UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

Jyderup gl. rådhus, Skarridsøgade 37 Jyderup

STARTTIDSPUNKT

24-08-2016 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-08-2016 20:00:00


PUNKTER

97. Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. august 2016
98. Drøftelse af ønsker og forventninger til temadrøftelse om jobklare ledige
99. Orientering om opfølgning på temamøde om aktivitetsparate ledige
100. Orientering om genoptagelse af sygedagpengesager
101. Beslutning om omstillingsprojekt - Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse
102. Orientering om status på flygtningeområdet - august 2016
103. Beslutning om at iværksætte projekt ” Flygtninge i job - i små og mellemstore virksomheder” – august 2016
104. Orientering om visitationskriterier for flygtningeindkvarteringer
105. Beslutning om revision af handleplan for flygtninge i job
106. Beslutning om standard for de midlertidige indkvarteringer for flygtninge
107. Orientering om statslig støtte til etablering af almene boliger og flygtningeindkvarteringer
108. Orientering om unges muligheder - resultater fra borgerpanelundersøgelse
109. Orientering om kvalitetsstandard for bevilling af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
110. Orientering om praksisundersøgelse af fleksjob
111. Godkendelse af udvalgets mødeplan for 2017
112. Orienteringer til mødet i Udvalget "Uddannelse og Job" 24. august 201697. Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. august 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. august 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. dagsorden til møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” d. 24. august 2016 godkendes.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-08-2016
Godkendt
98. Drøftelse af ønsker og forventninger til temadrøftelse om jobklare ledige

Drøftelse af ønsker og forventninger til temadrøftelse om jobklare ledige

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
1. ønsker og forventninger til temadrøftelsen om ”jobklare ledige” drøftes.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Uddannelse og Job” holder i 2016 fire temamøder om beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune. Temamøderne fremgår af udvalgets årsplan og indgår som led i udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2017. Beskæftigelsesplanen er et centralt politisk dokument, som beskriver de lokale beskæftigelsesmæssige udfordringer og formulerer indsatser og mål for, hvordan udfordringerne skal løses. Til temamøderne ønsker udvalget at invitere borgere, virksomheder og organisationer til en drøftelse af den kommende beskæftigelsesindsats. Formålet er at kvalificere indsatsen med viden og holdninger.
 
Den 26. oktober skal udvalget drøfte beskæftigelsesindsatser for hovedmålgruppen ”jobklare ledige”. Denne målgruppe dækker jobparate modtagere af A-dagpenge samt jobparate kontanthjælpsmodtagere. Udvalget bedes tilkendegive ønsker til temamødet, herunder, hvad skal emnet for mødet være.
 
Administrationen har to forslag til mulige emner for mødet:
 
Forslag 1: Styrket indsats for småjob
1. oktober 2016 træder ordningen med 225 timers reglen i kraft. Ordningen betyder kort fortalt, at hvis en borger har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i sammenlagt 1 år i løbet af de sidste 3 år, skal borgeren fremadrettet arbejde mindst 225 timer om året for at opretholde sin ydelse. Administrationen vurderer, at 2/3 af de ca. 300 jobklare kontanthjælpsmodtagere vil blive berørt af ordningen, og herudover et større antal aktivitetsparate ledige. Skal kommunen gøre noget ekstraordinært for at hjælpe disse borgere ind i (små)job, og i givet fald hvordan?
 
 
 
Dagpengereformen, som træder i kraft januar 2017, vil få betydning for borgere, der står for at falde for 225-timersreglen. Reformen indebærer en mere fleksibel genoptjening, således at timebeskæftigelse fremover udskyder forbrug af dagpengeretten med timer frem for uger, som er tilfældet i dag. Det betyder, at også beskæftigelse af få timer om ugen er interessant i forhold til modtagere af A-dagpenge.
 
Forslag til deltagerkreds:
Ledere fra indsatsen med de jobparate ledige, repræsentant fra Erhvervsforum, repræsentanter fra udvalgte a-kasser og faglige organisationer
 
 
Forslag 2: Seniorjob
I Holbæk Kommune er der for tiden ca. 10 som er i seniorjob og 24, som er på den såkaldte kompensationsydelse for ledige borgere med ret til seniorjob. Udgiften til denne ordning er i 2017 budgetteret til 7,5 mio. (men budgettet er endnu ikke politisk vedtaget). Kompensationsydelsen svarer til dagpengesatsen og er dermed økonomisk omkostningsfuld for kommunen. Også seniorjob indebærer en omkostning for kommunen, som giver tilskud til seniorjobberens løn. 
 
Eller skal vi satse på en intensiv indsats for at få borgerne ud i ordinær beskæftigelse?
 
 
 
 
Forslag til deltagerkreds:
Ledere fra indsatsen med de jobparate ledige, repræsentant fra HR, repræsentanter fra udvalgte a-kasser og faglige organisationer
 
 1. Forslag til disposition af temamødet:
 2. Introduktion til temadrøftelsens fokuspunkter (der udarbejdes et materiale som bilag til mødet)
 3. Oplæg fra forsker og/eller seniorjobber
 4. Præsentation af forslag til løsningselementer
 5. Drøftelse
 
Der er afsat 2 timer til temadrøftelsen.          

