UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 42, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

22-06-2016 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-06-2016 19:30:00


PUNKTER

78. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 22. juni 2016
79. Drøftelse af de politiske forventninger til Uddannelsesplan 2017
80. Beslutning om Plan for Ungdomsskolevirksomhed - juni 2016
81. Beslutning om opfølgning på drøftelse af uddannelsesvejledning
82. Orientering om status på samarbejdet i UU-Nordvestsjælland
83. Orientering om status på partnerskabsaftale
84. Beslutning om ændret anvendelse af det midlertidige bosted Minibo
85. Drøftelse af mulige indsatser i Beskæftigelsesplan 2017
86. Drøftelse af form og indhold for temamøde om indsatsen for ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen
87. Drøftelse af principper for etablering af billige boliger
88. Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse
89. Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier
90. Beslutning om realisering af mål og indsatser i omstillingsprojekt - Flere flygtninge i beskæftigelse
91. Orientering om status på flygtningeområdet - juni 2016
92. Orientering om status på nytteindsats
93. Orientering om undersøgelse af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet
94. Beslutning om den fremtidige forankring af akutlinjen
95. Orienteringer til mødet i Udvalget "Uddannelse og Job" 22. juni 201678. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 22. juni 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 22. juni 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. godkender dagsorden til møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” d. 22. juni 2016.


Beskrivelse af sagen
Afdelingsledere Tine Adrian og Martin Koch Pedersen deltager under drøftelsen af punktet: Drøftelse af mulige indsatser i Beskæftigelsesplan 2017.
 
Afdelingsleder Kasper Enevoldsen, kernområdet Vækst & Bæredygtighed deltager under drøftelsen af punktet: Drøftelse af principper for etablering af billige boliger.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Godkendt
79. Drøftelse af de politiske forventninger til Uddannelsesplan 2017

Drøftelse af de politiske forventninger til Uddannelsesplan 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. de politiske forventninger til Uddannelsesplan 2017 drøftes.


Beskrivelse af sagen
På udvalgsmøde den 25. maj 2016 besluttede Udvalget ”Uddannelse og Job” at genoptage drøftelse af denne sag på udvalgsmødet den 22. juni. Nedenstående sagsbeskrivelse er derfor identisk med den tidligere fremsendte.

Uddannelsesplanen beskriver de politisk vedtagne målsætninger og indsatser for kerneopgaven Uddannelse til alle unge. Omdrejningspunktet for det politiske arbejde med Uddannelsesplan 2017 er en række temadrøftelser hen over året, hvor politikere og administration drøfter problemstillinger i forbindelse med uddannelsesindsatsens fire hovedmålgrupper med interessenter og eksperter.

Arbejdet med at udarbejde Uddannelsesplan 2017 – som også har betydning for budget 2017 – skal sættes i gang politisk og administrativt. Som afsæt for dette arbejde drøfter udvalget på dagens møde de politiske forventninger til planen.

Formålet med dagens drøftelse
Formålet med drøftelsen er, at udvalget har et klart billede af:
 1. status på opfyldelse af de politiske effektmål samt målene i Uddannelsesplan 2016
 2. størrelsen af de økonomiske ambitioner/udfordringer på området i 2017
 3. om de politiske ambitioner for indsatsen for de enkelte målgrupper fortsat skal være gældende
 4. om de igangværende indsatser i Uddannelsesplan 2016 er tilstrækkelige til at imødegå de økonomiske og politiske ambitioner i 2016 samt hvilken betydning, det kan have for resten af 2016 og for 2017
 
Som oplæg til dagens drøftelse og som baggrund for de kommende temadrøftelser redegør administrationen nedenfor for væsentlige forhold, som har relevans for næste års uddannelsesplan. På mødet vil Julie Becher, chef for Uddannelse til alle unge give et billede af udfordringer og muligheder for de fire målgrupper i relation til ovennævnte forhold.

Den økonomiske situation
Arbejdet med at formulere indsatserne i Uddannelsesplan 2017 sker i lyset af den kritiske økonomiske situation i kommunen som helhed og i kerneområdet Uddannelse til alle unge.

Området skal både i 2016, 2017 og i årene fremover lykkes med en ambitiøs plan om at få mange flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse og langt de fleste af disse unge skal gennemføre en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse. Desuden skal planens indsatser – ligesom Beskæftigelsesplanen - tage højde for refusionsreformen, som trådte i kraft i januar 2016.

Det skal i Uddannelsesplan 2017 være tydeligt, hvordan også den sociale indsats og arbejdet med forebyggelse og fritid skal bidrage til kerneopgaven, og det er administrationens ambition, at Uddannelsesplan 2017 i højere grad end Uddannelsesplan 2016 sætter retning også for, hvordan de økonomiske udfordringer skal imødegås.

Udvalget udtrykte på sit møde i april måned ønske om, at der i forslag til budget 2017 blandt andet arbejdes med en ’investeringstankegang’, både for at sikre at flere unge er klar til at starte på en ungdomsuddannelse efter grundskolen eller 10.klasse, og for at bidrage til at færre unge falder fra undervejs i deres ungdomsuddannelse. Administrationen vil på udvalgets møde præsentere de foreløbige overvejelser om, hvordan dette vil kunne indarbejdes i budget 2017 og dermed også i Uddannelsesplan 2017.

Lykkes kerneområdet ikke med at løfte den økonomiske udfordring, vil det betyde en mindre indsats for og med de unge og de mange aktører på uddannelsesområdet med risiko for, at færre unge bliver klar til og gennemfører en ungdomsuddannelse – og dermed også at en større del af befolkningen i Holbæk Kommune ikke er i stand til at møde kravene på fremtidens arbejdsmarked. 

Status på politiske effektmål og Uddannelsesplan 2016
Byrådet har vedtaget effektmål for kerneopgaven Uddannelse til alle unge. På udvalgets møde fremlægger administrationen en status på effektmålene.

Byrådet har endvidere vedtaget Uddannelsesplan 2016. Ambitionen er, at planen bidrager til:
 
Uddannelsesplanen er struktureret efter fire målgrupper:
 
For hver målgruppe er formuleret en række indsatser samt en målsætning. I vedhæftede bilag angives en aktuel status for hver indsats. Desuden angives status på målsætningerne for de områder, hvor der pt. er tilgængelige data.  I slutningen af 2016 gøres endelig status på Uddannelsesplan 2016 og erfaringerne fra denne første uddannelsesplan medtages i arbejdet med Uddannelsesplan 2017.
 
På mødet giver administrationen et overblik over status på indsatser og målsætninger i Uddannelsesplan, en status på arbejdet med at indfri de økonomiske målsætninger for 2016 og en vurdering af om det igangværende arbejde er tilstrækkeligt til at indfri såvel de politiske som de økonomiske målsætninger.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 25-05-2016
Drøftet.
 
