UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

Seminarieparken 2, lokale 42 (Musiklokalet)

STARTTIDSPUNKT

27-09-2017 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-09-2017 18:00:00


PUNKTER

98. Godkendelse af dagsorden til møde d. 27. september 2017
99. Beslutning om budgetrevision 3
100. Orientering om status på budgetoverholdelse og politiske effektmål på beskæftigelsesområdet
101. Orientering om opfølgning på henvendelse fra beskæftigelsesministeren
102. Drøftelse af forslag til indsatser i Beskæftigelsesplanen 2018
103. Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde
104. Beslutning om etablering af integrationsråd fra 2018
105. Beslutning om at udvide målgruppen for nytteindsats
106. Beslutning om dispensationsansøgning ved etablering af nytteindsats til unge
107. Orientering om resultater af partnerskabsaftalen 2015-2017
108. Beslutning om virksomhedsrettet partnerskabsaftale
109. Orienteringer til mødet i Udvalget "Uddannelse og Job" 27.9.201798. Godkendelse af dagsorden til møde d. 27. september 2017

Godkendelse af dagsorden til møde d. 27. september 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. dagsorden til møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” d. 27. september 2017 godkendes

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-09-2017
Godkendt
99. Beslutning om budgetrevision 3

Beslutning om budgetrevision 3

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer og tillægsbevillinger godkendes.
 2. budgetrevision 3 godkendes.

 

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Byrådet har tidligere på året behandlet budgetrevision 1 og 2 og er ved temamøder og Budgetcamp blevet orienteret om status for driftsøkonomien. Halvårsregnskabet blev godkendt i byrådet d. 13. september 2017, og denne sag vedrører budgetrevision 3.
 
Til sagen er i bilag 1 en oversigt over de omplaceringer og tillægsbevillinger administrationen anbefaler byrådet at godkende. I bilag 2 er en samlet beskrivelse af budgetrevision 3. I bilagene 3-11 er budgetrevision 3 beskrevet for hvert udvalg. I bilag 12 er en liste over anlægsprojekter. I bilag 13 er en liste over grunde og ejendomme, der er solgt henholdsvis er til salg.
 
Herunder er et resumé af budgetrevision 3. For uddybning af sagsfremstillingen henvises til bilag 2-11.
 
Forventet årsresultat
Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr.
 
Der er flere faktorer, der skaber overskuddet tilsammen:
 
I tabellen herunder fremgår oprindeligt budget 2017, korrigeret budget 2017, Forventet regnskab 2017 samt forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab. I tabellen er beløbene afrundet. Det giver nogle steder afvigelse mellem summen i tabellen, og det beløb man får, hvis man selv lægger tallene sammen.
 
 
 
Mio.kr.
 
Oprindeligt budget 2017
 
Korrigeret budget 2017
 
Forventet regnskab 2017
Afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab
Indtægter
-4.211,7
-4.196,1
-4.196,0
0,1
Driftsudgifter
3.959,9
3.970,4
3.974,7
4,4
Renter
16,2
16,2
16,2
0
Resultat af primær drift
-235,6
-209,5
-205,0
4,5
Anlæg
134,7
292,7
118,4
-174,3
Forsynings-virksomhed
0
0
0
0
Resultat
-100,9
83,2
-86,7
-169,9
Finansiering
109,3
45,3
57,7
12,4
Regnskabsresultat
8,4
128,5
-28,9
-157,4
Kasseopbygning
-8,4
-128,5
-28,9
157,4
 
 
 
Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget
På indtægtssiden forventes det korrigerede budget at holde. Det dækker over, at Holbæk Kommune får ca. 3 mio. kr. mindre i midtvejsreguleringen end forventet. Samtidig er der en forventning om, at der skal tilbagebetales ca. 3 mio. kr. mindre til borgeren vedrørende grundskyld. Samlet set opvejer de to beløb hinanden.

Driftsudgifterne forventes at ligge 4,4 mio. kr. over korrigeret budget. Af hensyn til likviditeten skal der overføres 27,7 mio. kr. fra 2017. Det betyder at den samlede udfordring på driften er 32 mio. kr., hvilket er en stigning på 6 mio. kr. siden halvårsregnskabet.
 
Forventningen til årets driftsregnskab ved budgetrevision 3 svarer til en forbrugsreduktion fra 2016 til 2017 på ca. 165 mio. kr. I det oprindelige budget ligger en forventning om en forbrugsreduktion på ca. 180 mio. kr. Begge beregninger er baseret på pris- og lønskøn fra 2017.
 
Anlægsudgifterne er 174,3 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Det skyldes, at byrådet ved budgetrevision 1 og 2, af hensyn til kommunens likviditet, har besluttet, at der kun gennemføres et begrænset antal anlægsprojekter. Derudover er kommunen begyndt at modtage salgsindtægter, hvoraf nogle skal dække udgifter der falder i senere år. Derfor har disse indtægter positiv indflydelse på årsresultatet i 2017.
 
 
Der forventes at blive optaget 12,4 mio. kr. mindre i lån i 2017 end forudsat i korrigeret budget. De 12,4 mio. kr. vedrører energirenoveringsprojekter, som ikke når at blive gennemført i 2017.
 
 
Udvikling siden halvårsregnskabet
De vigtigste ændringer siden halvårsregnskabet vedrører salgsindtægterne på anlægsområdet og øget merforbrug på driften på ca. 6 mio. kr.
 