Sagshistorik, henvisninger
Sagen blev drøftet første gang på udvalgets møde den 27.4.2016: Sag nr. 53: Drøftelse af forslag og forventninger til temamøde om aktivitetsparate ledige.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-08-2016
Drøftet.
Udvalget ønsker arbejde videre med forslag 1.
99. Orientering om opfølgning på temamøde om aktivitetsparate ledige

Orientering om opfølgning på temamøde om aktivitetsparate ledige

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. opsamling på temamøde om aktivitetsparate ledige tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Den 22. juni 2016 mødtes Udvalget ”Uddannelse og Job” med indbudte gæster for at drøfte, hvordan kommunen kan skabe flere job i samarbejde med frivillige, foreninger og virksomheder. Jobskabelsen er i særlig grad tænkt rettet mod aktivitetsparate ledige, altså ledige, der har andre udfordringer ud over ledighed, det være sig for eksempel psykisk eller fysisk sygdom, sociale udfordringer eller sproglige udfordringer.
 
Temamødet var ét af i alt fire møder om beskæftigelsesområdet, som udvalget holder i 2016.  Møderne indgår som led i udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2017.
 
På mødet deltog foruden udvalget ca. 15 indbudte med baggrund i blandt andet en initiativgruppe for et kommende borgerhus, erhvervslivet, uddannelsesområdet og kommunens administration.
 
Drøftelsen bragte flere forslag på banen. Blandt andet fremlagde initiativgruppen for et kommende borgerhus konkrete beskæftigelsesrettede forslag. Der er i dag et samarbejde mellem initiativgruppen og Holbæk Kommunes fælles-skabere.
 
Administrationen vil løbende orientere Udvalget ”Uddannelse og Job” om gruppens arbejde, såfremt det har beskæftigelsesmæssig betydning.
 
En opsummering af mødets hovedpunkter er vedlagt som bilag.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-08-2016
Taget til efterretning.


caseno16-31142_#3891524_v1_temamøde 22 juni - opsamling.pdf.pdf

Bilag

Temamøde 22 juni - opsamling.pdf


100. Orientering om genoptagelse af sygedagpengesager

Orientering om genoptagelse af sygedagpengesager

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
1. orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Tidligere har kommunerne praktiseret at stoppe udbetalingen af sygedagpenge efter 22. uge, hvor den sygemeldtes sag ifølge loven skal revurderes. Fremadrettet må man ikke længere automatisk standse udbetaling af sygedagpenge på revurderingstidspunktet eller ved udløbet af en af forlængelsesmulighederne.
 
Det skyldes en ny principafgørelse fra Ankestyrelsen, der fastslår, at tidligere praksis har bygget på en forkert fortolkning af loven. Praksis er nu ændret således, at der fremover skal være truffet en gyldig afgørelse, før det er muligt at stoppe udbetalingen af sygedagpenge, og der skal være en klar hjemmel i lovgivningen, førend afgørelsen kan tillægges tilbagevirkende kraft. Den ændrede praksis bygger på dom fra Højesteret.
 
Administrationens opgaver i forbindelse med ny praksis
Det er administrationens opgave at undersøge, om der i Holbæk Kommune er borgere, der har ret til at få deres sag genoptaget på baggrund af den nye praksis. Derfor besluttede det daværende Udvalget for Arbejdsmarked den 27. januar 2016, at administrationen skulle gøre følgende:
 
 
Administrationen har gennemført alle ovenstående beslutninger i foråret 2016.
 
Genoptagelse af sager
Jobcentret skal træffe afgørelse i alle sager, uanset om borgerne har en ret eller er omfattet af forældelsesreglerne. Borgerne kan klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Administrationen har gennemgået alle kendte sager i årene 2010-2015. Der er 23 sager, som er mindre end 3 år gamle og 19 sager, som er mere en 3 år gamle.
 
Sager udover 3 år kan være omfattet af forældelsesregler. Da tidligere gældende regler om forældelse ikke direkte har kunnet anvendes på sygedagpengeområdet, har Ankestyrelsen anbefalet, at kommunerne ventede med at træffe afgørelse i sagerne, indtil Ankestyrelsen havde udarbejdet vejledning på området. Ankestyrelsen har netop i principafgørelse 24-16 af 6.6.2016 udsendt et retsgrundlag for at træffe afgørelserne om forældelse.
 
På nuværende tidspunkt har Jobcentret 7 sager under behandling i Ankestyrelsen.
 
Administrationen vil på baggrund af den netop udsendte principafgørelse om retsgrundlag for at træffe afgørelse om forældelse igangsætte sagsbehandling og dermed udbetaling til borgerne af sager indenfor forældelsesfristen. 
 
Opfølgning
Administrationen vil orientere udvalget, hvis der skulle komme nye sager, hvor borgere kan være berørt af praksisændringen.

Økonomiske konsekvenser
De 7 sager, som ligger til behandling i Ankestyrelsen har en forventet sagsbehandlingstid på ca. 49 mdr. tilsammen i styrelsen. Hvis sagerne ændres eller hjemvises, får det økonomiske konsekvenser for kommunen, fordi borgeren modtager sygedagpenge indtil Ankestyrelsen eller kommunen har truffet en ny afgørelse.
 
På baggrund af gennemgang af de 23 sager, som ligger inden for forældelsesfristen på 3 år, vurderer administrationen, at den økonomiske konsekvens for kommunen ved genoptagelse og revurdering af sygedagpengesager er på knap kr. 1,7 mio.
 
Vedrørende de 19 sager, som ligger uden for forældelsesfristen på 3 år, vurderer administrationen, at den økonomiske konsekvens for kommunen udgør ca.1.2 mio. kr.

