UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

Jyderup Højskole, Sølystvej 2, 4450 Jyderup

STARTTIDSPUNKT

27-04-2016 18:30:00

SLUTTIDSPUNKT

27-04-2016 20:00:00


PUNKTER

48. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 27. april 2016
49. Orientering om status på flygtningeområdet april 2016
50. Orientering om treparts- og topartsaftalerne på integrationsområdet
51. Orientering om puljesøgning på integrationsområdet
52. Drøftelse af forslag og forventninger til temamødet om forebyggelse af frafald og inklusion af psykisk sårbare på uddannelsesinstitutioner
53. Drøftelse af forslag og forventninger til temamøde om aktivitetsparate ledige
54. Drøftelse af politiske effektmål 2017-2020
55. Orientering om status på budget 2016 på de vigtigste forsørgelsesområder
56. Orientering om status på beskæftigelsesreformen
57. Orientering om udmøntning af jobreform 2016
58. Beslutning om at ændre betegnelsen Borgerservice til Borgerinfo på lokalbibliotekerne
59. Beslutning om etablering af udslusningsboliger i Regstrup
60. Drøftelser af budget 2017 i stående udvalg
61. Orienteringer til mødet i Udvalget "Uddannelse og Job"48. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 27. april 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 27. april 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. godkender dagsorden til møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” d. 27. april 2016.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-04-2016
Godkendt.
49. Orientering om status på flygtningeområdet april 2016

Orientering om status på flygtningeområdet april 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
1.         tager orienteringen om status på integrationsområdet april 2016 til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Administrationen fremlægger hver måned en status på flygtningeområdet. Formålet er at give en generel orientering om udviklingen på centrale indsatser for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under den treårige integrationsindsats. Orienteringen har tre fokusområder; midlertidig boligindplacering af nyankomne, beskæftigelsesindsatsen samt indsatsen i samarbejde med frivillige. De to førstnævnte områder er uddybet i et bilag, som er vedlagt sagen.
 
Det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på det treårige integrationsprogram udgør marts 2016 318 personer.
 
Modtagelsen af flygtninge
Holbæk Kommune skal modtage 241 flygtninge i perioden marts 2016 - marts 2017 (2016-kvoten). Siden sidste statusopgørelse har Holbæk Kommune modtaget 30 personer, herunder 3 mindreårig uledsagede, som tæller i forhold til 2016-kvoten. 
 
Antallet af modtagne flygtninge er mindre end forventet. Forsinkelsen skyldes udfordringer internt i Udlændingestyrelsen. Styrelsen har endvidere meddelt, at der kan forventes en større tilgang af flygtninge fra maj måned.
 
Midlertidig boligindplacering af flygtninge
Opgørelsen viser, at der pr. marts 2016 er 145 midlertidigt indkvarterede. Heraf er knapt to tredjedele af flygtningene indkvarteret i private ejendomme, mens de øvrige er indkvarteret i kommunale ejendomme eller almene boliger.
 
De 145 midlertidigt indkvarterede er fordelt på 6 af kommunens byer. De fleste indkvarteringssteder huser mellem 2 og 9 personer på samme adresse. Tre steder huser mere end 10 personer.

Vipperød med det tidligere asylcenter tegner sig for den største andel med 62 beboere, mens næststørste indkvarteringssted er i Holbæk med 19 indkvarterede. 
 
 
Beskæftigelsesindsatsen og danskuddannelse
Ud af det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på 318 personer, modtager 289 personer kontanthjælp efter integrationsloven eller integrationsydelse. Disse borgere er målgruppen for beskæftigelsesindsatsen.
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” besluttede 24. februar 2016 at iværksætte en handleplan for at opfylde målene for integrationsstrategien spor 1 og at understøtte jobrettet fokus allerede fra flygtningenes ankomst. Handleplanen lægger vægt på, at flygtningene kommer hurtigt ud på arbejdsmarkedet, og virksomhedsbaseret praktik er oftest det første skridt på vejen. 56 flygtninge er pt. i praktik i virksomheder.
 
Som udgangspunkt er alle nyankomne flygtninge tilmeldt en danskuddannelse frem til gennemført uddannelse. Undtagelser herfra kan for eksempel skyldes barselsorlov eller svær sygdom. I alt 285 flygtninge er tilmeldt danskuddannelse.
 
Samarbejde med frivillige organisationer
Den 6. april holdt kommunen et dialogmøde om Holbækhus som midlertidig flygtningeindkvartering. Der var over 50 fremmødte. Mødet blev holdt med en konstruktiv og god debattone trods bekymringer hos de nærboende. Otte deltagere meldte sig til at lave ”brobygnings-aktiviteter”. Det er aftalt med Røde Kors Holbæk og Venligboerne/Baptistkirken, at de i samarbejde indgår og støtter gruppen af frivillige, som holder første møde i slutningen af april.
 
Ligeledes planlægges der ”brobygningsmøder” i Jyderup, hvor nyankomne ultimo april og i maj tilflytter Elmelunden.
 
12. april blev der som tidligere oplyst for første gang afholdt velkomstmøde for nyankomne flygtninge. Der var omkring 100 deltagere.
 
Administrationen er i færd med at indgå samarbejdsaftale med Røde Kors Holbæk om en række aktiviteter, eksempelvis om at finde kontaktpersoner, værger til uledsagede flygtninge samt frivillig rådgivning på sprogcentret.
 
