UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

Jernbanevej 6, mødelokale 1.38

STARTTIDSPUNKT

30-08-2017 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

30-08-2017 18:30:00


PUNKTER

83. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 30. august 2017
84. Drøftelse af muligt integrationsråd fra 2018
85. Drøftelse af status på Uddannelsesplan 2017 og forberedelse af Uddannelsesplan 2018
86. Orientering om ny model for status på forsørgelsesudgifter
87. Orientering om resultaterne i virksomhedsindsatsen
88. Beslutning om at udvide nytteindsatsen på beskæftigelsesområdet
89. Orientering om no cure no pay-forløb
90. Beslutning om praksis i forbindelse med optag på Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU)
91. Orientering om rammesætning for praksiseftersyn i Uddannelse til Alle Unge
92. Orientering om Elevtjenesten
93. Orientering om nøgletal på integrationsområdet
94. Orientering om henvendelse fra beskæftigelsesministeren
95. Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde
96. Orientering om KORA analyser på det specialiserede socialområde
97. Orienteringer til mødet den 30. august 201783. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 30. august 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 30. august 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. dagsorden til møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” d. 30. august 2017 godkendes


Beskrivelse af sagen
Strategisk leder Martin Koch Pedersen deltager under behandlingen af punkt 87: Orientering om resultaterne i virksomhedsindsatsen.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-08-2017
Godkendt.
84. Drøftelse af muligt integrationsråd fra 2018

Drøftelse af muligt integrationsråd fra 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelse


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. udvalget drøfter, om integrationsrådets virkeperiode skal forlænges ud over den nuværende byrådsperiode.


Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommunes Integrationsråd blev oprettet januar 2015 på baggrund af en beslutning i byrådet fra juni 2014. Hovedformålet for integrationsrådet var at understøtte kommunen i udarbejdelsen af to integrationsstrategier i løbet af 2015.
Byrådet besluttede dernæst i november 2015 at forlænge integrationsrådets virkeperiode til og med udgangen af denne byrådsperiode. Det er byrådet der beslutter, om der skal nedsættes et integrationsråd fra 2018.
 
 
Drøftelse
Med udgangspunkt i dialogmødet med integrationsrådet den 30.08.17 samt et forslag til et revideret kommissorium drøfter udvalget en mulig etablering af et integrationsråd med virkning fra januar 2018. Anbefalingerne fra drøftelsen kan indgå i en senere beslutningssag om nedsættelse af et integrationsråd.
 
 
Revideret kommissorium
Administrationen har udarbejdet et revideret forslag til det nuværende kommissorium for integrationsrådets virke, som kan træde i kraft fra 2018.
 
Ifølge forslaget til et revideret kommissorium er integrationsrådets formål at:
 
 1. medvirke til, at kommunens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende
 2. bidrage til at fremme lige muligheder for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
 3. medvirke til at styrke dialogen mellem alle borgere i Holbæk Kommune – uanset oprindelse
 4. medvirke til at forankre dialog og integration via frivillighed og foreningsliv
 
 
I det reviderede kommissorium foreslås desuden nogle ændringer til rådets sammensætning i forhold til det nuværende integrationsråd.
 
Det gælder:
 

Økonomiske konsekvenser
Der afsættes 100.000 kr. pr år til administration af integrationsrådet samt 30.000 kr. årligt til aktiviteter. Aktiviteterne skal ligge i forlængelse af de temaer og opgaver, som fremgår af kommissoriet.
 
Midlerne skal findes inden for rammerne af Alle Kan Bidrages budget for 2018.


Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i byrådet 11. november 2015. Sag nr.225:  Beslutning om at forlænge integrationsrådets virkeperiode.
 
Integrationsrådets side på Holbaek.dk med blandt andet det nuværende kommissorium.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-08-2017
Drøftet.


caseno17-27890_#4257204_v1_udkast - kommissorium for integrationsrådet i holbæk kommune juni 2017 (rev 07-17).pdf.pdf

Bilag

Udkast - Kommissorium for integrationsrådet i Holbæk Kommune juni 2017 (rev 07-17).pdf


85. Drøftelse af status på Uddannelsesplan 2017 og forberedelse af Uddannelsesplan 2018

Drøftelse af status på Uddannelsesplan 2017 og forberedelse af Uddannelsesplan 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. status på Uddannelsesplan 2017 og forberedelse af Uddannelsesplan 2018 drøftes


Beskrivelse af sagen
Uddannelsesplanen er den politiske plan for uddannelsesindsatsen i Holbæk Kommune. Planen samler udfordringer, mål og indsatser i en tæt kobling til budgettet, og er dermed omdrejningspunkt for den løbende dialog mellem politikere og administration om status og udvikling i arbejdet med kerneopgaven uddannelse til alle unge.

Uddannelsesplan 2018 skal udarbejdes i efteråret 2017. Som afsæt for arbejdet drøfter udvalget status på Uddannelsesplan 2017 og de politiske forventninger til Uddannelsesplan 2018.

