UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

Holbæk Seminarium lok. 42

STARTTIDSPUNKT

31-05-2017 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

31-05-2017 17:00:00


PUNKTER

61. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 31. maj 2017
62. Drøftelse om takster på det specialiserede område og drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, maj
63. Orientering om status på udgifter til offentlig forsørgelse - maj 2017
64. Orientering om brug af sanktioner i beskæftigelsesindsatsen
65. Beslutning om serviceniveau for servicelovens § 103 beskyttet beskæftigelse og § 104 aktivitets- og samværstilbud
66. Orientering om udsættelse af beslutning om tilkøb af UU til undervisning i grundskolen i det obligatoriske emne 'uddannelse og job'
67. Drøftelse af status for initiativer i byrådsperioden 2014 - 2017
68. Orientering om nye landstal for flygtninge
69. Orientering om Foreningen Medusas arbejde
70. Orientering om forslag til en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats
71. Orienteringer på møde den 31. maj 2017
72. Valg af formand (nyt punkt indsat efter udvalgets møde)61. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 31. maj 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 31. maj 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. dagsorden til møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” d. 31. maj 2017 godkendes


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 31-05-2017
Godkendt med tilføjelse af punkt 72 om, at Christian K. Hansen vælges som formand for udvalget med virkning fra 1. juni 2017.
62. Drøftelse om takster på det specialiserede område og drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, maj

Drøftelse om takster på det specialiserede område og drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, maj

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelsessag


 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. udvalget fortsætter drøftelser og anviser løsninger på budgetudfordringen på udvalgets ressortområde i budget 2018-2021.
 2. udvalget drøfter takstfastsættelse for voksenspecialområdet i Holbæk Kommune for budget 2018.


 

Beskrivelse af sagen
Ad 1) Drøftelse af budgetudfordringen på udvalgets ressortområde i budget 2018-2021
 
Udvalgenes opgave i forbindelse med budgetlægningen
Det fremgår af den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde deres andel af budgetforslag 2018-2021.
 
Udvalget skal inden for den økonomiske ramme lave et forslag til budget 2018 for de politikområder, som udvalget har ansvaret for. Rammen må ifølge de 12 styringsprincipper for økonomistyring ikke overskrides. Hvis udvalget har merudgiftsdrivende ønsker på et område, skal udvalget selv anvise finansiering. Udvalget skal også anvise finansiering til eventuelle merudgifter grundet den demografiske udvikling, lovændringer eller andre årsager.
 
Udvalgene skal arbejde med politiske prioriteringer - effektiviseringer, arealoptimering, og servicejusteringer - alt sammen inden for de økonomiske rammer, som byrådet har besluttet.
 
Det forslag hvert udvalg laver for budget 2018 inden sommerferien, bliver baggrunden for byrådets efterfølgende forhandlinger om budget 2018 efter sommerferien.
 
Ovennævnte retningslinjer gælder alle de stående udvalg, undtagen Udvalget ”Uddannelse og Job”, fordi hovedparten af forsørgelsesudgifterne er konjunkturfølsomme. Her skal der arbejdes med ambitiøs og realistisk budgetlægning, hvilket kan resultere i, at rammen bliver overskredet. Efter sommerferien, senest ved 2. behandlingen af budgettet skal det eventuelle behov for ekstra budget finansieres.
 
Udvalgets møde i maj
 
På mødet i maj foregår de sidste drøftelser af budget 2018, inden udvalgsformændenes fremlæggelse af udvalgets andel af budget 2018 på byrådets sommerseminar den 22. juni.
 
Udvalget drøfter den samlede udfordring for budget 2018 på udvalgets ressortområde, og der findes løsninger på alle eventuelle overskridelser af udvalgets budgetramme (fra pris x mængde ændringer, lovændringer mv.), samt løsninger på tidligere besluttede budgetreduktioner.
 
