UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

Holbæk Seminarium, lokale 42, Seminarieparken 2

STARTTIDSPUNKT

23-03-2017 13:30:00

SLUTTIDSPUNKT

23-03-2017 16:00:00


PUNKTER

42. Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde den 23. marts 2017
43. Drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, marts42. Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde den 23. marts 2017

Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde den 23. marts 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1.         dagsorden til møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” d. 23. marts 2017 godkendes.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 23-03-2017
Godkendt.
43. Drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, marts

Drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, marts

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget.
 
Drøftelsessag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
  1. udvalget diskuterer og anviser, hvordan de vil løse den budgetudfordring, som udvalget står overfor ved budget 2018.

Beskrivelse af sagen
Udvalgenes opgave i forbindelse med budgetlægningen
Det fremgår af den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde deres andel af budgetforslag 2018-2021.
 
Udvalget skal indenfor den økonomiske ramme lave et forslag til budget 2018 for de politikområder, som udvalget har ansvaret for. Rammen må ifølge de 12 styringsprincipper for økonomistyring ikke overskrides. Hvis udvalget har merudgiftsdrivende ønsker på et område, skal udvalget selv anvise finansiering. Udvalget skal også anvise finansiering til eventuelle merudgifter grundet den demografiske udvikling, lovændringer eller andre årsager.
 
Udvalgene skal arbejde med politiske prioriteringer - effektiviseringer, omstillinger og servicejusteringer - alt sammen indenfor de økonomiske rammer, som byrådet har besluttet.
 
Det forslag hvert udvalg laver for budget 2018 inden sommerferien, bliver baggrunden for byrådets efterfølgende forhandlinger om budget 2018 efter sommerferien.
 
Møde i marts
På mødet i marts gennemgås budgetudfordringen for 2018, med fokus på hvor meget budgetrammen falder i forhold til budget 2017. Gennemgangen ses i et historisk perspektiv og udviklingen beskrives på udvalgte områder helt ned på enhedsniveau.
 
Derudover præsenteres udvalget for nøgletal, der beskriver hvordan Holbæk Kommune præsterer i forhold til andre kommuner. Det er tanken at nøgletallene kan hjælpe med at beslutte hvilke opgaver kommunen skal løse på en anden måde og hvilke opgaver kommunen ikke skal løse i 2018.
 
De løsninger, som udvalgene må overveje dækker både effektiviseringer, serviceændringer, strukturændringer, opgaver der ikke skal løses, fordi de ikke falder indenfor kerneopgaven, arealoptimering mv.
 
Drøftelserne skal danne baggrund for byrådets statusmøde i april.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 23-03-2017
Drøftet.