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Arbejdsmarkedet, 27. januar 2016. Sag nr. 10: Beslutning om at genoptage sygedagpengesager

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-08-2016
Taget til efterretning.
101. Beslutning om omstillingsprojekt - Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse

Beslutning om omstillingsprojekt - Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”. Økonomudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. Finansieringen af de 4 mio. kr. for omstillingen Aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse i 2016 sker ved, at
a. 0,3 mio. kr. finansieres ved en nedsættelse af serviceniveauet for visiterede aktivitets- og samværstilbud fra 5 til 4 dage pr uge
b. 1 mio. kr. finansieres ved en målretning af de uvisiterede aktivitets- og samværstilbud som et middel i beskæftigelsesindsatsen
c. at administrationen arbejder fortsat på at finde de resterende nødvendige reduktioner på det specialiserede område

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet besluttede den 21. april 2016, at der skulle etableres et omstillingsprojekt for ”Aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse”.
 
Den økonomiske ambition er at minimere udgifterne på området med 4 mio. kr. på tværs af kerneområderne Alle Kan Bidrage og Aktiv Hele Livet.
 
Efter at have foretaget en forundersøgelse af området for aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse har det vist sig, at forventningen om en besparelse på 4 mio. kr. allerede i 2016 som resultat af omstillingen, ikke kan nås.
 
Sagen fremlægges for økonomiudvalget den 10. august og Byrådet den 18. august til endelig godkendelse. I sagen anføres, at administrationen i august vil fremlægge forslag til kompenserende handlinger i budget 2016 inden for det specialiserede voksenområde.
 
Følgende handlinger foreslås på den baggrund gennemført:
 
Fremover vil borgeren som udgangspunkt visteres til aktivitets- og samværstilbud 4 dage pr uge (modsat 5 dage i dag).
Hvis nedsættelsen af serviceniveauet godkendes, vil myndighed gå i gang med en revurdering af alle borgere, der har et bevilget aktivitets- og samværstilbud. I forbindelse med dette kan der forekomme skift til andre tilbud, der er billigere og bedre samlet set. Det vil desuden kunne vise sig, at der i enkelte tilfælde er behov for 5 dages aktivitets- og samværstilbud.
Det økonomiske potentiale:
I 2016: 0,3 mio. kr. (svarende til 3 måneders effekt)
I 2017: 2,5 mio. kr.
 
Der vil ske en omlægning af dele af indsatsen for de uvisterede aktivitets- og samværstilbud, så den fremover målrettes beskæftigelsesindsatsen. Dermed kan en del udgifter omplaceres og der vil kunne hjemtages statslig refusion på 50 %.
Det økonomiske potentiale:
I 2016: 1 mio. kr.
I 2017: 1 mio. kr.
 
Administrationen arbejder fortsat på at finde de resterende nødvendige reduktioner på det specialiserede område. Udvalget orienteres på næste møde om status på arbejdet.
 
Det videre arbejde med omstillingen
Administrationen lægger op til, at omstillingsprojektet får et mere langsigtet perspektiv. Administrationen vil senest primo 2017 præsentere et oplæg for omstillingsprojektet samt en konkret tidsplan.

Høring
Sagen er sendt i høring i Handicaprådet.
Handicaprådets høringssvar vil blive præsenteret på udvalgenes møder.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-08-2016
Indstilles godkendt.
102. Orientering om status på flygtningeområdet - august 2016

Orientering om status på flygtningeområdet - august 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
1. status på flygtningeområdet, august 2016, tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Administrationen fremlægger hver måned en status på flygtningeområdet. Formålet er at give en generel orientering om udviklingen på centrale indsatser for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under den treårige integrationsindsats. Orienteringen har tre fokusområder; midlertidig boligindplacering af nyankomne, beskæftigelsesindsatsen samt indsatsen i samarbejde med frivillige. De tre områder er uddybet i et bilag, som er vedlagt sagen.
 
Det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på det treårige integrationsprogram udgør juli 2016 366 personer. Derudover er der 220 børn under integrationsprogrammet.
 
Modtagelsen af flygtninge
 
Holbæk Kommune skal modtage 241 flygtninge i perioden marts 2016 - marts 2017 (2016-kvoten). Indtil nu har Holbæk Kommune modtaget 61 personer, herunder 15 medbragte børn samt 3 uledsagede unge.
 
Antallet af modtagne flygtninge er fortsat lavere end forventet sammenholdt med 2016-kvoten på 241 personer.
 
Midlertidig boligindplacering af flygtninge
 
Primo juni 2016 er 154 flygtninge midlertidigt indkvarteret i Holbæk Kommune. 58 pct. af flygtningene er indkvarteret i private ejendomme, 29 pct. er indkvarteret i almene boliger og 13 pct.er indkvarteret i kommunale ejendomme.
 
De 154 midlertidigt indkvarterede er fordelt på indkvarteringsløsninger, der er beliggende i 7 af kommunens byer.  Fire af disse indkvarteringsløsninger havde primo august 2016 mindst 10 midlertidigt indkvarterede. Disse indkvarteringer er beliggende i Vipperød, Holbæk by, Stigs Bjergby samt i Jyderup.
 
 
Beskæftigelse og danskuddannelse
 
Af det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på 366 personer, modtager 293 personer kontanthjælp efter integrationsloven eller integrationsydelse. Disse borgere er målgruppen for beskæftigelsesindsatsen.
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” besluttede 24. februar 2016 at iværksætte en handleplan for at opfylde målene for integrationsstrategien spor 1 og at understøtte jobrettet fokus allerede fra flygtningenes ankomst. Handleplanen lægger vægt på, at flygtningene kommer hurtigt ud på arbejdsmarkedet, og virksomhedsbaseret praktik er oftest det første skridt på vejen.
 