Løsninger/reduktioner skal have et så konkret indhold som muligt, så der fremgår hvorledes besparelsen realiseres, og hvor stor en reduktion der forventes.
 
 
Ad 2) og 3) Takstfastsættelse
 
I materialet til budget 2018, skal der indgå takster på Holbæk Kommunes egne voksenspecialinstitutioner.
 
De foregående år har der i Rammeaftalerne for kommunerne i region Sjælland været indskrevet en anbefaling om prisudviklingen på de kommunale specialinstitutioner.
Fra og med budget 2017 er det op til den enkelte kommune at fastsætte prisudviklingen på det specialiserede børne- og voksenområde.
 
Holbæk Kommune har nu mulighed for at fastsætte prisudviklingen på specialinstitutionernes takster på forskellige niveauer. Derfor skal udvalget drøfte, hvordan prisniveauet skal fastsættes.
Prisfastsættelsen af taksterne har indflydelse på såvel specialinstitutionerne som på Myndigheds forventede forbrug i 2018.
 
De økonomiske konsekvenser for specialinstitutionerne og Myndighed (visitation) i Holbæk Kommune er forskellige. Det skyldes, at ca. 60% af institutionernes pladser er afsat til borgere fra Holbæk Kommune. De resterende pladser sælges til andre kommuner.
 
Administrationen har udarbejdet 3 forslag til prisfastsættelse af taksterne i 2018:
 
Forslag 1:
 
Forslag 2:
 
Forslag 3:
 
Af bilaget fremgår en uddybende forklaring af de 3 forskellige forslag til takstberegning.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 31-05-2017
Drøftet.


caseno16-52223_#4205156_v1_takstberegning - udvalget uddannelse og job.pdf

Bilag

Takstberegning - Udvalget Uddannelse og Job


63. Orientering om status på udgifter til offentlig forsørgelse - maj 2017

Orientering om status på udgifter til offentlig forsørgelse - maj 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. status på udgifterne til offentlig forsørgelse i kerneområdet Alle Kan Bidrage tages til efterretning.
 2. status på udgifterne til offentlig forsørgelse i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen
Som led i en tættere økonomiopfølgning får udvalget hver måned en status for
udviklingen i udgifterne til offentlig forsørgelse i kerneområderne Alle Kan Bidrage
og Uddannelse til Alle Unge.
 
Statuspapiret, der er vedlagt denne sag som bilag, redegør for udgifterne på de ti
vigtigste forsørgelsesområder.
 
Særlige opmærksomhedspunkter
 
Der tegner sig et billede af, at der er flere borgere på forsørgelse end forudsat i budgettet. Således er der et forventet merforbrug på ydelser på 39,3 mio. kr. ved Budgetrevision 2. Det er især inden for A-dagpenge og sygedagpenge det største merforbrug ses. Herudover er der merforbrug på mange af de andre ydelser, mens der er tegn på mindreforbrug på integrationsydelse og ledighedsydelse.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 31-05-2017
Taget til efterretning.


caseno16-59800_#4200160_v1_status på udgifter på til forsørgelsesområder - maj 2017.docx.docx

Bilag

Status på udgifter på til forsørgelsesområder - maj 2017.docx


64. Orientering om brug af sanktioner i beskæftigelsesindsatsen

Orientering om brug af sanktioner i beskæftigelsesindsatsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orienteringen om udviklingen i anvendelsen af sanktionering af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere til efterretning.


Beskrivelse af sagen
 
Ledige borgere, der modtager kontanthjælp, skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis de ønsker at modtage ydelse. Det samme gælder unge på uddannelseshjælp. Kerneområdet Alle Kan Bidrage skærper fokus på de tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt en kontanthjælpsmodtager reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor har kerneområdet udpeget rådighed som et indsatsområde i årets strategiplan.
 