De øgede salgsindtægter i 2017 påvirker forventet regnskab 2017 positivt. Midlerne er dog disponeret i de kommende år blandt andet til indskud i landsbyggefonden. Derfor kan der ikke disponeres over midlerne i 2017.
 
De øgede udgifter på driften vedrører primært skoleområdet og beskæftigelsesområdet. På Holbæk By Skole har man arbejdet med et projekt, der skulle sænke udgifterne til vikarer. Dette projekt har ikke givet det udbytte administrationen havde regnet med. På beskæftigelsesområdet arbejder man med nye metoder for at få flere borgere hurtigere i arbejde. De nye metoder har ikke haft effekt så hurtigt, som man havde forventet, og derfor ændres forventningen til årsforbruget.
 
 
Betydning for budget 2018
Udfordringen vedrørende kommunens driftsøkonomi i 2017 understreger, at puljen til uforudsete udgifter på 20 mio. kr., der indgår i budgetforslag 2018-2021, fortsat er nødvendig. Stigningen fra halvårsregnskabet til budgetrevision 3 på ca. 6 mio. kr. i forventningen til året driftsudgifter er et lille beløb set i forhold til de ca. 4 mia. kr., der indgår i det samlede driftsbudget. Derfor er udgangspunktet for budgetforslag 2018-2021 uændret.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-09-2017
Indstilles godkendt


caseno17-1642_#4310587_v1_bilag 1 - omplaceringer og tillægsbevillinger - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311093_v1_bilag 2 - samlet oversigt - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311095_v1_bilag 3 - økonomiudvalget - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311096_v1_bilag 4 - læring og trivsel - br 3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4310592_v1_bilag 5 - pris x mændge læring og trivsel - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311097_v1_bilag 6 - aktiv hele livet - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4310595_v1_bilag 7 - pris x mængde aktiv hele livet - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311098_v1_bilag 8 - uddannelse og job - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4310597_v1_bilag 9 - pris x mængde uddannelse og job - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311099_v1_bilag 10 - klima og miljø - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311100_v1_bilag 11 - kultur og fritid - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4310620_v1_bilag 12 - liste over anlægsprojekter - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4310856_v1_bilag 13 - oversigt over grunde og ejendomme - br3 2017.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger - BR3 2017.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt - BR3 2017.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget - BR3 2017.pdf
Bilag 4 - Læring og Trivsel - BR 3 2017.pdf
Bilag 5 - Pris x Mændge Læring og Trivsel - BR3 2017.pdf
Bilag 6 - Aktiv hele livet - BR3 2017.pdf
Bilag 7 - Pris x Mængde Aktiv hele livet - BR3 2017.pdf
Bilag 8 - Uddannelse og Job - BR3 2017.pdf
Bilag 9 - Pris x mængde Uddannelse og Job - BR3 2017.pdf
Bilag 10 - Klima og Miljø - BR3 2017.pdf
Bilag 11 - Kultur og Fritid - BR3 2017.pdf
Bilag 12 - Liste over anlægsprojekter - BR3 2017.pdf
Bilag 13 - Oversigt over grunde og ejendomme - BR3 2017.pdf


100. Orientering om status på budgetoverholdelse og politiske effektmål på beskæftigelsesområdet

Orientering om status på budgetoverholdelse og politiske effektmål på beskæftigelsesområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
OrienteringssagIndstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. orienteringen om budgetoverholdelse og politiske effektmål på beskæftigelsesområdet tages til efterretningBeskrivelse af sagen
Administrationen orienterer på hvert udvalgsmøde om udviklingen på forsørgelsesudgifterne samt om status på de politisk vedtagne effektmål på beskæftigelsesområdet. Tidligere har orienteringen været fremlagt i to forskellige sagsfremstillinger. For at skabe bedre overblik vil orienteringen fremover ske i en samlet sag med bilag, der henholdsvis viser udviklingen i udgifter til offentlig forsørgelse og politiske effektmål.
 
Bilag 1: Udviklingen på alle forsørgelsesområder, herunder uddannelseshjælp og ressourceforløbsydelse til unge under 30.
 
Særlige opmærksomhedspunkter:
 
 
Set i forhold til budgetforslaget for 2018 er det vigtigt, at især følgende ydelsesområder områder udvikler sig mere gunstigt i resten af 2017: 
 
 
 
Bilag 2: Status på de politiske effektmål: Bilaget viser alene effektmål for beskæftigelsesområdet.
 
Diagrammerne viser udviklingen for hvert forsørgelsesområde, hvor målet er at ligge inden for den bedste tredjedel kommuner i af klyngen af sammenlignelige kommuner.
 
Det sidste diagram i bilaget er nyt og viser på udvalgets anmodning udviklingen i den registrerede ledighed i procent af arbejdsstyrken.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-09-2017
Taget til efterretning


caseno17-27890_#4305303_v1_notat - status politiske effektmål til mødet 27-09-2017..pdf
caseno17-27890_#4310666_v1_budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter - sept 2017.pptx

Bilag

Notat - Status politiske effektmål til mødet 27-09-2017.
Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter - sept 2017


101. Orientering om opfølgning på henvendelse fra beskæftigelsesministeren

Orientering om opfølgning på henvendelse fra beskæftigelsesministeren

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. orienteringen om opfølgning på henvendelsen fra beskæftigelsesministeren tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Borgmester Søren Kjærsgaard modtog den 18. august et brev fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, hvor ministeren henviser til en analyse udført af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Analysen viser, at 36 pct. af de aktivitetsparate uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere hverken har modtaget en aktiv indsats eller mentorstøtte det seneste år.
 