På mødet gennemgår Julie Becher, chef for Uddannelse til Alle Unge, status på Uddannelsesplan 2017 samt præsenterer administrationens foreløbige forberedelser vedrørende Uddannelsesplan 2018. Oplægget er vedhæftet i bilag.
 
Status på Uddannelsesplan 2017
Mange besparelser og effektiviseringer er gennemført, men ikke alle de budgetmæssige ambitioner er realiseret, og økonomien er derfor fortsat udfordret. Langt de fleste af de indsatser, som blev besluttet med Uddannelsesplan 2017, er enten gennemført eller i gang.
 
Status for de politiske effektmål:
 1. I den samlede gruppe af personer i den erhvervsaktive alder (15-64 år) er andelen, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse faldet med 2,3 procentpoint. Udviklingen er gået i den forkerte retning.
 2. Der er blevet 0,5 procentpoint færre 25-29 årige, som kun har grundskoleeksamen. Udviklingen går i den rigtige retning.
 3. Andelen af unge, der 5 år efter 9. klasse har gennemført en ungdomsuddannelse, er uændret.
 4. Andelen unge 18-29 årige, der har behov for uddannelseshjælp, er faldet med 0,8 procentpoint. Udviklingen går i den rigtige retning.
 5. Der er sket et lille fald i antallet af 15-17 årige (helårspersoner), som er anbragt, mens antallet af 18-29 årige (helårspersoner) i midlertidigt botilbud er omtrent uændret.

Emner med betydning for Uddannelsesplan 2018


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-08-2017
Drøftet.


caseno17-33776_#4286491_v1_opfølgning på uddannelsesplan 2017 -uju august 2017 - endelig.pdf

Bilag

Opfølgning på Uddannelsesplan 2017 -UJU august 2017 - endelig


86. Orientering om ny model for status på forsørgelsesudgifter

Orientering om ny model for status på forsørgelsesudgifter

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. orienteringen om ny model for status på forsørgelsesudgifter tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Konsulenthuset Deloitte har i foråret 2017 analyseret Holbæk Kommunes beskæftigelsesindsats og udviklet et koncept for en månedlig status på økonomiske resultater og budgetoverholdelse på alle forsørgelsesområder.
 
Konceptet er implementeret i kerneområdet Alle Kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge med start pr. 23. august 2017.
 
På mødet vil Gorm Hjelm Andersen, chef for Alle Kan Bidrage, gennemgå det nye koncept og redegøre for de udfordringer, der foreligger i forhold til at overholde budget 2017.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-08-2017
Taget til efterretning.
87. Orientering om resultaterne i virksomhedsindsatsen

Orientering om resultaterne i virksomhedsindsatsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. orienteringen om resultaterne i virksomhedsindsatsen tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Byrådet vedtog i juni 2015 at investere 7,5 mio. kr. i implementeringen af en ny virksomhedsindsats, der skal understøtte beskæftigelsesindsatsen gennem de fire såkaldte servicepakker; Rekrutteringsservice, Støttet beskæftigelse, Opkvalificering og Fastholdelse samt Forebyggelse af sygemelding.
 
Siden august 2016 har den nye indsats været i fuld drift i form af afdelingen Virksomhedsservice, og administrationen har derfor udarbejdet en status på virksomhedsindsatsen og de forventede effekter af indsatsen for perioden august 2016 til og med juli 2017 ud fra de tilgængelige data.
 
De overordnede konklusioner er:
 1. Virksomheder og borgere er glade for samarbejdet med Virksomhedsservice
En rundringning til fire partnerskabsvirksomheder viser, at man overordnet er glade for den service, virksomhedskonsulenterne yder og for at bidrage til beskæftigelsesindsatsen. En spørgeskemaundersøgelse viser desuden, at de adspurgte borgere er tilfredse med deres praktikker og især med samarbejdet med virksomhedskonsulenterne. Der er også plads til forbedringer af indsatsen. Dette bliver uddybet i rapporten.
 
 1. Virksomhedsindsatsen skaber værdi for kommunen
Opgørelsen viser, at de borgere, der har været igennem de forskellige indsatser, opnår beskæftigelse, hvilket sparer kommunen penge i form af færre ydelser. Samtidig øges kvaliteten af beskæftigelsesindsatsen i det hele taget.
 
 1. Kommunen bør fortsætte ad de spor, der er lagt
Indsatsen skaber allerede værdi for borgere, virksomheder og kommunen, og administrationen er overbevist om, at den vedtagne virksomhedsindsats er den rigtige. Forslag til mindre forbedringer berøres i rapporten, der er vedlagt som bilag.
 
 
Effektmåling primo 2018
Virksomhedsindsatsen er i dag fuldt implementeret, men effekterne af indsatsen i den periode, rapporten redegør for, kan først endeligt opgøres henholdsvist 3 og 6 måneder efter afsluttet indsats. Derfor vil administrationen gennemføre en egentlig effektmåling i foråret 2018.

Martin Koch Pedersen, strategisk leder i Alle Kan Bidrage, deltager under behandlingen af dette punkt.