Udvalget ønsker, at drøftelsen genoptages på næste møde.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Drøftet


caseno15-45197_#3774906_v1_status på uddannelsesplan 2016 - maj 2016 - endelig.pptx

Bilag

Status på Uddannelsesplan 2016 - maj 2016 - endelig


80. Beslutning om Plan for Ungdomsskolevirksomhed - juni 2016

Beslutning om Plan for Ungdomsskolevirksomhed - juni 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job” og Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Byrådet

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. Plan for Holbæk Kommunes Ungdomsskolevirksomhed godkendes.


Beskrivelse af sagen
Plan for Ungdomsskolevirksomhed i Holbæk Kommune er udarbejdet af bestyrelsen for ”UngHolbæk”. Planen sikrer, at ungdomsskolens aktiviteter lever op til de lovmæssige krav og understøtter kerneopgaverne Læring og Trivsel (jfr. målgruppen fra 13 år) og Uddannelse til Alle Unge.

Om Plan for Ungdomsskolevirksomhed i Holbæk Kommune
Ungdomsskole er for målgruppen alle unge i alderen fra 13 år (eller når den unge starter i 7. klasse) til og med det 17. år. Ungdomsskolen kan yderligere etablere aktiviteter for unge i alderen 18 år til 25 år. Ungdomsskolevirksomheden er organisatorisk forankret i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge.

I Holbæk Kommune er formålet med ungdomsskolen at sikre, at kerneopgaverne understøttes bedst muligt gennem styrkelse af unges faglige, personlige og sociale kompetencer samt demokratisk dannelse og medindflydelse. De unge skal opleve sig som aktive medspillere, der træffer argumenterede valg i eget liv og får det bedst mulige afsæt på vejen mod det gode liv.

Ungdomsskolens samlede program skabes og udvikles med input fra flere steder, bl.a. fra de unge selv, idet de efterspørger og medvirker til aktiviteter, der modsvarer deres behov. Men også skoler med overbygningsklasser, andre kommuners ungdomsskoler, ungdomsuddannelser, frivillig-organisationer, idrætsforeninger mm giver værdifulde input til det samlede program.

Aktiviteterne i ungdomsskolens program inddeles i fire hovedspor:
 
 1. Faglige kompetencer, f.eks. understøttende undervisning, prøveforberedende undervisning, specifikke forløb i dansk og matematik målrettet ikke-uddannelsesparate elever (eksempelvis udviklet sammen med EUC) samt valgfag målrettet specifikke erhvervsuddannelser (f.eks. ”mekaniker-fysik”).
 2. Personlige og sociale kompetencer, f.eks. håndtering af eksamensangst, aktiviteter målrettet udsatte unge, drama og andre kreative aktiviteter. I dette hovedspor er det generelt mestring og mestringsstrategier, som er omdrejningspunktet i undervisningen. Det handler om at skabe selvtillid og selvværd, og det handler om at hjælpe de unge til at overvinde og mestre vanskelige situationer.
 3. Demokrati og medindflydelse, f.eks. videreudvikling af arbejdet i og med kommunens ungdomsbyråd, udvikling af indhold og samværsformer i ungdomsklubberne samt nye initiativer, som kommer fra unge i ungdomsskolens målgruppe.
 4. Partnerskaber, f.eks. valgfag udbudt på initiativ fra overbygningsskoler, knallertundervisning som retter sig mod at deltagerne får knallertkørekort, samt foredrag og andre aktiviteter, som kommer i stand gennem samarbejde med foreninger.
 
Ungdomsskolen skal til enhver tid agere proaktivt i forhold til at udvikle og udbyde aktiviteter med og i det omgivende samfund – naturligvis under forudsætning af, at de givne aktiviteter kan rummes i lovgivningen eller flere lovgivninger i kombination.


Lovgrundlag – link
Efter Bekendtgørelse af lov ungdomsskoler (LBK nr 375 af 04/04/2014) skal kommunalbestyrelsen fastsætte en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed (§4).


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Indstilles godkendt


caseno16-27672_#3812698_v1_plan for ungdomsskolevirksomhed - juni 2016.pdf

Bilag

Plan for ungdomsskolevirksomhed - juni 2016


81. Beslutning om opfølgning på drøftelse af uddannelsesvejledning

Beslutning om opfølgning på drøftelse af uddannelsesvejledning

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. opfølgning på drøftelse af uddannelsesvejledning godkendes.


Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Uddannelse og job” og Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” havde i april måned et fælles temamøde om uddannelsesvejledning. Ungdomsbyrådet deltog i mødet.

Udvalgene drøftede blandt andet behovet for at sikre, at flere unge bliver både fagligt, socialt og personligt klar til uddannelse i grundskolen, samt hvordan kommunen kan bidrage til at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Endeligt drøftede udvalgene mulige fælles initiativer, herunder turboforløb i og umiddelbart efter grundskolen.

På baggrund af udvalgenes drøftelser arbejder administrationen videre med følgende:

Handleplan for bedre udskolinger
Handleplanen vil tage afsæt i anbefalingerne fra omstillingsgruppen ’Større og bedre udskolingsmiljøer’ (2015). De nyvalgte skolebestyrelser involveres i udvikling af handleplanen, som kommer til politisk behandling i november 2016. Jf. drøftelserne på det fælles temamøde vil handleplanen også indeholde forslag til:
 
Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse
Flere unge i Holbæk Kommune skal tage en erhvervsuddannelse, hvis vi skal realisere den nationale målsætning om at 30% af en ungdomsårgang skal vælge erhvervsuddannelsesvejen. Der er derfor fortsat behov for fokus i såvel uddannelsesvejledningen som i grundskole og ungdomsvejledning på at inspirere og motivere unge til en erhvervsuddannelse eller en fremtid som iværksættere. Holbæk Kommune vil involvere flere rollemodeller fra erhvervslivet, bygge videre på erfaringerne fra projekter som f.eks. ”Reflekteret uddannelsesvalg” og udbygge samarbejdet med EUC-Nordvestsjælland og Erhvervsforum om valg af uddannelse.

Opfølgning på partnerskab om praktikpladser
Holbæk Kommune har indgået partnerskab med Dansk Byggeri og EUC-Nordvestsjælland om flere praktikpladser. Udvalget ”Uddannelse og Job” vil løbende følge op og dermed sikre, at der er adgang til de nødvendige praktikpladser i kommunen.

Turboforløb, som gør den unge klar til uddannelse
I sommeren 2015 gennemførte Holbæk Kommune den første sommerskole for unge, som ønskede at påbegynde en erhvervsuddannelse men ikke havde den nødvendige 02-karakter i dansk og matematik. Sommerskolen viste gode resultater og gentages i sommeren 2016.

På baggrund af erfaringerne fra både denne sommerskole og andre kommuners tilsvarende ”turboforløb” vil administrationen udarbejde forslag til, hvordan Holbæk Kommune fremadrettet kan tilbyde sådanne forløb - også som en del af udskolingen.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Godkendt
82. Orientering om status på samarbejdet i UU-Nordvestsjælland

Orientering om status på samarbejdet i UU-Nordvestsjælland

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. orientering om status på samarbejdet i UU-Nordvestsjælland tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Samarbejdet mellem Odsherred, Kalundborg og Holbæk kommuner om UU-Nordvestsjælland bygger på en samarbejdsaftale.

