UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Dagsorden

STED

Forsorgshjemmet Karlsvognen, Jernbanevej 29A, 4300

STARTTIDSPUNKT

26-04-2017 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-04-2017 18:00:00


PUNKTER

44. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 26. april 2017
45. Drøftelse af hjemløseindsatsen
46. Drøftelse - Realisering af arealoptimering
47. Beslutningssag - Budgetrevision 2
48. Drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, april
49. Borgerrådgiverens beretning 2016
50. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2016
51. Beslutning om vedtægter for Produktionsskolen NVPRO/Campus
52. Drøftelse af ny virksomhedsrettet partnerskabsaftale
53. Drøftelse af seminaret 'Alle unge skal med - og flere i erhvervsuddannelse'
54. Orientering om integrationsrådets årsberetning 2016
55. Beslutning om at godkende medlem til integrationsrådet
56. Beslutning om at godkende samarbejde om mentorprojekt for flygtninge
57. Beslutning om at forlænge samarbejde om at nedbringe antallet af sygemeldte ansatte
58. Orientering om flygtningeindsatsen - marts 2017
59. Orientering om status på udgifter til offentlig forsørgelse - april 2017
60. Orienteringer på møde den 26. april 201744. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 26. april 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 26. april 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. dagsorden til møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” d. 26. april 2017 godkendes

Beskrivelse af sagen
Jørgen Hull Fregerslev, leder af forsorgshjemmet Karlsvognen deltager under behandlingen af punktet om hjemløseindsatsen.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-04-2017
Godkendt.
45. Drøftelse af hjemløseindsatsen

Drøftelse af hjemløseindsatsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. indsatsen for hjemløse i Holbæk Kommune drøftes.


Beskrivelse af sagen
En hjemløs borger er en person, der ikke har noget sted at bo, og som samtidig har komplekse problemstillinger af misbrugsmæssig, psykiatrisk og social art.
Ifølge den seneste opgørelse (2015) var der 65 hjemløse i Holbæk Kommune.
 
Efter servicelovens § 110 skal kommunen tilbyde midlertidigt ophold i et døgntilbud, der i Holbæk Kommune udgøres af forsorgshjemmet Karlsvognen. Foruden tag over hovedet er døgntilbuddet også et behandlingstilbud, som blandt andet indebærer udredning af borgeren problemstillinger med sigte på at komme tilbage i egen bolig ved hjælp af en rehabiliterende indsats.
 
Andre tilbud, der understøtter indsatsen for hjemløse omfatter:
 
 
 
 
En anden gruppe end hjemløse, er boligløse, som er borgere uden tag over hovedet, men uden de yderst komplekse problemstillinger, som hjemløse har. For denne gruppe har Holbæk Kommune en partnerskabsaftale med Kirkens Korshær, der stiller 10-12 midlertidige boliger/værelser til rådighed til boligløse med sociale problemer.
 
På mødet drøfter udvalget indsatsen for hjemløse i Holbæk Kommune på baggrund af et oplæg ved Jørgen Hull Fregerslev, leder af forsorgshjemmet Karlsvognen.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-04-2017
Drøftet.


caseno16-59800_#4174531_v1_notat - hjemløseindsatsen i holbæk kommune 6.4.pdf.pdf

Bilag

Notat - Hjemløseindsatsen i Holbæk Kommune


46. Drøftelse - Realisering af arealoptimering

Drøftelse - Realisering af arealoptimering

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab".
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Udvalget drøfter, hvordan potentialet for arealoptimering, på udvalgets område, realiseres.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet, at driften af kommunale ejendomme, ved udgangen af 2018, skulle være reduceret med 20 mio. kr. ved en optimeret anvendelse af kommunens ejendomme.
 
Byrådet vedtog d. 15. januar 2015 følgende principper for arealoptimering:
 
Bygningerne skal anvendes af flere personer og i længere tidsrum.
For at kunne øge kvadratmeterudnyttelsen er det nødvendigt at undersøge om bygningerne udnyttes optimalt i den tid de er i brug. Samtidig skal det undersøges om bygningerne kan anvendes af andre funktioner i de tidsrum hvor bygningerne ikke benyttes til det nuværende formål. For at få plads til flere funktioner i bygningerne kan det være nødvendigt at forskellige personalegrupper deler eks. køkken-, møde- og omklædningsfaciliteter. Det betyder eks. at alle personalegrupper på en skole deler samme personalefaciliteter.
 
Der anlægges en økonomisk helhedsvurdering når funktioner flyttes og samles i færre bygninger.
For at kunne øge kvadratmeterudnyttelsen er det nødvendigt at flytte funktioner sammen. Der anlægges en samlet økonomisk vurdering, hvor både direkte driftsudgifter og afledte udgifter til eks. øget transport mv. medregnes. Der vil ofte kunne realiseres den største besparelse ved at samle funktioner i bygninger med middel eller god bygningsmæssig stand og så frasælge dårligt udnyttede bygninger samt bygninger i dårlig stand. Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at samle funktioner i bygninger i dårlig stand, hvis disse ikke kan sælges og derfor vil påføre kommunen forsatte udgifter.
 
Bygninger kan kun tages i anvendelse efter en samlet vurdering af lokalebehovet på tværs af kommunens fagområder.
For at kunne øge kvadratmeterudnyttelsen er det nødvendigt, at der anlægges et helhedsperspektiv og, at bygningerne anvendes ud fra hvad der er optimalt for hele kommunen og ikke i forhold til, hvad der giver mest mening for et enkelt fagområde. Det betyder også, at bygningerne ikke ”ejes” af eller kan disponeres over, af de funktioner som anvender bygningerne i dag. Hvis der skal ske en ændring af anvendelsen, så skal dette ske, efter der er foretages en samlet central vurdering af lokalebehovet ud fra geografiske og faglige behov.
En afledt positiv effekt af arealoptimering er ligeledes, at der kan skabes grobund for nye samarbejder kerneområder, borgere og foreninger imellem.
 
Nuværende status
Driftsbudgettet til kommunale ejendomme dækker grundlæggende over følgende udgiftsposter:
- Indvendig vedligeholdelse
- Vedligeholdes af udenoms arealer
- El, vand og varme
- Forsikringer
- Rengøring
- Måtter
- Vinduespolering
- Tekniske installationer
- Tyverisikring og vagtordning
 
Ved en optimeret anvendelse af kommunens ejendomme, så er det hensigten at en række af de kommunale ejendomme kan frasælges, og dermed ikke længere belaste det kommunale driftsbudget. Når en bygning sælges, så vil det dermed være den konkrete besparelse på ovenstående udgiftsposter, der bidrager til arealoptimering. I det perspektiv vil en forøgelse af m2 på den enkelte ejendom eller ibrugtagning af en fraflyttet ejendom resultere i en forøgelse af driftsbudgettet. 
 
Baggrunden for målet om en budgetreduktion på 20 mio. kr. var et driftsregnskab på ca. 141 mio. kr. i 2012. I nedenstående tabel er regnskabet for 2012 sammenholdt med budgettet for 2017. Derved kan det udledes, at driftsbudgettet på nuværende tidspunkt er reduceret med 7.21 mio. kr.
 
Politikområde:
Forbrug 2012:
Budget 2017:
Ændring:
1 Politisk org.
kr. 0
kr. 0,00
kr. 0,00
2 Administration
kr. 14.221.512
kr. 23.723.014
-kr. 9.501.502
4 Skoler
kr. 53.481.262
kr. 44.512.500
kr. 8.968.762
5 Almene dagtilbud
kr. 20.141.558
kr. 17.214.500
kr. 2.927.058
6 Børn .. særlige behov
kr. 1.195.986
kr. 3.745.000
-kr. 2.549.014
7 Sundhed
kr. 857.487
kr. 603.000
kr. 254.487
8 Ældreområdet
kr. 27.433.102
kr. 19.560.515
kr. 7.872.587
9 Voksenspecialomr.
kr. 157.024
kr. 5.402.568
-kr. 5.245.544
10 Miljø og planer
kr. 0
kr. 33.000
-kr. 33.000
11 Ejendomme
kr. 12.517.477
kr. 10.536.868
kr. 1.980.609
12 Komm. veje og trafik
kr. 1.522.064
kr. 1.116.000
kr. 406.064
13 Udd. og beskæft.
kr. 378.251
kr. 397.000
-kr. 18.749
14 Erhverv
kr. 64.228
kr. 0
kr. 64.228
15 Kultur og fritid
kr. 8.989.371
kr. 6.905.000
kr. 2.084.371
Total:
kr. 140.959.323
kr. 133.748.965
kr. 7.210.358
 
Fordeling af gevinstmål samt plan for arealoptimering
Vækst & Bæredygtighed har det samlede overblik over indsatser og resultater i forbindelse med arealoptimering. Muligheden for at vi lykkes med arealoptimeringen er afhængig af, at alle interessenter bidrager til at skabe konstruktive løsninger og at der træffes de nødvendige beslutninger.  
 