Administrationen har indført ”screening” i forbindelse med udfyldelse af integrationskontrakten i forhold til om flygtninge har særlige interesser og/eller kompetencer også på fritids- og kulturområdet. Der er indledt samarbejde med kerneområdet Kultur- og Fritid, der bistår med forslag til kontakter.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-04-2016
Taget til efterretning.caseno15-60438_#3747350_v1_månedsstatus på flygtningeindsatsen - april 2016.pdf.pdf

Bilag

Månedsstatus på flygtningeindsatsen - april 2016.pdf


50. Orientering om treparts- og topartsaftalerne på integrationsområdet

Orientering om treparts- og topartsaftalerne på integrationsområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. tager orientering om treparts- og topartsaftalerne på integrationsområdet til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i marts 2016 en delaftale om øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen. Efterfølgende har regeringen og Kommunernes Landsforening indgået topartsaftalen ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”, der understøtter og supplerer trepartsaftalen.
 
Aftalerne medfører blandt andet
Hovedpunkterne i de to aftaler med administrationens kommentarer er vedlagt som bilag.
 
Næste skridt
Med afsæt i de indgåede aftaler forventes der en række ændringer af lovgivningen på de respektive områder. Ændringerne vil få stor betydning for integrationsprogrammets indhold, varighed og organisering. Derfor fremlægger administrationen på et senere tidspunkt en sag til politisk behandling om justering af den fremtidige integrationsindsats i Holbæk Kommune.
 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-04-2016
Taget til efterretning. Udvalget ønsker at administrationen på næste møde redegør for, hvad aftalerne har af betydning for integrationsstrategiens spor 1.


caseno15-60438_#3738605_v1_bilag 1 trepartsaftale på flygtningeområdet.pdf.pdf
caseno15-60438_#3738616_v1_bilag 2 notat - topartsaftalen på integrationsområdet.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 trepartsaftale på flygtningeområdet.pdf
Bilag 2 Notat topartsaftalen på flygtningeområdet.pdf


51. Orientering om puljesøgning på integrationsområdet

Orientering om puljesøgning på integrationsområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. tager orienteringen om puljesøgning på integrationsområdet til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Kerneområdet Alle kan bidrage er i færd med at søge en pulje udmeldt af Styrelsen for international rekruttering og integration (SIRI), ”Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere”. Puljen er et led i udmøntningen af satspuljeaftalen. Af puljen er der afsat 30 mio. kr., som kommunerne kan søge, og midlerne kan søges til at frikøbe medarbejdere til integrationsprojekter med beskæftigelsessigte. Modtagere af støtte vil desuden modtage proces- og konsulentstøtte til projekterne. Projektets målgruppe er flygtninge og familiesammenførte under integrationsloven samt ikke-vestlige indvandrere med andre problemer end ledighed (aktivitetsparate), der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse. Hovedfokus er dog lagt på nyankomne flygtninge og familiesammenførte.
 
Administrationen vurderer, at puljens formål ligger i forlængelse af integrationsstrategiens spor 1, der omhandler nyankomne flygtninge og deres familie. Det er desuden vurderingen, at et projekt i forlængelse af puljen vil være et værdifuldt bidrag til beskæftigelsesindsatsen for nyankomne flygtninge.
 
Administrationens ønsker med puljen
Med puljen ønsker administrationen at udvikle holdbare modeller for opkvalificerende forløb på små og store virksomheder. De eksisterende modeller for at integrere flygtninge på arbejdspladser er typisk rettet mod større virksomheder, mens Holbæk har en erhvervsstruktur, som er præget af små og mellemstore virksomheder. Derfor er der brug for andre samarbejdsmodeller med henblik på, hvordan kommunen og andre aktører bedst understøtter flygtning og virksomhed i praktikforløb og job.
 
Konkret ønsker administrationen at afprøve og sammenligne forskellige metoder og modeller for understøtning af opkvalificerende forløb. Det kunne blandt andet være inden for områderne:
Ved projektets afslutning er det hensigten at evaluere de afprøvede metoder og fremadrettet benytte de metoder, som har vist sig at give dem bedste effekt beskæftigelsesmæssigt og økonomisk.
 
Integrationsafdelingen under kerneområdet Alle kan bidrage vil stå for ansøgning og være ansvarlig for gennemførelse af projektet med væsentlig, understøttende indsats fra Alle kan bidrages virksomhedsservice, hvis kommunen får tildelt puljemidler. En kommunal indsats kan dog ikke stå alene, og om muligt ønsker administrationen at inddrage det lokale sprogcenter i projektarbejdet.
 
Politisk godkendelse er nødvendig
Politisk godkendelse er en forudsætning for at modtage puljemidler. Da puljen har ansøgningsfrist den 3. maj, kan administrationen ikke nå at søge forhåndsgodkendelse hos udvalget. Administrationen vil derfor forelægge puljeansøgningen til politisk godkendelse den 25. maj, efter at puljeansøgningen er indsendt.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-04-2016
Taget til efterretning.
52. Drøftelse af forslag og forventninger til temamødet om forebyggelse af frafald og inklusion af psykisk sårbare på uddannelsesinstitutioner

Drøftelse af forslag og forventninger til temamødet om forebyggelse af frafald og inklusion af psykisk sårbare på uddannelsesinstitutioner

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. ønsker og forventninger til temaet ’Forebyggelse af frafald og inklusion af psykisk sårbare på uddannelsesinstitutioner’ drøftes.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Uddannelse og Job” har besluttet en årsplan for 2016, hvoraf det fremgår, at der i årets løb gennemføres en række temadrøftelser i relation til uddannelse. Årsplanen kan ses i referatet fra møde i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27. januar 2016.
 
Den 25. maj skal udvalget drøfte temaet ’Forebyggelse af frafald og inklusion af psykisk sårbare på uddannelsesinstitutioner’. Drøftelsen tager udgangspunkt i målgruppen Unge i uddannelse.
 
Udvalget skal tilkendegive ønsker og forventninger til drøftelsen. Administrationen har to forslag til vinkler på temaet:
 
Forslag 1: Hvordan kan vi bringe de gode erfaringer fra Projekt psykisk sårbare unge mere i spil i den fælles indsats for at fastholde unge i uddannelse?
 