Sidst i april måned mødtes politiske repræsentanter fra de tre kommuner og med deltagelse fra de kommunale direktioner for at drøfte eventuelle ændringer i samarbejdet. Mødet blev primo juni fulgt op af et møde på administrativt niveau med henblik på at forberede formel politisk behandling i de tre kommuner.

På udvalgsmødet giver chef for Uddannelse til Alle Unge Julie Becher en orientering om de aktuelle drøftelser og overvejelser i de tre kommuner.

Udvalget ”Uddannelse og Job” forventes at få en beslutningssag på udvalgsmødet i august 2016.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Orientering taget til efterretning
83. Orientering om status på partnerskabsaftale

Orientering om status på partnerskabsaftale

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. orientering om status på partnerskab mellem Holbæk Kommune, EUC Nordvestsjælland, UU Nordvestsjælland og Dansk Byggeri tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune indgik primo 2015 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, EUC Nordvestsjælland og UU Nordvestsjælland.  Partnerskabet er gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2016.

Baggrunden for partnerskabet
En del af de 23 % unge i Holbæk Kommune, der vælger at påbegynde en erhvervsuddannelse, uddanner sig inden for byggefagene, men de har ofte udfordringer med at finde en praktikplads. Dette kan resultere i frafald i overgangen fra grundforløb til hovedforløb. Partnerskabsaftalen skal bidrage til, at flere unge påbegynder en erhvervsuddannelse inden for byggefagene på EUC Nordvestsjælland, og at de får en praktikplads.

Ved at indgå i et konkret forpligtende samarbejde indhenter parterne erfaringer og får i fællesskab afprøvet, om der kan laves tværgående indsatser, der øger gennemførelsesfrekvens i erhvervsuddannelserne og sikrer, at flere unge i Holbæk får en kompetencegivende uddannelse.

Partnerskabets hovedformål og indsatsområder
 
Arbejdsgrupper som følge af aftalen
 
Status på partnerskabet
Der er afholdt tre fællesmøder, hvor alle tre arbejdsgrupper har været repræsenteret. På disse møder er gjort status og givet gensidig sparring på arbejdsgruppernes arbejde. Derudover har der været afholdt et antal møder i arbejdsgrupperne. Endelig er der afholdt to styregruppemøder.

Særligt for arbejdsgruppen ”Vejledning og motivation” gælder det, at arbejdet har været koordineret og afstemt med kerneområdet Læring og Trivsel, da en del af gruppens forslag omfatter initiativer i folkeskolen. De tre arbejdsgrupper har taget initiativ til en række aktiviteter, hvoraf flere på nuværende tidspunkt er igangsat. Andre initiativer skal gennemarbejdes yderligere før igangsættelse.
 
I bilag til dagsordenspunktet findes en oversigt over konkrete initiativer i partnerskabsprojektet.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Status tages til efterretning, idet der ønskes tilbagemelding om målsætningen for 2016 forventes opfyldt, og desuden ønskes oversigt over arbejdet med praktikpladser i andre brancher.
 
Evaluering af partnerskabsaftalen tages på dagsordenen november 2016.


caseno15-40546_#3813347_v1_status på partnerskabsaftale 6. juni 2016.pdf

Bilag

Status på partnerskabsaftale 6. juni 2016


84. Beslutning om ændret anvendelse af det midlertidige bosted Minibo

Beslutning om ændret anvendelse af det midlertidige bosted Minibo

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. forslag om ændret anvendelse af bostedet Minibo godkendes.


Beskrivelse af sagen
Minibo er i dag et midlertidigt botilbud (Servicelovens §107) til unge mellem 18-30 år. Minibo hører organisatorisk til Ungekollegiet under kerneområdet Uddannelse til Alle Unge. Der er plads til fem beboere. Se bilag for nærmere beskrivelse.

Med forslag til nytænkning af den sociale indsats er der lagt op til, at Ungekollegiet overgår til Aktiv Hele Livet, mens Minibo forbliver en del af Uddannelse til Alle Unge.

I den forbindelse foreslås en ændret anvendelse af Minibo, da botilbuddet i dag ikke er hensigtsmæssigt. Tilbuddet er for begrænset, når det handler om støtte til uddannelse for de svageste, og for omfattende (og for dyrt) for de bedste unge i målgruppen.

Det foreslås derfor, at:

Økonomiske konsekvenser
Ændringen vil kunne bidrage til at realisere de besluttede budgetreduktioner i budget 2016-19 i Uddannelse til Alle Unge, da det bl.a. vil betyde, at unge fra Studiegården på Center for Specialundervisning, som er klar til at flytte på eget værelse, vil få adgang til klubværelser som pt. er yderst vanskelige at få adgang til i Holbæk Kommune for denne målgruppe.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Godkendt


caseno16-27337_#3811207_v1_bilag_beskrivelse af minibo.pdf

Bilag

Bilag_beskrivelse af Minibo


85. Drøftelse af mulige indsatser i Beskæftigelsesplan 2017

Drøftelse af mulige indsatser i Beskæftigelsesplan 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at:
 1. mulige indsatser i Beskæftigelsesplan 2017 drøftes.

Beskrivelse af sagen
Administrationen fremlægger et indledende forslag til indsatser i Beskæftigelsesplan 2017..
Beskæftigelsesplanen er det dokument, der beskriver de politisk vedtagne målsætninger og indsatser på beskæftigelsesområdet. Ifølge loven skal kommunerne udarbejde en beskæftigelsesplan hvert år. Forslaget er et led i den løbende drøftelse af, hvad næste års beskæftigelsesplan skal rumme
 
Det er udvalgets ønske, at Beskæftigelsesplanen for 2017 tager afsæt i 2016-planen både hvad angår struktur og indhold. De eksisterende indsatser, som vurderes at fungere efter hensigten, fortsætter ind i 2017 og suppleres af eventuelt nye indsatser.
 
Dagens drøftelse
Udfordringer, muligheder og målsætninger for de 4 hovedmålgrupper er emnet for dagens drøftelse.  Drøftelsen bør tage afsæt i dels, om indsatserne vil kunne opfylde de politiske effektmål for beskæftigelsesindsatsen, dels om indsatserne kan imødegå de stramme økonomiske rammer for 2017.
 
Vedlagt som bilag er et indledende forslag til, hvilke indsatser fra 2016, der bør videreføres til 2017, samt hvilke nye indsatser, der bør iværksættes. Bilaget tager udgangspunkt i en status på indsatser, som administrationen fremlagde for udvalget på mødet den 25. maj 2016.
Desuden vedlægges et bilag, som opsummerer dialogen på temamødet den 4. maj om målgruppen uarbejdsdygtige på grund af sygdom.
 
