UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

30-11-2016 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-11-2016 19:15:00


PUNKTER

132. Godkendelse af dagsorden til møde 30. november 2016
133. Drøftelse af det politiske arbejde i 2017
134. Drøftelse af udkast til Uddannelsesplan 2017
135. Beslutning om forlængelse af partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nordvestsjælland, UU og Holbæk Kommune
136. Orientering om status på udtrædelse af UU-Nordvestsjælland
137. Beslutning om borger/bruger-undersøgelser i 2017
138. Beslutning om budgetrevision 4
139. Orientering om opfølgning på temamøde om småjob
140. Orientering om genoptagelse af sygedagpengesager - foreløbig opgørelse
141. Orientering om status på flygtningeområdet november 2016
142. Orienteringer til møde i Udvalget "Uddannelse og Job" 30. november 2016132. Godkendelse af dagsorden til møde 30. november 2016

Godkendelse af dagsorden til møde 30. november 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 1. dagsorden til møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” 30. november 2016 godkendes.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-11-2016
Godkendt.
133. Drøftelse af det politiske arbejde i 2017

Drøftelse af det politiske arbejde i 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. oplæg vedrørende udvalgets politiske arbejde i 2017 drøftes


Beskrivelse af sagen
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” har i 2016 afprøvet en ny arbejdsform med færre orienteringssager og flere temamøder indenfor udvalgets ansvarsområder: uddannelse, beskæftigelse og integration. Udvalget skal drøfte, hvordan det politiske arbejde skal tilrettelægges i 2017. Drøftelsen vil danne grundlag for efterfølgende udarbejdelse af forslag til udvalgets årshjul.
 
Drøftelse af det politiske arbejde i 2017
Med afsæt i erfaringerne fra det politiske arbejde i 2016 drøfter udvalget, hvordan det politiske arbejde for 2017 skal tilrettelægges. Tre bilag er vedhæftet sagen: Oversigt over temamøder i 2016, sammendrag af spørgeskema om udvalgets vurdering af de politiske dagsordener samt mødeplan for ordinære udvalgsmøder i 2017. Bilagene kan efter ønske danne baggrund for drøftelsen sammen med følgende spørgsmål:
 
 Overordnet
 
Uddannelsesplan og beskæftigelsesplan
 
Integrationsindsatsen
 
Hvilken form på det politiske arbejde ønsker udvalget?
 
Hyppighed og omfang (mødeplan for de ordinære udvalgsmøder i 2017 er vedlagt som bilag)
 
Det videre forløb
På udvalgets møde den 11. januar 2017 vil administrationen forelægge forslag til plan for årets politiske arbejde til godkendelse i udvalget. Planen vil tage udgangspunkt i udvalgets drøftelser på dagens møde.

Øvrige konsekvenser
Budgettet for udvalgsmøder og andre aktiviteter er endnu ikke fastlagt.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-11-2016
Drøftet.


caseno16-53583_#4012014_v1_oversigt over temadrøftelser i 2016.pdf
caseno16-53583_#4011999_v1_oversigt over møder i uju 2017.pdf
caseno16-53583_#4012253_v1_spørgeskema om dagsordener sept. 2016.pdf.pdf

Bilag

Oversigt over temadrøftelser i 2016
Oversigt over møder i UJU 2017
Spørgeskema om dagsordener sept. 2016.pdf


134. Drøftelse af udkast til Uddannelsesplan 2017

Drøftelse af udkast til Uddannelsesplan 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. udkast til Uddannelsesplan 2017 drøftes.


Beskrivelse af sagen
Uddannelsesplanen er et politisk papir, som sætter retning for indsatsen med kerneopgaven Uddannelse til alle unge. Hvert år revideres planen af Udvalget ”Uddannelse og Job”, så de politiske målsætninger holdes ajour med byrådets ambitioner for kerneopgaven.

År 2016 har budt på store udfordringer med at overholde budgettet, og det er derfor afgørende for indfrielse af de politiske ambitioner for kerneopgaven Uddannelse til alle unge, at arbejdet med Uddannelsesplan 2017 kobles tæt til budgettet. Uddannelsesplan 2017 skal således angive, hvilke forandringer der er nødvendige for at løfte opgaven for de midler, der er til rådighed, og hvordan vil man prioritere politisk.