En revideret handleplan er august 2016 forelagt udvalget til godkendelse. Handleplanen har styrket fokus på opkvalificering af flygtninge blandt andet i form af de såkaldte branchepakker.
 
130 flygtninge er pt. i aktive tilbud (ved siden af sprogskole), hvilket vil sige, at de enten er i praktik i en virksomhed eller i introforløb før praktikken.
 
Som udgangspunkt er alle nyankomne flygtninge tilmeldt en danskuddannelse frem til gennemført uddannelse. Undtagelser herfra kan for eksempel skyldes barselsorlov eller svær sygdom. I alt er 278 flygtninge er tilmeldt danskuddannelse, mens én person går på FVU (Forberedende Voksenundervisning).
 
Omstillingsprojektet – flere flygtninge i beskæftigelse: Som led i omstillingen foreslås handleplanen ”Flere flygtninge i job” revideret. Se også selvstændig sagsfremstilling.
 
Desuden har administrationen søgt og fået tilsagn om puljemidler til projekt ”Flygtninge i job i små og mellemstore virksomheder”. Se også selvstændig sagsfremstilling.
 
 
Integration, frivillige aktiviteter og tilbud i hele Holbæk
 
Modtagelse og kontakt: Der er nu frivillige og mindre frivilliggrupper i Holbæk By, Jyderup, Mørkøv, Orø, Stigs Bjergby, Svinninge, Tølløse, Ugerløse, Undløse, Vipperød.
 
Koordinering og information: Organisatorisk er der tale om en bred palet, med nogle grupper tilknyttet Frivillignet/Dansk Flygtningehjælp, andre til Røde Kors, eller lokalfora eller selvstændige grupper. Integrationsfælles-skaberen har indledt information til de frivillige, når der flytter nye flygtninge til deres områder, så de kan tage kontakt.
 
Facebook: Der er flere Facebook-sider for frivillige og nye borgere i Holbæk: Bjergbyhus, Holbækhus Velkommen, IFU – Integrations Fællesskab Undløse, Venskabscafé Vipperød, Venligboerne Holbæk og Venligboerne Orø.
 
Dialog: Integrationsrådet var på rådets møde i juni hos Café Habibi og Skarridsø Camping til rundvisning og dialog om integrationsarbejdet og erfaringer med nytilkomne i praktik.
Den 20.09.16 afholder Integrationsrådet åbent arrangement på Elværket, ”Fakta og Følelser”, med teater og information.
 
Styrket sundhedsundervisning: Kerneområdet Aktiv Hele Livet og sprogcentret har indledt samarbejde om sundhed. Med undervisningen gives der indføring til det danske sundhedssystem, rettigheder og hvad Holbæk Kommune tilbyder, for eksempel rygestop-kurser.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-08-2016
Taget til efterretning.
 
Udvalget ønsker en handleplan for fremtidig boligplacering af de flygtninge, som nu bor i Elmelunden, når de udfasede plejeboliger ikke længere kan anvendes til midlertidig boligplacering.


caseno16-31142_#3905429_v1_månedsstatus på flygtningeindsatsen - august 2016 (final).pdf.pdf

Bilag

Månedsstatus på flygtningeindsatsen - august 2016


103. Beslutning om at iværksætte projekt ” Flygtninge i job - i små og mellemstore virksomheder” – august 2016

Beslutning om at iværksætte projekt ” Flygtninge i job - i små og mellemstore virksomheder” – august 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. iværksættelse af Projekt ”Flygtninge i job - i små og mellemstore virksomheder” godkendes.

Beskrivelse af sagen
Alle kan bidrage har søgt og fået bevilget midler til at gennemføre et beskæftigelsesprojekt for flygtninge. På udvalgsmødet 27. april orienterede administrationen om, at man var ved at udarbejde en ansøgning om satspuljemidler fra Styrelsen for international rekruttering og integration (SIRI) til målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere.
 
Baggrunden for ansøgningen
Administrationen vurderede, at puljens formål kunne:
 
 
 
Projektets økonomi
SIRI har bevilget satspuljemidler til at gennemføre projekt ”Flygtninge i job - i små og mellemstore virksomheder” 2016-2018, i alt 2.571.776 kr. (995.268 kr. i hhv. 2017 og 2018 samt 652.380 kr. i 2018). Midlerne er øremærket til frikøb/ansættelse af medarbejdere. Desuden vil kommunen modtage proces- og konsulentstøtte. Projektet er fuldt finansieret.
 
Aktiviteter i projektet
For at flygtninge reelt får bedre mulighed for at komme i job og kunne blive på arbejdsmarkedet, lægges der op til, at langt de fleste flygtninge fremover gennemgår længerevarende og opkvalificerende forløb, der matcher virksomhedernes krav. Målet er på sigt, at 80 pct. af flygtningene gennemgår branchepakkeforløb eller den nye integrationsgrunduddannelse (IGU). De øvrige 20 pct. af flygtninge har vidt forskellig baggrund og kompetencer – fra aktivitetsparate borgere med massive psykosociale problemer til akademikere med formelt godkendt uddannelse. Målet er også her beskæftigelse, men målet søges opnået med andre tiltag tilpasset målgruppen.
 
I projektet arbejdes der derudover med udvikling af danskundervisningen, så den bedst muligt understøtter den beskæftigelsesrettede indsats.
 
Ved projektets afslutning er det hensigten at evaluere de afprøvede metoder og fremadrettet benytte de metoder, som har vist sig at give den bedste effekt beskæftigelsesmæssigt og økonomisk.
 