I forlængelse af dette beder ministeren Holbæk Kommune om at fremsende en redegørelse til STAR for, hvorfor tallene ser ud som de gør. I redegørelsen bedes kommunen desuden beskrive, hvilke initiativer, kommunen vil sætte værk for at løse problemet.
 
Ministeren foreslår desuden, at der efterfølgende holdes et møde mellem kommunen og STAR, hvor parterne kan følge op på redegørelsen og få en dialog om de eventuelt særlige udfordringer, kommunen måtte opleve i arbejdet med målgruppen.
 
Initiativer i forlængelse af ministerens henvendelse
Borgmester Søren Kjærsgaard sendte ultimo august en redegørelse til STAR. Af redegørelsen fremgår, at administrationen vil sætte følgende initiativer i værk:
 
 1. ugentlig opfølgning vedrørende de borgere, der har været ledige i 48 uger, og som endnu ikke har modtaget en aktiv indsats eller mentorstøtte.
 
 1. Det sikres, at jobkonsulenterne har et overblik over tilgængelige tilbud om aktivering for målgruppen, herunder ugentlig oplysning om ledige pladser.
 
 1. Det sikres, at jobkonsulenten har et overblik over kapaciteten for mentorbistand, herunder ugentlig oplysning om ledige pladser. Der vil også blive fulgt op på varigheden af mentorforløbene, således at forløbene ikke optager unødig kapacitet.
 
 1. Alle sager gennemgås med henblik på eventuel efterregistrering. Der afvikles desuden et kort undervisningsforløb i registreringskrav.
 
 1.  Der holdes et kort undervisningsforløb i lovens minimumskrav, selvom det er en klar forventning i ledelsen i kerneområdet Alle Kan Bidrage, at alle jobkonsulenter har kendskab til dette.
 
 
Ledelserne i kerneområderne Alle Kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge vil have særligt fokus på opgaven fremadrettet, og forventer, at der kan være rettet op på den manglende overholdelse af lovkravet inden den 15. oktober 2017.
 
De to kerneområder har taget imod tilbuddet fra STAR om et dialogmøde. Mødet vil finde sted den 4. oktober 2017.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-09-2017
Taget til efterretning
102. Drøftelse af forslag til indsatser i Beskæftigelsesplanen 2018

Drøftelse af forslag til indsatser i Beskæftigelsesplanen 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
1. forslag til indsatser i beskæftigelsesplanen for 2018 drøftes.Beskrivelse af sagen
Hvert år vedtager byrådet en beskæftigelsesplan der beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme lokale og nationale beskæftigelsespolitiske udfordringer og målsætninger. Beskæftigelsesplanen indeholder målsætninger for de nationale beskæftigelsespolitiske mål (ministermålene) samt lokale mål, strategier og indsatsområder. Beskæftigelsesplanen behandles og vedtages af byrådet, men har inden da være behandlet af Udvalget ”Uddannelse og Job”.
 
Beskæftigelsesplan 2018 bygges op omkring budgetmålene for 2018, samt målsætninger og indsatser for de fire hovedmålgrupper i beskæftigelsesindsatsen:
 
 
Som noget nyt er også målgruppen borgere under integrationsprogrammet en del af beskæftigelsesplanen, selvom der findes en særskilt strategi for denne gruppe. Formålet med at inddrage borgere på integrationsprogrammet er at skabe et samlet overblik over målgrupperne på beskæftigelsesområdet. Forslagene til indsatser for denne målgruppe har været drøftet i integrationsrådet den 20. september 2017.
 
På mødet vil Gorm Hjelm Andersen, chef for kerneområdet Alle Kan Bidrage, redegøre for kerneområdets forslag til indsatser for de fire hovedmålgrupper samt borgere under integrationsprogrammet for at kerneområdet kan indfri de politiske budgetmål.
 
Den videre politiske proces for Beskæftigelsesplan 2018
 

Sagshistorik, henvisninger
Beskæftigelsesplan 2017
Integrationsstrategi – for borgere med indvandrer- og flygtningebaggrund

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-09-2017
Drøftet
103. Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes


Beskrivelse af sagen
Baggrund
De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest den 15. oktober indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.
 
Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomi-styringsdel).
 
I forbindelse med rammeaftalen for 2017 besluttede KKR Sjælland en ny proces for rammeaftale 2018 med fokus på tidlig politisk inddragelse af brugere og faglige medarbejdere.
 
Med rammeaftalen for 2018-19 styrker kommunerne samarbejdet. Mere end 200 brugere, medarbejdere og politikere har været involveret i en proces frem mod rammeaftale 2018-19, og behovet for et endnu tættere samarbejde har været gennemgående i processen. Et tættere forpligtende samarbejde mellem de 17 kommuner og regionen er derfor en hjørnesten i rammeaftale 2018-19.
 
Processen har været præget af stort engagement fra deltagerne og mange vigtige drøftelser og forslag, som vil blive anvendt i det videre arbejde, og indgå i bilag til rammeaftalen. I processen er fremkommet ønske om en flerårig aftale. Aftalen foreslås, derfor at være to-årig med midtvejsstatus og opfølgning efter 1 år. Det ligger i øvrigt fint i tråd med den netop indgåede økonomiaftale, her lægges nemlig op til en forenkling af rammeaftalekonceptet, herunder at rammeaftalerne gøres flerårige m.v.
 