Uddannelsesplan 2017 indeholder følgende afsnit:
o Målgruppen Unge i uddannelse
o Målgruppen Unge tæt på uddannelse
o Målgruppen Unge med behov for længerevarende støtte forud for uddannelse
o Målgruppen Unge i særligt tilrettelagte forløb
 
Den videre beslutningsproces for Uddannelsesplan 2017:

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-11-2016
Drøftet.


caseno16-47405_#4020678_v1_uddannelsesplan 2017 - udkast nov 2016.pdf

Bilag

Uddannelsesplan 2017 - Udkast nov 2016


135. Beslutning om forlængelse af partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nordvestsjælland, UU og Holbæk Kommune

Beslutning om forlængelse af partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nordvestsjælland, UU og Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. den nuværende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nordvestsjælland, UU og Holbæk Kommune forlænges til og med juni 2017


Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. partnerskabet mellem Dansk Byggeri, EUC Nordvestsjælland, UU og Holbæk Kommune afsluttes ved aftalens aftalte ophør den 31. december 2016


Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune indgik primo 2015 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, EUC Nordvestsjælland og UU Nordvestsjælland.  Partnerskabet er gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2016.

Baggrunden for partnerskabet
En del af de knap 20 % (2015) unge i Holbæk Kommune, der vælger at påbegynde en erhvervsuddannelse, uddanner sig inden for byggefagene, men de har ofte svært ved at finde en praktikplads. Dette kan resultere i frafald i overgangen fra grundforløb til hovedforløb. Partnerskabsaftalens formål er, at flere unge påbegynder en erhvervsuddannelse inden for byggefagene på EUC Nordvestsjælland, og at de får en praktikplads.

Status på partnerskabet
Der kan ikke spores en større effekt i forhold til hovedformålene i partnerskabsaftalen.
Der er ikke indhentet nye data siden status fremlagdes for Udvalget ”Uddannelse og Job” den 22. juni 2016 (Punkt 83: orientering om status på partnerskabsaftale).

For at komme nærmere en opfyldelse af målsætningerne besluttede den administrative styregruppe i september 2016 at styrke og re-tænke partnerskabet således:
 
I bilaget ’Status på partnerskabet november 2016’ findes en status over konkrete initiativer i partnerskabsprojektet.

Hvorfor forlænge partnerskabet?
Det indstilles, at partnerskabet forlænges til juni 2017 på baggrund af den tydeligere samarbejdsaftale mellem EUC Nordvestsjælland, Erhvervsforum, Holbæk Kommunes virksomhedskonsulenter og Uddannelse til Alle Unge, som er indgået i september 2016. Med et halvt års forlængelse forventes det, at effekterne af samarbejdet begynder at vise sig, blandt andet i form af flere praktikpladser og indarbejdelse af partnerskabets initiativer vedrørende motivation og vejledning i ’Handleplan for bedre udskolinger’.

Projektpartnerne Dansk Byggeri og EUC Nordvestsjælland støtter fuldt ud op om en forlængelse af aftalen.

Fremtidige partnerskaber
I ’Ændringsforslag til budget 2017-2010’, udarbejdet af Venstre og Dansk Folkeparti med tilslutning fra Liberal Alliance, fremgår det:
 
Trepartsaftalen – mere forpligtende partnerskaber
Vi vil omsætte trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter til et endnu tættere samarbejde med de lokale virksomheder, erhvervsorganisationerne og fagforeningerne, så alle unge kan få en praktikplads. Målet er, at ingen unge skal i skolepraktik og ingen virksomhed må mangle en lærling.”
 
 
I forlængelse af budgetaftalen lægges i udkast til Uddannelsesplan 2017 sporene til et øget samarbejde med erhvervslivet om uddannelse til alle unge som politisk tema i 2017. Beslutning om et eventuelt nyt partnerskab vil blive fremlagt til politisk beslutning foråret 2017.

