UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

Produktionsskolen, Tølløsevej 41, Tølløse

STARTTIDSPUNKT

06-12-2016 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-12-2016 17:00:00


PUNKTER

143. Godkendelse af dagsorden til mødet den 6. december 2016
144. Drøftelse af andet udkast til Beskæftigelsesplan 2017
145. Beslutning om at godkende ansøgning til puljen Integrationsmentor
146. Orienteringer til mødet den 6. december 2016143. Godkendelse af dagsorden til mødet den 6. december 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet den 6. december 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. dagsorden til møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” d. 6. december 2016 godkendes

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 06-12-2016
Mødet blev aflyst på grund af manglende fremmøde.
144. Drøftelse af andet udkast til Beskæftigelsesplan 2017

Drøftelse af andet udkast til Beskæftigelsesplan 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
  1. andet udkast til Beskæftigelsesplan 2017 drøftes.

Beskrivelse af sagen
Administrationen fremlægger andet udkast til beskæftigelsesplan 2017. Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsespolitikken i Holbæk Kommune under kerneområdet Alle Kan Bidrage. Beskæftigelsesplanen udarbejdes én gang om året og beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt tilrettelægge og udøve beskæftigelsesindsatsen.  Planens indsatser er gældende for 2017 men kan forlænges, hvis udvalget skønner, at det er nødvendigt.
 
Processen
 
Beskæftigelsesplan 2017 er udarbejdet med input fra fire temamøder, der er afholdt i løbet af 2016. Hvert temamøde omhandler et af beskæftigelsesindsatsens fire hovedmålgrupper. Til hvert møde har udvalget inviteret arbejdsmarkedets parter, borgere, virksomheder, foreninger samt medarbejdere fra administrationen. På møderne har deltagerne arbejdet med temaer, som udvalget på forhånd har peget på.
 
Opmærksomhedspunkter til det aktuelle udkast samt det endelige dokument
 
 
Om det aktuelle udkast
 
Beskæftigelsesplanens indledende afsnit rummer et forord, en redegørelse for ministerens beskæftigelsesmål for 2017 samt administrationens kommentar til hvert mål med fokus på, hvordan opgaven løftes i Holbæk Kommune. Desuden er der en kort redegørelse for strukturen på arbejdsmarkedet omkring Holbæk.
 
Planens hoveddel rummer en redegørelse for de fire hovedmålgrupper i beskæftigelsesindsatsen:
 
For hver hovedmålgruppe beskrives målsætninger for indsatsen samt nuværende og kommende indsatser. 
 
Det videre forløb
 
På baggrund af drøftelsen på dagens møde vil administrationen færdiggøre beskæftigelsesplanen. Dernæst vil udvalgsformanden præsentere planen på byrådets temamøde den 14. december 2016.  Planen fremlægges til politisk behandling i Udvalget ”Uddannelse og Job” den 11. januar 2017.  Herefter forelægges planen for Økonomiudvalget den 18. januar 2017 og for byrådet til endelig godkendelse den 25. januar 2017.
 
Andet udkast til Beskæftigelsesplan 2017 er vedlagt sagen som bilag.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 06-12-2016
Punktet udsættes til møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” den 11. januar 2017, jvf. beslutningen i punkt 143.


caseno16-31142_#4030964_v1_beskæftigelseplan 2017 2. udkast (30.11).pdf.pdf

Bilag

Beskæftigelseplan 2017 2. udkast (30.11).pdf


145. Beslutning om at godkende ansøgning til puljen Integrationsmentor

Beslutning om at godkende ansøgning til puljen Integrationsmentor

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. det besluttes at godkende ansøgningen til puljen Integrationsmentor.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Uddannelse og Job” vedtog i august 2016 en revideret plan for at bringe flere flygtninge i job. Et element i denne plan er at indlede et samarbejde med frivillige erhvervsmentorer.
Derfor har administrationen november 2016 sendt en ansøgning til puljen ”Integrationsmentor”, som administreres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Der er søgt om 409.337 kr. i støtte til et projekt for frivillige erhvervsmentorer i Holbæk. Administrationen forventer at få svar fra SIRI i december 2016.
 
Projektet og ansøgningen
Projektets formål er bringe flygtninge nærmere arbejdsmarkedet via en mentor/mentee-ordning. Målet er at rekruttere 70 frivillige erhvervs/integrationsmentorer i Holbæk Kommune. Administrationen har aftalt samarbejde med Rotary Holbæk, Tyrkisk-Islamisk Kulturforening og Røde Kors Integrationsgruppen om at rekruttere mentorer. Desuden indebærer samarbejdet introduktion til mentoropgaven og et sparringsnetværk. Rekrutteringskampagnen vil foregå mundtligt og skriftligt i foreningerne og blive understøttet via dagspressen.
Efter et kort introduktionsforløb til mentorerne, mødes mentor og mentee ca. 1 gang månedligt. Mentorerne tilbydes sparringsarrangementer ca. hver 3. måned.
 
I opstartsfasen vil målgruppen være flygtninge i integrationsperioden, som har sprog og/eller kvalifikationer, der bringer dem relativt tæt på arbejdsmarkedet. For at sikre fastholdelse vil flygtninge, der begynder i ordinært arbejde, kunne fortsætte med at have en mentor.
 
Bemanding og forankring
Det ansøgte beløb anvendes blandt andet til en projektleder ca. 15 timer ugentligt. Projektlederen er ansvarlig for rekruttering, sparring, videndeling og dokumentation. Inden projektet slutter, udarbejder projektlederen en implementeringsplan for, hvordan indsatsen kan føres videre. Administrationen nedsættes en styregruppe for projektet med deltagelse af projektleder, integrations-fællesskaber og repræsentanter for hver af de tre foreninger.
 
Projektet forankres i kerneområdet ”Alle kan bidrage”, Integrationsafdelingen. Projektperioden er 1. december 2016 - 31. maj 2018.
 
Projektets målsætninger
Kvalitativt forventes det at deltagerne:

Økonomiske konsekvenser
Projektet tænkes finansieret med puljemidler. Administrationen ansøger SIRI om 409.337 kr.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 06-12-2016
Punktet udsættes til møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” den 11. januar 2017, jvf. beslutningen i punkt 143.


caseno16-31142_#4021871_v1_erhvervsmentorer for flygtninge i holbæk kommune. ansøgning og budget. nov16.pdf.pdf

Bilag

Erhvervsmentorer for flygtninge i Holbæk Kommune. Ansøgning og budget. Nov16.pdf


146. Orienteringer til mødet den 6. december 2016

Orienteringer til mødet den 6. december 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. orienteringer til mødet den 6. december 2016 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Orienteringer fra kerneområdet Uddannelse til Alle Unge
 
Orienteringer fra kerneområdet Alle Kan Bidrage

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 06-12-2016
Punktet annulleret jvf. beslutningen i punkt 143.