Organisering af projektet
Integrationsafdelingen under kerneområdet Alle kan bidrage er ansvarlig for gennemførelse af projektet med væsentlig, understøttende indsats fra virksomhedsservice og samarbejde med AOF Sprogcenter Nordvest.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-08-2016
Godkendt.
104. Orientering om visitationskriterier for flygtningeindkvarteringer

Orientering om visitationskriterier for flygtningeindkvarteringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutning

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. visitationskriterierne til 127 midlertidige indkvarteringer for flygtninge i udfasede plejeboliger tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Tilgangen af nyankomne flygtninge medfører, at det er vanskeligt at finde det fornødne antal permanente boliger til en husleje, flygtningene kan betale. Derfor placeres de fleste nyankomne flygtninge i midlertidige indkvarteringer, indtil de får tilbud om permanent bolig.
 
Holbæk Kommune har taget 165 tidligere plejeboliger i brug som midlertidige flygtningeindkvarteringer i plejecentrene Østergården, Rosenvænget og Elmelunden. For 127 af disse boliger er kriterierne for, at de kan benytte til flygtningeindkvarteringer, at flygtningene er enlige. Som følge af dialoger med repræsentanter for lokalområderne og plejecentrenes øvrige beboere samt de løbende politiske drøftelser og tilkendegivelser, har administrationen bestræbt sig på at henvise enlige flygtninge over 30 år til de udfasede plejeboliger.
Dette har nu medført den udfordring, at indkvarteringerne i plejecentrene står tomme, mens der i øvrigt er udbredt mangel på indkvarteringsmuligheder til flygtninge. Det skyldes, at flertallet af de flygtninge, som Holbæk Kommune modtager, er under 30 år eller ankommet som små familier. Administrationen vil derfor begynde at visitere flygtninge under 30 år til midlertidig boligindplacering i de udfasede plejeboliger i overensstemmelse med den tidligere politiske beslutning.
 
Plejeboligerne egner sig ikke til flygtningefamilier, men små familier vil kunne placeres i Holbækhus. En sag om klargøring af Holbækhus til midlertidig indkvartering vil blive forelagt Økonomiudvalget på deres møde i august.
 
Baggrund: Midlertidige boliger – kapacitet og behov
Kapaciteten for midlertidige indkvarteringer udgør på papiret i alt 319 pladser i efteråret 2016.  Ud af de 319 pladser er der 165 pladser i de udfasede plejeboliger. Heraf er som nævnt indført særlige kriterier for de 127 af boligerne. Det har kun været muligt at finde 14 beboere, der matcher denne profil, og boligerne står tomme som konsekvens af dette. Kommunen betaler husleje for de tomme boliger.
 
Antallet af nyankomne flygtninge er øget betydeligt på trods af, at der i 2016 forventes lavere tilgang end kvoten på 241 personer.  Det forventes således, at Holbæk Kommune reelt ”kun” vil modtage mellem 125 og 200 flygtninge i resten af 2016.

År. 1. marts er skæringsdato
Kvote (planlagt)
Modtagne voksne og medbragte børn inkl. varslede modtagelser til og med august 2016
2014
79
97
2015
81
149
2016
241
61
2017
199
 
 
 
På sigt må det forventes, at der bliver behov for minimum 3-400 boliger til henholdsvis enlige flygtninge og familier til et huslejeniveau, flygtningene kan betale. Dette skal ses i lyset af, at Kommunernes Landsforenings beregninger viser, at for hver flygtning, kommunen modtager, familiesammenføres der 1,2 personer. Dette betyder, at der kan forventes en tilgang til Holbæk Kommune på minimum 712 personer i 2016-17.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-08-2016
Taget til efterretning.
105. Beslutning om revision af handleplan for flygtninge i job

Beslutning om revision af handleplan for flygtninge i job

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at:
 1. revisionen af handleplanen ”Flygtninge i job” godkendes.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Uddannelse og Job” har tidligere på året godkendt handleplanen ”Flygtninge i job”. I mellemtiden er ændringerne af Integrationsloven m.fl. trådt i kraft, og Holbæk Kommune har fået midler til en styrket, målrettet beskæftigelsesindsats. Det bidrager til en anden rammesætning og til udmøntning af det igangværende omstillingsprojekt på integrationsområdet, så indsatsen skærpes og de ønskede effekt- og produktionsmål kan opnås.  I forlængelse af dette fremlægger administrationen en revideret handleplan til politisk godkendelse.
 
Kvalifikationer, der matcher efterspørgslen
Med den reviderede handleplan lægges der op til yderligere fokusering på de længerevarende opkvalificerende forløb. Med disse forløb får flygtningene kvalifikationer, som matcher efterspørgslen i brancher med størst omsætning af jobs og krav om laveste indgangsforudsætninger. Dermed får borgerne langt bedre mulighed for at opnå selvforsørgelse.
 
Målsætning og indsats
Målet er, at cirka 80 pct. af borgerne gennemgår disse forløb enten gennem de såkaldte branchepakkeforløb eller den nye 2-årige integrationsuddannelse (IGU). Medio august begynder de første deltagere på branchepakkeforløb inden for tre brancher. Efterfølgende udbygges forløbene og målet er, at foreløbig 200 flygtninge gennemfører branchepakkerne. Kommunerne har principielt ikke en rolle i forhold til IGU-uddannelsen, der aftales direkte mellem virksomhed, flygtning og uddannelsesinstitution. Den reviderede handleplan lægger dog op til, at Holbæk Kommune spiller en aktiv rolle for at understøtte indgåelse af aftaler om integrationsuddannelsen. Sammen med branchepakkeforløbene kan IGU-forløbene bidrage til udmøntning af omstillingsprojektet og kommunen vil kunne hjemtage højere grund- og resultattilskud. 
 