Den administrative styregruppe for den nuværende partnerskabsaftale har på deres seneste møde i oktober 2016 opsamlet erfaringer, som kan anvendes i forbindelse med indgåelse af fremtidige partnerskabsaftaler:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Partnerskabet afsluttes som planlagt med udgangen af 2016.

Argumentet for at afslutte partnerskabet er, at den ønskede effekt af samarbejdet endnu ikke har vist sig tydeligt. Samarbejde kan i princippet fortsættes uden et egentligt partnerskab. Der er dog risiko for, at arbejdet mister fremdrift i forhold til det meget målrettede fokus, som partnerskabet har opnået efter styrkelse og re-tænkning af partnerskabsaftalen i september, stærkt understøttet af den administrative styregruppes skærpede blik på resultater.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-11-2016
Indstillingen godkendt.

Udvalget ønsker henover foråret 2017 drøftelser med parterne på området, herunder EUC Nordvestsjælland, Holbæk Erhvervsforum og Dansk Byggeri – med henblik på tydelige resultater af aftalen.caseno15-40546_#4010783_v1_bilag 1, partnerskab, bilag 1, status på mål, juni 2016.pdf
caseno15-40546_#4010788_v1_bilag 2, status på partnerskabet, november 2016.pdf

Bilag

Bilag 1, Partnerskab, Bilag 1, Status på mål, juni 2016
Bilag 2, Status på partnerskabet, november 2016


136. Orientering om status på udtrædelse af UU-Nordvestsjælland

Orientering om status på udtrædelse af UU-Nordvestsjælland

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”

Orienteringssag


Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. orientering om status på udtrædelse af UU-Nordvestsjælland tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
 
Byrådet godkendte i oktober 2016, at Holbæk Kommune udtræder af samarbejdet om UU Nordvestsjælland med virkning fra skoleåret 2017/2018 eller tidligere, hvis der indgås en aftale med de øvrige kommuner i UU Nordvestsjælland om dette. Også de øvrige to kommuner i UU Nordvestsjælland – Kalundborg og Odsherred kommuner – har besluttet at udtræde af samarbejdet. Der er formentligt interesse hos begge kommuner i fortsat at kunne samarbejde eksempelvis om kompetenceudvikling.

Status på udtrædelse af UU Nordvestsjælland
En personalejuridisk arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til aftale om overdragelse af medarbejdere og opgaver fra UU Nordvestsjælland til de tre kommuner. Aftalen skal godkendes administrativt af de relevante direktører fra de tre kommuner og forventes at være på plads senest ved årsskiftet 2016/17.

Der er i aftalen lagt op til at medarbejderne virksomhedsoverdrages til de tre kommuner, dog således at tjenestemandsansatte vejledere som udgangspunkt går tilbage til den kommune, de oprindeligt kom fra i forbindelse med etablering af UU Nordvestsjælland. Stillingen som leder af UU Nordvestsjælland nedlægges og de administrative medarbejdere bliver fordelt mellem de tre kommuner, således at alle tre kommuner har mulighed for at drifte UU-opgaverne selv. Endelig er der lagt op til, at udtrædelsen sker med virkning fra skoleåret 2017/18, dog således at der i foråret 2017 sker en glidende overlevering af opgaver, viden mv. fra UU Nordvestsjælland til de tre kommuner.

Projekter under UU Nordvestsjælland fortsætter, men i ændret organisering. Således er der indgået aftale med AOF om at overtage projektansvaret for projekt ”Klar til Start”. Det forventes, at der indgås aftale med Folkesundhed i Aktiv hele Livet i Holbæk Kommune om at koordinere samarbejdet mellem de tre kommuner og områdets ungdomsuddannelser om psykologordningen UPCN (Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland).

En fremtidig lokalt forankret uddannelsesvejledning
Når aftalen om overdragelse af medarbejdere og opgaver fra UU Nordvestsjælland til de tre kommuner er på plads, kan arbejdet med at få sat pejlemærker for og få forankret uddannelsesvejledningsopgaverne i Holbæk Kommune for alvor gå i gang. Der planlægges i den forbindelse to administrative workshops dels med uddannelsesvejlederne, dels med relevante samarbejdsparter, herunder grundskoler, ungdomsuddannelser, Børneindsats og Ungeindsats.