Økonomiske konsekvenser
Opgørelsen viser, at indsatsen skaber værdi for borgere, virksomheder og kommunen. I de sager, hvor Virksomhedsservice har været involveret, kan der påvises en økonomisk værdi på op til 28 mio. kr. Det er dog ikke muligt at påvise, hvor stor andel af denne effekt, der kan isoleres til den ændrede indsats.
 
Værdiskabelsen forventes øget gennem fortsatte mindre tilpasninger af indsatsen.Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-08-2017
Taget til efterretning.


caseno17-27890_#4287517_v1_rapport. status på virksomhedsindsatsen i alle kan bidrage.pdf

Bilag

Rapport. Status på virksomhedsindsatsen i Alle Kan Bidrage


88. Beslutning om at udvide nytteindsatsen på beskæftigelsesområdet

Beslutning om at udvide nytteindsatsen på beskæftigelsesområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. det besluttes, at administrationen skal sikre udvidelse af nytteindsatsen med yderligere 20 pladser.
 
2. det besluttes, at også aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kan placeres i nytteindsats.


Beskrivelse af sagen
På udvalgets møde den 21. juni 2016 tilkendegav udvalget, at administrationen kan søge Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, Sjælland (RAR Sjælland) om dispensation fra rimelighedskravet med henblik på at muliggøre yderligere 10 nytteindsatspladser, hvis der er behov for dette for at løfte integrationsopgaven. Administrationen ønsker at etablere i alt 20 ekstra pladser blandt andet til integrationsborgere og ønsker samtidig at udvide målgruppen for nytteindsatspladser til også at omfatte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
 
Nytteindsatsen i dag
Nytteindsats er en form for kommunal praktik, hvor borgere på overførselsydelse løser samfundsnyttige opgaver, der ellers ikke ville blive udført. I Holbæk Kommune bidrager borgere i nytteindsats således med at renholde og forskønne kommunen.
Holbæk Kommunes beskæftigelsesindsats råder over i alt 30 løbende pladser til nytteindsats.
Målgruppen er jobklare kontanthjælpsmodtagere samt modtagere af integrationsydelse. Ved siden af den beskæftigelsesrettede nytteindsats råder uddannelsesområdet også over et antal pladser for unge under 30, der har uddannelse som mål.
 
Nytteindsatsen på beskæftigelsesområdet benyttes blandt andet som rådighedsafklarende tilbud. Det vil sige, at borgere placeres i dette tilbud, hvis det skal afklares, om borgeren reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Nytteindsatsen anvendes også som et såkaldt åbent tilbud til ledige kontanthjælpsmodtagere, som er blevet sanktioneret, fordi de ikke vil medvirke i jobcentrets indsats med at komme i beskæftigelse. Sanktionen indebærer, at de ledige ikke modtager kontanthjælp, men da borgerne har retskrav på kontanthjælp kan de modtage denne igen, hvis de møder op til aktivering i et såkaldt åbent tilbud, som administrationen ønsker skal ske i form af nytteindsatsen. Administrationens ønske skal således ses i sammenhæng med det skærpede fokus på rådighed og sanktionering.
 
Processen
Når man etablerer nytteindsatspladser, er der risiko for, at man overskrider rimelighedskravet, altså kravet om, hvor mange medarbejdere på særlige vilkår, der må være på en arbejdsplads. Hvis kommunen skal udvide antallet af nytteindsatspladser, skal kommunen derfor først ansøge RAR Sjælland om at dispensere for rimelighedskravet, ligesom de relevante faglige organisationer skal høres.
 
Hvis RAR kan dispensere fra rimelighedskravet vurderer administrationen, at den udvidede nytteindsats kan være i drift fra efteråret 2017.


Økonomiske konsekvenser
Selvom antallet af løbende pladser udvides fra 30 til 50, vil indsatsen kunne holdes inden for rammerne af kerneområdets aktiveringsbudget.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-08-2017
Udvalget godkender, at administrationen skal sikre udvidelse af nytteindsatsen med yderligere 20 pladser.
 
Udvalget godkender, at også aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kan placeres i nytteindsats.
89. Orientering om no cure no pay-forløb

Orientering om no cure no pay-forløb

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. orienteringen om no cure no pay-forløb tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Siden begyndelsen af 2017 har Alle kan bidrage iværksat i alt syv såkaldte ’no cure no pay’-forløb, hvor leverandørerne alene bliver betalt, hvis de visiterede borgere opnår 13 ugers sammenhængende job eller ordinær uddannelse. Jobbet eller uddannelsen skal påbegyndes inden forløbet slutter. Alle forløbene varer 26 uger, undtagen forløbet for integrationsydelsesmodtagere, som varer 43 uger. Modellen indebærer, at leverandøren får høj grad af frihed til selv at tilrettelægge den beskæftigelsesrettede indsats. Baggrunden for no cure no pay-forløbene er, at de skal bidrage til, at budgettet overholdes i 2017.
 
Ved at samarbejde med eksisterende samarbejdspartnere har kommunen hurtigt kunnet iværksætte intensive forløb for målgruppen.
 