Det betyder, at kerneområdet gransker de interne arbejdsgange mellem jobkonsulenterne og Ydelsesservice for at sikre, at kontanthjælpsmodtagere, der ikke medvirker i indsatsen for at komme i job, bliver sanktioneret, det vil sige får skåret i deres ydelse.
 
Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge fastholder deres nuværende praksis for unge på uddannelseshjælp.
 
Udviklingen i brug af sanktioner
I årene 2014 til 2016, som er de seneste tal, har sanktioner været brugt med forskellig intensitet. I første kvartal af 2014 blev flere sanktioneret, end de blev i fjerde kvartal af 2016. Dette fremgår af de fire tabeller nedenfor. 
 
Der tegner sig dog samtidig et billede af, at brugen af sanktioner for jobparate kontanthjælpsmodtagere - tabel 1 - var lavest midt i den målte periode. Herefter har andelen af sanktioner været stigende. Det samme billede gør sig gældende for borgere på uddannelseshjælp – tabel 3 og 4.  For aktivitetsparate ledige – tabel 2 - har andelen af sanktioner generelt været faldende i den målte periode.
 
Tabel 1.Kontanthjælp. Andel sanktionerede ledige, jobparate
 
1. kvt 2014
4. kvt 2016
Holbæk
14,3
8,9
Gn.snit for klyngen
9,71
12,82
 
Tabel 2. Kontanthjælp. Andel sanktionerede ledige, aktivitetsparate
 
1. kvt 2014
4. kvt 2016
Holbæk
7,2
1,1
Gn.snit for klyngen
9,7
12,8
 
Tabel 3. Uddannelseshjælp. Andel sanktionerede ledige, alle uddannelsesparate
 
1. kvt 2014
4. kvt 2016
Holbæk
27,9
26,3
Gn.snit for klyngen
14,7
28,9
 
Tabel 4. Uddannelseshjælp. Andel sanktionerede ledige, aktivitetsparate
 
1. kvt 2014
4. kvt 2016
Holbæk
9,0
4,0
Gn.snit for klyngen
4,0
3,7
 
Bilaget, som ledsager denne sag, viser mere udfoldet udviklingen i brug af sanktioner for henholdsvis kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere sammenholdt med klyngen af sammenlignelige kommuner.

 
 
Lovgivningen
En ledig kan kun blive sanktioneret, hvis vedkommende ikke medvirker i indsatsen for at komme i beskæftigelse og ikke har en rimelig grund for ikke at medvirke i til at komme nærmere job. Det vil sige, hvis man ikke lægger sit CV på jobnet, ikke løbende tjekker sine jobforslag på jobnet, ikke møder op til aftalte jobsamtaler, ikke deltager i aktivering, og generelt ikke er aktivt jobsøgende og lignende. Regelsættet er ikke helt ens for job- og uddannelsesparate som for aktivitetsparate.
 
Krav til kommunen, inden man sanktionerer
En kommune kan kun sanktionere, hvis
 
 
Når det gælder personer, der modtager hjælp som aktivitetsparat, skal kommunen vurdere, om der er andre rimelige grunde end dem, der er nævnt i lovgivningen, til at personen ikke har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder. Alvorlige psykiske lidelser kan for eksempel i det konkrete tilfælde bevirke, at borgeren ikke skal have en sanktion for ikke at stå til rådighed.  Der kan i øvrigt først gives en sanktion til en aktivitetsparat, når kommunen har udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt (dialog) med personen med henblik på at vurdere, om der forelå en rimelig grund til udeblivelsen m.v.Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 31-05-2017
Taget til efterretning.


caseno16-59800_#4202131_v1_udviklingen i brug af sanktioner i beskæftigelsesindsatsen.pdf.pdf

Bilag

Udviklingen i brug af sanktioner i beskæftigelsesindsatsen.pdf


65. Beslutning om serviceniveau for servicelovens § 103 beskyttet beskæftigelse og § 104 aktivitets- og samværstilbud

Beslutning om serviceniveau for servicelovens § 103 beskyttet beskæftigelse og § 104 aktivitets- og samværstilbud

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. serviceniveau på servicelovens § 103 og § 104 godkendes.