Ønske om samarbejde med erhvervslivet
Holbæk Kommune ønsker at samarbejde med erhvervslivet om kvalificering af indsatsen og om branchepakkerne samt IGU til glæde for flygtninge og forhåbentlig virksomhederne, da det forventes, at de planlagte forløb kan bidrage til virksomhedernes rekruttering af kvalificeret arbejdskraft og dermed vækst i kommunen. Endelig har de deltagende virksomheder mulighed for at hjemtage bonus for IGU og ansættelse af nyankomne flygtninge. Erhvervslivet er derfor inviteret til et arrangement om indsatsen ultimo august.
 
Bilag:

Sagshistorik, henvisninger
Den 24.2.2016 vedtog udvalget den første handleplan. Sag nr. 21: Beslutning om handleplan for at få flygtninge i job

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-08-2016
Godkendt.


caseno16-31142_#3890286_v1_uddrag af metoderapport om branchepakker.pdf.pdf
caseno16-31142_#3895781_v1_forslag til revideret handleplan flygtninge i job - august 2016.pdf.pdf

Bilag

Uddrag af metoderapport om branchepakker.pdf
Forslag til revideret handleplan flygtninge i job - august 2016.pdf


106. Beslutning om standard for de midlertidige indkvarteringer for flygtninge

Beslutning om standard for de midlertidige indkvarteringer for flygtninge

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at:
 1. standard for midlertidige indkvarteringer for flygtninge godkendes.

Beskrivelse af sagen
Administrationen har udarbejdet en standard for midlertidige indkvarteringer for nyankomne flygtninge. Baggrunden er et ønske om at kunne tilbyde et ensartet kvalitetsniveau for de midlertidige boliger og dermed sikre, at flygtningene ikke oplever forskelsbehandling. Forslaget gælder boligindkvarteringer med mere end ti midlertidige boliger.
 
Holbæk Kommune har det mål, at nyankomne flygtninge hurtigst muligt skal permanent boligplaceres. Derfor er der i forslaget ikke lagt op til, at standarden for midlertidig indkvartering skal være den samme som standarden for permanente boliger.
Heller ikke selv om mange af beboerne desværre må bo i længere tid i en midlertidig bolig, før de får tilbud om en permanent bolig.
 
Kvalitetsløft og vedligehold
Administrationen er sammen med de sociale viceværter i færd med at gennemføre en indsats, der skal sikre et generelt kvalitetsløft af de midlertidige indkvarteringer. Udgangspunktet er, at unødige renoveringer mv. kan forebygges gennem bedre vedligehold, hjælp til selvhjælp og sanktioner over for beboerne, hvis nødvendigt. Indsatsen understøttes med gennemførelse af systematiske tilsynsbesøg af alle midlertidige indkvarteringer en gang årligt samt ind- og udflytningssyn, når beboere flytter. Dette gør det eksempelvis nemmere at opkræve hel eller delvis erstatning fra beboerne ved misligholdelse.
 
Lejeaftale
Ved indflytning skal beboerne desuden underskrive en lejeaftale, der tydeliggør forventningerne til beboerne og gældende regelsæt, idet lejeloven ikke finder anvendelse i midlertidige indkvarteringer.
 
Indkvarteringer med få boliger
Standarden gælder indkvarteringer mere end ti boliger. Det er ikke muligt at tilbyde en ensartet standard i forhold til de mindste indkvarteringer med for eksempel 3 beboere, da der er stor forskel på disse lejligheders standard/udstyr, som udlejer eller boligorganisation har fastlagt.
 
Bilag:
1.         Forslag til standard midlertidige indkvarteringer

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-08-2016
Godkendt.


caseno16-31142_#3891614_v1_standard midlertidige indkvarteringer for flygtninge.pdf.pdf

Bilag

Standard midlertidige indkvarteringer for flygtninge.pdf


107. Orientering om statslig støtte til etablering af almene boliger og flygtningeindkvarteringer

Orientering om statslig støtte til etablering af almene boliger og flygtningeindkvarteringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende orienteringer tages til efterretning:
 1. Kommunen har modtaget tilsagn om statslig støtte til grundkapital til etablering af små og billige almene familieboliger, som blandt andet kan forbeholdes flygtninge.
 2. Kommunen har ikke ansøgt om statslig støtte til etablering af midlertidige flygtningeboliger.

Beskrivelse af sagen
I Holbæk Kommune er der stor mangel på små og billige boliger til socialt udsatte borgere, unge under uddannelse samt til flygtninge. På sit møde den 15. juni 2016 godkendte byrådet derfor, at kommunen søger Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om midler fra puljen Tilskud til grundkapital til etablering af små og billige almene familieboliger. Kommunen har nu fået tilsagn om midler fra denne pulje. Ministeriet har desuden udbudt en anden pulje vedrørende støtte til etablering af midlertidige flygtningeindkvarteringer. Denne har kommunen valgt ikke at søge på grund af puljens markant stramme ansøgningsvilkår.
 
Tilskud til grundkapital til etablering af små og billige almene familieboliger
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har givet Holbæk Kommune tilsagn om et tilskud på 9.414.444 kr. til etablering af små og billige almene familieboliger. Etablering af disse boliger skal bidrage til at løse påtrængende boligsociale opgaver i kommunen, herunder boligplacering af flygtninge.
 