Målet med rammeaftale 2018 og 2019 er at udvikle socialområdet, så det tager afsæt i borgernes ressourcer og drømme, og at udvikling er muligt for alle, som på et tidspunkt i deres liv, får brug for en social indsats fra en kommune.
 
Socialområdet er under konstant forandring. Nye målgrupper vokser, mens andre målgrupper bliver mindre – og hele tiden skal der arbejdes med at udvikle og matche tilbuddene (og   kapacitet) til borgernes behov. Skal det lykkes kræver det tæt samarbejde, tæt styring og en fokusering på rehabilitering/recovery.
 
Processen har skabt et klart billede af behovet og ønsket om:
Fokusområder
Med afsæt i input fra de 4 temamøder i processen foreslås derfor følgende fokusområder for 2018 og 2019:
 
Behov for tilbud
Der skal i udviklingsstrategien indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.
 
Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves balance mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på og herunder særligt i forhold til plejefamilier og herberg/forsorgshjem.
Opmærksomhedspunkterne vil blive indtænkt i samarbejdet med fokusområderne i 2018 og 2019.
 
Styringsaftalen
Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.
 
Anbefaling fra KKR Sjælland
KKR Sjælland har på deres møde den 12. juni tiltrådt følgende indstilling:
Drøftelse i rammeaftalen
I rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.
 
KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 12. juni 2017 og anbefaler rammeaftalen til kommunalbestyrelserne og regionsrådet, idet man peger på, at der bør være dokumentation af processen frem mod en ny rammeaftale.


Supplerende sagsfremstilling
Udvalgene besluttede på august møderne, at afvente høringssvar fra Handicaprådet inden endelig beslutning.
 
Handicaprådets udtalelse:
Handicaprådet har ingen umiddelbare bemærkninger til Rammeaftalen. I praksis ville det også være ligegyldigt, da det på dette sene tidspunkt i processen ikke giver nogen mening.
 
Til gengæld gav det mening, at processen denne gang i RS17 var ændret, qua indspark fra bl.a. Dialogforum således, at Handicapråd, brugere, fagpersoner og politikere har deltaget i diverse workshops i vinter/forår perioden.
 
Handicaprådet skal dog anmode om, at blive involveret/hørt ved midtvejsstatus, der vil blive foretaget efter et år.
 
Rent formelt skal Handicaprådet endvidere anmode om, at der på samtlige udvalgs dagsordener, indsættes et nyt afsnit (ligesom økonomi og konsekvenser) ”Høring i Handicaprådet/Ældrerådet”.
 
På denne måde sikres det, at høring ikke ”glemmes” samt at administrationen ikke skal tage stilling.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-09-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-08-2017
Sagen udsættes til mødet i september, da udvalget ønsker sagen sendt i høring i Handicaprådet inden beslutning.


caseno17-31745_#4269517_v1_rammeaftale 2018 og 2019 til behandling i kommunerne juni 2017.pdf.pdf

Bilag

Rammeaftale 2018 og 2019 til behandling i kommunerne juni 2017.pdf


104. Beslutning om etablering af integrationsråd fra 2018

Beslutning om etablering af integrationsråd fra 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. det besluttes at etablere et integrationsråd fra januar 2018.
2. ”Kommissorium for Holbæk Kommunes integrationsråd” godkendes.


Beskrivelse af sagen
Det lægges frem til politisk beslutning, om der skal etableres et integrationsråd med virkning fra januar 2018. Samtidig lægges et forslag til et kommissorium for integrationsrådets virke frem til politisk godkendelse.
 
Baggrund
Byrådet besluttede i juni 2014 at etablere et integrationsråd i Holbæk Kommune. Hovedformålet for integrationsrådet var at understøtte kommunen i udarbejdelsen af to integrationsstrategier i løbet af 2015. Derfor besluttede Udvalget for Arbejdsmarkedet i november 2014, at integrationsrådet i første omgang kun skulle virke til udgangen af 2015. Byrådet besluttede dernæst i november 2015 at forlænge integrationsrådets virkeperiode til og med udgangen af denne byrådsperiode, således at rådet også kunne arbejde med de øvrige opgaver, som var beskrevet i det daværende kommissorium.
 
Formål og opgaver for et integrationsråd
 
Integrationsrådets formål og opgaver fremgår af forslaget til kommissorium, som er en bearbejdet udgave af det tidligere kommissorium. Kommissoriet baserer sig på § 42 i integrationsloven og dernæst på lokale ønsker og forhold.
 
Det fremgår af forslaget til kommissorium, at integrationsrådets formål er at:
 
 
Af kommissoriet fremgår det desuden, at deltagerkredsen skal bestå af op til 14 medlemmer. Op til 12 medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling, og 2 udpeges direkte af byrådet. Alle medlemmer skal være bosiddende i Holbæk Kommune. Fordelingen ser ud som følger:
 
 
 
Kerneområdet Alle Kan Bidrage er ansvarlig for den administrative understøtning af integrationsrådet.


Økonomiske konsekvenser
Ifølge forslaget til kommissorium er medlemskab af integrationsrådet ulønnet. Byrådet afholder udgifterne til rådets administration og virksomhed, ligesom lokaler stilles til rådighed for møder mm.
 
Ifølge kommissoriet får rådet får årligt stillet en sum på 30.000 kr. til rådighed til arrangementer. Administration af integrationsrådet andrager 100.000 kr. årligt.
 