På baggrund af ovennævnte, så har Vækst & Bæredygtighed i samarbejde med den resterende del af administrationen, arbejdet med at opnå et indgående kendskab til kommunens bygninger og den nuværende udnyttelse. På den baggrund er der udarbejdet en samlet realiseringsplan for arealoptimering, der estimerer et potentiale for reduktion på 14.673.302 kr. i driftsbudgettet via en bedre udnyttelse af de kommunale ejendomme. Dermed vil den samlede reduktion i driftsbudgettet være (7.210.358 + 14.673.302) = 21.883.660 kr.
 
I nedenstående tabel er ovenstående fordelt på politiske udvalg, hvormed det estimerede potentiale er fastlagt for hvert af de respektive udvalg.
 
 
Udvalg:
Estimeret potentiale:
Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg
kr. 3.662.261
Uddannelse og job
kr. 777.962
Kultur, Fritid og Fællesskab
kr. 684.976
Klima og Miljø
kr. 4.366.261
Læring og Trivsel for Børn og Unge
kr. 5.181.842
Total:
kr. 14.673.302
 
På mødet vil Vækst & Bæredygtighed fremlægge baggrunden for det estimerede potentiale samt facilitere drøftelser omkring, hvordan potentialet kan realiseres. 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-04-2017
Drøftet.
47. Beslutningssag - Budgetrevision 2

Beslutningssag - Budgetrevision 2

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer og tillægsbevillinger godkendes
 2. det godkendes, at anlægsprojekter iværksættes og udskydes som anbefalet i bilag 15
 3. uforbrugte midler i puljen til benchmarking – i alt 0,9 mio. kr. - tilføres kassebeholdningen
 4. uforbrugte midler i puljen til differentierede åbningstider i dagtilbud - i alt 1,0 mio. kr.- tilføres kassebeholdningen
 5. uforbrugte midler i Projektudvalget for Væksts puljer – i alt 1,0 mio. kr. – tilføres kassebeholdningen
 

 

Beskrivelse af sagen
Budgetrevision 1
Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet og det specialiserede område.
 
I BR 1-sagen var der derfor indeholdt en handlingsplan, der reducerer budgetterne med i alt 50 mio. kr. Heraf findes 40 mio. kr. ved ansættelse og indkøb med omtanke. De sidste 10 mio. kr. findes ved en halvering af sygedagpengerefusionerne. Tiltagene har betydning for driften af Holbæk Kommune. Ansættelse med omtanke resulterer således i, at der vil være færre hænder til at løse opgaverne.  Indkøb med omtanke betyder, at der vil være varer og tjenesteydelser, som organisationen er vant til at have til rådighed, og som nu må undværes. Samtidig vil der være færre ressourcer til at dække ind for langtidssyge medarbejdere på grund af halveringen af sygedagpenge-refusionerne.
 
De 40 mio. kr. vedrørende ansættelse og indkøb med omtanke er fordelt mellem kerneområderne. De 10 mio. kr. vedrørende sygedagpengerefusioner udmøntes i løbet af året. Fordeling af de 50 mio. kr. mellem kerneområderne er:
 
 
Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
 
På den måde skal merforbruget på 41 mio. kr. modsvares af et mindreforbrug andre steder i organisationen. Med en handleplan svarende til 50 mio. kr. og et forventet merforbrug på 41 mio. kr. ved BR 1, blev der ved budgetrevision 1 teknisk set skabt en buffer på 9 mio. kr.
 
Budgetrevision 2
Siden budgetrevision 1 er merforbruget steget yderligere både på beskæftigelses- og specialområdet og hos Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” - fortrinsvis på skoleområdet jævnfør særskilt notat om Læring og Trivsel. Den tekniske buffer på 9 mio. kr. anvendes til finansiering af dette merforbrug.
 
Herudover indstilles det ved budgetrevision 2, at der lægges i alt 2,9 mio. kr. i kassen, som endnu ikke er brugt af de politisk afsatte puljemidler. Beløbet kommer fra puljen til benchmark (0,9 mio. kr.), Projektudvalget for Væksts puljer (1,0 mio. kr.) samt puljen til differentierede åbningstider i dagtilbud (1,0 mio. kr.).
 
Endelig indstilles det, at der gives omplaceringer og tillægsbevillinger, som beskrevet i bilag 1.
 
På den baggrund forventes driftsbudget og driftsudgifter at balancere ved budgetrevision 2.
 
En udfordring på dagtilbudsområdet, som skyldes ca. 100 børn mere end budgetteret, løses på tværs af politikområderne indenfor Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”. Udfordringen løses ved reduktioner på dagtilbudsområdet samt på specialundervisning og det specialiserede børneområde.
 
Ved budgetrevision 2 er overførslerne på 27,7 mio. kr. fra 2016 til 2017 indarbejdet. Af hensyn til likviditeten skal der overføres samme beløb fra 2017 til 2018, som der er overført fra 2016 til 2017. På nuværende tidspunkt er der lokaliseret overførsler på 10 mio. kr., som primært vedrører eksternt finansierede projekter. De resterende 17,7 mio. kr. skal også overføres til 2018, og administrationen laver den konkrete udmøntning i løbet af året.
 
Budgettet for indtægter er ved budgetrevision 2 blevet tilpasset. Det drejer sig om en reduktion på ca. 9 mio. kr. Ændringen skyldes dels en forventning om, at midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet vil resultere i en tilbagebetaling på ca. 10 mio. kr. til staten, og dels at kommunerne i 2017 kompenseres for forhøjelsen af vederlaget til borgmesteren og udvalgsvederlagene. For Holbæk Kommunes vedkommende betyder det en indtægt på ca. 1 mio. kr.
 
Holbæk Kommunes likviditet er fortsat presset, og derfor er det vigtigt at holde fast i de 12 styringsprincipper – herunder, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger.
 
Budgetrevision 2 er baseret på den oversigt over anlægsprojekter, der gennemføres eller udskydes i 2017, som fremgik af nyt bilag 10 ved budgetrevision 1. Holbæk Kommunes likviditet er ikke forbedret siden budgetrevision 1, og derfor kan der ikke iværksættes yderligere anlægsprojekter. For at finansiere de planlagte anlægsprojekter, skal der sælges grunde og ejendomme for 48 mio. kr., hvilket er samme niveau som ved budgetrevision 1. Hvis der opstår yderligere finansieringsmuligheder for anlægsprojekter end antaget hidtil, fremlægges de udskudte anlægsprojekter for byrådet til prioritering.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-04-2017
For så vidt angår udvalgets områder indstilles budgetrevision 2 godkendt.


