vil udvalget få mulighed for præcisering af partnerskabsaftalen samt de foreslåede måltal.
På næstfølgende møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” vil udvalget kunne godkende den endelige partnerskabsaftale.
 
Politisk følgegruppe og styregruppe
Udvalget ”Uddannelse og Job” vil udgøre den politiske følgegruppe. Udvalget skal give partnerskabet den nødvendige politiske opmærksomhed og følge opfyldelsen af de fastsatte måltal tæt. Der vil blive indkaldt til to årlige møder, hvor udvalget og samarbejdspartnerne i partnerskabsaftalen mødes. I 2018 forventes det, at møderne placeres i maj og oktober.
 
Den administrative styregruppe består af repræsentanter for parterne samt en projektleder fra administrationen. Styregruppen igangsætter og prioriterer de konkrete aktiviteter, der knyttes til partnerskabets to hovedformål: Øget rekruttering til erhvervsuddannelserne og fastholdelse i erhvervsuddannelserne. Styregruppen mødes fire gange årligt. Første gang umiddelbart efter underskrivelse af den endelige partnerskabsaftale.

Sagshistorik, henvisninger
 
 
Referat af byrådsmøde den 8. november 2017

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 29-11-2017
Godkendt
137. Orientering om praksiseftersyn i Ungeindsatsen

Orientering om praksiseftersyn i Ungeindsatsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. orientering om praksiseftersyn i Ungeindsatsen tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
Uddannelse til Alle Unge har nu eksisteret i knap 3 år som en organisatorisk enhed, hvor alle aktiviteter til løsning af kerneopgaven er samlet. Især enheden Ungeindsatsen, hvor man løser myndighedsopgaver med udgangspunkt i både arbejdsmarkeds- og sociallovgivning, er noget nyt.

For at dokumentere hvordan opgaven løses i den nuværende organisering er der gennemført et praksiseftersyn. Med praksiseftersyn menes en undersøgelse, hvor praksis – dvs. ’det vi gør’ – undersøges, beskrives og vurderes. Praksiseftersynet kommer ikke med løsninger, men fremhæver opmærksomhedspunkter, som organisationen bør reflektere over og arbejde videre med.

Praksiseftersynet er afgrænset til at omhandle Ungeindsatsen og er gennemført af medarbejdere i Uddannelse til Alle Unge henover to måneder.

Praksiseftersynets overordnede konklusioner
I det følgende opsummeres de af praksiseftersynets konklusioner, som vurderes at have særlig interesse for udvalget.
 
Kerneopgaven og den unge i centrum
Kerneopgaven uddannelse til alle unge står stærkt i alle medarbejderes bevidsthed og i deres arbejde med de unge. Den unge er i centrum og mødes i vidt omfang på egne præmisser. Der er dog brug for at fortsætte arbejdet med tydeliggørelse af rolle- og ansvarsfordeling blandt de medarbejdere, der samarbejder om den unge.
Stemningen blandt medarbejderne er generelt god efter et ellers vanskeligt år med fyringsrunde og en trængt økonomi.
De unge har en nogle opmærksomhedspunkter i forhold til deres samarbejde med kommunen, men overordnet set mener de unge, at den hjælp de får fra Holbæk Kommune er god og hjælpsom, og de, som har været længe i systemet mener, at der er sket store forbedringer i samarbejdet med kommunen, efter at Uddannelse til Alle Unge og Ungeindsatsen er etableret.
 
Fremtidens bedre og billigere opgaveløsning
Medarbejderne er optagede af, at vi skal lykkes – både med kerneopgaven og budgetoverholdelsen. De efterspørger hjælp til at få konkretiseret, hvordan de hver især skal agere for at kerneopgaven løses billigere og bedre, inklusiv klare udmeldinger om, hvad man ikke skal lave fremover.
 
Fortsat udvikling af samarbejdsrelationer ’ud af huset’
Uddannelse til Alle Unge er langt med opdyrkning af gode samarbejdsrelationer til de lokale ungdomsuddannelser, men i forhold til en række andre aktører, f.eks. distriktspsykiatrien, ses der fortsat et forbedringspotentiale. Også i forhold til andre kerneområder internt i Holbæk Kommune er der et potentiale for at styrke samarbejdet. 
Desuden er det indtrykket, at samarbejdet med frivilligorganisationer og civilsamfundet i øvrigt er relativt uopdyrket land, og at der kan være gode muligheder for at kvalitetsudvikle opgaveløsningen herigennem.
 
Praksiseftersynet som afsæt til videreudvikling af Ungeindsatsen
Praksiseftersynet fremhæver en række opmærksomhedspunkter, som vil danne udgangspunkt for fortsat udvikling og optimering af Ungeindsatsen. Udviklingen vil ske i et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Praksiseftersynet skal desuden anvendes som afsæt for arbejdet med ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”, som et bredt flertal af Folketingets partier har indgået i oktober 2017.  Aftalen forventes udmøntet i en lovpakke i juni 2018, som Holbæk Kommune skal implementere lokalt.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 29-11-2017
Taget til efterretning
138. Orienteringer til møde i Udvalget "Uddannelse og Job" 29. november 2017

Orienteringer til møde i Udvalget "Uddannelse og Job" 29. november 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. orienteringer til møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” 29.11.2017 tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
Orienteringer fra kerneområdet Uddannelse til Alle Unge
 
 
Orienteringer fra kerneområdet Alle Kan Bidrage
 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 29-11-2017
Taget til efterretning


caseno16-59800_#4365470_v1_aftale om bedre veje til uddannelse og job - oktober 2017.pdf
caseno16-59800_#4365476_v1_mere frihed. mindre bureaukrati. alle skal med. en forenklet beskæftigelsesindsats.pdf

Bilag

Aftale om bedre veje til uddannelse og job - oktober 2017
Mere Frihed. Mindre bureaukrati. Alle skal med. En forenklet beskæftigelsesindsats