Forløbet for integrationsydelsesmodtagere trådte i kraft d. 1. februar 2017, mens de øvrige forløb trådte i kraft medio april 2017. Første visitationsdag fremgår af skemaet nedenfor.
Pris og forventet succesrate er fundet ved at indhente tilbud hos tre leverandører. To leverandører blev udvalgt, og antallet af pladser blev fordelt således, at det billigste forløb modtager flest borgere.
 
 
Effekter af forløbene
Nedenstående opgørelse er baseret på de styringsark, som tilbuddenes tovholdere benytter til dels at visitere borgere til forløbene og dels til at styre, hvornår leverandøren har krav på bonus. Derfor kan der være forsinkelse mellem effekten og registrering af effekten. Resultaterne viser status efter ca. 3 måneders drift af tilbuddene (6 måneder for integrationsydelse).
 
I alt er 295 (af 447 mulige, svarende til 66 %) borgere aktuelt i gang med forløbet eller i job i forlængelse af forløbet.
 
 
 
Modellen fremadrettet
Samarbejdet med leverandørerne evalueres i løbet af august 2017, hvor der tages stilling til, om den forventede succesrate skal justeres, om aftalerne skal forlænges, og om der skal ske andre tilpasninger af samarbejdet. Aftalerne har sidste henvisningsdag 31. december 2017. Effekterne af indsatsen i den pågældende periode vil blive endeligt opgjort i foråret 2018.


Økonomiske konsekvenser
Der er endnu ikke foretaget beregninger af de økonomiske effekter af aftalerne.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-08-2017
Taget til efterretning.
90. Beslutning om praksis i forbindelse med optag på Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU)

Beslutning om praksis i forbindelse med optag på Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU)

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. nuværende praksis i forbindelse med optag på Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) godkendes

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. nuværende praksis i forbindelse med optag på Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) ændres, så der bliver truffet afgørelse om stop af uddannelseshjælp for at sikre fuld udnyttelse af de KUU-pladser, Holbæk Kommune har til rådighed


Beskrivelse af sagen
 
Om den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU)
KKU er en toårig uddannelse til unge under 25 år, der ikke vurderes at være klar til en ordinær ungdomsuddannelse, og for hvem to år med faglig opkvalificering og personlig modning vil være den rette støtte og indsats for at blive uddannelsesparate.
 
KUU startede op i 2015 samtidigt med indførelse af karakteradgangskravet til erhvervsuddannelserne, for at samle den gruppe af udskolingselever op, som ikke fik adgang til deres ungdomsuddannelse af den årsag. Uddannelsen er SU-berettiget med statsligt taxameter, og undervisningen finder sted på en produktionsskole. Uddannelsen kan føre enten til et ufaglært job som erhvervsassistent eller give kompetence til at påbegynde en ungdomsuddannelse. En afsluttet KUU giver ikke adgang dagpenge ved efterfølgende ledighed.
 
Landet er opdelt i en række KUU optageområder. Her udgør Holbæk Kommune sammen med Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Sorø og Slagelse et fælles optageområde under navnet KUU Vestsjælland. I KUU Vestsjælland er der aktuelt tildelt 153 pladser til optag, heraf 76-77 pladser til Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner. Pladserne er ikke fordelt mellem de tre kommuner i den indgåede delingsaftale for UU-Nordvestsjælland, men Holbæk Kommune har efter den hidtidige praksis for fordeling 37 pladser til rådighed i 2017. Optageområdet for KUU Vestsjælland opfattes som et fælles optageområde. Det betyder, at hvis en kommune ikke bruger sine pladser, kan en anden kommune bruge flere pladser.
 
Målgruppen
For at være i målgruppe til KUU skal den unge:
 
De unge til en KUU kommer sjældent direkte fra grundskolen. Her vil der som regel blive sat ind med et år i 10.klasse, på en produktionsskole eller andre uddannelsesforberedende aktiviteter først, og efterfølgende kan KUU komme i spil, hvis den unge fortsat ikke er parat til at starte uddannelse.
 
Yderligere information om KUU i vores optageområde kan læses på følgende hjemmeside: http://kuuvestsjaelland.dk/om-kuuvest/om-kuu-vestsjaelland/
 
Nuværende praksis
Ungeindsatsen i Uddannelse til Alle Unge har blandt andet ansvar for Ungdommens Uddannelsesvejledning Holbæk (UU Holbæk) og myndighedsansvar for alle unge, som modtager uddannelseshjælp. Alle medarbejdere i Uddannelse til Alle Unge arbejder for og med den unge med udgangspunkt i den unges plan for uddannelse og bidrager med deres respektive fagligheder til at kvalificere den unges uddannelsesvalg og vej til uddannelse.
Før en ung kan optages på KUU, skal en UU-vejleder vurdere, om det er det rette
uddannelsestilbud for den enkelte, baseret på en målgruppevurdering, herunder en faglig vurdering af risikoen for frafald. Når det gælder information om og vejledning til KUU samarbejder Ungeindsatsen med produktionsskolen for at sikre, at unge i målgruppen er bekendt med, vejledes og motiveres til uddannelsen.
 