Tilskuddet skal dække 75 pct. af den grundkapital, kommunen skal yde i forbindelse med opførelse af almene boliger. Det er en forudsætning for tilskuddet, at mindst halvdelen af boligerne har et bruttoetageareal som er mindre end 55 m2.
 
Kommunal grundkapital er en del af finansieringen af almene boliger og udgør 10 % af byggeriets samlede anskaffelsessum.
 
For at få tilskuddet udbetalt skal kommunen inden udgangen af december 2017 give tilsagn til opførelse af små og billige familieboliger. Det kræver, at der forefindes egnede byggegrunde, samt at der foreligger en godkendt lokalplan for området, inden kommunen kan give tilsagn.
 
Tilskud til etablering af midlertidige flygtningeindkvarteringer
Holbæk Kommune har ikke søgt samme ministerium om tilskud til etablering af midlertidige flygtningeindkvarteringer, fordi de gældende vilkår for støtten betød, at kommunen reelt ikke kunne udnytte muligheden.
 
Ansøgningsbetingelserne var mærkbart strammere end til puljen vedrørende tilskud til etablering af små og billige almene familieboliger. Kravene var blandt andet:
 
 
 
Da puljen blev udbudt i april, vurderede administrationen desuden, at Holbæk Kommune på daværende tidspunkt kunne dække forsyningen af midlertidige boliger blandt andet via de mange frigivne plejeboliger og lejemålet i Vipperød.

Økonomiske konsekvenser
Tilskud til grundkapital til etablering af små og billige almene familieboliger
 
Som nævnt i sagsfremstillingen til byrådet den 15. juni 2016 vil det kommunale grundkapitallån, efter tilskud fra staten, netto udgøre 3.138.148 kr.
Uden tilskud fra staten ville Holbæk Kommune skulle have ydet et grundkapitallån på 12.552.592 kr.
 
Finansieringen af det kommunale grundkapitallån til brug for opførelse af boligerne kan tilvejebringes ved salg af kommunale grunde.
Der tages endelig stilling til finansiering af den kommunale grundkapital når projektet fremlægges til politisk behandling.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet møde 15. juni 2016: Punkt 167 – Beslutning - Godkende at kommunen ansøger om tilskud til grundkapital til små og billige boliger.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-08-2016
Taget til efterretning.
108. Orientering om unges muligheder - resultater fra borgerpanelundersøgelse

Orientering om unges muligheder - resultater fra borgerpanelundersøgelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. resultaterne fra borgerpanelundersøgelsen vedrørende unges muligheder i Holbæk Kommune tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Baggrund
På udvalgsmøde den 30. marts 2016 besluttede Udvalget ”Uddannelse og Job”, at borgerpanelundersøgelsen vedrørende unges muligheder i Holbæk Kommune skulle omhandle temaerne:
 
Udvalget havde på møde den 25. maj spørgeskemaet til orientering.
Gennemførelse af undersøgelsen
Undersøgelsen blev gennemført i perioden 7. juni til 28. juni 2016. Spørgeskemaet blev sendt til 1011 borgere hvoraf 469 besvarede undersøgelsen. Det svarer til en svarprocent på 46, hvilket er lidt lavere end ved de øvrige borgerpanelundersøgelser.

I undersøgelsen deltog flere borgere i aldersgruppen 18-29 år end i de øvrige borgerpanelundersøgelser. Alligevel er det ikke deltagere nok til, at deltagerne i undersøgelsen er repræsentative for alle borgere i denne aldersgruppe.

Resultater
Herunder er en kort opsummering af resultaterne indenfor hvert af de temaer undersøgelsen har omhandlet:
Som bilag vedlægges High-Light rapport med undersøgelsens vigtigste pointer.
 
Metodenotat samt resultatrapporter publiceres på kommunens hjemmeside den 25. august.
 
Resultaterne fra undersøgelsen vil indgå i planlægningen af arbejdet med de unge hos Uddannelse til alle unge og resultaterne vil blive anvendt, når der skal lægges nye strategier for området.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-08-2016
Taget til efterretning.


caseno16-12607_#3888064_v1_high-light rapport - pdf.pdf

Bilag

High-Light rapport - pdf


109. Orientering om kvalitetsstandard for bevilling af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Orientering om kvalitetsstandard for bevilling af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. orientering om kvalitetsstandard for bevilling af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Udvalget orienteres om kvalitetsstandarden for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for at sikre politisk ejerskab til eksisterende praksis for bevilling af STU-forløb i Holbæk Kommune. Kvalitetsstandarden er senest revideret i juni 2015 (Udvalget for Voksne).

Målgruppen ”Unge i særligt tilrettelagte forløb”
Unge i særligt tilrettelagte forløb er en af de fire målgrupper i Uddannelsesplan 2016. Der er tale om unge, for hvem det ikke er muligt at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse på grund af f.eks. svære bevægelseshandicap, psykiske lidelser, erhvervet hjerneskade eller kroniske smerter.

Disse unge har brug for særligt tilrettelagte forløb, som giver de unge mulighed for at klare sig bedst muligt i eget liv. Der er ca. 450 unge i denne målgruppe i Holbæk Kommune. En del af disse unge er i målgruppen for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning, som målgruppevurderer unge til STU.

I Holbæk Kommune er der løbende ca. 90 unge i gang med STU fordelt på tre årgange (pr juni 2016: 87 unge), hvoraf cirka 60 unge er bevilget STU på CSU-Holbæk. De øvrige 30 STU-elever er i uddannelse hos omtrent 20 forskellige eksterne aktører.