caseno17-1642_#4183550_v1_br2 - bilag 1 - omplaceringer og tillægsbevillinger - br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183551_v1_br2 - bilag 2 - samlet oversigt - br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183553_v1_br2 - bilag 3 - læring & trivsel - notat br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183554_v1_br2 - bilag 4 - læring & trivsel - pris x mængde br 2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183555_v1_br2 - bilag 5 - udannelse og job - notat br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183556_v1_br2 - bilag 6 - uddannelse til alle unge - notat br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183557_v1_br2 - bilag 7 - uddannelse til alle unge - pris x mængde br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183558_v1_br2 - bilag 8 - alle kan bidrage - notat br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183559_v1_br2 - bilag 9 - alle kan bidrage - pris x mængde br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183560_v1_br2 - bilag 10 - aktiv hele livet - notat br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183561_v1_br2 - bilag 11 - aktiv hele livet - pris x mængde br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183563_v1_br2 - bilag 12 - klima og miljø - notat br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183565_v1_br2 - bilag 13 - kultur og fritid - notat br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183546_v1_br2 - bilag 14 - økonomiudvalget - notat br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183548_v1_br2 - bilag 15 - oversigt over status på anlæg 2017 - br2 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4183549_v1_br2 - bilag 16 - oversigt over grunde og ejendomme solgt eller til salg - br2 2017.pdf.pdf

Bilag

BR2 - Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger - BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 2 - Samlet oversigt - BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 3 - Læring & Trivsel - Notat BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 4 - Læring & Trivsel - Pris x mængde BR 2 2017.pdf
BR2 - Bilag 5 - Udannelse og Job - Notat BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 6 - Uddannelse til alle unge - Notat BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 7 - Uddannelse til alle unge - Pris x mængde BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 8 - Alle kan bidrage - Notat BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 9 - Alle kan bidrage - Pris x mængde BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 10 - Aktiv hele livet - Notat BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 11 - Aktiv hele livet - Pris x mængde BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 12 - Klima og Miljø - Notat BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 13 - Kultur og Fritid - Notat BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 14 - Økonomiudvalget - Notat BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 15 - Oversigt over status på anlæg 2017 - BR2 2017.pdf
BR2 - Bilag 16 - Oversigt over grunde og ejendomme solgt eller til salg - BR2 2017.pdf


48. Drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, april

Drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, april

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget.
 
Drøftelsessag.

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. udvalget fortsætter drøftelser, og anviser løsninger på budgetudfordringen på udvalgets ressortområde i budget 2018-2021.

 

Beskrivelse af sagen
Udvalgenes opgave i forbindelse med budgetlægningen
Det fremgår af den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde deres andel af budgetforslag 2018-2021.
 
Udvalget skal indenfor den økonomiske ramme lave et forslag til budget 2018 for de politikområder, som udvalget har ansvaret for. Rammen må ifølge de 12 styringsprincipper for økonomistyring ikke overskrides. Hvis udvalget har merudgiftsdrivende ønsker på et område, skal udvalget selv anvise finansiering. Udvalget skal også anvise finansiering til eventuelle merudgifter grundet den demografiske udvikling, lovændringer eller andre årsager.
 
Udvalgene skal arbejde med politiske prioriteringer - effektiviseringer, arealoptimering, og servicejusteringer - alt sammen indenfor de økonomiske rammer, som byrådet har besluttet.
 
Det forslag hvert udvalg laver for budget 2018 inden sommerferien, bliver baggrunden for byrådets efterfølgende forhandlinger om budget 2018 efter sommerferien.
 
Ovennævnte retningslinjer gælder alle de stående udvalg. Udvalget ”Uddannelse og Job” er med sin konjunkturfølsomhed undtaget fra den helt stramme styring. Her skal der arbejdes med ambitiøs og realistisk budgetlægning, hvilket kan resultere i at rammen bliver overskredet. Efter sommerferien, senest ved 2. behandlingen af budgettet skal den eventuelle opdrift finansieres.
 
Udvalgets møde i april
På mødet i april drøftes de væsentligste forudsætninger for budget 2018 på udvalgets ressortområde.
 
Forudsætningerne - priser og mængder, lovændringer, udvikling i befolkningssammensætning, forventninger til konjunkturudvikling mv. - der ligger til grund for udvalgets budget 2018, præsenteres. Herunder drøftes hvordan de udvikler sig i forhold til budget 2017.
 
I det omfang beregningerne viser tendens til at udvalgets budgetramme overskrides, skal der findes reduktioner, der modsvarer overskridelsen.
 
Dette arbejde vil foregå henover møderne i april og maj.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-04-2017
Drøftet.
49. Borgerrådgiverens beretning 2016

Borgerrådgiverens beretning 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag


Indstilling
Det indstilles, at byrådet:
 1. tager Borgerrådgiverens beretning til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har i 2017 10 års jubilæum, idet funktionen har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.
Der udarbejdes en gang årligt beretning til byrådet, som forelægges til politisk drøftelse.
Samtidig med forelæggelse af årsredegørelsen er der vedlagt brugerundersøgelse af Borgerrådgivningen gennemført i 2016.
 
Borger/Borgerrådgivning
Borgerrådgivningen tilstræber at modtage den enkelte borger med respekt, anerkendelse og forståelse. Udgangspunktet er, at borgeren henvender sig fordi borgeren har et problem og ikke for at forstyrre. Borgeren skal føle, at blive modtaget, som en unik borger.
Det peger de tilbagemeldinger vi får fra borgerne også på, men vi har opmærksomhed på, at man som ansat i en offentlig organisation altid kan gøre tingene på en anderledes, mere hensigtsmæssig og bedre måde. Vi er her for borgeren!
 
Borgerrådgivning/Administration
Borgerrådgivningen oplever en god og venlig modtagelse i stort set hele organisationen og der opleves en generel forståelse for eksistensen og opgaveløsningen.
 
Samarbejdet / kontakten og dialogen til organisationen opleves fra Borgerrådgivningens side, som stort set uproblematisk. Mange henvendelser har ført til hurtige og smidige afklaringer/løsninger og/eller forståelse til gavn for både borger og administration.

Der var i 2016 aftalt og gennemført faste møder med Kerneopgaveområderne: Alle Kan Bidrage, Læring og Trivsel, Uddannelse Til Alle Unge og Aktiv Hele Livet og som det fremgår er antallet af møder mellem Borgerrådgivningen og administrationen næsten fordoblet i 2016 (fra 18 til 35).
Møderne er faste møder med chefgruppen, 3-parts møder og rigtig mange møder med afdelingerne, som har ønsket nærmere orientering/uddybning af årsredegørelsen for 2015.
 
Borgerrådgiveren som bisidder opleves som værende et aktiv for både den enkelte borger, men også for medarbejderen/afdelingen.
 
Anbefalinger
Kommunikation mellem borger og Holbæk Kommune er stadig et område, der giver udfordringer og som der i henhold til En Stærk Medspiller, skal arbejdes videre med.
Medarbejdere skal ved møder sikre, at borgeren er orienteret om dagsordenen og forstår den efterfølgende dialog.
Fortsat fokus på, at breve bør gøres så læsbare og forståelige som muligt i forhold til modtager. De nuværende skabeloner bør analyseres med henblik på
Der bør gives svar/kvittering på alle henvendelser (mails og breve) og ringes tilbage til borger, hvis besked er lagt på svarer eller mail fra Omstillingen. Kommunikationsformen mellem borger og Familiecenter i komplekse sager bør overvejes. Borger skal ikke umyndiggøres.
Anmodning om og tidsfrist for aktindsigt bør overholdes.
Oplevelsen for borger af adskilt budget Skoler og Familiecenter imellem bør ikke forekomme. Der anbefales helhedsorienteret sagsbehandling uden økonomiske diskussioner og absolut ikke i borgerens overværelse (Kerneopgaveområdet Læring og Trivsel bør fremtræde som ét samlet center).
Tidsfrister for svar fra borger på fremsendelse af post via Post Danmark bør forlænges.
Tættere samarbejde Jobcenter og Ydelsescenter bør ske.
Går en ung borger fra forsørgelse til uddannelse og SU bør den unge rådgives i kravet om opsparing til karantæne efter endt uddannelse. Emnet bør udvides til også at omfatte uddannelsesinstitutionernes studievejledere.
 