Det videre arbejde med Beskæftigelsesplan 2017
Foruden dagens drøftelse kan anbefalinger fra de politiske temamøder i forhold til de fire hovedmålgrupper indarbejdes, så de indgår i det endelige dokument:
 
 
Det er planen, at Beskæftigelsesplan 2017 ligger klar til udvalgets behandling i december 2016 med efterfølgende godkendelse af byrådet i januar 2017.
 
Afdelingsledere Tine Adrian og Martin Koch Pedersen deltager under drøftelsen af dette punkt.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Drøftet
 
Der arbejdes videre ud fra oplægget ”mulige indsatser i Beskæftigelsesplanen 2017”caseno15-60438_#3819299_v1_opsummering af seminar 4. maj om sygefravær i kommunen (bs).pdf.pdf
caseno15-60438_#3823404_v1_mulige indsatser i beskæftigelsesplan 2017.pdf.pdf

Bilag

Opsummering af seminar 4. maj om sygefravær i kommunen.pdf
Mulige indsatser i beskæftigelsesplan 2017.pdf


86. Drøftelse af form og indhold for temamøde om indsatsen for ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen

Drøftelse af form og indhold for temamøde om indsatsen for ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. form og indhold for temamøde om indsatsen for ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen drøftes.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Uddannelse og job” holder i 2016 fire temamøder om beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune. Temamøderne fremgår af udvalgets årsplan og indgår som led i udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2017. Beskæftigelsesplanen er et centralt politisk dokument, som beskriver de lokale beskæftigelsesmæssige udfordringer og formulerer indsatser og mål for, hvordan udfordringerne skal løses. Til temamøderne ønsker udvalget at invitere borgere, virksomheder og organisationer til en drøftelse af den kommende
beskæftigelsesindsats. Formålet er at kvalificere indsatsen med viden og holdninger.
 
På det tredje møde i rækken, som er planlagt til den 21. september 2016, drøfter udvalget hovedmålgruppen ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen. Nedenfor præsenterer administrationen to forslag til mulige temaer for temamødet.
 
Forslag 1: Minifleksjob – hvordan gør vi det attraktivt for virksomhederne?
Med reformen af førtidspension og fleksjobordningen blev der indført såkaldte minifleksjob. Det betyder, at selv borgere med en minimal arbejdsevne – men med mulighed for at udvikle arbejdsevnen - kan visiteres til fleksjob. Det har vist sig, at det er en tidskrævende og kompleks opgave at få særligt de borgere, som har meget begrænset arbejdsevne i fleksjob, idet jobbet så at sige skal opfindes i et samarbejde mellem virksomhederne, borgeren og jobcentret. Der er mange barrierer:
 
Barrierer hos borgeren kan blandt andet være:
 
Barrierer hos virksomheden kan blandt andet være:
 
Barrierer i jobcentret
 
Teammødet tager udgangspunkt i, hvordan jobcentret kan opdyrke et arbejdsmarked for fleksjobbere samt understøtte og gør det attraktivt for det lokale erhvervsliv at ansætte minifleksjobbere. Et udgangspunkt for drøftelsen kunne være:
 
 
 
Forslag til deltagerkreds:
 
 
Forslag 2: Hvordan prioriterer vi bedst ressourcerne?
 
Holbæk Jobcenters fleksjobindsats 2016 er blandt andet karakteriseret af disse faktorer:
Blandt andet grundet den nye ordning med minifleksjob er gruppen af borgere på ledighedsydelse vokset markant det senest år, samtidig med, at antallet af fleksjob er faldet. Vi har i dag 244 fuldtidspersoner på ledighedsydelse, som venter på et fleksjob og 715 borgere i fleksjob, som har krav på understøtning og fastholdelse (april 2016, jobindsats.dk).
 
Administrationen opstiller to scenarier med tilhørende businesscases for at undersøge, hvad hvert scenarie vil betyde for kerneområdets økonomi samt for realiseringen af de politiske effektmål for målgruppen. Der lægges op til drøftelse af fordele, ulemper samt muligheder i de to scenarier.
 
Scenarie a) Der tilføres ikke flere ressourcer til fleksjobområdet. Indsatsen indarbejdes under Virksomhedsservice med det formål at skabe synergi i samspillet mellem fleksjobkonsulenter og virksomhedskonsulenter.
 
Scenarie b) Indsatsen indarbejdes under Virksomhedsservice med det formål at skabe synergi i samspillet mellem fleksjobkonsulenter og virksomhedskonsulenter. Der præsenteres desuden en case, hvor der tilføres flere ressourcer til området. Casen præsenteres ud fra en antagelse om, at investeringen tjenes hjem ved flere borgere i fleksjob og færre på ledighedsydelse. Som et led i scenariet vil administrationen lægge op til en politisk drøftelse af, hvilke andre indsatser der eventuelt i en periode kan nedprioriteres, og hvad det i givet fald vil betyde for det eller de områder, der må nedprioritere.
 
Forslag til deltagerkreds:
 
Der er afsat 2 timer til temadrøftelsen.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Drøftet
 
Der arbejdes videre med forslag 1
87. Drøftelse af principper for etablering af billige boliger

Drøftelse af principper for etablering af billige boliger

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”.
 
Drøftelsessag.

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. principperne for etableringen af billige boliger drøftes
 2. mulighederne for at tilvejebringe billige boliger drøftes
 3. mulige placeringer af billige boliger drøftes

Beskrivelse af sagen
Behovet for billige boliger
Holbæk Kommune oplever en social boligudfordring. Udfordringen betyder, at der i kommunen er behov for over 400 økonomisk overkommelige boliger – særligt til enlige. Den sociale boligudfordring har konsekvenser, som vanskeliggør kommunens kerneopgaver. Den manglende adgang til en egnet bolig hæmmer eksempelvis mulighederne for at komme i uddannelse/arbejde og blive integreret i det danske samfund.  Holbæk Kommune har samtidig store omkostninger til hhv. botilbud, støtte til særligt høje huslejer og midlertidig indkvartering af flygtninge. Det er administrationens vurdering, at omkostningerne kan sænkes med det større udbud af billige boliger.
 
Etablering af nye, billige boliger er et komplekst område, og der er mange hensyn at tage højde for. Derfor ønsker udvalget at drøfte hvilke principper, der bør ligge til grund for de beslutninger, der tages på politisk niveau om etablering af billige boliger. I det følgende fremlægger administrationen nogle mulige principper for etablering af billige boliger. Principperne er udformet under indtryk af de seneste måneders politiske drøftelser af spørgsmålet om billige boliger. Desuden fremlægges nogle muligheder for at tilvejebringe billige boliger samt nogle konkrete, mulige placeringer. Det foreslås, at drøftelsen tager udgangspunkt i dette.
 
Principper for etableringen af det nødvendige antal billige boliger
 1. Fleksibilitet: Boligerne udformes med den størst mulige fleksibilitet for at sikre anvendeligheden på længere sigt.
 