Beskrivelse af sagen
Baggrund
Både i 2015 og 2016 har Holbæk Kommune ikke holdt budgetterne på det specialiserede socialområde. Derfor har Holbæk Kommune blandt andet nedsat en taskforce og i gang med at udarbejde beskrivelser af serviceniveauer for de sociale indsatser. De klart definerede serviceniveauer er vigtige af hensyn til borgerne, som her kan se, hvad de kan forvente af indsatsen. Beskrivelserne er også et vigtigt redskab til, at sagsbehandlerne kan lykkes med den sociale indsats inden for den økonomi, der er til rådighed.
 
Medarbejderrepræsentanter i taskforcen har understreget et ønske om at få politisk opbakning til serviceniveauerne på det specialiserede område med henblik på at kunne udføre deres opgaver som medarbejdere.
 
Servicelovens § 103 (beskyttet beskæftigelse) og § 104 (aktivitets- og samværstilbud)
Beskyttet beskæftigelse er et tilbud til borgere – typisk førtidspensionister - med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, så de kan komme så tæt på det almindelige arbejdsmarked som muligt, fx gennem en fast løntilskudsordning.
 
Aktivitets- og samværstilbud er målrettet borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, med henblik på at opretholde eller forbedre borgernes personlige færdigheder eller livsvilkår.
 
Forslag til nye serviceniveauer
De nye, beskrevne serviceniveauer specificerer formål, målgruppe og indsatsniveau – og udgør dermed rammen om det arbejde og den dialog, som sagsbehandlere og rådgivere har for og med borgere i målgrupperne. Desuden præciserer beskrivelserne en række krav til leverandører, blandt andet med hensyn til varighed og opfølgning.
 
Konkret er der i det nye serviceniveau for ”beskyttet beskæftigelse” tale om en reduktion i serviceniveauet, idet der lægges op til maksimalt at tildele 4 dage om ugen, hvor der tidligere er blevet tildelt op til 5 dage om ugen. For aktivitets- og samværstilbud blev der allerede i 2016 besluttet et serviceniveau på maksimalt 4 dage om ugen.
 
En del de nye serviceniveauer erstatter og/eller specificerer tidligere politisk vedtagne serviceniveauer (se sagshistorik). Andre dele er ikke tidligere blevet beskrevet.


Økonomiske konsekvenser
De nye serviceniveauer er en udmøntning af budget 2017-2020. De beskrevne servicereduktioner indgår dermed som en forudsætning for, at Holbæk Kommune kan overholde budget 2017. Det indebærer, at driftsbudgetterne i kommunens egne tilbud efterfølgende skal tilpasses.


Høring
Serviceniveauerne har været til høring i Handicaprådet. Deres høringssvar er vedlagt som bilag. I deres høringssvar henviser de desuden til det høringssvar, de i august 2016 gav, da serviceniveauet for aktivitets- og samværstilbud blev reduceret fra 5 til 4 dage. Dette høringssvar er vedlagt som bilag.
 
Handicaprådet fremhæver blandt andet, at et tilbud altid skal visiteres ud fra en individuel vurdering, og ikke en økonomisk vurdering.
 
Sagsbehandlerne (myndighed) vil foretage en individuel revurdering af den enkelte borgers behov, herunder også af de ressourcer der er i familien og det nære netværk mv. I den forbindelse vil der være en dialog med borgerne. Nogle borgere vil opleve ændringer i indsatsniveau eller omfang, eller eventuelt skift til andre tilbud. Der er dog ingen borgere, der vil få tildelt færre end 4 dage i beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud, med mindre der foreligger en konkret individuel vurdering af, at færre dage er tilstrækkeligt, eller hvis der er et alternativt aktivitets- og samværstilbud, fx på bostedet.
 