Der er afsat 130.000 kr. til integrationsrådets administration og aktiviteter i budgetforslaget for 2018.


Lovgrundlag – link
Integrationsloven, LBK nr. 1094 af 07/10/2014, § 42.

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Uddannelse og Job”. 30. august 2017, kl. 15.30-16.30:
Dialogmøde med integrationsrådet.
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”. 30. august 2017, mødestart kl. 16.30: Sag nr. 84:
Drøftelse af muligt integrationsråd fra 2018.
 
Byrådet. 11. november 2015. sag nr. 225: Beslutning om at forlænge integrationsrådets virkeperiode.
 
Udvalget for Arbejdsmarkedet. 26. november 2014.  Sag nr. 76. Beslutning om kommissorium og medlemmer af Holbæk Kommunes Integrationsråd. Det daværende kommissorium er vedlagt sagen som bilag.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-09-2017
Indstilles godkendt


caseno17-27890_#4304060_v1_kommissorium for integrationsrådet i holbæk kommune..pdf

Bilag

Kommissorium for integrationsrådet i Holbæk Kommune.


105. Beslutning om at udvide målgruppen for nytteindsats

Beslutning om at udvide målgruppen for nytteindsats

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. det besluttes, at også a-dagpengemodtagere kan placeres i nytteindsats som et rådighedsafprøvende tilbud.

 

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommunes beskæftigelsesindsats i kerneområdet Alle kan Bidrage råder over i alt 40 løbende pladser til nytteindsats. Nytteindsatsen er en form for kommunal praktik, hvor borgere på overførselsydelse løser samfundsnyttige opgaver, der ellers ikke ville blive udført. I Holbæk Kommune bidrager borgere i nytteindsats således med at renholde og forskønne kommunen.
 
Nytteindsatsen i kerneområdet omfatter i dag følgende målgrupper:
 
 
Kerneområdet Alle Kan Bidrage ønsker nu at udvide nytteindsatsen til også at omfatte A-dagpengemodtagere.
 
Ved siden af den beskæftigelsesrettede nytteindsats råder uddannelsesområdet også over et antal pladser for unge under 30, der har uddannelse som mål.
 
Formålet med nytteindsatsen
Nytteindsatsen på beskæftigelsesområdet benyttes blandt andet som et rådighedsafklarende tilbud. Det vil sige, at borgere placeres i dette tilbud, hvis det skal afklares, om borgeren reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet og/eller aktivt bidrager i borgerens beskæftigelsesfremmende indsats. Administrationen skal afprøve borgerne i et rådighedsafprøvende tilbud førend en sanktion af borgerens ydelse kan iværksættes.
 
Baggrund for at udvide målgruppen
Udvalget besluttede 26. juni 2017 at prioritere ét virksomhedskonsulentårsværk til personlig jobformidlingsindsats til A-dagpengemodtagere med mere en 9 måneders ledighed. I forlængelse af denne indsats har det vist sig, at der er dagpengemodtagere, som ikke reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet, og som tillige ikke aktivt medvirker i deres egen beskæftigelsesfremmende indsats.
 
Det er A-kasserne, der iværksætter sanktionering af dagpengemodtagerne, men jobcentret afprøver dagpengemodtagerne i et rådighedsafprøvende tilbud førend a-kasserne kan iværksætte sanktioneringen. 
 
Administrationens ønske skal ses i sammenhæng med det skærpede fokus på rådighed og sanktionering.
 
Processen
En udvidelse af nytteindsatsen til også at omfatte A-dagpengemodtagere kan holdes inden for rammen af de 40 eksisterende nytteindsatspladser, hvor Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland allerede har givet dispensation for rimelighedskravet. Ved rimelighedskravet forstås forholdet mellem ordinært ansatte og ansatte i særlige ordninger på en arbejdsplads.
 
Det er administrationens forventning, at der løbende vil være 1-5 A-dagpengemodtagere i nytteindsats.
 
Hvis udvalget godkendelse udvidelse af nytteindsatsen til også at omfatte a-dagpengemodtagere, kan dette iværksættes umiddelbart efter udvalgets godkendelse.Økonomiske konsekvenser
En udvidelse af målgruppen for nytteindsats kan holdes inden for rammerne af det eksisterende budget og budgetforslag 2018.


Sagshistorik, henvisninger
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”: 26.6.2017: sag nr. 76. Godkendelse af ændrede prioriteringer i virksomhedsindsatsen
 
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”: 30.8. 2017: sag nr. 88. Beslutning om at udvide nytteindsatsen på beskæftigelsesområdet.
 
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”: 26.10.2016. sag nr. 122: Beslutning om at udvide målgruppen for nytteindsats

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-09-2017
Et flertal bestående af V og S stemte for indstillingen.
 
Et mindretal bestående af L og B stemte imod indstillingen. B stemte imod med den begrundelse, at nytteindsats er et uhensigtsmæssigt værktøj i forhold til målgruppen.
106. Beslutning om dispensationsansøgning ved etablering af nytteindsats til unge

Beslutning om dispensationsansøgning ved etablering af nytteindsats til unge

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. det besluttes at søge dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats til unge i Andelslandsbyen

Beskrivelse af sagen
Om nytteindsatsen i Andelslandsbyen
Uddannelse til Alle Unge har i forlængelse af udvalgsbeslutningen i april 2015 etableret en nytteindsats til unge i Andelslandsbyen. Kontrakten med Andelslandsbyen indbefatter 20 pladser til 147.500 kr. årligt, svarende til en pris på 142 kr. pr. uge ved fuld udnyttelse. Pladserne anvendes både til nytteindsats og til aktivering.
 