 1. Placering med omtanke: Boligerne placeres på en måde, der tager størst muligt hensyn til omgivelserne.
 
 1. Balance i bebyggelsernes størrelse: Boligerne opføres i enheder med en størrelse, der balancerer mellem hensynet til bæredygtig drift og beboersammensætning i lokalområdet.
 
 1. Balance i anvisningen af boligerne: Den kommunale anvisning af boliger skal praktiseres i en balance, som på den ene side bidrager til at løse den sociale boligudfordring og på den anden side fastholder velfungerende og efterspurgte bebyggelser, der kan bidrage til, at beboerne bliver selvhjulpne og integrerede.
 
 
Muligheder for at tilvejebringe det nødvendige antal billige boliger
Administrationen opridser i det nedenstående tre muligheder for tilvejebringelsen af det nødvendige antal billige boliger. Der er naturligvis andre muligheder. Administrationen peger imidlertid på disse tre, eftersom de giver flest muligheder inden for de givne økonomiske og juridiske rammer.
 
 1. 154 små almene boliger med fuld kommunal anvisning
Disse opføres på baggrund af topartsaftalen 18. marts 2016 med nedsat kommunalt grundkapitaltilskud. Holbæk Kommune skal således kun bidrage med 2,5 % grundkapitaltilskud i stedet for de sædvanlige 10 %. Der er ikke siden 1970erne set finansieringsmuligheder af alment nybyggeri, som er mere økonomisk fordelagtigt for Holbæk Kommune. Der er fremlagt en sag vedrørende anvendelsen af denne mulighed til politisk behandling hos Udvalget for Klima & Miljø.
 
 1. Etablering af flere bofællesskabsboliger i eksisterende, større, almene familieboliger
Disse bofællesskaber oprettes jævnfør almenboliglovens § 3 og § 51, stk. 2. Denne boligtype kan modsat traditionelle værelser udløse ret til boligstøtte. Boligorganisationerne i Holbæk Kommune kræver imidlertid særskilte timer til sociale viceværter, hvis de skal gå med til frivillige udlejningsaftaler. Aftaler som disse er et krav for at oprette sådanne bofællesskaber.
 
 1. Anvendelse af eksisterende, ikke-almene kommunale boligejendomme til som permanent boligplacering af borgere med behov for en billig bolig
Dette jævnfør integrationslovens § 13, stk. 1-2. Paragraffen giver Holbæk Kommune mulighed for at udleje boliger til såvel flygtninge som andre grupper, såfremt sidstnævnte giver flygtninge bedre muligheder for at få en bolig. Til gengæld kan en løsning af den sociale boligudfordring via anvendelsen af kommunalt ejede ejendomme gøre det vanskeligere at nå arealoptimeringens ambitioner.
 
 
På mødet vil afdelingsleder Kasper Enevoldsen, kernområdet Vækst & Bæredygtighed, redegøre for, hvordan mulige konkrete placeringer vil kunne spille sammen med de foreslåede principper.

Sagshistorik, henvisninger
25. maj 2016, punkt 64: Orientering om en vurdering af det økonomiske potentiale ved at etablere billige boliger

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Drøftet
88. Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse

Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. tidsperspektivet for det poliske omstillingsprojekt på det specialiserede voksenområde justeres, så det vedrører budget 2017 og frem.
 2. administrationen fremsætter forslag til kompenserende handlinger indenfor det specialiserede voksenområde i budget 2016 til august

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Et flertal i byrådet besluttede den 21. april at godkende igangsættelsen af tre politiske omstillinger. På byrådets sommerseminar den 23. juni skal der præsenteres uddybende information om alle omstillingsprojekternes økonomi. Det besluttede Økonomiudvalget på sit møde den 6. april.
 
Efter at have foretaget en forundersøgelse af området for aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse har det vist sig, at forventningen om en besparelse på 4 mio. kr. i 2016 som resultat af omstillingen, ikke kan nås. Derfor fremlægger administrationen nu en status på omstillingsprojektet ”Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse” samt en plan for det videre arbejde med at til finde kompenserende handlinger i budget 2016.
 
Hovedbudskaber i status:
 
 
Status på omstillingsprojektet ’aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse’
Forundersøgelse af området viser, at det er urealistisk at forvente, at omstillingsprojektet kan reducere budgettet med 4 mio. kr. allerede i 2016. De sociale og økonomiske gevinster kan først høstes på længere sigt.
 
Administrationen vil hen over efteråret arbejde med en beskrivelse af et omstillingsprojekt på det specialiserede voksenområde.
 
Form og indhold i omstillingen vil også være afhængig af, om byrådet godkender det fremlagte oplæg til omorganisering af det specialiserede voksenområde (kendt som ’Nytænkning af den specialiserede indsats’).
 
Det videre arbejde med fremsættelse af forslag til kompenserende handlinger i budget 2016
Administrationen vil til august udarbejde forslag til kompenserende handlinger indenfor det specialiserede voksenområde i budget 2016
Forslaget vil blive sendt i høring i Handicaprådet forud for politisk behandling i Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget samt byrådet.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Indstillingen godkendt
89. Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier

Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. tidsperspektivet for det politiske omstillingsprojekt ”Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier” justeres, så det vedrører budget 2017 og frem
 2. administrationen fremsætter til august forslag til kompenserende handlinger i budget 2016 inden for det specialiserede børneområde

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Et flertal i Byrådet besluttede den 21. april at godkende igangsætningen af tre politiske omstillinger. På byrådets sommerseminar den 23. juni skal der præsenteres uddybende information om alle omstillingsprojekternes økonomi. Det besluttede Økonomiudvalget på sit møde den 6. april. Derfor fremlægger administrationen her en status på omstillingsprojektet ”Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier”.
Hovedbudskaber i sagsfremstillingen
Kort om erfaringer fra 10 andre kommuner
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) gennemfører i 2014-2016 et forsøg med helhedsindsatser for udsatte familier i 10 kommuner (Assens, Brøndby, Furesø, Hedensted, Kolding, Lolland, Randers, Silkeborg, Skive og Thisted kommuner).
 
Målgruppen i disse projekter er udsatte familier, hvor en eller begge forældre modtager offentlig forsørgelse, og hvor familien har komplekse og sammensatte problemer af social, helbredsmæssig og beskæftigelsesmæssig karakter, der involverer flere forvaltninger og indsatsområder i kommunen.
 
Samlet set har 303 familier deltaget i projektet det første år, herunder 448 voksne og 672 børn og unge. Hver kommune har løbende optaget mellem 15 og 40 familier.
 
Konsulentfirmet Deloitte har udarbejdet en midtvejsevaluering, som i meget korte træk viser følgende efter det første år med en konkret indsats i projekterne (dec. 2014- dec. 2015).
 
Fremskridt med hensyn til:
Ingen fremskridt med hensyn til fald i børns skolefravær samlet set.
 