Bilag til årsberetningen:
 
1. Datamateriale
2. Brugerundersøgelse 2016


Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse §65E. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=170459


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-04-2017
Taget til efterretning.


caseno17-11358_#4154778_v1_borgerrådgivningen-brugerundersøgelse.pdf.pdf
caseno17-11358_#4154777_v1_datamateriale 2016.pdf.pdf
caseno17-11358_#4154769_v1_borgerrådgiverens beretning 2016.pdf.pdf

Bilag

Borgerrådgivningen-brugerundersøgelse.pdf
Datamateriale 2016.pdf
Borgerrådgiverens beretning 2016.pdf


50. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2016

Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab", Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. administrationens plan for opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
I borgerrådgiverens årsrapport for 2016 er der beskrevet en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger til, hvordan de enkelte kerneområder og hele organisationen kan forbedre samspillet mellem borgere og kommune.
 
Ved byrådets behandling af borgerrådgiverens årsrapport for 2015 blev der efterspurgt en plan for kerneområdernes opfølgning op på anbefalingerne. Denne plan blev fremlagt for byrådet i efteråret 2016. I forbindelse med behandling af borgerrådgiverens årsrapport for 2016, har administrationen udarbejdet en tilsvarende handlingsplan, som fremlægges samtidig med årsrapporten.
 
I bilaget til dagsordenspunktet fremgår det, hvordan de enkelte kerneområder følger op på borgerrådgiverens opmærksomhedspunkter og anbefalinger med korte beskrivelser af de handlinger, der er sat i gang eller vil blive sat i gang. Det handler om følgende temaer, som også fremgår af bilaget:
 
Vigtigheden af at møde alle borgere venligt og professionelt, kommunikeres til og indskærpes overfor alle medarbejdere.
Særlig opmærksomhed på at alle, også nye medarbejdere, lærer telefonpolitikken at kende.
 
 Løbende arbejde med at forbedre vores skriftlige kommunikation til borgerne.
Gennemgang af brevskabeloner.
 
Information til og indskærpelser overfor alle medarbejdere om vigtigheden af at møde alle borgere venligt og professionelt.
 
Øget opmærksomhed på tidsfrister ved almindelig post.
Anvendelse af Ankestyrelsens praksis for estimering af hvor hurtigt en borger modtager fysisk post.
 
Det indskærpes over for medarbejdere, at der skal kvitteres for henvendelser inden for 48 timer, og at det skal fremgå, hvornår borgeren kan forvente svar på sin henvendelse.
Børneindsatsen har organiseret sig i teams med koordinatorer tæt på, for at sikre bedre overblik og tættere opfølgning.
 
AKBI evaluerer rehabiliteringsteamets arbejdsprocesser med henblik på en mere smidig model. Fremlægges inden sommer 2017, og skal sikre bedre faglighed, fleksibilitet og driftssikkerhed i teamets arbejde.
 
Der er udarbejdet og implementeret en klar arbejdsgang for snitfladen mellem jobcenter og ydelsescenter, når jobkonsulent fritager en borger for 225-timers arbejdskrav.
Overholdelse af denne arbejdsgang indgår i regelmæssigt ledelseseftersyn.
 
Der arbejdes løbende på at hjælpe antallet af langvarige modtagere at kontanthjælp i ordinær beskæftigelse efter tilgangen "en tidlig, vedvarende og tværfaglig indsats".
 
Det er aftalt med ungdomsuddannelserne, at Ungeindsatsen udarbejder en kort beskrivelse som orienterer om reglerne for økonomisk hjælp fra kommunen i perioden mellem uddannelse samt efter endt uddannelse.
 
Nyt og tættere samarbejde mellem almenområdet og Børneindsatsen forventes at forbedre tilbagemeldinger fra sagsbehandlere på henvendelser.
I Børneindsatsen er der etableret en fælles indgang hvor skoler og dagtilbud kan hente råd og vejledning.
 
Der arbejdes tættere sammen med skolerne og dagbehandlingstilbud.
 
Der er lavet en omstrukturering så den enkelte rådgiver har hele sagsforløbet. Det betyder bedre overblik, også over tidsfrister, deadlines og tilbagemeldinger.
Der tilstræbes bedre dialog med borgeren om ønske om sagsbehandlerskrift.
 
Åbne sager screenes løbende med henblik på om de kan/bør afsluttes.
Det indskærpes over for medarbejdere, at der skal gives besked til sagsparter ved afslutning af sager.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-04-2017
Taget til efterretning.


caseno17-11358_#4173062_v1_kerneområdernes opfølgning på borgerrådgiverens 2016-anbefalinger.pdf.pdf

Bilag

Kerneområdernes opfølgning på borgerrådgiverens 2016-anbefalinger.pdf


51. Beslutning om vedtægter for Produktionsskolen NVPRO/Campus

Beslutning om vedtægter for Produktionsskolen NVPRO/Campus

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, Byrådet

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. vedtægterne for den selvejende institution Produktionsskolen NVPRO/Campus godkendes
 2. den nuværende bestyrelse som overgangsordning sidder frem til 30. april 2018, og at en ny bestyrelse udpeges pr. 1. maj 2018
 3. det dobbelte grundtilskud, som i 2017 er udbetalt til de to tidligere produktionsskoler, kan beholdes af den nye sammenlagte produktionsskole
 4. der i 2018 bevilges et ekstra tilskud fra Holbæk Kommune på 478.127 kr. således at produktionsskolens budget fastholdes på 2017-niveau
 5. at byrådet i forbindelse med udarbejdelsen af Budget 2019 tager stilling til om produktionsskolen fremover skal modtage ekstratilskud ud over grundtilskuddet
 6. at byrådet i 2018 får forelagt nye vedtægter til godkendelse


Beskrivelse af sagen
De to eksisterende produktionsskoler ’Produktionsskolen PH, Holbæk’ og ’NVPRO/Campus, Nordvestsjællands Produktionsskole’ har indgået aftale om fusion pr. 1. januar 2017. Aftalen om fusion er godkendt af Undervisningsministeriet.

De fremsendte vedtægter overholder de af ministeriet fremsendte retningslinjer og er forhåndsgodkendt af Undervisningsministeriet. Vedtægterne skal godkendes af både Holbæk og Odsherred kommuner før de træder i kraft.

Egnede lokaler
Kommunalbestyrelsen skal ved godkendelse af vedtægterne påse, at skolen råder over egnede lokaler. Dette er mest relevant ved etablering af en ny skole. Her er der tale om en fusion mellem to eksisterende skoler, der begge råder over egnede lokaler. Dermed er kriteriet opfyldt.

Overgangsbestyrelse
Der er i vedtægterne lavet en overgangsbestyrelse, der består af de nuværende to skolers bestyrelser. Denne overgangsbestyrelse fortsætter frem til 30. april 2018. Dermed kan overgangsbestyrelsen, som har været med gennem hele fusionen, nå at godkende regnskabet for 2017. Begrundelsen er, at det vurderes som uhensigtsmæssigt, at en ny bestyrelse udpeget i starten af 2018 skal starte med at godkende regnskabet for fusionsperioden.

Grundtilskud fra kommunerne
En produktionsskole modtager et årligt grundtilskud (fastsat i Lov om Produktionsskoler) fra kommunerne på 478.127 kr. i 2017. Af vedtægterne fremgår det, at Odsherred og Holbæk kommuner deler grundtilskuddet med 50 % til hver kommune.

Grundtilskud udbetales i januar måned for hele året. Holbæk Kommune har således allerede betalt grundtilskud til Produktionsskolen PH – Holbæk for 2017. Grundtilskuddet for Produktionsskolen NVPRO/Campus har været delt med Odsherred Kommune med 50 % til hver kommune. Der er således samlet set udbetalt dobbelt grundtilskud i 2017 selvom fusionen af de to produktionsskoler i princippet er trådt i kraft pr. 1. januar.

Den nye fusionerede produktionsskole har forespurgt om muligheden for ikke at tilbagebetale det allerede modtagne grundtilskud. Da fusionen er med tilbagevirkende kraft, og det derfor ikke er muligt at realisere et rationale umiddelbart, anses det som hensigtsmæssigt at produktionsskolen beholder tilskuddet i 2017.
 
Ekstra tilskud fra kommunerne
Fusionen af de to produktionsskoler vil kræve en særlig indsats i de kommende år, og det er derfor et stærkt ønske fra produktionsskolen, at budgettet fra 2017 videreføres i 2018. Da der nu kun er én produktionsskole, udbetales kun ét grundtilskud, men kommunen har mulighed for at tildele produktionsskolen ekstra tilskud.