Dispensation fra rimelighedskravet
Nytteindsats må ikke fortrænge ordinære arbejdspladser, opgaverne skal være til nytte for samfundet og samtidig give den unge mulighed for at være en del af et arbejdsfællesskab. Aftalen med Andelslandsbyen omfatter et højt antal borgere på særlige vilkår i forhold til antallet af medarbejdere på almindelige vilkår. Det er derfor nødvendigt med en dispensation for at drive nytteindsatsen i den ønskede dimensionering.
 
Den gældende dispensationsansøgning til nytteindsats i Andelslandsbyen er udløbet, og derfor skal Holbæk Kommune igen ansøge Det Regionale Arbejdsmarkedsråd om dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats, jf. § 12 i Bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.
 
Efter aftale med Arbejdsmarkedskontor Øst sendes ansøgningen om dispensation fra rimelighedskravet i skriftlig høring, da Det Regionale Arbejdsmarkedsråds næste møde først afholdes i november 2017.
 
Udvidelse af målgruppen for nytteindsats i Andelslandsbyen
Administrationen er desuden i dialog med Andelslandsbyen om justering af aftalen, idet der som noget nyt åbnes op for, at også voksne og flygtninge kan visiteres til nytteindsatsen i Andelslandsbyen i det omfang, at pladserne ikke udnyttes fuldt ud til unge.  Justeringen er drøftet med Andelslandsbyen, som er interesseret i fortsat at udvikle samarbejdet med Holbæk Kommune om nytteindsats og aktivering. Derfor ændres aftalens titel til en partnerskabsaftale efter ønske fra Andelslandsbyen. Aftalen bliver på samme vilkår som den gældende.


Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (§12)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173998

Sagshistorik, henvisninger
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”: 29.4.2015: Sag nr. 36. Beslutning om nytteindsats målrettet unge

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-09-2017
Et flertal bestående af V og S stemte for indstillingen.
 
Et mindretal bestående af L og B stemte imod indstillingen.
107. Orientering om resultater af partnerskabsaftalen 2015-2017

Orientering om resultater af partnerskabsaftalen 2015-2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. orientering om resultater af partnerskabsaftalen mellem Holbæk Kommune, EUC-Nordvestsjælland og Dansk Byggeri tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
Partnerskabet har været gældende i perioden fra den 1. januar 2015 til den 30. juni 2017.
 
Partnerskabet har haft to hovedspor:

Hovedsporet Motivation og vejledning
Konkret er initiativerne i forhold til ’Motivation og vejledning’ i grundskolen udmøntet i en ’Handleplan for udskolingen’ og forankret politisk i Udvalget ”Læring og Trivsel for børn og unge”
Handleplanen beskriver bl.a. konkrete forslag til vejledningsaktiviteter i udskolingen bl.a. undervisning i uddannelse og job (U og J) og ’den praktiske projektopgave’. Den praktiske projektopgave fik i juli 2017 en fin omtale i pressen med efterfølgende landspolitisk opmærksomhed.

I forhold til søgningen mod en erhvervsuddannelse viser de nyeste tal, at der i august 2017 var 1.235 elever fra 9. og 10. klasse, der søgte en erhvervsuddannelse i Holbæk. Dette er svarende til 20,3 % af de unge og dermed en fremgang på 4,6 % point fra sidste år. Dette er bemærkelsesværdigt positivt, idet der gennem flere år har været et faldende søgetal til erhvervsuddannelserne.

I forhold til partnerskabsaftalens formål om at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, er der tale om en tilfredsstillende grad af målopfyldelse.

Hovedsporet Praktikpladser til unge
Initiativerne i forhold til sikring af praktikpladser til unge er bl.a. etableringen af et meget tæt samarbejde mellem EUC, virksomhedskonsulenterne i Uddannelse til Alle Unge og de lokale virksomheder inden for byggebranchen. Dette samarbejde er støttet af Holbæk Erhvervsforum. Dermed er vejen til uddannelse for den unge gjort kort og nem.

De allerfleste unge fra EUC Nordvestsjælland indgår en praktikpladsaftale. Således er status pr. august 2017, at følgende antal unge manglede en læreplads inden for byggeriet:

I forhold til partnerskabsaftalens formål om tilvejebringelse af praktikpladser til elever inden for byggeri, er der tale om en høj grad af målopfyldelse, da der er tale om en meget lille andel unge, der i august 2017 står uden en læreplads inden for byggeri.Sagshistorik, henvisninger
Presseomtale af den praktiske projektopgave:
https://www.tveast.dk/artikel/praktisk-projektopgave-skal-lokke-unge-til-erhvervsuddannelser-0
 
Mødet i Udvalget ”Uddannelse og Job”: 30. november 2016: Sag nr. 135. Beslutning om forlængelse af partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nordvestsjælland, UU og Holbæk Kommune (Journalnr. 15/40546)


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-09-2017
Taget til efterretning
108. Beslutning om virksomhedsrettet partnerskabsaftale

Beslutning om virksomhedsrettet partnerskabsaftale

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, byrådet                                                

BeslutningssagIndstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. det besluttes at indgå en virksomhedsrettet partnerskabsaftale for perioden oktober 2017 – december 2020 mellem Holbæk Kommune, EUC Nordvestsjælland, Holbæk Erhvervsforum og relevante brancheorganisationer
 2. det besluttes at rette henvendelse til Odsherred og Kalundborg kommuner med henblik på en afklaring af, om de vil indgå i partnerskabsaftalen


Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. det besluttes, at der anvendes sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser i forbindelse med udbud af kommunens bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser


Beskrivelse af sagen
Partnerskabsaftalen januar 2015 – juli 2017:
Holbæk Kommune indgik den 1. januar 2015 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, EUC Nordvestsjælland og UU Nordvestsjælland. Partnerskabsaftalen er udløbet den 30. juni 2017. Det primære formål i partnerskabsaftalen har været, at flere unge skulle påbegynde en erhvervsuddannelse inden for byggefagene på EUC Nordvestsjælland, og at de unge på disse erhvervsuddannelser skulle sikres en praktikplads. For status på resultater se punktet ”Orientering resultater af partnerskabsaftalen mellem Holbæk Kommune, EUC-Nordvestsjælland og Dansk Byggeri” på dette mødes dagsorden.
 
Fornyelse af partnerskabsaftalen
Partnerskabsaftalen har været tæt knyttet til det forstærkede fokus på den virksomhedsrettede indsats, hvor der i Uddannelsesplan 2017 er prioriteret et øget samarbejde med erhvervslivet som politisk tema i 2017.

Partnerskabsaftalen har endvidere været tæt knyttet til indkøbspolitikken, vedtaget af byrådet i juni 2015. Her fremgår det på side 5, at byrådet ønsker ”… at der igennem dialog og partnerskaber med kommunens leverandører skabes de nødvendige uddannelses- og praktikpladser”.

Udvalget ”Uddannelse og Job” besluttede på møde den 26. april 2017, at en fornyelse af partnerskabet skulle afvente et møde mellem samarbejdspartnerne i det tidligere partnerskab. På dette møde skulle der være mulighed for at drøfte forventningerne til en fremtidig partnerskabsaftale forud for beslutningen om en eventuel fornyelse. Dette møde afholdtes den 7. juni 2017. Opsamling fra mødet vedhæftet i bilag.

På mødet den 7. juni 2017 blev det aftalt, at det på september-mødet i Udvalget ”Uddannelse og Job” foreslås, at der etableres en ny flerårig partnerskabsaftale. Endvidere aftaltes det, at partnerskabskredsen udover Dansk Byggeri skal udvides til flere brancheorganisationer f.eks. Dansk Industri og Dansk Erhverv, og at Holbæk Erhvervsforum skal indgå som partner. Der er opbakning fra aktørerne i den netop afsluttede partnerskabsaftale til indgåelse af en ny og udvidet aftale.
 
Indhold i en ny partnerskabsaftale
Jfr. aftalerne på mødet den 7. juni er der er i samarbejde mellem Uddannelse til Alle Unge og EUC-Nordvestsjælland udarbejdet et udkast til en ny partnerskabsaftale. Udkast til partnerskabsaftalen er vedhæftet som bilag.
Fokus i den nye partnerskabsaftale er på de brancher, der mangler arbejdskraft, og hvor uddannelsen kan tages på EUC-Nordvestsjælland.
 
Det nye partnerskab vil have to formål:
 1. Flere praktikpladser til de unge på erhvervsuddannelse: Ingen ung i Holbæk Kommune skal mangle en praktikplads
 2. Flere unge vælger en erhvervsuddannelse

Det nye partnerskab bygger oven på de konkrete handlinger og erfaringer fra det tidligere partnerskab. Udvalget ’Uddannelse og Job’ skal aktivt medvirke i og følge op på partnerskabet.
 
Administrationen har været dialog med Dansk Erhverv, Dansk Industri og Dansk Byggeri, som alle har indikeret interesse i at indgå i et partnerskab med Holbæk Kommune og EUC-Nordvestsjælland. Træffes der beslutning om ny partnerskabsaftale, er næste skridt at indgå konkrete aftaler med brancheorganisationerne. Holbæk Erhvervsforum har tilbudt at tage kontakten til de relevante brancheorganisationer inden påbegyndelse af partnerskabet.


Beskrivelse af alternativ indstilling
Hvad er en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler?
 
Af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om sociale klausuler i udbud (september 2016) fremgår det, at:
 
”En social klausul om uddannelses- og praktikaftaler er et frivilligt kontraktvilkår, som den ordregivende myndighed kan vælge at stille i forbindelse med udbud af bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter. Den sociale klausul fastlægger, at leverandøren skal benytte elever i opgaveløsningen.”
 
Statslige, regionale og kommunale ordregivere er forpligtet til i relevante udbud at overveje at bruge sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler.
 
Relevante udbud er bygge- og anlægskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark og har en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. ekskl. moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr.
Ovenstående gælder også for tjenesteydelseskontrakter med et driftselement som f.eks. rengøring eller kantinedrift.
 
Selvom kontrakten falder inden for kategorien ’relevante udbud’, kan ordregiver vælge ikke at bruge en social klausul. Ordregiver skal i så fald forklare grunden hertil, og forklaringen skal fremgå af ordregivers hjemmeside.
 
Begrundelsen for ikke at anvende social klausul kan bl.a. være, at der ikke er mangel på praktikpladser inden for det uddannelsesområde, som er relevant i den konkrete kontrakt. En anden begrundelse kan være, at der er indgået frivillig partnerskabsaftale inden for det eller de områder, som er relevante for den konkrete kontrakt.
 