Foreløbig endnu ingen budgetreduktioner samlet set:
Det videre arbejde med omstillingsprojektet
Administrationen har netop meldt Holbæk Kommune til et samarbejde med en række andre kommuner, der arbejder med tilsvarende projekter. Samarbejdet har til formål hurtigt at finde frem til modeller og løsninger, som kan iværksættes i kommunerne. Dette samarbejde bliver koordineret af Kommunernes Landsforening (KL).
 
Administrationen forventer, at erfaringerne fra dette samarbejde giver konkret inspiration til, hvordan vi i Holbæk Kommune smartest kan tilrettelægge omstillingsarbejdet, så gevinsterne for familierne og kommunen høstes hurtigst muligt.
 
På den baggrund forventer administrationen at kunne præsentere udvalget for et oplæg til en mere konkret indsats i oktober måned. Det betyder samtidig, at omstillingsprojektet får et mere langsigtet perspektiv og antagelig vil løbe frem til udgangen af 2018.
 
Det videre arbejde med at fremsætte forslag til kompenserende handlinger i budget 2016
Administrationen vil til august fremsætte forslag til kompenserende handlinger i budget 2016 inden for det specialiserede børneområde. Forslagene vil blive sendt i høring i relevante fora, hvis de lægger op til servicereduktioner.Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Indstillingen anbefales godkendt
90. Beslutning om realisering af mål og indsatser i omstillingsprojekt - Flere flygtninge i beskæftigelse

Beslutning om realisering af mål og indsatser i omstillingsprojekt - Flere flygtninge i beskæftigelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. forslag til realisering af mål og indsatser i det politiske omstillingsprojekt ”Flere flygtninge i beskæftigelse” besluttes.
 2. forankringen af projektet i kerneområdet Alle kan bidrage besluttes.

Beskrivelse af sagen
Et flertal i Byrådet besluttede den 21. april at godkende igangsætningen af tre politiske omstillinger. På byrådets sommerseminar den 23. juni skal der præsenteres uddybende information om alle omstillingsprojekternes økonomi. Det besluttede Økonomiudvalget på sit møde den 6. april. Derfor fremlægger administrationen her et forslag til, hvordan mål og indsatser i omstillingsprojektet ” Flere flygtninge i beskæftigelse” tænkes realiseret.
 
Hovedbudskabet i omstillingen
Formålet med omstillingen er at nedbringe udgifterne til nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med 4 mio. kr. i 2016. Administrationen forventer, at midlerne kan findes – men ikke i forlængelse af selve omstillingen. Dette uddybes nærmere nedenfor.
 
Rammerne – effekt og økonomi
Udgangspunktet for integrationsindsatsen og dermed omstillingen er Integrationsstrategierne spor 1 og 2 samt en revideret beskæftigelseshandleplan: ”Flygtninge i job”. Dertil kommer, at integrationsloven m.fl. netop er blevet ændret.  Dette betyder, at indsatsen – og omstillingen - skal tilpasses nye, udefrakommende rammer. Ovennævnte rammer og omstillingens indsatser vedrører primært kerneområdet Alle kan bidrage. Det samme gælder forslaget til, hvordan midlerne skal findes. Derfor foreslår administrationen, at omstillingsprojektet forankres i Alle kan bidrage.
 
Det politiske ansvar for at fremskaffe midlertidige og permanente boliger til flygtninge, som ligger dog i Udvalget for Klima og Miljø. Derfor forelægges denne sag også dette politiske udvalg til godkendelse.
 
Ønsket effekt
Foruden den økonomiske reduktion er den ønskede effekt af omstillingen:
 
Således kan de fire millioner kr. findes:
Baggrund: De nyankomne flygtninge – som ikke er i job – overgår senest 1. juli 2016 fra kontanthjælp til integrationsydelse. Flygtningene bliver omfattet af reglen om, at kontanthjælpsmodtagere, som ikke har opholdt sig i landet i sammenlagt 7 ud af de seneste 8 år, fremover modtager integrationsydelse.
Satserne for integrationsydelsen er lavere end de tilsvarende kontanthjælpssatser, og der kan derfor hentes et provenu.
 
Baggrund: I henhold til ny lovgivning ydes der 50 pct. refusion af de serviceudgifter, som kommunen afholder til midlertidig boligindkvartering, og som ikke kan dækkes af flygtningen selv, dog maksimalt 2.000 kr. pr. måned. pr. flygtning.
 
 
Forudsætning for ovenstående er, at kommunen i 2016 ikke modtager flere flygtninge end den tildelte kvote.
 
 
Det videre arbejde med omstillingsprojektet
 
Inden for rammerne af omstillingen arbejder administrationen videre med følgende udfordringer:
 
 1. Hvordan får vi flere flygtninge hurtigere i permanent boligindplacering?
 2. Hvordan får vi flere i beskæftigelse? Herunder: hvordan sikrer vi en vellykket implementering af branchepakker? (Se evt. link)
 3. Hvordan kan vi effektivisere samspillet mellem danskuddannelse og beskæftigelse så integrationen via arbejdsmarkedet understøttes bedst og med færrest ressourcer?
 
Administrationen vil løbende afrapportere til Udvalget ”Uddannelse og Job”.
 
Kommissoriet for omstillingen er vedlagt denne sag som bilag.

Lovgrundlag – link
Læs mere om branchepakker på Foreningen Nydanskers hjemmeside

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Indstillingen anbefales godkendt


caseno15-60438_#3814152_v1_omstilling flere flygtninge i beskæftigelse.pdf.pdf

Bilag

Omstilling Flere flygtninge i beskæftigelse.pdf


91. Orientering om status på flygtningeområdet - juni 2016

Orientering om status på flygtningeområdet - juni 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. status på flygtningeområdet, juni 2016, tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Administrationen fremlægger hver måned en status på flygtningeområdet. Formålet er at give en generel orientering om udviklingen på centrale indsatser for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under den treårige integrationsindsats. Orienteringen har tre fokusområder; midlertidig boligindplacering af nyankomne, beskæftigelsesindsatsen samt indsatsen i samarbejde med frivillige. De tre områder er uddybet i et bilag, som er vedlagt sagen.
 
Det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på det treårige integrationsprogram udgør april 2016 318 personer. Derudover er der i alt 193 børn under integrationsprogrammet.
 
Modtagelsen af flygtninge
 
Holbæk Kommune skal modtage 241 flygtninge i perioden marts 2016 - marts 2017 (2016-kvoten). Siden sidste statusopgørelse har Holbæk Kommune modtaget 47 personer, herunder 9 medbragte børn samt 3 uledsagede unge.
 
Antallet af modtagne flygtninge er fortsat lavere end forventet sammenholdt med 2016-kvoten på 241 personer.
 
Midlertidig boligindplacering af flygtninge
 
Primo juni 2016 er 155 flygtninge midlertidigt indkvarteret i Holbæk Kommune. 53 pct. af flygtningene er indkvarteret i private ejendomme, 32 pct. er indkvarteret i almene boliger og 15 pct.er indkvarteret i kommunale ejendomme.
 