Det anbefales på den baggrund, at Holbæk Kommune i 2018 udbetaler et ekstra tilskud til produktionsskolen svarende til 478.127 kr.

Det anbefales samtidigt, at byrådet i forbindelse med udarbejdelse af Budget 2019 beslutter, om ekstratilskuddet fra 2019 og fremefter skal fastholdes, ophøre eller udfases.

I forbindelse med den politiske behandling af et eventuelt fremtidigt ekstratilskud, bør der også tages stilling til om fordelingen af betalingen med Odsherred Kommune bør ændres, så betalingen f.eks. afspejler antallet af elever fra de to kommuner. I den sammenhæng bør det også vurderes, om det medfører ændringer i antallet af kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer. Dette vil kræve vedtægtsændringer, som skal behandles i produktionsskolens bestyrelse og efterfølgende godkendes af de to kommunalbestyrelser. Denne proces skal igangsættes og gennemføres så de nye vedtægter i givet fald kan træde i kraft fra 1. januar 2019.


Økonomiske konsekvenser
En produktionsskole modtager et årligt grundtilskud (fastsat i Lov om Produktionsskoler) fra kommunen på 478.127 kr. (i 2017 kroner).
 
Kommunerne har i 2017 betalt to grundtilskud, idet de to tidligere produktionsskoler endnu ikke er reelt fusioneret. Det samlede tilskud er på 956.254 kr. Holbæk Kommune har betalt ¾ dele af de to grundtilskud, mens Odsherred Kommune har betalt ¼.

Hvis indstillingen følges, har det ingen ændrede økonomiske konsekvenser i 2017 eller 2018, hverken for de to kommuner eller for den nye produktionsskole.

I 2019 vil produktionsskolen modtage ét grundtilskud. Byrådet i Holbæk Kommune afgør i efteråret 2018 i forbindelse med budgetforhandlingerne, om det skal ydes ekstratilskud til produktionsskolen i 2019.

År
Grundtilskud fra Holbæk Kommune
Grundtilskud fra Odsherred Kommune
Ekstra tilskud fra Holbæk Kommune
Samlet tilskud til Produktionsskolen NVPRO/Campus
2017
717.190 kr.
239.064 kr.
-
956.254 kr.
2018
239.064 kr.
239.064 kr.
478.126 kr.
956.254 kr.
2019
Fordeling af betaling af grundtilskud mellem de to kommuner besluttes i forbindelse med beslutning om Budget 2019
Fordeling af betaling af grundtilskud mellem de to kommuner besluttes i forbindelse med beslutning om Budget 2019
Besluttes i forbindelse med beslutning om Budget 2019
478.127 kr. + evt. ekstra tilskud
Beløbet er i 2017-kroner.


Øvrige konsekvenser
For at lykkes med de ambitiøse målsætninger på uddannelsesområdet har kommunen behov for et godt og tæt samarbejde med en velfungerende og omstillingsparat produktionsskole. En skole med gode tilbud vil kunne løfte en større uddannelsesopgave for de udsatte gruppe af ledige, og dermed bidrage til også at understøtte kommunen økonomiske målsætninger.


Lovgrundlag – link
Produktionsskolerne reguleres af Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler (LBK nr 97 af 26/01/2017). Uddrag fra bekendtgørelsen, som er relevante i forhold til dagsordenspunktet, er gengivet herunder:
 
Godkendelse af vedtægter
Kommunalbestyrelsen i produktionsskolens bopælskommune skal godkende vedtægterne jf. produktionsskolelovens § 4:
§ 4. Produktionsskoler etableres som selvejende institutioner med vedtægter, der godkendes af den kommunalbestyrelse, der helt eller delvis yder grundtilskud til skolen, jf. § 9, stk. 1.
Stk. 2. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om, hvad der skal foretages ved skolens ophør, herunder at eventuelle overskydende midler skal anvendes til beslægtede formål efter kommunalbestyrelsens godkendelse.
Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om vedtægternes indhold.
Stk. 4. Ved godkendelse af vedtægterne skal kommunalbestyrelsen påse, at skolen råder over egnede lokaler, jf. § 2, stk. 9, og kan påbegynde sin virksomhed på et realistisk økonomisk grundlag.

Fordeling af grundtilskud mellem flere kommuner
Regler om fordeling af tilskud mellem to kommuner fremgår af produktionsskolelovens § 9, stk. 2:
§ 9 Stk. 2. Hvis grundtilskud ydes af to eller flere kommunalbestyrelser i fællesskab, kan den enkelte andel af grundtilskuddet ikke udgøre mindre end 1/3 af det fulde grundtilskud.

Tilskud ud over grundtilskuddet
Der er hjemmel i produktionsskolelovens § 9 Stk. 6 til at yde tilskud udover grundtilskuddet:
§ 9 Stk. 6. Kommunalbestyrelser kan yde tilskud til produktionsskoler ud over grundtilskud i henhold til stk. 1.Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-04-2017
Udvalget indstiller, at:
 
 1. vedtægterne for den selvejende institution Produktionsskolen NVPRO/Campus godkendes
 2. den nuværende bestyrelse som overgangsordning sidder frem til 30. april 2018, og at en ny bestyrelse udpeges pr. 1. maj 2018
 3. det dobbelte grundtilskud, som i 2017 er udbetalt til de to tidligere produktionsskoler, kan beholdes af den nye sammenlagte produktionsskole
 4. der i 2018 bevilges et ekstra tilskud fra Holbæk Kommune på 478.127 kr. således at produktionsskolens budget fastholdes på 2017-niveau
 5. at byrådet i forbindelse med udarbejdelsen af Budget 2019 tager stilling til om produktionsskolen fremover skal modtage ekstratilskud ud over grundtilskuddet
 6. at byrådet i 2018 får forelagt nye vedtægter til godkendelse


caseno17-16506_#4174420_v1_vedtægter - ny produktionsskole.pdf

Bilag

Vedtægter - ny produktionsskole


52. Drøftelse af ny virksomhedsrettet partnerskabsaftale

Drøftelse af ny virksomhedsrettet partnerskabsaftale

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. det besluttes, at administrationen arbejder videre med at beskrive en ny partnerskabsaftale mellem Holbæk Kommune, EUC Nordvestsjælland, Holbæk Erhvervsforum og relevante brancheorganisationer


Beskrivelse af sagen
Siden januar 2015 har der været en partnerskabsaftale mellem Holbæk Kommune, Dansk Byggeri, EUC Nordvestsjælland og UU Nordvestsjælland.
Partnerskabsaftalens primære formål har været, at flere unge påbegynder en erhvervsuddannelse inden for byggefagene på EUC Nordvestsjælland, og at de unge får en praktikplads. Partnerskabsaftalen ophører den 30. juni 2017.
 
Der er fra styregruppen i det eksisterende partnerskab udtrykt ønske om at fortsætte samarbejdet i et nyt og bredere partnerskab. Udvalget ”Uddannelse og Job” skal tage stilling til, om administrationen skal gå videre med forberedelsesarbejdet til en mulig ny partnerskabsaftale.
 
Status på den eksisterende partnerskabsaftale
Efter en langsom start er det nu tydeligt, at partnerskabet rykker. De mange initiativer i forhold til motivation og vejledning i udskolingen har taget konkret form i ’Handleplan for udskolingen’ (vedlagt i bilag). Endvidere er der etableret et tæt samarbejde mellem EUC, virksomhedskonsulenterne i Uddannelse til Alle Unge og virksomhederne – bl.a. gennem Holbæk Erhvervsforum. Dermed er vejen til uddannelse for den unge gjort kort og nem.
 