Administrationen arbejder netop nu – i overensstemmelse med politiske mål og strategier for kerneopgaverne læring og trivsel og uddannelse til alle unge samt signaler fra udvalgenes temadrøftelser om uddannelsesvalg og uddannelsesvejledning – med formulering af forslag til pejlemærker for en lokalt forankret uddannelsesvejledning for unge fra 7. klasse. Pejlemærkerne er ikke færdigformuleret, men skal blandt andet indeholde betragtninger om:
Pejlemærker for den lokalt forankrede uddannelsesvejledning fremlægges til politisk beslutning i første kvartal 2017.

Lovgrundlag – link
Link til ’Vejledningsloven’ - Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. - LBK nr 1051 af 01/07/2016
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=182102

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-11-2016
Taget til efterretning.

137. Beslutning om borger/bruger-undersøgelser i 2017

Beslutning om borger/bruger-undersøgelser i 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. forslag til borger/bruger-undersøgelser, der skal gennemføres i 2017, godkendes.


Beskrivelse af sagen
Uddannelse til Alle Unge og Alle Kan Bidrage fremlægger et fælles forslag til, hvilke borger/bruger-undersøgelser, der skal gennemføres på de to kerneområder i 2017.

Baggrund
Direktionen vedtog i august 2014 en strategi for brugerundersøgelser, hvor brugerundersøgelser og borgerpanel indgår som centrale dele. Formålet er blandt andet at sikre, at bruger- og borgerundersøgelser bliver brugt til at følge systematisk op på de politiske målsætninger og dokumentere resultater og effekt.
 
Det fremgår af strategien, at kerneområderne hvert år i november/december skal beslutte, på hvilke områder der skal gennemføres brugerundersøgelser. Samtidig skal udvalget beslutte, om der er ønsker til temaer til borgerpanelundersøgelser i 2016, som skal indarbejdes i Økonomiudvalgets årshjul. Sammendrag af strategi for brugerundersøgelser er vedhæftet som bilag.

Strategien beskriver tre forskellige typer bruger- og borgerundersøgelser, som skal gennemføres:
 1. Brugerundersøgelser på de store velfærdsområder hvert 2. år (dagtilbud og dagpleje, skole, hjemmepleje)
 2. Korte brugerundersøgelser – på alle centrale serviceområder (f.eks. byggesagsbehandling, tandpleje, bibliotek).
 3. Borgerpanel om aktuelle politiske spørgsmål
 
 
Borger/bruger-undersøgelser gennemført i 2016
 
Uddannelse til Alle Unge
Uddannelse til Alle Unge har i 2016 gennemført følgende korte brugerundersøgelser (kortfattede opsamlinger er vedhæftet som bilag):
 
 
 
 
Udover korte brugerundersøgelser er der i juni 2016 gennemført en borgerpanelundersøgelse om unges muligheder i Holbæk Kommune og med følgende temaer: Fritids- og ungdomsliv, uddannelse, transport, bosætning og tryghed via forebyggelse.
 
 
Alle Kan Bidrage
Kerneområdets korte brugerundersøgelser udarbejdes på baggrund af en handleplan, som revideres årligt. De korte brugerundersøgelser dækker de fire hovedmålgrupper samt integrationsborgere.  De fire hovedmålgrupper er: Jobklare ledige, aktivitetsparate ledige, uarbejdsdygtige på grund af sygdom, ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen.
 
Konkret gennemfører Alle Kan Bidrage brugerundersøgelser på følgende områder i efteråret 2016:
 
· Enkeltstående samtaler for jobklare ledige, integrationsborgere, sygemeldte borgere og aktivitetsparate ledige.
· Enkeltstående samtaler i Helhedsorienteret Sagsbehandling (Kontrolgruppen).
· Henvendelser i BorgerCentret
· Virksomhedsrettede forløb
· Handicapkompenserende hjælpemidler og personlig assistance
 
Foreløbig er kun BorgerCentrets korte brugerundersøgelse gennemført, men administrationen vurderer, at de planlagte undersøgelser vil være gennemført inden årets udgang.
 
I februar 2017 vil Alle Kan Bidrage redegøre nærmere for resultaterne af brugerundersøgelserne i 2016.
 