De 155 midlertidigt indkvarterede er fordelt på indkvarteringsløsninger, der er beliggende i 7 af kommunens byer.  Fire af disse indkvarteringsløsninger havde primo maj 2016 mindst 10 midlertidigt indkvarterede. Disse indkvarteringer er beliggende i Vipperød, Holbæk by, Stigs Bjergby samt i Jyderup.
 
Den midlertidige indkvartering af flygtningene baserer sig på et princip om, at flytte dem mindst muligt. Desværre er det for tiden svært at indfri dette princip, specielt hvad angår unge enlige under 30. Der er ikke er boliger nok til denne målgruppe, da mange boliger kun må tildeles enlige over 30. På samme måde er det svært at fastholde princippet om, at børnefamilier så vidt muligt skal permanent boligplaceres med det samme for at skabe tilknytning til skole og daginstitution.
 
Beskæftigelse og danskuddannelse
 
Ud af det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på 318 personer, modtager 293 personer kontanthjælp efter integrationsloven eller integrationsydelse. Disse borgere er målgruppen for beskæftigelsesindsatsen.
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” besluttede 24. februar 2016 at iværksætte en handleplan for at opfylde målene for integrationsstrategien spor 1 og at understøtte jobrettet fokus allerede fra flygtningenes ankomst. Handleplanen lægger vægt på, at flygtningene kommer hurtigt ud på arbejdsmarkedet, og virksomhedsbaseret praktik er oftest det første skridt på vejen.
 
138 flygtninge er pt. i aktive tilbud (ved siden af sprogskole), hvilket vil sige, at de enten er i praktik i en virksomhed eller i introforløb før praktikken.
 
Som udgangspunkt er alle nyankomne flygtninge tilmeldt en danskuddannelse frem til gennemført uddannelse. Undtagelser herfra kan for eksempel skyldes barselsorlov eller svær sygdom. I alt er 303 flygtninge er tilmeldt danskuddannelse, mens én person går på FVU (Forberedende Voksenundervisning).
 
 
Integration, frivillige aktiviteter og tilbud i hele Holbæk
Der er stor interesse fra frivillige og foreninger for at bidrage til integrationsindsatsen, eksempelvis:
 
Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Holbæk (RKH), AOF Sprogcenter Nordvest og Holbæk Kommune: Medio juni er underskrevet en ny samarbejdsaftale med integrationsgruppen i RKH, der yder en meget stor indsats på integrationsområdet i Holbæk Kommune.  Gruppen startede i 2011, og aktiviteterne er aktuelt:
 
Røde Kors Holbæk Integrationsgruppe støtter også opstart af nye lokale integrationsgrupper – senest i Jyderup-Mørkøv området – som efter opstart fungerer som selvstændige grupper.
 
Fritidsaktiviteter: Et af målene i integrationsstrategien spor 1 er, at nyankomne flygtninge skal deltage i fællesskabet i Holbæk Kommune. Når nyankomne flygtninge ankommer til Holbæk Kommune spørges der i forbindelse med udarbejdelse af integrationskontrakt og ”Min plan” ind til eventuelle fritidsinteresser. Kontakten formidles via lokale frivillige, de frivillige fritidsguider og de sociale viceværter og KUF er behjælpelige med at udpege eventuelle relevante foreninger m.v.
 
Det er dog en stor økonomisk udfordring for de nyankomne flygtninge på integrationsydelse at deltage i fritidsaktiviteter på ordinære vilkår. Generelt er klubberne gode til at hjælpe med udstyr, og nogle giver nedsat kontingent, får støtte fra fritidsguide-midler eller søger støtte i DIF. Som noget nyt kan der via Dansk Flygtningehjælp søges støtte til fritidsaktiviteter for alle under 30 på integrationsydelse.
 
Flere flygtninge er startet i lokale fodboldklubber (herunder en tidligere landsholdsspiller), i Holbæk Cykelsport (også kvinder), i Volleyballklubben Holbæk, i Holbæk Judo, og andre steder.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Orienteringen taget til efterretning


caseno15-60438_#3819167_v1_månedsstatus på flygtningeindsatsen - juni 2016. pdf.pdf

Bilag

Månedsstatus på flygtningeindsatsen - juni 2016. pdf


92. Orientering om status på nytteindsats

Orientering om status på nytteindsats

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. status for nytteindsatsen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Med budgetaftalen for 2016 - 2019 vedtog byrådet at etablere en nytteindsat til forskønnelse af kommunen. Nytteindsats er en aktivering, hvor den ledige skal udføre en samfundsnyttig opgave for sin ydelse, og i Holbæk Kommune er nytteindsats målrettet hovedmålgruppen jobparate ledige på kontanthjælp. Konkrete opgaver for nytteindsats kan for eksempel være renholdelse af offentlige arealer ud over det kommunale serviceniveau. Indsatsen udføres i et samarbejde mellem kerneområderne Alle kan bidrage, Vækst og Bæredygtighed samt Uddannelse til alle unge. Nytteindsatsen organiseres i kerneområdet Vækst og Bæredygtighed.
 
Status
For at sikre opbakning fra de faglige organisationer LO, 3F og FOA har det været nødvendigt med en række afklaringsmøder. På møderne har administrationen dels uddybet målgruppen for nytteindsatsen, dels organiseringen i forhold til drift af indsatsen. De faglige organisationer har desuden fået en meget uddybende beskrivelse af de nytteindsatsopgaver, som nytteindsatsen skal bestå af ved opstart.
 
Organisationerne har særligt været optaget af, at nytteindsatsen ikke overtager ordinært arbejde, eller at nytteindsatsen erstatter eller udfører services, som i dag er en del af det politisk vedtagne serviceniveau i Holbæk Kommune. For administrationens side har det været væsentlige at beskrive, at nytteindsatsen ikke kan anvendes til at erstatte de opgaver, som fx lodsejere og forretningsdrivende har i forhold til at holde gader, torve mv rene. 
To medarbejdere fra kerneområdet Alle kan bidrage, som var opsagt i anden stilling, er blevet tilbudt at varetage den daglige drift af nytteindsats. De har accepteret, og er nu tilknyttet Kerneområdet Vækst & Bæredygtighed.
 
Næste skridt
Administrationen forventer at kunne få flere ledige borgere i nytteindsats, end det kan rummes inden for rimelighedskravet, altså bestemmelsen om, at der skal være et rimeligt forhold mellem ansatte i nyttejob og øvrige ansatte i en virksomhed. 
Det var forventningen, at administrationen kunne have sendt dispensationsansøgning til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til rådets møde den 9. maj. Men grundet de faglige organisationers behov for en række afklarende møder, var dette ikke muligt. Administrationen vil snarest søge dispensation fra rimelighedskravet hos det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) og ansøgningen behandles på førstkommende møde i RAR den 25. august. Herefter har rådets medlemmer én uge til at komme med kommentarer. Hvis RAR godkender dispensationsansøgningen, kan nytteindsatsen til forskønnelse af kommunen sættes i gang 2. september.