Muligt indhold i en ny og bredere partnerskabsaftale
På baggrund af de opnåede erfaringer har den administrative styregruppe for partnerskabet drøftet, hvordan man kan holde fast i og udvide det nuværende partnerskabs initiativer. Styregruppen anbefaler ikke, at der igangsættes helt nye initiativer. Anbefalingen fra styregruppen er, at fokus skal være på at fortsætte de igangsatte initiativer i et udvidet partnerskab, da andre brancheorganisationer end Dansk Byggeri med fordel kan inddrages i arbejdet.
Styregruppen peger på udvidelse med brancheorganisationerne Dansk Erhverv, HORESTA og TEKNIQ, men også andre organisationer kan være relevante.
 
Udover en udvidelse skal et evt. fremtidigt partnerskab:
 
Kobling til andre initiativer
Et fremtidigt partnerskab skal være tæt koblet til:

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-04-2017
Drøftet med den bemærkning, at udvalget inviterer samarbejdspartnerne til en drøftelse om forventningerne til en evt. fremtidig partnerskabsaftale forud for beslutningen om en evt. forlængelse.


caseno17-16031_#4172072_v1_441-handleplan-for-bedre-udskolingerpdf.pdf.pdf

Bilag

441-handleplan-for-bedre-udskolingerpdf.pdf


53. Drøftelse af seminaret 'Alle unge skal med - og flere i erhvervsuddannelse'

Drøftelse af seminaret 'Alle unge skal med - og flere i erhvervsuddannelse'

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. opfølgning på seminaret i ’Alle unge skal med – og flere i erhvervsuddannelse’ den 23. marts 2017 drøftes

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Uddannelse og Job” havde den 23. marts 2017 inviteret til seminar med overskriften ”Alle unge med – og flere unge i erhvervsuddannelse”.
 
Deltagerkredsen var:
 
På baggrund af oplæg og drøftelser skal udvalget samle op på seminarets input og drøfte, hvad der skal arbejdes videre med.
 
Oplæg v. Stefan Hermann, formand for ekspertgruppen ”Bedre veje til ungdomsuddannelse”
Stefan Hermann deltog i seminaret med et oplæg om ekspertgruppens anbefalinger (bilag 1). Endvidere bidrog han med sine bud på implementeringen i Holbæk Kommune.
 
Hovedpointer i Stefan Hermanns oplæg (bilag 3 og 6)
Indledningsvis pointerede Stefan Hermann, at der er brug for en selvstændig og sammenhængende indsats for de udfordrede unge. Her foreslår ekspertgruppen følgende elementer:
 • En ny Forberedende Uddannelse
 • En ny 100 % målsætning
 • Indsats i udskolingen
 • En sammenhængende ungeindsats
 • Kapacitetsopbygning, opfølgning og implementering
 
Stefan Hermanns bud på den efterfølgende politiske proces er, at der formentlig bliver tale om et bredt forlig om ekspertgruppens anbefalinger, og at forhandlingsprocessen antageligt vil være færdig medio juni.
 
Stefan Hermanns anbefalinger til Holbæk Kommune
Stefan Hermann understregede i sit oplæg, at Holbæk Kommune med sin organisering efter kerneopgaven allerede gør meget af det, som ekspertgruppen anbefaler, men at to år ikke er lang tid at måle effekten ud fra. Stefan Hermann havde følgende anbefalinger til det fortsatte arbejde:
 • Lav et kritisk review af kvaliteten af det, der foregår i arbejdet med den unge. Bl.a. er det vigtigt at se på kvaliteten af det tværfaglige samarbejde
 • Husk at ungeindsatsen skal være et fagprofessionelt projekt og ikke alene et politisk og administrativt projekt. Der er brug for en stærk faglig mission, hvor de unge betyder noget for os ikke bare økonomisk -  men også moralsk
 • Sats meget stærkt på udskolingen. Sæt fokus på de praktiske fag i udskolingen. Tag Danmarks Lærerforening med i drøftelserne 
 
Oplæg VUC, Stenhus og EUC-Nordvestsjælland v. Steffen Lund
Steffen Lund holdt et kort oplæg på vegne af de tre store ungdomsuddannelser i Holbæk: VUC, Stenhus Gymnasium og HF og EUC-Nordvestsjælland
 
Hovedpointer i Steffen Lunds oplæg (bilag 4 og 6)
Vi skal lokalt løse udfordringen med søgningen mod erhvervsuddannelserne. En måde at fremme søgningen på kan være at lægge 10. klasse tæt på EUC. Det vil dog ofte være på bekostning af søgningen mod gymnasiet.
Når de unge er startet på en uddannelse, skal fokus være på fastholdelsen. Ca. 70 % af de unge kommer godt igennem deres ungdomsuddannelse, men de sidste 30 % skal vi have et særligt skærpet fokus på. De unge har en drøm om noget, og hvert frafald er et nederlag. Vi skal oparbejde et forpligtende samarbejde og et kædeansvar, hvor vi bruger hinandens ressourcer og rykker eleverne derhen, hvor der er en chance for succes.
 
Drøftelser ved bordene (bilag 7):
På baggrund af oplæggene var der drøftelser i bordgrupperne. Her skulle grupperne drøfte, hvilke refleksioner ekspertudvalgets anbefalinger gav anledning til. Endvidere ønskede udvalget en pejling på, hvilke spor udvalget/byrådet kan anbefales at lægge inden et nyt byråd overtager stafetten i januar 2018
Pointer fra drøftelsen ved bordene:
 
 
Opfølgning på seminaret
På mødet vil udvalget drøfte, hvordan udvalget ønsker at arbejde videre med opfølgning på seminaret, herunder om der skal udvikles en samlet strategi for de unges uddannelse omfattende udskolingen, indgangen til og fastholdelsen i ungdomsuddannelserne.
 
På mødet vil udvalget også drøfte, hvordan en sådan proces i givet fald kan tilrettelægges i samarbejde med Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, resten af byrådet og med inddragelse af relevante parter.
 
Endeligt vil udvalget drøfte, hvordan det politiske ejerskab til en eventuel strategi bedst kan sikres.
 
Administrationen udarbejder et forslag til proces, som fremlægges på mødet. Processen skal lede frem til, at vi fra uddannelsesåret 2018/2019 kan igangsætte bedre og mere sammenhængende tiltag for de unge.
Processen vil tage højde dels for en evt. folketingsbeslutning vedr. ekspertgruppens anbefalinger samt for ny byrådsperiode fra januar 2018 Den endelige procesplan fremlægges som beslutningssag i maj.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-04-2017
Drøftet.


caseno17-16040_#4172177_v1_bilag 1, bedre veje til ungdomsuddannelse, pixi-udgave.pdf.pdf
caseno17-16040_#4172178_v1_bilag 2, oplæg fra sine agerholm - seminar 23 marts 2017.pdf.pdf
caseno17-16040_#4172179_v1_bilag 3, oplæg fra stefan hermann - seminar 23. marts 2017.pdf.pdf
caseno17-16040_#4172170_v1_bilag 4, oplæg fra steffen lund - seminar 23. marts 2017.pdf.pdf
caseno17-16040_#4172172_v1_bilag 5, oplæg fra julie becher - seminar 23 marts 2017.pdf.pdf
caseno17-16040_#4172174_v1_bilag 6, opsamling på oplæg s.herman og s.lund.pdf.pdf
caseno17-16040_#4172175_v1_bilag 7, opsamling på gruppedrøftelser.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1, Bedre veje til ungdomsuddannelse, pixi-udgave.pdf
Bilag 2, Oplæg fra Sine Agerholm - seminar 23 marts 2017.pdf
Bilag 3, Oplæg fra Stefan Hermann - seminar 23. marts 2017.pdf
Bilag 4, Oplæg fra Steffen Lund - seminar 23. marts 2017.pdf
Bilag 5, Oplæg fra Julie Becher - seminar 23 marts 2017.pdf
Bilag 6, opsamling på oplæg S.Herman og S.Lund.pdf
Bilag 7, opsamling på gruppedrøftelser.pdf


54. Orientering om integrationsrådets årsberetning 2016

Orientering om integrationsrådets årsberetning 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. orienteringen om integrationsrådets årsberetning for 2016 tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommunes Integrationsråd udarbejder hvert år en beretning for det foregående år med det formål at redegøre for samt synliggøre rådets aktiviteter. Integrationsrådets beretning for 2016 blev godkendt af rådet i marts 2017.
 