 
Forslag til borger/bruger-undersøgelser i 2017
 
Uddannelse til alle unge
Erfaringen fra de gennemførte korte brugerundersøgelser i Uddannelse til Alle Unge er, at de giver et billede af, hvor vi er på rette vej, og hvor der skal justeres. De korte brugerundersøgelser er et øjebliksbillede og de gennemførte undersøgelser ville med få justeringer med fordel kunne gentages årligt for at se, om vi rykker i forhold til tilbagemeldingerne fra de gennemførte undersøgelser.

Uddannelse til Alle Unge foreslår udover eventuel opfølgning på de allerede gennemførte korte brugerundersøgelser i 2017, at følgende undersøges:
 
 
Uddannelse til Alle Unge ønsker ikke at benytte borgerpanelet i 2017.
 
Alle Kan Bidrage
Kerneområdet Alle Kan Bidrage ønsker korte brugerundersøgelser rettet mod de fire hovedmålgrupper samt integrationsborgere hvert år. Kerneområdet vil derfor fortsætte med at gennemføre de undersøgelser, der er gennemført i 2016. Formålet er at følge udviklingen i borgerens oplevelse gennem flere år. Foruden de allerede etablerede brugerundersøgelser, vil Alle Kan Bidrage i 2017 gennemføre korte brugerundersøgelser for alle vejledende og opkvalificerende forløb.
 
Borgerne vil blive spurgt om deres oplevelse af følgende:
 
 
Desuden stilles specifikke spørgsmål, som er rettet mod den enkelte målgruppe.
 
Foruden de korte brugerpejlingerne vil Alle Kan Bidrage i 2017 arbejde på at udforme mere kvalitative brugerundersøgelser.
 
Alle Kan Bidrage ønsker ikke at benytte borgerpanelet i 2017.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-11-2016
Godkendt.


caseno16-53716_#4010850_v1_sammendrag af strategi for brugerpejlinger.pdf
caseno16-53716_#4010342_v1_opsamling på resultater i borgerpanel og brugerpejlinger 2016 til uju.pdf
caseno16-31142_#4011416_v1_brugerpejling borgercentret efteråret 2016.pdf.pdf

Bilag

Sammendrag af strategi for brugerpejlinger
Opsamling på resultater i borgerpanel og brugerpejlinger 2016 til UJU
Brugerpejling BorgerCentret efteråret 2016.pdf


138. Beslutning om budgetrevision 4

Beslutning om budgetrevision 4

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Budgetrevision 4 pr. oktober 2016 godkendes

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune
Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio. kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr. til 2017. Begge dele blev besluttet af byrådet i juni måned ved budgetrevision 2 og samlet set betyder det, at forbruget skal reduceres med ca. 95 mio. kr. i 2016. Det er en stor udfordring som kræver, at hele organisationen arbejder med økonomistyring på en ny måde.
 
Budgetrevision 4 viser, at skønnet for de samlede driftsudgifter er vokset med 23,8 mio.kr i forhold til budgetrevision 3.
 
Resultatet af budgetrevisionen kræver handling. Resten af året vil blive brugt til at forberede handlingsplaner, som skal sikre budgetoverholdelse i 2017. Handlingsplanerne præsenteres for de stående udvalg i januar.
 
Også budgetrevision 3 viste, at vi, målt i forhold til budgetrevision 2, fortsat var udfordrede på at overholde driftsbudgettet. Derfor blev byrådet præsenteret for administrative og politiske handleplaner. I alt viste budgetrevision 3 en stigning i driftsudgifterne på 24,9 mio. kr. i forhold til budget-revision 2.
 
Den væsentligste del af forklaringen på stigningen er den fejl på 10 mio. kr. i skønnet over kontanthjælp, som vi blev opmærksomme på ved behandling af budgetrevision 3. Udvalget for Uddannelse og Job blev orienteret om regnefejlen, da udvalget behandlede budgetrevision 3.
 
Hertil kommer, at vi alene på grund af periodeforskydninger får merudgifter på sygedagpenge på 8 mio. kr. Alternativt skulle dette beløb betales i 2017. Disse to forhold udgør 18 mio. kr. af stigningen i driftsudgifter på i alt 23,8 mio. kr.
 