UU-vejlederne har løbende fokus på ’at finde unge’ til det kommende KUU-optag og har senest her i august haft samtaler med de unge, som har været til optagelsesprøve til en erhvervsuddannelse uden at komme ind, og som derfor kunne være i målgruppen til KUU.
 
Samtidig har man i de relevante teams i Ungeindsatsen i juni og igen i august måned fulgt op på alle relevante sager for at undersøge, om der er unge på uddannelseshjælp, som endnu ikke har valgt uddannelse og som kan være i målgruppen til KUU.
 
Endeligt kan der være unge fra produktionsskolen, som kunne veksle ordinær produktionsskoleindskrivning til KUU.
 
Status pr. august 2017
Holbæk Kommune har jf. hidtidige praksis (se ovenfor) 37 pladser til rådighed til optag på KUU i 2017.
 
Ved optaget januar 2017 blev 12 pladser fyldt op. Pr. uge 34 var yderligere 21 pladser fyldt op til optaget i september måned. I alt er 33 unge fra Holbæk Kommune aktuelt optaget i 2017.
 
I alt 269 unge under 25 år var pr. uge 34 på uddannelseshjælp i Holbæk Kommune, heraf 78 uddannelsesparate unge og 191 aktivitetsparate unge under 25 år.
 
En screening i uge 34 viser, at 4 af de 78 uddannelsesparate unge under 25 år er kommet med frafald fra KUU, og at de 74 resterende unge enten allerede har eller skal i gang med en ungdomsuddannelse (39 pct.), mangler mødestabilitet kombineret med diagnoser (34 pct.), de er på barsel (12c pct.), eller har andre forhold (15 pct.) som betyder, at de ikke kan modtage undervisning på fuld tid.
 
En tilsvarende screening for aktivitetsparate under 25 år viser, at ca. 12 pct. er i gang med anden uddannelse/opkvalificeringsforløb, 10 pct. er vurderet af UU og er ikke i målgruppen, 70 pct. er for syge, og de resterende 8 pct. vurderes uden for målgruppen af andre forskellige årsager.
 
Det er aftalt med produktionsskolen, at eventuelt fortsat ledige pladser stilles til rådighed for unge fra andre kommuner fra uge 35, således at det samlede antal pladser i optageområdet har mulighed for at blive udnyttet.
 
Chef for Uddannelse til Alle Unge Julie Becher vil på udvalgets møde give en opdateret status på optaget.

Beskrivelse af alternativ indstilling
I fald der altid skal sikres fuld udnyttelse af de pladser, Holbæk Kommune jf. hidtidig praksis har til rådighed i forbindelse med de halvårlige optag på KUU, vil det være nødvendigt at ændre den nuværende praksis.
 
En ændret praksis vil betyde, at unge som potentielt er i målgruppen for KUU, men som ikke tager imod uddannelsestilbuddet, vil få truffet afgørelse om stop af uddannelseshjælpen.
 
En sådan praksis er ikke afprøvet i Ankestyrelsen.
 
Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at kommunen fortsat er forpligtet til at sikre, at den unge er i målgruppen for KUU.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-08-2017
Udvalget godkender hovedindstillingen.
91. Orientering om rammesætning for praksiseftersyn i Uddannelse til Alle Unge

Orientering om rammesætning for praksiseftersyn i Uddannelse til Alle Unge

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. orientering om rammesætning for praksiseftersyn i Uddannelse til Alle Unge tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
Baggrund
Uddannelse til Alle Unge har nu eksisteret i 2½ år som en organisatorisk enhed, hvor alle aktiviteter til løsning af kerneopgaven er samlet. Især enheden Ungeindsatsen, hvor myndighedsopgaver med udgangspunkt i både arbejdsmarkeds- og sociallovgivning samt både børn/unge (u. 18 år) og voksne (18-29 år) er samlet, er en nyskabelse.
 
Det er nu relevant at gennemføre et praksiseftersyn, som kan dokumentere, hvordan opgaven løses i den nuværende måde at organisere sig på. Samtidig skal praksiseftersynet synliggøre, hvor vi lykkes rigtig godt med kerneopgaven, og hvor vi kan gøre det bedre - både i forhold til at få flere unge i uddannelse og i forhold til at løse opgaven på en effektiv måde.
 
Med begrebet praksiseftersyn forstår vi en undersøgelse, hvor praksis – dvs. ’det vi gør’ – undersøges, beskrives og vurderes. Fokus er på de handlinger, som rent faktisk finder sted fremfor på de tanker, der ligger bag.
 
Det er forventningen, at praksiseftersynet kan bidrage til, en klar og gennemskuelig opgaveløsning i Uddannelse til Alle Unge, samt at det kan skabe grundlag for refleksion og læring hos ledere og medarbejdere til gavn for den løbende effektivisering og udvikling af opgaveløsningen. Derudover vil praksiseftersynet udgøre et godt udgangspunkt for de politiske drøftelser, når regeringens forventede lovudspil om en ny forberedende uddannelse og en koordineret og sammenhængende kommunal ungeindsats skal implementeres.
 