I beretningen redegør integrationsrådet for rådets sammensætning, dets opgaver, samt hvordan rådet har løst opgaver og gennemført aktiviteter i det forgangne år. Beretningen er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.
 
 
Udvalgte aktiviteter i 2016
 
Bidrag til status på de to integrationsstrategier
Holbæk Kommune udarbejdede i 2015 to strategier inden for området integration.
Der er i 2016 udarbejdet status på de to integrationsstrategier på baggrund af bidrag fra kerneområderne og fra integrationsrådet. Integrationsrådet har bidraget med viden, erfaringer og holdninger til, hvad de vigtigste udfordringer er, og hvordan indsatserne kan løftes.
Rådet har drøftet status på integrationsstrategierne på ordinære møder, samt på et dialogmøde med Udvalget ”Uddannelse og Job”.
 
Fakta og Følelser, Integrationsrådsarrangement
I integrationsrådets forretningsorden er ét af fire hovedtemaer for rådets virke at ”Sikre og styrke integrationsindsatsen via dialog og brobygning”.
Som et led i den indsats stod Integrationsrådet for et vellykket arrangement den 20. september i Elværket, hvor hen mod 200 deltagere blev præsenteret for ”Fakta og Følelser” i form af et oplæg fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration med fakta om integration især i forhold til arbejdsmarkedet; samt med fortællinger af unge flygtninge fra teatergruppen Contact, om deres baggrund, flugt og fremtidsdrømme. Herefter var der debat mellem gæster og panel.
 
Udtalelser
Integrationsrådet har den 7. november 2016 indgivet en udtalelse vedrørende serviceniveau for modersmålsundervisningen, efter anmodning fra ”Udvalget læring og trivsel for børn og unge”.
 
Dialogmøder
Integrationsrådet har i 2016 ønsket at komme i øget dialog med lokale foreninger og aktører. Rådet har derfor besøgt:
 
 
Ordinære møder
Integrationsrådet har i 2016 holdt 8 ordinære møder.
 
På møderne har rådet blandt andet haft følgende temadrøftelser:

Sagshistorik, henvisninger
Referater fra integrationsrådets møder kan ses på rådets side på holbaek.dk.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-04-2017
Taget til efterretning.


caseno16-59800_#4188543_v1_integrationsrådets årsberetning 2016.pdf.pdf

Bilag

Integrationsrådets årsberetning 2016.pdf


55. Beslutning om at godkende medlem til integrationsrådet

Beslutning om at godkende medlem til integrationsrådet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:
 
1.  Tamilsk Samordningsudvalgs indstilling af Jeyananthan Thirunavakharansu til integrationsrådet godkendes.


Beskrivelse af sagen
Tamilsk Samordningsudvalg har tidligere været repræsenteret i integrationsrådet af Speldwyn Anthony. Speldwyn Anthony udtræder af Integrationsrådet, da han blandt andet på grund af arbejde ikke har mulighed for at deltage på møderne i integrationsrådet.
 
Tamilsk Samordningsudvalg indstiller i stedet Jeyananthan Thirunavakharansu som foreningens repræsentant i integrationsrådet. Jeyananthan Thirunavakharansu er koordinator og kontaktperson i Tamilsk Samordningsudvalg i Holbæk.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-04-2017
Indstilles godkendt.
56. Beslutning om at godkende samarbejde om mentorprojekt for flygtninge

Beslutning om at godkende samarbejde om mentorprojekt for flygtninge

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
BeslutningssagIndstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at
 
 1. det godkendes, at Holbæk Kommune indgår samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser, FIU, m.fl. om mentorordning til flygtninge.Beskrivelse af sagen
Det er regeringens ambition, at hver anden flygtning skal i arbejde. Frivillige mentorer kan gøre en afgørende forskel i forhold til at sikre beskæftigelse for den enkelte flygtning. Under de seneste trepartsforhandlinger blev det derfor foreslået, at arbejdsmarkedets organisationer kan bidrage til at rekruttere mentorer blandt deres medlemmer. Mentorerne skal uddannes til at kunne fungere som integrationsmentorer for nyankomne flygtninge. Deltagelse i projektet forudsætter udvalgets godkendelse. Administrationen anbefaler, at udvalget godkender, at Holbæk Kommune indgår som samarbejdspartner.
 
Rammerne for projektet
Fagbevægelsens Interne Uddannelser, FIU, der er et samarbejde mellem 3F, Serviceforbundet og Dansk Metal, har sammen med AOF-Danmark og Foreningen Nydansker fået midler fra puljen til at uddanne frivillige mentorer. Parterne har kontaktet Holbæk Kommune med henblik på at indgå samarbejde om projektet. 
Projektet går ud på, at FIU står for rekruttering af mentorer, som Holbæk Kommune i samarbejde med AOF Sprogcenter kan henvise en flygtning til. Projektet løber frem til 31. august 2018. Staten har afsat en pulje på 3 mio. kr., som kan søges af arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer.
 
Samspillet med den øvrige beskæftigelsesindsats
Jobkonsulenterne i jobcentrets integrationsafdeling kan henvise flygtninge til erhvervsmentorerne som et led i den beskæftigelsesrettede indsats. AOF Sprogcenter Nordvest og jobcentrets virksomhedsservice vil have et tæt og koordineret samarbejde om at sikre, at erhvervsmentorerne bliver et godt supplement til branchepakkeforløbene, som er hovedsporet for nyankomne flygtninge. AOF Sprogcenter Nordvest står for de første seks ugers introduktion til branchepakkerne og kan dermed også introducere flygtninge til erhvervsmentorer tidligt i forløbet. 
 
Aktiviteter mellem mentor og flygtning
Det er ikke endeligt på plads, hvordan erhvervsmentorerne præcis skal udføre deres funktion. Men mentors understøtning af flytningen vil typisk indbefatte rådgivning om og eventuelt hjælp til jobsøgning. Mentor vil også kunne bruge sin viden om egen branche til at give flygtningen indsigt i denne branche, ligesom mentor vil kunne introducere flygtningen til sit netværk.
 
Projektet understøtter integrationsstrategien
Projektet vil i høj grad understøtte Holbæk Kommunes integrationsstrategi, hvor selvforsørgelse for langt flere borgere med anden etnisk baggrund er grundpillen.Økonomiske konsekvenser
Projektet medfører ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.Sagshistorik, henvisninger
Flere oplysninger om puljen sesUdlændinge- og integrationsministeriets hjemmeside.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-04-2017
Godkendt.
57. Beslutning om at forlænge samarbejde om at nedbringe antallet af sygemeldte ansatte

Beslutning om at forlænge samarbejde om at nedbringe antallet af sygemeldte ansatte

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:
 1. det godkendes, at arbejdet med bedre koordinering og samarbejde mellem HR og afdelingen Fra sygdom til job forlænges året ud.


Beskrivelse af sagen
I forlængelse af Beskæftigelsesplan 2017 har HR og afdelingen Fra Sygdom til job indledt et tættere samarbejde. Samarbejdet går på tidlig opsporing af sygemeldte medarbejdere i Holbæk Kommune, som er i risiko for langtidssygemelding. 
 
Den 24. januar 2017 fremlagde administrationen en køreplan for, hvordan samarbejdet mellem HR og afdelingen Fra sygdom til job skal udmøntes. Af sagsfremstillingen fremgår det, at der skal være en designfase i perioden januar - marts 2017. I denne fase vil afdelingerne undersøge, hvilke tiltag der kan være relevante baseret på resultatet af den foregående undersøgelsesfase. Konkret vil afdelingerne afprøve forskellige tiltag i en begrænset periode, for at se hvad der virker og i april 2017 komme med forslag til nye initiativer.
 
Administrationen indstiller, at dette arbejde forlænges til hele 2017 og derefter overgår til en pilotfase, hvor nye arbejdsgange afprøves. Baggrunden er, at det på nuværende tidspunkt er svært at komme med klare anbefalinger, idet der endnu ikke er klare resultater af de arbejdsgange og det samarbejde, der er implementeret i den nuværende designfase.
 