Udviklingen af STU-området
For at realisere de politiske mål i Uddannelsesplan 2016 og de økonomiske mål i budget 2016 har Uddannelse til Alle Unge i 2016 blandt andet arbejdet med udvikling af modulbaserede STU-forløb på CSU-Holbæk for at kunne rumme flere af de elever, som hidtil har været visiteret til eksterne udbydere, samt haft fokus på indkøb af STU-tilbud.

Disse områder er udvalgt, fordi der i Holbæk Kommune har været en del unge, som visiteres til eksterne tilbud på trods af at kvalitetsstandarden foreskriver, at STU-undervisning som udgangspunkt skal foregå på CSU-Holbæk.

En række barrierer for at visitere STU-elever til CSU-Holbæk har hidtil betydet, at kvalitetsstandarden ikke er blevet fulgt i tilstrækkeligt omfang:
 
 
Udviklingsarbejdet i Uddannelse til Alle Unge har ført til følgende tiltag og aktiviteter, der fremmer visiteringen af STU-elever til CSU-Holbæk:
 
 
I takt med at CSU-Holbæk kan tilgodese flere unges individuelle behov samtidig med, at der oftere kan tilbydes en bolig i tilknytning til CSU-Holbæk er grunden lagt for at visitere flere til CSU-Holbæk – helt i tråd med kvalitetsstandarden.

Samlet er målet at sikre, at Holbæk Kommune benytter de STU-tilbud, som for færrest penge bedt leverer kompetenceudvikling af de unge, rettet mod uddannelse og inkludering på arbejdsmarkedet.


Økonomiske konsekvenser
Der forventes i skoleåret 2016/17 en besparelse på cirka 1,1 mio. kr. samlet på STU og midlertidige botilbud ved at flere unge visiteres til STU og studiebolig på CSU-Holbæk. I følgende skoleår forventes besparelsen at være højere.

Besparelserne er en forudsætning for budgetoverholdelse i Uddannelse til Alle Unge i 2016 og budgetoverslagsår.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-08-2016
Taget til efterretning.


caseno16-32000_#3886618_v1_kvalitetsstandard for stu - 2015.pdf

Bilag

Kvalitetsstandard for STU - 2015


110. Orientering om praksisundersøgelse af fleksjob

Orientering om praksisundersøgelse af fleksjob

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Ankestyrelsen offentliggjorde foråret 2016 resultat af en praksisundersøgelse vedrørende fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne.
 
Formålet med undersøgelsen var at afdække, hvordan kommunerne undersøger og dokumenterer kriterier for at tilkende det, man i daglig tale kalder mini- og mikrofleksjob, altså fleksjob på helt ned til én time om ugen. Disse kan tilkendes borgere, som forventes at kunne udvikle deres arbejdsevne og dermed påtage sig mere omfattende jobs.
13 kommuner, herunder Holbæk Kommune, blev udtaget til undersøgelsen, og hver kommune indsendte ti sager.
 
Resultatet for Holbæk Kommune
Ankestyrelsen vurderede, at otte ud af ti sager fra Holbæk Kommune var afgjort korrekt. To sager var afgjort på et ukorrekt grundlag, idet de manglede tilstrækkelig dokumentation for arbejdsevne og/eller tilstrækkelig lægelig dokumentation for helbred.
 
Til sammenligning havde ingen af de deltagende kommuner 100 procent korrekte afgørelser. Polerne lå mellem 1 og 7 ukorrekte afgørelser.
 
På tværs af de 10 sager fra Holbæk Kommune observerede Ankestyrelsen desuden fejl og mangler på følgende områder:
 
 
Læring af undersøgelsen
Praksisundersøgelsen giver anledning til, at administrationen justerer sin praksis på nogle områder:

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-08-2016
Taget til efterretning.
111. Godkendelse af udvalgets mødeplan for 2017

Godkendelse af udvalgets mødeplan for 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. Udvalget ”Uddannelse og Job” godkender mødeplan for 2017

Beskrivelse af sagen
Administrationen foreslår, at udvalget mødes kl. 16:00-18:00 i kommunens administrationsbygning, på følgende datoer:
 
•           Onsdag d. 11. januar 2017
•           Onsdag d. 25. januar 2017
•           Onsdag d. 22. februar 2017
•           Onsdag d. 22. marts 2017
•           Onsdag d. 26. april 2017
•           Onsdag d. 31. maj 2017
•           Onsdag d. 21. juni 2017
•           Onsdag d. 30. august 2017
•           Onsdag d. 27. september 2017
•           Onsdag d. 25. oktober 2017
•           Onsdag d. 29. november 2017 

Lovgrundlag – link
Lov om kommuners styrelse § 20

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-08-2016
Godkendt.


caseno15-27421_#3895337_v1_forslag politisk mødekalender 2017.doc

Bilag

Forslag Politisk mødekalender 2017


112. Orienteringer til mødet i Udvalget "Uddannelse og Job" 24. august 2016

Orienteringer til mødet i Udvalget "Uddannelse og Job" 24. august 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. orienteringer til mødet den 24. august 2016 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Fra Uddannelse til Alle Unge
 
 
 
 
Fra Alle Kan Bidrage
 
 
 
 
Fælles for begge kerneområder
                                   
                       
           

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-08-2016
Taget til efterretning.


caseno16-31142_#3891638_v1_notat - status politiske effektmål til mødet 24-08-2016.pdf.pdf
caseno16-31142_#3895768_v1_økonomi og effekt på forsørgelsesområderne - august 2016.pdf.pdf

Bilag

Notat - Status politiske effektmål til mødet 24-08-2016.pdf
Økonomi og effekt på forsørgelsesområderne - august 2016.pdf