Rammesætning af praksiseftersynet
Praksiseftersynet afgrænses til at omhandle enheden Ungeindsatsen i Uddannelse til Alle Unge. Det er i Ungeindsatsen, at op mod 70 % af økonomien til kerneopgaven bliver forvaltet, og det er her to store lovområder - arbejdsmarkedslovgivning og sociallovgivning - er samlet pga. af Holbæk Kommunes organisering efter kerneopgaven. Det er her Holbæk Kommune på baggrund af omstillingsgruppens anbefaling, har gjort noget radikalt anderledes, og det er derfor særligt relevant at dokumentere og undersøge opgaveløsningen i Ungeindsatsen.
 
Der vil i praksiseftersynet blive lagt særligt vægt på afdækning af:
 
Praksiseftersynet gennemføres i to trin i perioden august til november 2017:
 1. Billedet tegnes: Indsamling/strukturering af data og viden (kortfattet rapport)
 2. Refleksion over det billede, der viser sig: Gennemføres sammen med politikere, ledere og medarbejdere, kerneområdet Læring og Trivsel, uddannelsesinstitutionerne m.fl. (dialog)
 
De berørte medarbejdere og ledere vil blive involveret i hele forløbet. Udvalget vil blive præsenteret for resultater og konklusioner af praksiseftersynet på udvalgsmødet den 29. november. Praksiseftersynet vil desuden indgå som grundlag for det politiske arbejde med implementering af regeringens forventede reform af de forberedende tilbud.

I bilag til dagsordenspunktet ses en nærmere beskrivelse af rammesætningen om praksiseftersynet.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-08-2017
Taget til efterretning.


caseno17-33167_#4276884_v1_praksiseftersyn i ungeindsatsen - rammesætning 108 2017.pdf

Bilag

Praksiseftersyn i Ungeindsatsen - rammesætning 10/8 2017


92. Orientering om Elevtjenesten

Orientering om Elevtjenesten

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orientering om Elevtjenesten tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
En af målsætningerne i Uddannelsesplan 2017 er, at der skal være et tæt samarbejde mellem ungdomsuddannelserne i Holbæk Kommune og Uddannelse til alle unge.  Samarbejdet skal medvirke til, at flere unge gennemfører deres uddannelse, og at afbrydelsesprocenten på de gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser i Holbæk Kommune falder.
Indsatserne for målgruppen ”unge i uddannelse” er rettet mod undervisning, generel vejledning og i særlig grad på forebyggelse af frafald.
 
Som et led i realiseringen af Uddannelsesplan 2017 har lederne fra de tre store ungdomsuddannelser i Holbæk: Stenhus Gymnasium og HF, EUC (Absalonsvej og Slotshaven) og VUC samt fra Uddannelse til Alle Unge i løbet af foråret 2017 drøftet muligheden for etablering af en såkaldt ”Elevtjeneste” på de tre uddannelser. Inspirationen til Elevtjenesten er hentet i Norge og drøftelserne har resulteret i en model for elevtjeneste i Holbæk, som er tilpasset de lokale forhold – og som er klar til drift fra den 1. september 2017.
 
Elevtjenesten er en koordineret indsats, hvor en stor del af de nuværende hjælpeforanstaltninger i ungdomsuddannelserne og i kommunen bliver koordineret som en fremskudt enhed på det enkelte uddannelsessted. De eksisterende ressourcer gøres på den måde mere synlige og umiddelbart tilgængelige for de unge på ungdomsuddannelserne.
 
Formålet er en tæt, tilgængelig, synlig og håndholdt støtte til de unge, som har brug for det – og Elevtjenesten skal medvirke til, at de unge får et godt ungeliv og kan holde fast i deres ungdomsuddannelse.
 
Elevtjenesten har medarbejdere fra ungdomsuddannelserne (studievejledere, mentorer, elevcoach, kostvejleder mv.) og fra Holbæk Kommune (psykolog, sundhedsplejerske, ungekonsulenter, SSP mv.).
 
Medarbejderne fra ungdomsuddannelserne udgør den lokale krumtap på den enkelte uddannelse, og den lokale studievejleder vil have den koordinerende rolle.
 
Målgruppen for Elevtjenesten er alle unge indskrevet på Stenhus Gymnasium og HF, på EUC Nordvestsjælland (Absalonsvej og Slotshaven) og på VUC Nordvestsjælland. I alt cirka 3600 unge.


Økonomiske konsekvenser
Elevtjenesten anvender allerede eksisterende personaleressourcer i Uddannelse til Alle Unge. Der er således ingen ekstra omkostninger forbundet med etableringen af elevtjenesten.
Lokaleindretning og lignende påhviler den enkelte ungdomsuddannelse.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-08-2017
Taget til efterretning.
93. Orientering om nøgletal på integrationsområdet

Orientering om nøgletal på integrationsområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. orienteringen om nøgletal på integrationsområdet tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Udlændinge- og Integrationsministeriet har udarbejdet nye nøgletal om flygtninge og familiesammenførte til flygtning. Tallene er et supplement til det allerede kendte nationale integrationsbarometer. På baggrund af disse nøgletal redegøres i oversigtsform for de seneste tal inden for tilgang, beskæftigelse og danskundervisning.
 