Hvornår kan en kommune anvende ”social klausul om uddannelses- og praktikaftaler”?
 
Tre betingelser skal være opfyldt, for at en statslig, regional eller kommunal ordregiver kan anvende sociale klausuler.
 
De tre betingelser er:
 1. Kravet overholder principperne om ikke-forskelsbehandling, ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet.
  Dette krav indebærer, at det ikke er tilladt at stille krav om at elever f.eks. skal komme fra Danmark, fra en bestemt erhvervsskole eller et særligt geografisk område. Endvidere betyder det, at kontrakten skal indeholde arbejdsopgaver, der er relevante for uddannelses- og praktikaftaler.
 2. Kravet er forbundet til kontraktens genstand.
  Dette krav indebærer, at de praktikpladser, der kræves oprettet, skal oprettes i tilknytning til den udbudte opgave og ikke til andre af virksomhedens opgaver – også selvom andre af virksomhedens opgaver er opgaver, der udføres for den pågældende ordregiver
 3. Kravet er angivet i udbudsbekendtgørelsen.
  Dette krav indebærer, at det skal være tydeligt for enhver virksomhed, at der er en social klausul forbundet med udbuddet, så de kan vurdere, om de har tilstrækkelige forudsætninger for at byde ind, inden udbudsprocessen igangsættes.
 
Mulige konsekvenser ved anvendelsen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler
 
Kravet om ligebehandling og ikke-forskelsbehandling, hvor man ikke må stille krav om elever fra en bestemt erhvervsskole eller et bestemt geografisk område, kan vanskeliggøre det lokale samarbejde mellem brancheorganisationerne, Holbæk Kommune og EUC-Nordvestsjælland.
 
Kravet om proportionalitet betyder, at praktikpladserne alene knyttes til konkrete opgaver i udbuddet. Dette kan medføre en indsnævring i forhold til de arbejdsopgaver, eleven i sit praktikforløb vil stifte bekendtskab med.
 
Ved brug af sociale klausuler kan der alene stilles krav til virksomhederne i forhold til opgaver, de løser for kommunen. I modsætning til dette, vil en partnerskabsaftale også kunne rumme andre typer opgaver, f.eks. opgaver, som virksomheden løser for private.
 
Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler skal tydeligt afspejles i udbudsmaterialet. Dette krav kan medføre, at der skal anvendes mere tid på udformningen af materialet, hvilket potentielt pålægger administrationen ekstra arbejde.
 
Der er forholdsvis mange små og mellemstore virksomheder i Holbæk Kommune. Et krav om sociale klausuler kan medføre at disse virksomheder ikke afgiver tilbud, da omkostningerne forbundet med tilbudsgivningen kan blive for stor.
 
Flere brancheorganisationer - herunder Dansk Byggeri og Dansk Industri - accepterer ikke sociale klausuler og ønsker ikke at indgå partnerskabsaftaler i kommuner, hvor der samtidig er sociale klausuler.
 
Vedtages den alternative indstilling bortfalder partnerskabsaftalen, som foreslået i hovedindstillingen. Hermed bortfalder også den del af aftalen, der vedrører motivation og vejledning af de unge i udskolingen i forhold til at vælge en erhvervsuddannelse. Arbejdet med motivation og vejledning i grundskolen må derfor fortsættes som en selvstændig opgave i kerneopgaveområdet ’Læring og Trivsel’.


Øvrige konsekvenser
Beslutning om anvendelse af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i udbud vil betyde, at Holbæk Kommunes Udbudspolitik og Indkøbspolitik skal revideres.


Sagshistorik, henvisninger
Holbæk Kommunes indkøbspolitik: https://holbaek.dk/media/11154632/indkoebspolitik-godkendt2c-juni-15.pdf
 
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”: 26.4.2017: Sag nr 52. Drøftelse af ny virksomhedsrettet partnerskabsaftale (Journalnr. 17/16031)
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om sociale klausuler i udbud:
https://www.kfst.dk/media/.../20160923-vejledning-om-sociale-klausuler-i-udbud.pdf


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-09-2017
Udsættes til næste møde med henblik på at få belyst, hvor mange unge, bosiddende i Holbæk Kommune, der reelt står uden en læreplads, herunder også skolepraktik, fordelt på brancher.
 
Belysningen skal også omfatte omfanget af elever, der har afbrudt deres praktikforløb inden afsluttet forløb.


caseno17-16031_#4301598_v2_virksomhedsrettet partnerskabsaftale, september 2017.docx.pdf
caseno17-16031_#4302631_v1_07.06.16 møde mellem uju og styregruppe.pdf.pdf

Bilag

Virksomhedsrettet partnerskabsaftale, september 2017.docx
07.06.16 møde mellem UJU og styregruppe.pdf


109. Orienteringer til mødet i Udvalget "Uddannelse og Job" 27.9.2017

Orienteringer til mødet i Udvalget "Uddannelse og Job" 27.9.2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. orienteringer til mødet den 27. september 2017 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Orienteringer fra kerneområdet Uddannelse til Alle Unge
 
Orienteringer fra kerneområdet Alle Kan Bidrage

 
Af 2017-kvoten (marts 2017- marts 2018) har kommunen modtaget 19 personer, heraf 3 børn under 18. Hertil kommer, at der i kalenderåret 2017 indtil nu er modtaget 29 familiesammenførte til flygtning, heraf 18 unge under 18 år. Disse personer er sammenført til flygtninge, der er ankommet i forudgående år.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-09-2017
Taget til efterretning