En del unge falder fra eller holder sig tilbage fra at starte på en uddannelse på grund af angst, frygt for andre mennesker eller anden psykisk sårbarhed. Det er en gruppe, som har brug for individuel rådgivning forud for studievalg, men som i høj grad også har brug for at lære at indgå i netværk. Projekt psykisk sårbare unge, som er blevet til i et samarbejde mellem VUC, UU og Ungeindsatsen, har givet en række erfaringer med denne målgruppe.
 
Forslag til disposition af mødet:
Forslag til deltagerkreds:
Forslag 2: Hvordan kan Holbæk Kommune i højere grad understøtte frafaldsindsatsen på uddannelsesinstitutionerne?
 
Der er en gruppe unge på EUC og VUC, som er frafaldstruede. Det er unge med lav motivation, manglende refleksionsevne og lavt selvværd. Disse unge har typisk prøvet flere forskellige uddannelser, men er faldet fra, og er nu i fare for at falde fra igen. Ungeguiden samarbejder med EUC om fastholdelse af disse unge.
 
Forslag til disposition af mødet:
Forslag til deltagerkreds:
Der er afsat 2 timer til temadrøftelsen. Mødet afholdes i Slotshaven 9 (det gamle dagplejehus), hvor Projekt Psykisk sårbare unge holder til.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-04-2016
Drøftet. Udvalget ønsker at arbejde med begge forslag.
53. Drøftelse af forslag og forventninger til temamøde om aktivitetsparate ledige

Drøftelse af forslag og forventninger til temamøde om aktivitetsparate ledige

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. drøfter form og indhold for temamøde om indsatsen for aktivitetsparate ledige


Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Uddannelse og job” holder i 2016 fire temamøder om beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune. Temamøderne fremgår af udvalgets årsplan og indgår som led i udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2017. Beskæftigelsesplanen er et centralt politisk dokument, som beskriver de lokale beskæftigelsesmæssige udfordringer og formulerer indsatser og mål for, hvordan udfordringerne skal løses. Til temamøderne ønsker udvalget at invitere borgere, virksomheder og organisationer til en drøftelse af den kommende beskæftigelsesindsats. Formålet er at kvalificere indsatsen med viden og holdninger.
 
På det andet møde i rækken, som er planlagt til den 22. juni 2016, drøfter udvalget hovedmålgruppen Aktivitetsparate ledige.
 
Administrationen har to forslag til mulige temaer for temamødet.
 
Forslag 1: Hvordan nytænker vi den sociale indsats under Alle kan bidrage?
Primo juni fremlægger administrationen et forslag til en refordeling af det sociale område på tværs af kerneområderne Uddannelse til alle unge, Alle kan bidrage og Aktiv hele livet. Forslaget bygger på en præmis om, at hvis borgeren har behov for både en social indsats og en uddannelsesrettet eller beskæftigelsesrettet indsats, så skal opgaverne løses inden for samme kerneområde.  Forslaget indebærer desuden, at ansvaret for førtidspensionister placeres i kerneområdet Aktiv hele livet.
 
Forslaget medfører en række politiske spørgsmål om, hvordan og i hvilket omfang den sociale indsats kan og skal medvirke til, at flere aktivitetsparate ledige kan komme til at bidrage på arbejdsmarkedet:

I forlængelse af dette drøfter udvalget med indbudte gæster, hvordan den del af socialområdet, der falder under Alle kan bidrage, bedst kan tilrettelægges med udgangspunkt i kerneopgaven.
 
Forslag til deltagerkreds
 NB: temaet er under forudsætning af byrådets godkendelse den 15. juni af administrationens forslag til nytænkning af det sociale område.
 
Forslag 2: Partnerskab med frivillige om brugerstyret borgerhus
Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet var en blandt de første fire omstillingsgrupper, som byrådet gennemførte i foråret 2014. Omstillingsgruppen havde til formål at pege på en styrket indsats for målgruppen Aktivitetsparate ledige. Omstillingsarbejdet udmundede i fire principper for arbejdet med målgruppen:

 1. En tidlig, vedvarende tværfaglig indsats
 2. Samarbejde mellem erhvervsliv og kommune
 3. Samarbejde mellem foreninger, frivillige og kommunen
 4. Nye veje til, at alle kan bidrage
De to første principper er administrationen meget langt i realiseringen af. Derfor foreslås det, at princip tre behandles på temamødet. Konkret foreslår administrationen, at det drøftes, om og hvordan kommunen kan understøtte at frivillige, foreninger og virksomheder driver et brugerstyret borgerhus, som fx INSP! i Roskilde. Formålet med et brugerstyret borgerhus kan være mange, men det kunne måske også rumme aktiviteter, der kan bidrage til, at udsatte borgere kommer ud af isolation samt får øje for muligheder for selv at bidrage. Det brugerstyrede borgerhus kunne for eksempel forventes at tilbyde aktiviteter inden for sundhed/livsstil, økonomi/gældsrådgivning, jobsøgning mm.
En gruppe af borgere, foreninger og virksomheder har taget initiativ til drøftelser om, hvordan og inden for hvilke rammer et brugerstyret borgerhus kan etableres. Gruppen har også drøftet om og hvordan et sådant husk kan være et aktiv for forskellige grupper af udsatte borgere. Endelig har gruppen haft møde med Holbæk Kommunes fælles-skabere, som bakker op om initiativet.
 
Forslag til spørgsmål til drøftelse
Forslag til deltagerkreds

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-04-2016
Drøftet. Udvalget ønsker at drøfte forslag 2: partnerskab med frivillige om brugerstyret borgerhus.
54. Drøftelse af politiske effektmål 2017-2020

Drøftelse af politiske effektmål 2017-2020

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelsessag


Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. drøfter første udkast til politiske effektmål for 2017-2020.


Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Byrådet er aktuelt i gang med at formulere en ny vision for Holbæk Kommune. Det er fortællingen om, hvor vi vil hen, hvad vi arbejder for, og hvad vi vil.
 
Samtidig er retningen for de seks kerneopgaver sat via de 27 politiske effektmål, som byrådet vedtog med Budget 2016. De politiske effektmål viser den værdi vi som kommune vil skabe for og med borgere og virksomheder. De gør det tydeligt, hvilken forandring vi skal skabe, og hvilken værdi byrådet forventer at få ud af de penge, der er afsat i budgettet.
 
Servicetjek af de politiske effektmål
Nu skal de politiske effektmål have et ”servicetjek” frem mod, at byrådet vedtager Budget 2017.
 
Servicetjekket består af, at udvalget drøfter første udkast til politiske effektmål for perioden 2017-2020 (Bilag 1) ud fra følgende spørgsmål:
 
A. Er de politiske effektmål dækkende for kerneopgaven?
B. Er ambitionsniveauet for de kommende fire år passende?
C. Hvad skal målet være for 2020?
D. Kommentarer eller forslag særligt for kerneopgaven ”Fællesskab”?
 
Vi er i gang med det første år med politiske effektmål i Holbæk Kommune. Derfor vurderer administrationen, at servicetjekket hovedsageligt drejer sig om mindre justeringer og tilpasninger.
 
Flere steder venter vi på nye data
Byrådet skal følge op på de politiske effektmål ved årets udgang. Kerneopgaverne følger løbende op og gør status på effektmål og indsatser. Det er dog forskelligt, hvornår på året og hvor ofte kerneopgaverne kan hente data (konkrete tal). På mange af effektmålene er der således ikke kommet nye data siden efteråret 2015. I dette første udkast er nogle af de foreslåede mål for 2020 derfor direkte overført fra 2019.
 
Det giver en udfordring at drøfte mål for 2020, der hvor vi endnu ikke har data for, hvordan det er gået med at opnå effektmålene indtil videre. Kerneopgaverne og Økonomi & Effekt opdaterer løbende data, når de bliver tilgængelige. Hvis der er nye data, vil udvalget få en status på mødet.
 
Første udkast til politiske effektmål 2017-2020
Tabel 1-3 viser de politiske effektmål for kerneopgaverne Uddannelse til alle unge, Alle kan bidrage og Fællesskab. Tabellerne viser selve målformuleringen og de mål byrådet har vedtaget for 2016. Det er forslag til mål for 2020 udvalget skal drøfte.
 
 Tabel 1 Politiske effektmål for kerneopgaven Uddannelse til alle unge
Målformulering
Mål 2016
Forslag 2020
1) Flere i den erhvervsaktive alder har en erhvervskompetencegivende uddannelse
 
60,3%
60,6%
2) Andelen af 25-29 årige, der ikke har en uddannelse ud over folkeskoleniveau, falder
 
27,0%
25,3%
3) Flere unge har 5 år efter 9. klasse gennemført en ungdomsuddannelse
 
68,5%
71,5%
4) Andelen af 18-29 årige, der har behov for at modtage uddannelseshjælp, falder
 
5,7%
4,2%
5) Antallet af unge, der har behov for anbringelse/botilbud, falder
a) 15-17 årige
b) 18-29 årige
 
 
61
44
 
56
40
 
 
Tabel 2 Politiske effektmål for kerneopgaven Alle kan bidrage
Målformulering
Mål 2016
Forslag 2020
1) 75% af de 16-66 årige er i beskæftigelse
 
71%
75%
2) Andelen af ”jobparate” ledige skal være lavere end gennemsnittet for klyngen1
a) Jobparate forsikrede
b) Jobparate kontanthjælpsmodtagere
 
 
< klynge-gns.
 
< klynge-gns.
3) Andelen af ”langtidssyge” borgere skal være lavere end gennemsnittet for klyngen
a) Andel langtidssyge borgere i jobafklaringsforløb
 
< klynge-gns.
< klynge-gns.
4) Andelen af borgere med ”andre problemer end ledighed” skal være lavere en gennemsnittet for klyngen
a) Andel borgere i ressourceforløb
 
< klynge-gns.
< klynge-gns.
5) Mindst 80% af borgere med ”nedsat arbejdsevne” er i beskæftigelse
 
80%
80%
6) 70% af virksomhederne deltager aktivt i fællesskabet og har borgere i virksomhedsbaserede tilbud
 
55%
70%
Note 1: Sammenligning med klyngen, som er kommuner/jobcentre, der kan siges at have samme ramme/strukturelle vilkår.
 
 
Tabel 3 Politiske effektmål for kerneopgaven Fællesskab
Målformulering
Mål 2016
Forslag
2020
1) Folkesundhed: Borgerne1 opnår bedre sundhed og trivsel
a) Færre borgere føler sig ensomme og står uden for fællesskaberne
b) Færre borgere har et overforbrug af alkohol
 
5,1%
6,5%
 
3,4%
4,5%
 
2) Kultur og Fritid: Flere borgere tager del i fællesskabet og er aktive i fritids- og foreningslivet2
a) 0-24-årige
b) 60-årige og derover
 
 
 
75,9%
24,5%
 
 
80,0%
27,0%
3) Demokrati og valg: Flere borgere deltager i valg til byråd, regionsråd, Folketinget og Europaparlamentet
a) Alle borgere
b) Unge (22-29 år)
c) Nydanskere (indvandrere)
d) Socialt udsatte (borgere på kontanthjælp)
 
[KV]3
 
73%
59%
51%
44%
 
Note 1: Borgere på 16 år og derover
Note 2: F.eks. idrætsforeninger, spejderkorps, religiøse og kulturelle foreninger
Note 3: KV: Kommunalvalg (2017)
 
Sagsgang frem mod at byrådet vedtager Budget 2017
På den baggrund samarbejder kerneopgaver og Økonomi & Effekt om andet udkast.
 