Handicaprådet foreslår i øvrigt, at der arbejdes med en takstmodel, som sikrer, at der kun betales for det antal dage, borgeren rent faktisk benytter et § 103 og § 104 tilbud. Aktuelt betales typisk en fast ugepris for tilbuddet, eventuelt i form af nogle ’pakker’, fx en pakke på 1-2 dage og en pakke på 3-5 dage.
 
Holbæk Kommune er allerede ved at se på, hvordan taksterne i kommunens egne tilbud kan skrues bedre sammen, så man kun betaler for de dage, borgeren anvender. Herudover vil Holbæk Kommune arbejde for en mere fleksibel takstmodel i KKR Sjælland (Kommunekontaktråd Sjælland), så man kan købe det antal dage, man har behov for. KKR Sjælland udgør den organisatoriske ramme for samarbejdet mellem de 17 kommuner i Region Sjælland. Det er i dette regi kommunerne aftaler, hvordan takstmodellerne skal skrues sammen for de kommunale tilbud.
 
Handicapudvalgets høringssvar har herudover ikke givet anledning til at ændre i vedlagte forslag til de nye serviceniveauer for § 103 og § 104 tilbud i Holbæk Kommune.

Lovgrundlag – link
Lov om social service § 103 og § 104.


Sagshistorik, henvisninger
Byrådet, den 6. september 2016, referat pkt. 203: Beslutning om omstillingsprojekt – Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 31-05-2017
Godkendt.


caseno17-15747_#4190211_v1_bilag 1 - beskrivelse af serviceniveau for § 103 og § 104.pdf
caseno17-15747_#4186414_v1_bilag 2 - handicaprådets høringssvar 2017 vedr. serviceniveau § 103 beskyttet beskæftigelse og § 104.pdf
caseno17-15747_#4186429_v1_bilag 3 - handicaprådets høringssvar 2016 til nyt serviceniveau vedr. § 103 og § 104.pdf

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse af serviceniveau for § 103 og § 104
Bilag 2 - Handicaprådets høringssvar 2017 vedr. serviceniveau § 103 beskyttet beskæftigelse og § 104 aktivitets- og samværstilbud
Bilag 3 - Handicaprådets høringssvar 2016 til nyt serviceniveau vedr. § 103 og § 104


66. Orientering om udsættelse af beslutning om tilkøb af UU til undervisning i grundskolen i det obligatoriske emne 'uddannelse og job'

Orientering om udsættelse af beslutning om tilkøb af UU til undervisning i grundskolen i det obligatoriske emne 'uddannelse og job'

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

OrienteringssagIndstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orientering om udsættelse af beslutning om tilkøb af UU-vejledere til undervisning i grundskolen i det obligatoriske emne ’uddannelse og job’ tages til efterretningBeskrivelse af sagen
Den 9. februar var Udvalget ”Uddannelse og Job” på inspirations- og erfaringsudvekslingsbesøg i Køge.
 
Under besøget blev en model for undervisning i det obligatoriske emne ’uddannelse og job’ præsenteret. Denne model bruges i overbygningen på skolerne i Køge Kommune. Modellen går ud på, at UU-vejlederne tilkøbes til at undervise i ’uddannelse og job’ i et antal timer på 7., 8. og 9. klassetrin. Erfaringerne med dette tilkøb har overvejende været meget positive. Udvalget ”Uddannelse og Job” har på denne baggrund ønsket, at det skulle undersøges, om en lignende model kunne være mulig for overbygningsklasserne i Holbæks skoler.
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” drøftede på mødet i april måned perspektiverne for et projektudvalg, som - hvis det bliver nedsat af det nye byråd - skal arbejde i foråret 2018 med fokus på uddannelse til alle unge. Her vil blive mulighed for at beslutte, hvordan man varetager undervisningen i det obligatoriske emne ’uddannelse og job’ i udskolingen fra skoleåret 2018-19.
 