Tilgang
I perioden januar - maj 2017 er 15 flygtninge visiteret til Holbæk Kommune.
 
Under integrationsprogrammet
388 personer er juli 2017 under integrationsprogrammet.
 
Danskuddannelse
161 voksne flygtninge og familiesammenførte omfattet af integrationsprogrammet deltog pr. 1. kvartal 2017 i danskuddannelse.
 
Jobparate
43 pct. af de 16-64-årige modtagere af integrationsydelse i Holbæk Kommune omfattet af integrationsprogrammet er visiteret som jobparate – mod 72 pct. på landsplan (juni 2017).
 
Virksomhedsrettet aktivering
29 pct. af integrationsydelsesmodtagere i Holbæk Kommune er i virksomhedsrettet aktivering – mod 35 pct. på landsplan (juni 2017).
 
Integrationsgrunduddannelsen – IGU
6 personer er i juli 2017 i IGU-forløb i Holbæk Kommune – sammenlagt er der i alt 772 personer i IGU-forløb på landsplan (udgangen af juli 2017).
 
I beskæftigelse
I Holbæk Kommune er 9 pct. i arbejde efter 3 års ophold (4. kvartal 2015 – 4. kvartal 2016) – mod 27 pct. på landsplan.  
 
Bestået prøve i dansk
I Holbæk Kommune har 80 pt. af flygtninge og familiesammenførte med mere end 5 års ophold bestået en danskprøve. På landsplan er det tilsvarende tal 71 pct. (2016).


Sagshistorik, henvisninger
 
Det nationale integrationsbarometer.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-08-2017
Taget til efterretning.
94. Orientering om henvendelse fra beskæftigelsesministeren

Orientering om henvendelse fra beskæftigelsesministeren

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. orienteringen om henvendelsen fra beskæftigelsesministeren tages til efterretning.Beskrivelse af sagen
Borgmester Søren Kjærgaard modtog den 18. august et brev fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, hvor ministeren henviser til en analyse udført af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Analysen viser, at 36 pct. af de aktivitetsparate uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere hverken har modtaget en aktiv indsats eller mentorstøtte det seneste år.
 
I forlængelse af dette beder ministeren kommunen om at fremsende en redegørelse til STAR for, hvorfor tallene ser ud som de gør. I redegørelsen bedes kommunen desuden beskrive, hvilke initiativer, kommunen vil sætte værk for at løse problemet.
 
Ministeren foreslår desuden, at der efterfølgende holdes et møde mellem kommunen og STAR, hvor parterne kan følge op på redegørelsen og få en dialog om de eventuelt særlige udfordringer, kommunen måtte opleve i arbejdet med målgruppen. Administrationen vil naturligvis tage imod dette tilbud.
 
Administrationen vil hurtigst muligt udarbejde en redegørelse, som skal være styrelsen i hænde senest den 20. september.
 
På udvalgsmødet den 27. september vil administrationen orientere om indholdet af redegørelsen.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-08-2017
Taget til efterretning.
95. Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 
 1. Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes

Beskrivelse af sagen
Baggrund
De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest den 15. oktober indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.
 
Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomi-styringsdel).
 
I forbindelse med rammeaftalen for 2017 besluttede KKR Sjælland en ny proces for rammeaftale 2018 med fokus på tidlig politisk inddragelse af brugere og faglige medarbejdere.
 
Med rammeaftalen for 2018-19 styrker kommunerne samarbejdet. Mere end 200 brugere, medarbejdere og politikere har været involveret i en proces frem mod rammeaftale 2018-19, og behovet for et endnu tættere samarbejde har været gennemgående i processen. Et tættere forpligtende samarbejde mellem de 17 kommuner og regionen er derfor en hjørnesten i rammeaftale 2018-19.
 
Processen har været præget af stort engagement fra deltagerne og mange vigtige drøftelser og forslag, som vil blive anvendt i det videre arbejde, og indgå i bilag til rammeaftalen. I processen er fremkommet ønske om en flerårig aftale. Aftalen foreslås, derfor at være to-årig med midtvejsstatus og opfølgning efter 1 år. Det ligger i øvrigt fint i tråd med den netop indgåede økonomiaftale, her lægges nemlig op til en forenkling af rammeaftalekonceptet, herunder at rammeaftalerne gøres flerårige m.v.
 
Målet med rammeaftale 2018 og 2019 er at udvikle socialområdet, så det tager afsæt i borgernes ressourcer og drømme, og at udvikling er muligt for alle, som på et tidspunkt i deres liv, får brug for en social indsats fra en kommune.
 
Socialområdet er under konstant forandring. Nye målgrupper vokser, mens andre målgrupper bliver mindre – og hele tiden skal der arbejdes med at udvikle og matche tilbuddene (og   kapacitet) til borgernes behov. Skal det lykkes kræver det tæt samarbejde, tæt styring og en fokusering på rehabilitering/recovery.
 