På den baggrund udarbejder kerneopgaver og Økonomi & Effekt forslag til politiske effektmål 2017-2020.
 
 
Oversættelse til faglige effektmål
Hver kerneopgave er i gang med at oversætte de overordnede politiske effektmål til nogle mere konkrete faglige effektmål. De skal give mening for medarbejdere og ledere at arbejde efter i hverdagen og kan f.eks. indeholde strategiske mål, driftsmål og brugeroplevelser.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-04-2016
Drøftet.

For alle unge i uddannelse skal effektmålene for 2020 justeres til:

Mål nr. 1: justeres til 60,1 %
Mål nr. 2: justeres til 27,1 %
Mål nr. 3: justeres til 71,0 %
Mål nr. 4: justeres til 4,2 %
Mål nr. 5: justeres til 55 anbringelser og 37 midlertidige botilbud

For effektmålene for alle kan bidrage skal tilføjes:
 • : b) andel modtagere af sygedagpenge til effektmål nr. 3 Andelen af ”langtidssyge” borgere skal være lavere end gennemsnittet for klyngen.
 • : b) andel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere til effektmål nr. 4: Andelen af borgere med ”andre problemer end ledighed” skal være lavere end gennemsnittet for klyngen.


caseno16-16940_#3750242_v1_bilag - 1. udkast til politiske effektmål 2017-2020.pdf.pdf

Bilag

Bilag - 1. udkast til politiske effektmål 2017-2020.pdf


55. Orientering om status på budget 2016 på de vigtigste forsørgelsesområder

Orientering om status på budget 2016 på de vigtigste forsørgelsesområder

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. tager status for de vigtigste forsørgelsesområder på budget 2016 til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Udvalget har på mødet den 30. marts 2016 besluttet, at kerneområdet Alle kan bidrage løbende skal afgive status på budget 2016 for de vigtigste forsørgelsesområder, som kerneområdet er ansvarligt for. Formålet er at udvalget er orienteret om udviklingen i forbruget i lyset af refusionsreformen og de budgetreduktioner, som er indarbejdet i budgettet som følge af tidligere omstillingsprojekter. De 10 udvalgte forsørgelsesudgifter udgør ca. 73 pct. af kerneområdets økonomi.
 
Refusionsreformen påvirker kommunens økonomi
Refusionsreformen af januar 2016 sætter nye rammer for refusion af forsørgelsesydelser og kan derfor påvirke kommunens økonomi markant. Det nye refusionssystem er kendetegnet af ens refusionsprocenter for alle forsørgelsesydelser. Desuden er refusionen for den enkelte borger faldende over tid, jo længere borgeren er på ydelsen, uanset hvilken ydelse, der er tale om.
 
En vellykket indsats for at bringe borgere i beskæftigelse og uddannelse er derfor afgørende for, at forsørgelsesudgifterne ikke øges uhensigtsmæssigt og budgettet fremadrettet kan siges at være robust. Derfor er det også påkrævet, at udvalget og administration følger udviklingen i forsørgelsesudgifterne nøje og om nødvendigt justerer i beskæftigelsesindsatsen.
 
Forsørgelsesområder:
 
Jobparate ledige
•           Kontanthjælp til jobparate
•           A-dagpenge
 
Uarbejdsdygtige pga. sygdom
•           Sygedagpenge
•           Jobafklaringsydelse
 
Aktivitetsparate ledige
•           Kontanthjælp til aktivitetsparate
•           Ressourceforløbsydelse
 
Personer med begrænsninger i arbejdsevnen
•           Fleksjob
•           Ledighedsydelse
 
 Øvrige målgrupper
•           Flygtninge (kontanthjælp til personer omfattet af integrationsloven/ integrationsydelse)
•           Førtidspension


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-04-2016
Taget til efterretning.


caseno15-60438_#3738581_v1_notat - status på de vigtigste forsørgelsesområder april 2016.pdf.pdf

Bilag

Notat - status på de vigtigste forsørgelsesområder april 2016.pdf


56. Orientering om status på beskæftigelsesreformen

Orientering om status på beskæftigelsesreformen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. tager orienteringen om status på beskæftigelsesreformen til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Den 18. juni 2014 indgik den daværende SR-regering forlig med Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af beskæftigelsesindsatsen. Reformen af beskæftigelsesindsatsen har til hensigt at:

Folketinget vedtog den 18. december 2014 lovteksten, der udmønter forliget. Beskæftigelsesreformen er implementeret i to tempi – henholdsvis den 1. januar 2015 og den 1. juli 2015
 
Status
Det er afdelingen I Job og Uddannelse, der varetager beskæftigelsesindsatsen. Der er i afdelingen 10 årsværk til rådighed til at vejlede forsikrede ledige i at opnå beskæftigelse. Der er ansat ny afdelingsleder pr. 1. november, og afdelingen har i dag den normering, der vurderes at være nødvendig for at kan leve op til lovgivningens krav og intention.
 
Jobrettede samtaler og fællessamtaler
Et af grundelementerne i beskæftigelsesreformen er et tættere samarbejde mellem a-kasser og jobcentre. Der er således i reformen fastlagt fællessamtaler mellem a-kasser, jobcenter og den ledige. I Holbæk kommune er afdelingen for jobparate kommet rigtigt godt fra start i forhold til at afholde fællessamtaler med a-kasserne, jobcenter og den ledige.
Det er kerneområdets vurdering, at de fælles samtaler giver et godt fundament for fælles fodslag mellem a-kasser og jobcenter i forhold til at vejlede og hjælpe den ledige til at opnå ordinær beskæftigelse. Lovgivningsmæssigt skal der være fællessamtaler med a-kasser, jobcenter og den ledige ved 4. uges ledighed, efter 5-6 måneders ledighed og efter 16 måneders ledighed. Pr. 1. juli 2016 påbegynder fællessamtalerne efter 4. ugers ledighed. Fællessamtalerne efter 5-6 måneders ledighed og efter 16 måneders ledighed begyndte den 1. juli 2015. 
I forhold til jobrettede samtaler er afdelingen ikke helt i mål endnu med at gennemføre det antal samtaler inden for den tidshorisont, lovgivningen kræver. Der er fortsat for mange ledige, som ikke hurtigt kommer til en samtale med en jobkonsulent inden for de første måneders ledighed. I februar var der således knap 45 pct. af de ledige med 1,5-3 måneders ledighed, som endnu ikke havde været til samtale. Se tabel 1.
 