I skoleåret 2017-18 vil der i kommunens folkeskoler være fokus på implementeringen af aktiviteterne, som er beskrevet i ’Kanon for uddannelse og job’, der indgår i Handleplan for bedre udskolinger. Handleplanen kan ses i sag nr. 44 på møde i Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” den 21. marts 2017.
Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Uddannelse og Job” 22. februar 2017, punkt 24: Drøftelse af besøg i Køge den 9. februar 2017.
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” 26. april 2017, punkt 53: Drøftelse af seminaret ”Alle unge skal med og flere i erhvervsuddannelse”.
Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 31-05-2017
Taget til efterretning.
67. Drøftelse af status for initiativer i byrådsperioden 2014 - 2017

Drøftelse af status for initiativer i byrådsperioden 2014 - 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
DrøftelsessagIndstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. udvalget drøfter, om udkastet til et statusoverblik over initiativer, der er iværksat i byrådsperioden 2014-2017, er fyldestgørende eller skal suppleres med yderligere aktiviteter.Beskrivelse af sagen
Byrådet skal på byrådets sommerseminar den 22. juni 2017 drøfte et statusoverblik over vedtagne initiativer i byrådsperioden 2014-2017. Overblikket fra de forskellige udvalg bliver fremlagt af udvalgsformændene. Initiativerne er politikker og strategier, men kan for eksempel også være større projekter, tiltag eller omstillingsgrupper, som har haft stor betydning for udvalget. Det samlede statusoverblik er tiltænkt det kommende byråd og skal sammen med anbefalinger fra Projektudvalget for Vækst og Projektudvalget for Lokal Udvikling overleveres til det nye byråd. Formålet er, at det nye byråd får et overblik over de væsentligste politiske initiativer i denne byrådsperiode som et afsæt for deres arbejde i byrådsperioden 2018-21.
 
Som indledende arbejde har administrationen samlet en status i overskrifter. Udvalget bedes drøfte:
 
 
Som forberedelse til drøftelse og forslag til indhold til oplægget på sommerseminaret bedes udvalget drøfte: 
 
 
Overblik over aktiviteterne i Udvalget ”Uddannelse og Job”
 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 31-05-2017
Drøftet.
68. Orientering om nye landstal for flygtninge

Orientering om nye landstal for flygtninge

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. orienteringen om nye landstal for flygtninge tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
 
Udlændingestyrelsen udmelder hvert år tal for, hvor mange asylansøgere, kommunerne forventes at skulle modtage og boligplacere. Tallet er baseret på et skøn, som styrelsen justerer hen over året afhængigt af, hvordan tilstrømningen af flygtninge udvikler sig.
 
Nye landstal for 2017
I april 2016 udmeldte styrelsen et foreløbigt landstal på 15.000 personer for 2017. Dette tal er blevet nedjusteret ad flere omgange, og den seneste udmelding pr. 28 april 2017 er et landstal på 4.000 personer.
 
For Holbæk Kommune betyder det, at der vil blive udmeldt en ny kvote for asylansøgere, som kommunen skal modtage i 2017. Den gamle kvote var 111 personer, og styrelsen foreslår, at den nye kvote skal være på 49 personer. Den endelige kvote beror dog på, at først regionerne og siden kommunerne inden for den enkelte region bliver enige om en fordeling af flygtninge. I det tilfælde, at regioner og kommuner ikke kan blive enige, vil styrelsens udmelding stå ved magt.
 
Til orientering har kommunen i 1. kvartal af 2017 modtaget 10 personer af 2017- kvoten.
 