Processen har skabt et klart billede af behovet og ønsket om:
 
Fokusområder
Med afsæt i input fra de 4 temamøder i processen foreslås derfor følgende fokusområder for 2018 og 2019:
 
 
 
Behov for tilbud
Der skal i udviklingsstrategien indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.
 
Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves balance mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på og herunder særligt i forhold til plejefamilier og herberg/forsorgshjem.
Opmærksomhedspunkterne vil blive indtænkt i samarbejdet med fokusområderne i 2018 og 2019.
 
Styringsaftalen
Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.
 
Anbefaling fra KKR Sjælland
KKR Sjælland har på deres møde den 12. juni tiltrådt følgende indstilling:
 
Drøftelse i rammeaftalen
I rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.
 
KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 12. juni 2017 og anbefaler rammeaftalen til kommunalbestyrelserne og regionsrådet, idet man peger på, at der bør være dokumentation af processen frem mod en ny rammeaftale.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-08-2017
Udvalget udsætter sagen til næste møde med henblik på forudgående høring i Handicaprådet.


caseno17-31745_#4269517_v1_rammeaftale 2018 og 2019 til behandling i kommunerne juni 2017.pdf.pdf

Bilag

Rammeaftale 2018 og 2019 til behandling i kommunerne juni 2017.pdf


96. Orientering om KORA analyser på det specialiserede socialområde

Orientering om KORA analyser på det specialiserede socialområde

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. orienteringen om KORA analyser på det specialiserede socialområde tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
I 2016 udgav KORA (Det Nationale Institut for Kommunernes og Regioners Analyse og Forskning) en række analyser, som sammenlignede udviklingen på det specialiserede socialområde blandt kommunerne i Region Sjælland i perioden 2010-2014.
 
Styregruppen for Rammeaftale Sjælland bedt KORA om at opdatere analyserne som grundlag for fælles styringsinformation på området.
 
De opdaterede benchmarkinganalyser er vedhæftet som bilag. Det drejer sig om:
· Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde. En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2013-2015.
· Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde. En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2014-2015.
· Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde. En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2014-2015.
 
Rapporterne giver viden om, hvilke kommuner inden for Region Sjælland der har relativt høje eller lave brugerandele og enhedsudgifter, og hvordan niveauet for kommunerne i Region Sjælland, set under ét, ligger i forhold til niveauet i andre regioner på disse parametre.
 
Styrings- og effektiviseringsværktøjer for de enkelte kommuner:
KKR Sjælland besluttede i juni 2016 en flerårig strategi for styring af takst- og udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Strategien betyder, at der fremover sættes et fælles fokus på styring og kvalitetsudvikling.
 
Der skal være mere nuancerede takstanalyser, samarbejde om effektivisering, benchmarking mellem kommuner og bedre datagrundlag, samt markedsafprøvning. Kommunerne har i år, udover medvirken til KORA´s analyser, bl.a. bidraget med oplysninger til et notat om styringstiltag og en ny økonomianalyse. Fælles for alle analyserne er, at de er med til at bidrage til det samlede billede og vurdering af det specialiserede socialområde.
 
Anbefaling fra KKR Sjælland
KKR Sjælland har på deres møde den 12. juni tiltrådt følgende anbefalinger:

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-08-2017
Taget til efterretning.


caseno17-33073_#4276876_v1_bilag 2 udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde 2014-2015.pdf
caseno17-33073_#4276873_v1_bilag 1 notat fra region sjælland om kora analyserne 2017.docx
caseno17-33073_#4276879_v1_bilag 3 udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde, 2013-2015.pdf
caseno17-33073_#4276883_v1_bilag 4 køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde - 2014-2015.pdf

Bilag

Bilag 2 Udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde 2014-2015
Bilag 1 Notat fra Region Sjælland om KORA analyserne 2017
Bilag 3 Udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde, 2013-2015
Bilag 4 Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde - 2014-2015


97. Orienteringer til mødet den 30. august 2017

Orienteringer til mødet den 30. august 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1. orienteringerne til mødet den 30. august 2017 tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Orienteringer fra kerneområdet Alle Kan Bidrage
 
Bemærk: Diagrammerne viser fra august og fremefter, hvordan forsørgelsesområderne placerer sig i forhold til den bedste tredjedel af klyngen, dvs. gruppen af kommuner med samme rammevilkår, som Holbæk Kommune sammenligner sig med.
 
Udlændingestyrelsen har udmeldt nye tal for, hvor mange flygtninge, kommunerne skal modtage i henholdsvis 2017 og 2018.
 
Regionskvoten for kommunerne i Region Sjælland er fastsat til 561 personer i 2017, og 514 personer i 2018. Af denne gruppe skal Holbæk Kommune modtage 49 personer i 2017 og 60 personer i 2018.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-08-2017
Taget til efterretning.


caseno17-27890_#4287345_v1_notat - status politiske effektmål til mødet 30-08-2017.pdf

Bilag

Notat - Status politiske effektmål til mødet 30-08-2017