Endvidere skal afdelingen også sikre, at den ledige jævnligt og med en passende kadence kommer til jobrettede samtaler med en jobkonsulent. Tabel 2 viser, at afdelingen er på vej med dette, men desværre har knap 44 pct. i februar ikke fået mindst 2 samtaler inden for de seneste 3-6 måneders ledighed. Se tabel 2.
 
Udviklingen i forhold til at gennemføre de jobrettede samtaler hurtigt og løbende går den rigtige vej, og administrationen følger udviklingen tæt.
 
Med den nuværende ledighed er det vurderingen, at der i Holbæk kommune i 2016 skal gennemføres knap 10.000 samtaler med de forsikrede ledige. Det er inklusiv fælles samtaler med a-kasserne.
 
Joblog og selvbook
Med beskæftigelsesreformen er der indført en række nye digitale værktøjer til den ledige. På joblog dokumenterer den ledige sine jobsøgningsaktiviteter, således at jobkonsulent og den ledige sammen kan følge jobsøgningsaktiviteten. Med selvbook kan den ledige selv booke tid til samtale med en jobkonsulent. For forsikrede ledige er det et krav, at de selv pr. 1. september skal booke tid til samtaler med jobkonsulenter. Den seneste opgørelse af selvbookede samtaler viser, at i Holbæk kommune booker 70 pct. af de forsikrede ledige selv tid til samtale med en jobkonsulent. Til sammenligning er tallet i Odsherred og Kalundborg henholdsvis 12 pct. og 20 pct.
 
Målrettet og meningsfuld jobrettet indsats
Den ledige skal opleve at få en målrettet, meningsfuld og jobrettet indsats fra jobcentret. Hovedelementet i den jobrettede indsats er samtalen med jobkonsulenten. For at styrke jobkonsulenternes kompetencer er der gennemført kompetenceudvikling af samtlige jobkonsulenter med fokus på den jobrettede samtale. Kompetenceudviklingen er sket i et samarbejde med Kalundborg og Odsherred jobcenter samt de a-kasser, som vi samarbejder med. 
 
Uddannelsesløft og virksomhedsservice
Et væsentligt element i etablering af en fælles virksomhedsservice er at styrke viden om arbejdsmarkedets udvikling og virksomhedernes behov for medarbejdere. Kerneområdet er godt på vej med etablering af en virksomhedsservice, hvor særligt dialogen og kendskabet til virksomhedernes arbejdskraftsbehov skal medvirke til, at flere ledige hurtigt kommer i beskæftigelse, og som kan målrette uddannelsesindsatsen til de ledige og de brancher, hvor potentialet er størst.
I forhold til at målrette uddannelsesindsatsen til de ledige og brancher, hvor potentialet for at opnå varig beskæftigelse er størst, er der stadig et arbejde at gøre i relation til samarbejde med udbyderne af kursusforløb og uddannelser, således at kurser mv. udbydes mere fleksibelt. Endvidere samarbejder jobcentret med nabokommunerne i forhold til indkøb og tilrettelæggelse af uddannelsesindkøb.   
 
Næste skridt
I den nærmeste fremtid står implementering af den fælles 4. ugers samtale med a-kasse, jobcenter og den ledige. Derudover skal indsatserne i Beskæftigelsesplan 2016 medvirke til, at afdelingen kommer i mål med, at den ledige hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse, samt at den ledige fortsat får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-04-2016
Taget til efterretning.
57. Orientering om udmøntning af jobreform 2016

Orientering om udmøntning af jobreform 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. tager orienteringen om udmøntning af jobreform 2016 til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Folketinget vedtog den 17. marts 2016 en jobreform, som udmønter den politiske aftale om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde. Ændringerne indfører blandt andet et kontanthjælpsloft og en 225-timersregel, som er det minimumstimetal, man skal arbejde inden for 12 måneder for at bevare retten til fuld hjælp. Desuden indebærer aftalen, at man nedsætter retten til ferie fra fem til fire uger for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp. I denne sagsfremstilling orienterer administrationen om, hvor mange borgere, der skønsmæssigt vil blive berørt af lovændringen, samt om kommunens information, varsling og administration af lovændringerne.
 
Omfanget af berørte borgere
Beskæftigelsesministeriet har under lovbehandlingen skønnet, at 24.100 helårspersoner vil blive berørt af kontanthjælpsloftet årligt, mens 8.000 helårspersoner vil blive berørt af 225-timers reglen. Omregnet til Holbæks størrelse vil det betyde, at ca. 300 helårspersoner bliver berørt af kontanthjælpsloftet, mens 98 helårspersoner bliver berørt af 225-timers reglen. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at angive præcist, hvor mange enkeltpersoner der bliver direkte berørt.
 
Beskæftigelsesministeriet har herudover svaret på, hvor mange borgere med handicap, der bliver berørt af reformen. Ifølge svaret vil mellem 1 og 2 % af de borgere, der berøres modtage hjælp efter serviceloven. Vurderingen er dog behæftet med betydelig usikkerhed. Herudover er der et ukendt antal borgere med nedsat arbejdsevne, som ikke modtager hjælp efter serviceloven.
 