Endelig har hjemmeplejen under udvalget for Aktiv hele livet – Sundhed og Omsorg et merforbrug, fordi kapaciteten ikke er tilpasset til den lavere visitation af timer af hjemmeplejetimer.
 
Budgetrevision 4 viser:
 
 
 
 
 
 
 
Udfordringen på serviceudgifterne er større end ved budgetrevision 3. Hvis andre kommuner havde samme adfærd, ville Holbæk Kommune formodentlig rammes af regeringens sanktion. KL har imidlertid modtaget indberetninger fra alle landets kommuner, som viser at servicerammen samlet set ikke forventes overskredet.
 
Den likviditetsmæssige påvirkning af det nye skøn fremgår af likviditetsoversigten nedenfor.
 
 
Likviditetsoversigten viser, at vi forventer at have den laveste gennemsnitslikviditet i maj 2017, hvor gennemsnitslikviditeten kommer ned på 100 mio. kr. Det ligger lige på niveau med det spænd på 100-150 mio. kr., som byrådet har besluttet, at kommunens gennemsnitslikviditet skal ligge indenfor.
 
Driftsudgifterne i budget 2017 er 180 mio. kr. lavere end skønnet for driftsudgifterne i budgetrevision 4. Det kræver store omlægninger, at få driftsudgifterne ned på niveau med budget 2017. Den gennemførte personalereduktion og implementering af alle budgetreduktionsforslagene fra budget 2017 vil hjælpe os på vej, men for at sikre at vi gør det nødvendige for at holde budgettet, vil de stående udvalg i januar blive præsenteret for handleplaner, som skal sikre budgetoverholdelse.
 
På den lidt længere bane styrkes økonomistyringen generelt med de nye styringsprincipper vedtaget i byrådet.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-11-2016
Indstilles godkendt.caseno16-10621_#4020510_v1_br4 notat - uj.pdf

Bilag

BR4 Notat - UJ


139. Orientering om opfølgning på temamøde om småjob

Orientering om opfølgning på temamøde om småjob

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at,
 
 1. orienteringen om opfølgning på temamøde om småjob tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Den 26. oktober 2016 holdt Udvalget ”Uddannelse og Job” et temamøde om småjob. Mere præcist handlede mødet om, hvilken rolle jobcentret har i forbindelse med, at det er blevet mere interessant for jobparate kontanthjælpsmodtagere og ledige på dagpenge at tage job af kortere varighed.
 
Jobparate ledige på kontanthjælp skal årligt arbejde 225 timer for at opretholde den fulde kontanthjælp, og ledige på a-dagpenge vil pr. 1. januar 2017 have mulighed for at forlænge a-dagpengeperioden, hvis den ledige har korttidsansættelser.
 
Udvalget drøftede spørgsmålet med repræsentanter for det lokale erhvervsliv, fagbevægelsen samt repræsentanter fra Jobcenter Holbæk. Input fra temamødet vil kunne indgå i Beskæftigelsesplan 2017.
 
Konkret tog drøftelsen udgangspunkt i følgende spørgsmål:
 
 
 
 
Nedenfor gengives de vigtigste synspunkter og konklusioner fra mødet
 
 
 

Økonomiske konsekvenser
Administrationen vurderer, at de foreslåede aktiviteter kan gennemføres inden for rammerne af det eksisterende budget.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-11-2016
Taget til efterretning.

140. Orientering om genoptagelse af sygedagpengesager - foreløbig opgørelse

Orientering om genoptagelse af sygedagpengesager - foreløbig opgørelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at,
 
1.         orienteringen om opgørelse i forbindelse med genoptagelse af sygedagpengesager tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Højesteret besluttede 10. september 2015, at kommunerne fremover ikke automatisk må stoppe udbetaling af sygedagpenge efter 22 ugers sygemelding, som er tidspunktet for revurdering af borgerens sag. Udbetaling af sygedagpenge kan nu første standses, når der er truffet en gyldig afgørelse.  På grund af denne praksisændring har Holbæk Kommune undersøgt, om der skulle være sygedagpengesager, der er blevet afgjort på et forkert grundlag.
 