Landstallet for 2018
Udlændingestyrelsen skønner, at landstallet for 2018 bliver 3.000 personer, som således skal fordeles og boligplaceres i kommunerne i 2018.Økonomiske konsekvenser
Med færre flygtninge i 2017 kan Holbæk Kommune i indeværende år forvente en besparelse på 7,3 mio. kr. Besparelsen fordeler sig således:
 
Integrationsydelse
Budgetrevision 2 viser en besparelse i 2017 på de forventede udgifter til integrationsydelse på 2,5 mio. kr. Besparelsen er beregnet på baggrund af det konkrete antal visiterede i januar og februar 2017 samt en forventning om at modtage i alt 111 flygtninge i 2017. Med den nye beregning fra udlændingestyrelsen på 49 flygtninge samt det kendte antal af visiterede flygtninge i 1. kvartal 2017 kan kommunen forvente at spare 4,7 mio. på udgifterne til integrationsydelse.
 
Danskuddannelse – udgifter samt grund- og resultattilskud
I 2017 er grundtilskuddet og visse resultattilskud forhøjet, mens resultattilskuddet for bestået danskprøve er nedjusteret. Samlet set betyder det, at der ved Budgetrevision 2 kan forventes en merindtægt på 2,3 mio. kr. Men med den nye forventning om færre flygtninge mister kommunen det forhøjede grundtilskud. Den forventede mindreudgift samt mindreindtægt vil derfor ”kun” udgøre en besparelse på 1,2 mio. kr. mod de forventede 2,3. mio.
 
Midlertidig boligindkvartering
Administrationen er i gang med at tilpasse anvendelsen af ejendomme til midlertidig boligplacering af flygtninge. Det sker som en følge af forventningen om færre flygtninge. Administrationen forventer ved Budgetrevision 2 at kunne spare 1,4 mio.kr. i 2017. Dermed er der foreløbigt ingen nye tal hvad boligindkvartering angår.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 31-05-2017
Taget til efterrretning.
69. Orientering om Foreningen Medusas arbejde

Orientering om Foreningen Medusas arbejde

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Læring og Trivsel” og Udvalget ”Uddannelse og Job”.

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. orienteringen om hvordan Foreningen Medusas frivillige tilbud bidrager til løsning af kommunens kerneopgaver tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Aktiv Hele Livet -Sundhed og omsorg” og Udvalget ”Uddannelse og Job” anmodede på møderne i marts 2017 om en beskrivelse af, hvordan Foreningen Medusa bidrager til løsningen af kommunens kerneopgaver.
 
”Medusa – et liv uden vold” er en forening af frivillige, der er lokalt forankret i Holbæk og Odsherred kommuner. Foreningens formål er at bidrage til forebyggelse af vold mod kvinder samt at støtte og rådgive kvinder, der enten er i eller har været i et voldeligt forhold. Medusas indsatser bidrager til at afhjælpe de negative sociale og helbredsmæssige konsekvenser, som volden har for kvinderne og deres børn.
 
Kommunens indsatser i forbindelse med vold i familien retter sig mod
 
Medusa understøtter alle tre faser via:
Anonym rådgivning, hvor voldsramte kvinder kan få hjælp til at tage de nødvendige skridt til at stoppe volden, inden den eskalerer.
 
Netværksgrupper og mentorordninger, hvor Medusa fungerer som en personlig støtte til kvinderne, så de kan etablere en tilværelse uden vold.
 
Et lokalt forankret tilbud som Medusa tilgodeser de kvinder, der ikke har behov for eller ønske om et ophold på krisecenter, men som har brug for hjælp og støtte i form af den ambulante rådgivning til at komme videre fra et voldeligt forhold. Og for nogles vedkommende uden at have haft brug for en kommunale indsats.
 
I forhold til både den forebyggende indsats, kriseindsatsen og den opfølgende indsats er det vigtigt at tilbuddene har en høj grad af tilgængelighed. Det sikrer et lokalt forankret tilbud som Medusa.
 
Derudover styrker Medusas kendskab til nærmiljøet, herunder institutioner, virksomheder, sundhedstilbud og støttemuligheder den lokale indsats.
 