Information, varsling og administration
Kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen får først udbetalingseffekt fra oktober 2016.
 
Kontanthjælpsloftet
225-timers reglen
Loftsatserne er vedlagt som bilag til sagen og er et udsnit af STAR´s startvejledning til kommunerne. Den fulde vejledning findes på star.dk under punktet reformer.


Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser af lovændringerne vil ud fra lovforslagets angivelser give en ydelsesmæssig nettoeffekt for Holbæk Kommune på 15,3 millioner kroner fordelt over perioden 2016-2019. Dette bygger på antagelsen om, at Holbæk Kommune dækker 1,23 % af Danmark.


Lovgrundlag – link
 
Aftalen er indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti den 18. november 2015. Reformen berører lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love. Lovforslaget kan ses her:
 
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20151/lovforslag/L113/20151_L113_som_fremsat.pdf


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-04-2016
Taget til efterretning.


caseno16-17026_#3730954_v1_takster i jobreform fase 1.docx

Bilag

Takster i jobreform fase 1


58. Beslutning om at ændre betegnelsen Borgerservice til Borgerinfo på lokalbibliotekerne

Beslutning om at ændre betegnelsen Borgerservice til Borgerinfo på lokalbibliotekerne

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. betegnelsen Borgerservice ændres til Borgerinfo på lokalbibliotekerne i Jyderup, Svinninge og Tølløse.


Beskrivelse af sagen
Sammenlægningsudvalget (Byrådet) besluttede i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen, at lokalbibliotekerne i Jyderup, Svinninge og Tølløse skulle varetage visse Borgerservice-funktioner. I dag yder lokalbibliotekerne meget færre borgerservicerettede opgaver. Betegnelsen og skiltningen med Borgerservice i relation til lokalbibliotekerne giver derfor anledning til frustrationer over og utilfredshed med, at de hyppigst efterspurgte services som for eksempel pas og kørekort ikke kan leveres. Administrationen anbefaler derfor, at betegnelsen Borgerservice pr 1. maj 2016 ændres til Borgerinfo på de nævnte lokalbiblioteker.
 
Færre borgerserviceopgaver på lokalbibliotekerne
Servicen på lokalbibliotekerne er populært betegnet som ’Borgerservice Light’ og bestod oprindelig i udstedelse/fornyelse af buskort, udlevering af batterier til høreapparater, modtagelse og datostempling af ansøgninger om tilskud og regninger med henblik på refusion, vejledning i selvbetjeningsløsninger og viderevisitering til den centrale Borgerservice eller andre kommunale services.
 
Omfanget af servicen er gradvist blevet reduceret. Udlevering af batterier til høreapparater varetages i dag af Region Sjælland. Der udstedes og fornys ikke buskort, og udbygningen af selvbetjeningsløsninger og overdragelse af opgaver til Udbetaling Danmark har medvirket til et markant fald i antallet af henvendelser.
 
Antallet af henvendelser om borgerservice på lokalbibliotekerne er i perioden fra 2007 til 2015 faldet fra 7.392 til 580 om året. Tallene dækker både personlige og telefoniske henvendelser.
 
Borgerserviceopgaver i dag
Aktuelt består opgaverne primært i modtagelse af regninger med henblik på refusion.
 
Formidling af offentlig information – herunder vejledning i selvbetjeningsløsninger – er en biblioteksopgave uanset betegnelsen Borgerservice (jf. Lov om biblioteksvirksomhed, § 1, stk. 3). Og biblioteket kan fortsat varetage opgaven med at modtage, datostemple og videresende regninger med henblik på refusion.
 
Lokalbibliotekerne kan ligeledes fortsat varetage opgaven med brevafstemning i forbindelse med kommunalvalg, valg til Folketinget og valg i EU-regi.


Økonomiske konsekvenser
Forslaget om at ændre betegnelsen ’Borgerservice’ til ’Borgerinfo’ indgår i den løbende tilpasning af budgetsituationen på biblioteksområdet. Den foreslåede ændring indgår således i den aktuelle budgettilpasning på kr. 1,3 mio. i 2016 i form af reduktion af funktionsløn.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-04-2016
Indstillet til godkendelse.


caseno16-17837_#3727799_v1_notat ii - ændring af betgenelsen borgerservice.docx.docx

Bilag

Notat - ændring af betegnelsen Borgerservice.docx


59. Beslutning om etablering af udslusningsboliger i Regstrup

Beslutning om etablering af udslusningsboliger i Regstrup

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. de 14 1-værelsesboliger på Hovedgaden 36B, 4420 Regstrup, godkendes anvendt som udslusningsboliger for unge.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Holbæk Kommune ejer 14 et-værelses ældreboliger samt en række kontor- og køkkenfaciliteter i bygningslængen Hovedgaden 36B i Regstrup (Åvang). Disse faciliteter var oprindeligt 6 ekstra boliger.
 
Efter en årrække med udlejningsvanskeligheder blev det i april 2013 besluttet, at der skulle etableres plejehotel i 14 af boligerne. De 6 resterende skulle ombygges til køkken- og kontorbrug. I beslutningen var det forudsat, at placeringen af plejehotellet i Regstrup skulle være af midlertidig karakter.
 
Primo 2015 blev det besluttet, at Holbæk Kommunes plejehotelfaciliteter skulle samles på Stenhusvej 21 i Holbæk. På denne baggrund blev de 14 boliger og de andre faciliteter på Hovedgaden 36B rømmet med udgangen af januar 2016.
 
Hovedgaden 36B er bygget sammen med ejendomme, hvor der fortsat skal være såvel boliger som faciliteter for ældre borgere. Administrationen vurderer derfor, at det vil være uhensigtsmæssigt at afhænde bygningslængen.
 