Som en foreløbig afslutning på undersøgelsen har Holbæk Kommune indsendt en opgørelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Opgørelsen har form som et spørgeskema, og alle kommuner har fået det tilsendt. Skemaet er vedhæftet denne sag som bilag.
 
Kort om opgørelsen
Holbæk Kommune har genoptaget 43 sygedagpengesager samt givet afslag på én borgers begæring om genoptagelse. Af de 43 sager har administrationen fundet, at i 6 sager er det fulde krav på efterbetaling forældet, mens borgere i 10 sager har fået efterbetalt sygedagpenge.
 
Opgørelsen er en foreløbig status, som er indsendt til STAR den 12. oktober 2016.

Økonomiske konsekvenser
Samlet set er der efterbetalt 566.616 kr.

Sagshistorik, henvisninger
Sagen blev forelagt udvalget til beslutning 21. januar 2016. (sag nr. 10). Her besluttede udvalget en handleplan for genoptagelse og godkendte en forældelsesfrist på tre år.
 
Sagen blev forelagt udvalget til orientering 24. august 2016 (sag nr. 100). Udvalget blev orienteret om sagens forløb i forlængelse af handleplanen, og administrationen gav et estimat på sagens omkostninger.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-11-2016
Taget til efterretning.caseno16-31142_#4010892_v1_sygedagpengesager - skema til star.pdf.pdf

Bilag

Sygedagpengesager - Skema til STAR.pdf


141. Orientering om status på flygtningeområdet november 2016

Orientering om status på flygtningeområdet november 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1.         status på flygtningeområdet, november 2016, tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Administrationen fremlægger hver måned en status på flygtningeområdet. Formålet er at give en generel orientering om udviklingen på centrale indsatser for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er på integrationsprogrammet. Orienteringen har tre fokusområder: midlertidig boligindplacering af nyankomne flygtninge, beskæftigelsesindsatsen samt indsatsen i samarbejde med frivillige. De tre områder er uddybet i et bilag, som er vedlagt sagen.
 
Det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på integrationsprogrammet udgør primo oktober 2016 395 personer. Derudover er der familiesammenført 240 børn under integrationsprogrammet.
 
Modtagelsen af flygtninge
Antallet af flygtninge, som Holbæk Kommune skal modtage i perioden marts 2016 - marts 2017 (2016-kvoten) er nedjusteret fra 241 til 111 personer. Indtil nu har Holbæk Kommune konkret modtaget 89 personer.
 
Midlertidig boligindplacering af flygtninge
Primo juni 2016 er 169 flygtninge midlertidigt indkvarteret i Holbæk Kommune. 58 pct. af flygtningene er indkvarteret i private ejendomme, 30 pct. er indkvarteret i almene boliger og 12 pct.er indkvarteret i kommunale ejendomme.
 
De 169 midlertidigt indkvarterede er fordelt på indkvarteringsløsninger, der er beliggende i 7 af kommunens byer.  Fire af disse indkvarteringsløsninger havde primo august 2016 mindst 10 midlertidigt indkvarterede. Disse indkvarteringer er beliggende i Vipperød, Holbæk by, Stigs Bjergby samt i Jyderup.
 
Beskæftigelse, aktivering og danskuddannelse
Af det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på 395 personer, modtager 347 personer integrationsydelse. Disse borgere er målgruppen for beskæftigelsesindsatsen.
 
De fleste flygtninge er i aktivering. Således var 78,7 pct. af borgerne i større eller mindre grad aktiverede i august 2016, som er de seneste tal. Til sammenligning er andelen 83 pct. på landsplan.
 
Indsatsen med branchepakker er godt i gang. Branchepakker er længerevarende opkvalificering og afklaring af deltagerne kompetencer, så de matcher behovet på arbejdsmarkedet, primært i brancher, hvor der er – eller vurderes snart at komme jobmuligheder. De brancher, der er prioriteret i Holbæk, er brancher med størst omsætning af jobs og laveste krav til indgangskvalifikationer. Baggrunden er, at de fleste nyankomne flygtninge har meget begrænset skolegang bag sig.
 