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Uddannelse og Job” den 3. marts 2016, pkt. 6: Orientering om status på nytteindsats.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Orientering taget til efterretning
93. Orientering om undersøgelse af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

Orientering om undersøgelse af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. KORA´s undersøgelse af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse (KORA) har undersøgt kommunernes integrationsindsats for perioden 2006-2014. Af analysen fremgår det, at Holbæk Kommune i sammenligning med andre kommuner performer dårligt på en række områder, når det drejer sig om at få flygtninge og indvandrere i job. Dette på trods at, at kommunen er god til at få ikke-vestlige indvandrere i privat løntilskud eller privat virksomhedspraktik. Undersøgelsen kan dermed siges at bekræfte behovet for de indsatser, som blandt andre kerneområdet Alle kan bidrage har sat i værk gennem de seneste år, og administrationen anbefaler, at indsatserne fortsættes.
 
Undersøgelsen i hovedtræk - Holbæk i sammenligning med andre kommuner
A: indvandrere med ikke vestlig oprindelse, der har været i Danmark i mindst 3 år
B: flygtninge og familiesammenførte til flygtninge omfattet af integrationsloven
 
 
 
Administrationens vurdering af undersøgelsen
Det er vanskeligt at redegøre for, hvad årsagen er til, at Holbæk kommune for perioden 2006-2014 har dårligere resultaterne end andre kommuner i forhold til at få flygtninge og indvandrere i beskæftigelse. Men det er bemærkelsesværdigt, at Holbæk har dårligere resultater, når kommunen har anvendt private virksomhedsrettede indsatser i større omfang end de øvrige kommuner. Der er nemlig evidens for, at denne metode virker godt.
Omvendt giver det et billede af, at kvaliteten i den virksomhedsvendte indsats i ikke har været til strækkelig i den periode, undersøgelsen omfatter.
 
Kort om de indsatser, som administrationen har sat i værk for at øge beskæftigelsen
Undersøgelsen bekræfter, at der er et behov for de indsatser, som kerneområdet Alle kan bidrage har sat i værk gennem de seneste år.
 
 
 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Orientering taget til efterretning


caseno15-60438_#3818447_v1_notat vedr. koras undersøgelse af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet.pdf.pdf

Bilag

Notat vedr. KORAs undersøgelse af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet.pdf


94. Beslutning om den fremtidige forankring af akutlinjen

Beslutning om den fremtidige forankring af akutlinjen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ’Uddannelse og Job’, Udvalget ’Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg’, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at:
 1. den fremtidige forankring af akutlinjen besluttes.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
I drøftelsen af ’Nytænkning af den sociale indsats’ spurgte Udvalget ’Uddannelse og Job’ på deres møde den 25. maj ind til samarbejdet mellem misbrugsindsatsen og akutlinjen, herunder den ledelsesmæssige forankring. Dette spørgsmål blev også drøftet på byrådets møde d. 15. juni.
 
Med afsæt i den drøftelse, som udvalg og byråd har haft om akutlinjen, forelægges Udvalget ’Uddannelse og Job’ og Udvalget ’Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg’ et ændringsforslag til den fremtidige forankring af akutlinjen.
 
Det oprindelige notat om Nytænkning af den sociale indsats er tilrettet efter Ældrerådets ønske og i forhold til ændringerne i forankringen af akutlinjen. Det opdaterede notat er vedlagt som bilag. Desuden er notatet vedrørende samarbejdet mellem akutlinjen og misbrugsindsatsen vedlagt som bilag.
 
Kort om akutlinjen
Akutlinjen har til formål at være én indgang for hele kommunen i forhold til borgere, som kommer i akut psykisk eller social krise, og som har brug for rådgivning og vejledning – og måske yderligere støtte fra kommunen.
Såfremt akutlinjen vurderer, at borgeren har behov for yderligere støtte, videreformidler akutlinjen borgeren til den rette afdeling i kommunen – og på tværs af kerneområder. Afhængig af behov kan dette være forsorgshjemmet, misbrugsindsatsen, ungeindsatsen, Familiecentret, akutsygeplejeteamet, borgerens botilbud, jobcentret, den udvidede akutindsats mm. Akutlinjen er med andre ord et selvstændigt tilbud, som samarbejder med en række andre selvstændige tilbud i kommunen med henblik på at understøtte borgernes behov for at komme i uddannelse, beskæftigelse eller have et aktivt liv – på trods af sociale eller psykiske problemer.
 
Forslaget om den fremtidige forankring af akutlinjen
Indtil nu bliver opgaven med akutlinjen løst i Mental Sundhed. I dagtimerne varetager to medarbejdere telefonvagten, mens telefonvagten mellem kl. 15.30 og 8.00 dækkes af medarbejdere fra støttekontaktpersonteamet og botilbuddene Hybenvang og Ungekollegiet. I dagtimerne udfører de to medarbejdere også udgående krisehjælp.
 
Som en konsekvens af projektet ’Nytænkning af den sociale indsats’ lægger forslaget op til, at hele akutlinjen fra den 1. september 2016 bliver forankret i Aktiv Hele Livet.
 
I det oprindelige oplæg til ’Nytænkning af den sociale indsats’ er de medarbejdere, som varetager aften- og nattevagten i akutlinjen flyttet til Aktiv Hele Livet, da alle botilbud fremover vil være forankret på dette kerneområde. For at fastholde hele akuttilbuddet som en samlet enhed, vil ansvaret for akutlinjen i dagtimerne ifølge forslaget også blive flyttet til Aktiv Hele Livet sammen med to medarbejdere, som varetager denne funktion. Dette gøres for at fastholde en samlet forankring af hele akutlinjen.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Udvalget indstiller, at forankringen af akutlinjen fremover forankres i Aktiv hele livet. Herudover indstiller udvalget, at den opsøgende indsats efter § 99 forankres i Aktiv hele livet sammen med akutlinjen.


caseno15-57887_#3825752_v1_notat vedr. misbrugsindsatsen og akutlinjen.pdf.pdf
caseno16-3802_#3827488_v1_anbefalingsnotat juni 2016.pdf

Bilag

Notat vedr. misbrugsindsatsen og akutlinjen.pdf
Anbefalingsnotat juni 2016


95. Orienteringer til mødet i Udvalget "Uddannelse og Job" 22. juni 2016

Orienteringer til mødet i Udvalget "Uddannelse og Job" 22. juni 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. tager orienteringer til mødet den 22. juni 2016 til efterretning.


Beskrivelse af sagen

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Orienteringer taget til efterretning


caseno15-60438_#3819423_v1_notat - status politiske effektmål til møde i uju 22-06-2016.pdf.pdf

Bilag

Notat - Status politiske effektmål til møde i UJU 22-06-2016.pdf