En anvendelse af Hovedgaden 36B som udslusningsboliger for unge
Holbæk Kommune har yderst vanskeligt at finde egnede boliger til unge, som er klar til egen bolig. Alternativet for disse unge vil ofte være et fortsat ophold på et kostbart botilbud eller en ny, dyr foranstaltning.
 
Administrationen foreslår derfor, at de 14 boliger anvendes som udslusningsboliger for normalt fungerende og uddannelsesaktive unge. Der vil blive tale om midlertidige lejekontrakter på 3 år.
 
I udslusningsforløbet vil de unge få både fælles og individuel støtte til efterfølgende at kunne klare sig selvstændigt. Der vil ligeledes blive tilknyttet frivillige indsatser efter mulighed og behov (eksempelvis Ungdommens Røde Kors).
 
Proces og fremgangsmåde
Der fordres en nænsom proces, såfremt boligerne anvendes til disse formål. Det skyldes de fortsat beboede ældreboliger samt de fælles faciliteter for ældre i ejendommen.
 
Forslaget har derfor været forelagt brugerrådet på Åvang og det lokale plejepersonale. De var ikke negative overfor ideen.
 
For at sikre en tryg anvendelse af boligerne til formålet vil der blive tilvejebragt følgende foranstaltninger:
Der forventes mindre omkostninger til etablering af adgangsforhold og afskærmning. Midlerne hertil er afsat i og frigivet fra anlægsbudgettets renoveringspulje.

Økonomiske konsekvenser
De uddannelsesparate unge koster i gennemsnit 50.000 kr. om måneden i botilbud eller andre foranstaltninger. Der regnes med en hjemtagelse af 14 unge svarende til antallet af boliger.
 
Uddannelse til alle unges personaleomkostning ved denne brug af boligerne vil være 48.000 kr om måneden per årsværk (2016-priser). Der regnes med 4 årsværk til denne pris inklusiv ledelse. Administrationen af lejemålene varetages af Vækst & Bæredygtighed.
 
De unges nettohusleje (2775 kr.) er på niveau med den markedsleje, en uvildig ejendomsmægler har vurderet boligerne til. Huslejeindtægterne fratrækkes kommunens driftsomkostninger på ejendommen. 
 
Nettobesparelsen ved forslaget er således besparelsen ved hjemtagelsen af de unge fratrukket personale- og driftsomkostninger (minus huslejeindtægten).
 
Årlig udgift i nuværende botilbud eller foranstaltninger
14 unge x 50.000 x 12 måneder
8.400.000 kr.
 
Årlige personaleomkostninger ved boligerne på Hovedgaden 36B
Uddannelse til alle unge
2.304.000 kr.
 
Årlige driftsomkostninger ved boligerne på Hovedgaden 36B (2015-tal)
Afskrivninger
618.566 kr.
Forrentning
211.371 kr.
Drift (inklusiv administration af lejemålene)
400.000 kr.
 
Årlige nettohuslejeindtægter ved boligerne på Hovedgaden 36B
14 x 2775 x 12 måneder
466.200 kr.
 
Nettobesparelse ved en anvendelse af Hovedgaden 36B som udslusningsboliger
Nettobesparelse
5.332.263 kr.
 
Ibrugtagningen af Hovedgaden 36B som udslusningsboliger er en vigtig forudsætning for, at Uddannelse til alle unge kan realisere budgetreduktioner på 2,5 mio. kr. i 2016.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-04-2016
Indstillet til godkendelse.
60. Drøftelser af budget 2017 i stående udvalg

Drøftelser af budget 2017 i stående udvalg

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget
 
Drøftelsessag
.

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at udvalget:
 
 1. drøfter budgetaftalerne for 2015 og 2016 med henblik på dannelsen af Budget 2017.

Beskrivelse af sagen
For at inspirere og igangsætte politiske drøftelser om Budget 2017 i de stående udvalg og Økonomiudvalget, har Økonomi og Effekt samlet beslutningerne fra de seneste to års budgetaftaler i ét notat.
 
Notatet samler de konkrete beslutninger fra budgetaftalen i 2016 og 2015 for hvert udvalg. Når der ikke har været en beslutning i et af årene, står der ingenting.
 
Det er tanken, at budgetaftalerne skal tjene som inspiration til, hvor og hvordan udvalget kan dykke ned i, spørge ind til og påvirke Budget 2017.


Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-04-2016
Drøftet. Udvalget ønsker at prioritere Brorfelde, udviklingen af en dyrehave, udmøntning af kultur- og fritidspolitikken og afholdelsen af aprilfestivalen i 2020.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-04-2016
Drøftet.

Følgende temaer skal indgå i de videre drøftelser:
 • Varige billige boliger til især unge, flygtninge og socialt udsatte. Udvalget ønsker en drøftelse af emnet på udvalgsmødet i maj med afsæt i en økonomisk vurdering fra administrationen.
 • Fælles indsats til bedre udskoling med afsæt i drøftelsen med Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” den 26. april 2016. Udvalget ønsker, at emnet tages op i den aftalte proces med Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”.
 
Udvalget ønsker desuden at drøfte yderligere temaer i forbindelse med udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2017 og Uddannelsesplan 2017 på udvalgsmøderne i maj og juni.caseno16-4131_#3741307_v1_igangsættelse af drøftelser vedrørende budget 2017.pdf

Bilag

Igangsættelse af drøftelser vedrørende budget 2017


61. Orienteringer til mødet i Udvalget "Uddannelse og Job"

Orienteringer til mødet i Udvalget "Uddannelse og Job"

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. tager orienteringer til mødet den 27. april til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Orientering om politiske effektmål. Vedlagt sagen som bilag.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-04-2016
Drøftet.


caseno15-60438_#3738617_v1_notat - status politiske effektmål til mødet 27-04-2016..pdf

Bilag

Notat - Status politiske effektmål til mødet 27-04-2016.