Som udgangspunkt er alle nyankomne flygtninge tilmeldt en danskuddannelse frem til gennemført uddannelse. Undtagelser herfra kan for eksempel skyldes barselsorlov eller svær sygdom. I alt er 316 flygtninge er tilmeldt danskuddannelse.
 
Frivillige og foreningers integrationsindsats
Integrationsfælles-skaberen, de sociale viceværter og kommunens frivillige fortsætter indsatsen med at tage godt imod nye borgere. 
Integrationsfælles-skaberen arbejder fortsat med at skabe kontakt mellem nye borgere og frivillige, øge det aktive medborgerskab og deltagelse i fritids- og foreningsliv, understøtte og koordinere med de frivillige grupper og foreninger. Det har styrket indsatsen at ansætte sociale viceværter, især med hensyn at guide flygtninge med bolig i midlertidige indkvarteringer til at få danske kontaktpersoner og i gang i med fritidsaktiviteter. Indsatserne er i en fase, hvor de stadig har brug for nogen udvikling samt konsolidering, og derfor har integrationsfælles-skaberen en rolle her.
 
 
Projekter under udvikling

Frivillige erhvervsmentorer for flygtninge: Der er kontakt til foreninger, hvis medlemmer qua erfaring vil være gode erhvervsmentorer om samarbejde om rekruttering af mentorer.

Holbækhus tages i brug: der holdes informationsmøde for naboer den 23.11, frivilligaktiviteter startes bl.a. lektie/sprog café, og der holdes åbent hus i januar.

Flere frivillige kontaktpersoner:
Røde Kors Holbæk, der har over 50 frivillige kontaktpersoner, men også venteliste til flere, holder i samarbejde med integrations fælles-skaber et møde den 21.11 for interesserede nye frivillige.
 
App der viser integrationsaktiviteter og -lokaliteter i Holbæk Kommune: Denne er på tegnebrættet og lanceres i 2017. App´en vil give et lettilgængeligt overblik over de faste integrationsaktiviteter samt over, hvor i lokalområderne de foregår. Man kan modtage meddelelse om nyheder og særlige arrangementer. Når app´en er i drift, kan den vedligeholdes af frivillige, da det sker via internettet.
 
De frivillige fritidsguider har ydet en god indsats i forhold til at guide flygtninge i gang i fritidsaktiviteter. Ordningen er stadig afhængig af understøtning fra fælles-skaberne, dog kun i lille omfang, og indsatsen ændres nu til i højere grad at have mere vejledende karakter.
 
Fremskudt rådgivning på sprogskolen, samtidig med frivillig rådgivning: Kommunens integrationssagsbehandlere vil genoptage rådgivning på sprogskolen en time ugentligt. Dette vurderes at kunne afklare en del enkle borgerspørgsmål hurtigt.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-11-2016
Taget til efterretning.
 
Udvalget ønsker fremover kun at få en orientering på flygtningeområdet kvartalsvist.caseno16-31142_#4020849_v1_månedsstatus på flygtningeindsatsen - november 2016.pdf.pdf

Bilag

Månedsstatus på flygtningeindsatsen - november 2016.pdf


142. Orienteringer til møde i Udvalget "Uddannelse og Job" 30. november 2016

Orienteringer til møde i Udvalget "Uddannelse og Job" 30. november 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. orienteringer til møde den 30. november 2016 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Orienteringer fra Uddannelse til Alle Unge
 
Orienteringer fra Alle Kan Bidrage

 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-11-2016
Taget til efterretning.caseno16-31142_#4010432_v1_notat - status politiske effektmål til mødet 30-11-2016.pdf.pdf
caseno16-31142_#4013934_v1_status på udvikling i forsørgelsesudgifter - udd. hjælp og ressourceforløb u. 30 år - november 2016..pdf
caseno16-31142_#4021100_v1_status på udvikling i forsørgelsesudgifter - november 2016.pdf.pdf

Bilag

Notat - Status politiske effektmål til mødet 30-11-2016.pdf
Status på udvikling i forsørgelsesudgifter - udd. hjælp og ressourceforløb u. 30 år - november 2016.pdf
Status på udvikling i forsørgelsesudgifter - november 2016.pdf