Status på samarbejdet
Kerneområderne Læring & Trivsel og Aktiv Hele Livet er udpeget til at være testområder, idet begge områder har mange sygemeldte. Ledergrupperne på begge områder er præsenteret for ideen med tidlig indsats for medarbejdere i risiko for langtidssygemelding. Ledergruppen har givet positive tilbagemeldinger på at være testområder, og vi sætter nu pilotprojektet i gang i alle afdelinger i de to kerneområder. Ved sygdom med risiko for langtidssygemelding vil leder og medarbejder sammen med en jobkonsulent fra afdelingen Fra sygdom til job og en HR-konsulent tage en rundbordssamtale. Her vil man vurdere, om sygeforløbet kan forventes at blive langvarigt, og om det derfor er en fordel at sætte et koordineret forløb i gang mellem indsatsen i HR og afdelingen Fra sygdom til job. Målet er, at medarbejderen kommer hurtigere tilbage i job.  
 
Der er desuden udarbejdet nye arbejdsgange mellem de aktører, der har betydning for den sygemeldtes forløb. Det drejer sig om den sygemeldte selv, den nærmeste leder, HR, afdelingen Fra sygdom i job samt afdelingen Løn og Personale. Arbejdsgangene er lavet med udgangspunkt i, hvordan andre kommuner har gennemført lignende projekter og samarbejder mellem HR-indsatsen og indsatsen i sygedagpengeafdelingerne. Arbejdsgangene er implementeret, men kun afprøvet på ganske få medarbejdere. Administrationen kan derfor endnu ikke se, om den tidlige indsats har medvirket til at afkorte sygeforløbet sammenlignet med de lange sygeforløb i andre kerneområder, der ikke deltager i projektet.
 
Det videre forløb
Inden sommerferie vil administrationen holde en første opsamling på projektet sammen med lederne af kerneområderne Læring & Trivsel og Aktiv hele Livet med henblik på at justere arbejdsgange og vurdere de første effekter. Medarbejderne og de lokale MED-udvalg skal også inddrages i processen med henblik på at vurdere, om den tidlige, koordinerede indsats vurderes at have en positiv indvirkning på medarbejdernes sygeforløb.
 
På udvalgsmødet i september vil administrationen forelægge de foreløbige resultater og opmærksomhedspunkter for udvalget som projektet viser. 

 

Sagshistorik, henvisninger
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” den 24. januar 2017. Sag nr. 14.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-04-2017
Godkendt.
58. Orientering om flygtningeindsatsen - marts 2017

Orientering om flygtningeindsatsen - marts 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. den kvartalsvise orientering om flygtningeindsatsen tages til efterretning.Beskrivelse af sagen
I 2017 fremlægger administrationen kvartalsvise en status på flygtningeområdet. Formålet er at give en generel orientering om udviklingen på centrale indsatser for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med særlig opmærksomhed på dem i gruppen, som er omfattet af integrationsprogrammet. Orienteringen koncentrerer sig om antal af borgere i målgruppen, boligindplacering af nyankomne flygtninge, beskæftigelsesindsatsen samt indsatsen i samarbejde med frivillige. Beskrivelsen af de fire områder er uddybet i et bilag, som er vedlagt sagen.
 
Samlet antal borgere i målgruppen
Det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på integrationsydelse udgør februar 2017 346 personer. Derudover er der familiesammenført 243 børn til voksne flygtninge.
 
Modtagelsen af flygtninge
I perioden 1. marts 2017 til 1. marts 2018 skal Holbæk Kommune modtage 111 flygtninge. (2017-kvoten). Indtil nu har Holbæk Kommune modtaget 10 personer fra 1. mats 2017.
 
Boligindplacering af flygtninge
Primo juni 2016 er 151 flygtninge midlertidigt indkvarteret i Holbæk Kommune. 48 pct. af flygtningene er indkvarteret i private ejendomme, 39 pct. er indkvarteret i almene boliger og 13 pct.er indkvarteret i kommunale ejendomme.
 
De 151 midlertidigt indkvarterede er fordelt på midlertidige indkvarteringsløsninger, der er beliggende i 7 af kommunens byer. 4 af disse indkvarteringsløsninger havde medio marts 2017 mindst 10 midlertidigt indkvarterede. Disse indkvarteringer er beliggende i Vipperød, Elmelunden i Jyderup samt på to adresser i Holbæk by
 
 
Tildeling af permanente boliger
Målet for nyankomne flygtninge er, at de så hurtigt som muligt skal tildeles en permanent bolig. I perioden januar - marts er 12 familier samt én enlig flygtning blevet tildelt permanent bolig. Samlet drejer det sig om 22 voksne og 11 børn.
 
 
Beskæftigelse, aktivering og danskuddannelse
Beskæftigelsesområdet har i øjeblikket udfordringer med registrering af praktikker, job i løntilskud samt anden aktivering. Der arbejdes på sagen, og det er håbet, at administrationen kan levere opdaterede tal næste kvartal.
 
På integrationsområdet er der samarbejde med flere aktører, der vejleder og afklarer borgerne og bidrager til, at borgerne kommer i praktik, løntilskud, ordinært arbejde og IGU-forløb (integrationsgrunduddannelse).
Branchepakker anvendes særligt til nyankomne borgere, der alle som udgangspunkt er jobparate.
 
Jobcentret har for tiden samarbejder med disse anden aktører: Sidesporet, Marselisborg. Nye Rødder, Cafe Habibi, samt Sprogcenter AOF-Nordvestsjælland.
 
 
Som udgangspunkt er alle nyankomne flygtninge tilmeldt en danskuddannelse frem til gennemført uddannelse. Undtagelser herfra kan for eksempel skyldes barselsorlov eller svær sygdom. I alt er 269 flygtninge er tilmeldt danskuddannelse.
 
Frivillige og foreningers integrationsindsats
Der opstår jævnligt nye tiltag på frivilligområdet, her kan nævnes:
 
 
 
 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-04-2017
Taget til efterretning.


caseno16-59800_#4174988_v1_kvartalsstatus på flygtningeindsatsen - marts 2017.pdf.pdf

Bilag

Kvartalsstatus på flygtningeindsatsen - marts 2017.pdf


59. Orientering om status på udgifter til offentlig forsørgelse - april 2017

Orientering om status på udgifter til offentlig forsørgelse - april 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. status på udgifterne til offentlig forsørgelse i kerneområdet Alle Kan Bidrage tages til
efterretning.
 1. status på udgifterne til offentlig forsørgelse i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Som led i en tættere økonomiopfølgning får udvalget hver måned en status for
udviklingen i udgifterne til offentlig forsørgelse i kerneområderne Alle Kan Bidrage
og Uddannelse til Alle Unge.
 
Statuspapiret, der er vedlagt denne sag som bilag, redegør for udgifterne på de ti
vigtigste forsørgelsesområder.
 
Særlige opmærksomhedspunkter
 
I forbindelse med opgørelsen af forsørgelsesudgifter på baggrund af seneste aktivitetstal tegner der sig et billede af, at der er flere borgere på forsørgelse, end forudsat i budgettet. Således er der et forventet merforbrug på ydelser på 39,3 mio. kr. Det er især indenfor A-dagpenge og sygedagpenge, det største merforbrug ses. Herudover er der merforbrug på flere af de andre ydelser, mens der er tegn på mindreforbrug på integrationsydelse og ledighedsydelse.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-04-2017
Taget til efterretning.


caseno16-59800_#4182077_v1_status på udgifter på ti forsørgelsesområder - april 2017.pdf.pdf

Bilag

Status på udgifter på ti forsørgelsesområder - april 2017


60. Orienteringer på møde den 26. april 2017

Orienteringer på møde den 26. april 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. orienteringer til mødet den 26. april 2017 tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
Orienteringer fra Uddannelse til Alle Unge
 
 
Orienteringer fra Alle Kan Bidrage

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-04-2017
Taget til efterretning.


caseno16-59800_#4175652_v1_notat - status politiske effektmål til mødet 26-04-2017.pdf

Bilag

Notat - Status politiske effektmål til mødet 26-04-2017