Og endelig giver et lokalt forankret tilbud mulighed for at støtte op omkring social inklusion i personlige og arbejdsrelaterede netværk. Det hjælper kvinderne til at genetablere en tilværelse uden vold og genfinde fodfæstet på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet
 
Alle Medusas frivillige modtager relevant uddannelse for at kunne udføre deres arbejde, og en lønnet koordinator sikrer en hurtig og effektiv hjælp til de berørte kvinder.
 
Med den nye partnerskabsaftale (se bilag 1) ønsker Holbæk Kommune at opretholde Medusas indsats som et bidrag til løsningen af de kommunale kerneopgaver.Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 20. marts 2017: Punkt 18: Beslutning om mulig partnerskabsaftale med Medusa
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” den 21. marts 2017: Punkt 42: Beslutning om mulig partnerskabsaftale med Medusa
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” den 22. marts 2017: Punkt 35: Beslutning om mulig partnerskabsaftale med Medusa


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 31-05-2017
Taget til efterretning.


caseno17-10585_#4188989_v1_partnerskabsaftale medusa 2017-2019.pdf.pdf
caseno17-10585_#4188991_v1_kort beskrivelse af foreningen medusa - bilag til partnerskabsaftale 2017-2019.pdf.pdf

Bilag

Partnerskabsaftale Medusa 2017-2019.pdf
Kort beskrivelse af Foreningen Medusa - bilag til partnerskabsaftale 2017-2019.pdf


70. Orientering om forslag til en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats

Orientering om forslag til en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringen om indspillet fra Kommunernes Landsforening – ”En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats” tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Kommunernes Landsforening (KL) har udarbejdet et såkaldt indspil til en ny beskæftigelseslov. Baggrunden er et ønske om at beskæftigelseslovgivning og -indsats bliver forenklet og effektiviseret.
 
Den grundlæggende tankegang i K’s indspil er, at hovedparten af reglerne i en ny beskæftigelseslov skal være fælles rammeregler for alle målgrupper.
 
Skitsen bygger herudover på følgende hovedelementer:
undermålgrupper
 
Målet for indspillet er en beskæftigelseslovgivning, som
 
Indspillet er blevet til efter aftale med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og skal ses som KL’s bidrag til en politisk debat om fremtidens beskæftigelsesindsats.


Økonomiske konsekvenser
Kommunernes Landsforening vurderer, at der er et effektiviserings- og besparelsespotentiale i forslaget. Dette vil kunne indgå i aftaler om kommunernes økonomi, hvis forslaget eller dele heraf bliver realiseret.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 31-05-2017
Taget til efterretning.


caseno16-59800_#4194559_v1_kl-indspil om beskæftigelsesindsatsen.pdf

Bilag

KL-indspil om beskæftigelsesindsatsen


71. Orienteringer på møde den 31. maj 2017

Orienteringer på møde den 31. maj 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. orienteringer til mødet den 31. maj 2017 tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
Orienteringer fra Uddannelse til Alle Unge
Lovforslag til udmøntning af regeringsudspillet forventes fremlagt inden sommerferien 2017.
 
 
Orienteringer fra Alle Kan Bidrage
 
 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 31-05-2017
Taget til efterretning.


caseno17-19499_#4192492_v1_den gode ungeindsats - publikation fra star.pdf
caseno16-59800_#4197373_v1_notat - status politiske effektmål til mødet 31-05-2017.pdf

Bilag

Den gode ungeindsats - publikation fra STAR
Notat - Status politiske effektmål til mødet 31-05-2017


72. Valg af formand (nyt punkt indsat efter udvalgets møde)

Valg af formand (nyt punkt indsat efter udvalgets møde)

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med godkendelse af dagsordenen anmodede Christina Krzyrosiak Hansen (A) om, at udvalget vælger formand for perioden fra 1. juni 2017 og frem.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 31-05-2017
Christina Krzyrosiak Hansen (A) valgt som formand med virkning fra den 1. juni 2017.