UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

Gl. Ringstedvej 32, bygning 6, 1. sal, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

30-03-2016 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-03-2016 20:00:00


PUNKTER

27. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. marts 2016
28. Drøftelse af temaet 'Flere unge klar til ungdomsuddannelse efter grundskolen'
29. Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelse om unges muligheder
30. Beslutning om Budgetrevision 1 2016
31. Orientering om status på budget 2016 på de vigtigste forsørgelsesområder
32. Orientering om status på nytteindsats
33. Orientering om status for indgåelse af partnerskabsaftaler
34. Drøftelse af status for nytænkning af den specialiserede indsats på voksenområdet
35. Beslutning om social viceværtsfunktion ved fem skæve boliger
36. Beslutning om politiske omstillinger 2016
37. Beslutning om at forlænge driftsaftalen med udbyder af danskuddannelser til voksne udlændinge
38. Orientering om status på flygtningeområdet marts 2016
39. Orientering om Borgerrådgiverens beretning 2015
40. Beslutning om kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester
41. Orientering om kontrol med overholdelse af arbejdsklausuler
42. Orientering vedrørende borgerrettede puljer
43. Orientering om status på uddannelsesvejledning
44. Drøftelse af delegationsoverblik
45. Orienteringer til møde i Udvalget"Uddannelse og Job"27. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. marts 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. marts 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. godkender dagsorden til mødet i Udvalget ”Uddannelse og Job” 30. marts 2016.

Beskrivelse af sagen
Ekstern deltagelse
Områdelederne Mette Hunsdahl og Unni Mathiasson samt afdelingsleder Mette Christiansen, alle fra kerneområdet Uddannelse til alle unge, deltager under drøftelsen af temaet ”Flere unge klar til ungdomsuddannelse efter grundskolen”.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-03-2016
Dagsordenen godkendt
28. Drøftelse af temaet 'Flere unge klar til ungdomsuddannelse efter grundskolen'

Drøftelse af temaet 'Flere unge klar til ungdomsuddannelse efter grundskolen'

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. Udvalget ”Uddannelse og Job” drøfter temaet ’Flere uddannelsesklare ved afslutning af grundskolen’.

Beskrivelse af sagen
En forudsætning for at alle unge gennemfører en uddannelse er, at de fleste er uddannelsesparate, når grundskolen afsluttes. Det lange, seje træk med at udvikle den unges faglige, personlige og sociale færdigheder, ligger i barnets første år i daginstitution og skole. Den opgave er primært forankret i Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”.
 
Men ikke alle er umiddelbart uddannelsesparate, når de afslutter 9. klasse. Derfor påhviler en del af opgaven med at gøre vores unge uddannelsesparate, de aktører som har kontakt med de unge efter grundskolen. 10. klasse, heltidsundervisning, praktik- og brobygningsforløb, produktionsskole mv. er vigtige trin på vejen til at kunne gennemføre en uddannelse.
 
I denne temadrøftelse sættes fokus på den del af opgaven med at gøre vores unge klar til at påbegynde en uddannelse, som varetages af Udvalget ”Uddannelse og Job”, dvs. når de unge har afsluttet grundskolen.
 
Program for temadrøftelsen
 
 
Som inspiration til drøftelsen kan artiklen ’Sådan får vi de unge med på uddannelsesvognen’ læses. Link til artiklen findes her: http://www.b.dk/kronikker/saadan-faar-vi-de-udsatte-unge-med-paa-uddannelsesvognen
 
Der er afsat 2 timer til temadrøftelsen. Områdelederne Mette Hunsdahl og Unni Mathiasson samt leder af 10. klassecentret Mette Christiansen deltager under punktet.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-03-2016
Temaet drøftet.
29. Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelse om unges muligheder

Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelse om unges muligheder

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at udvalget:
 
 1. godkender emnerne til borgerpanelundersøgelsen om unges muligheder i Holbæk Kommune:
· Fritids- og ungdomsliv
· Uddannelse
· Transport
· Bosætning
· Tryghed via forebyggelse
 
 1. sender emnerne videre til Vækstudvalget til drøftelse

Beskrivelse af sagen
Byrådet har besluttet at gennemføre fire borgerpanelundersøgelser i 2016:
 
 1. Borgerpanelundersøgelse som forløber til Politik for kultur, fritid og fællesskab - forventet marts 2016
 2. Borgernes ønsker til unges muligheder i Holbæk Kommune – forventet juni 2016
 3. Borgernes syn på Holbæk Kommune, fx som bosætningskommune, trafiksikkerheden og/eller Holbæk by som handelsby – oktober 2016
 4. Årlig opfølgning på temperaturmålingen på En stærk medspiller (indarbejdes med 5 spørgsmål i en anden undersøgelse, hvor der bl.a. spørges til borgernes oplevelse af den personlige kontakt med medarbejdere i Holbæk Kommune) – oktober 2016
 
Denne sag vedrører undersøgelsen om borgernes ønsker til unges muligheder i Holbæk Kommune, som borgerpanelet skal svare på i juni måned.
 
Ungdomsbyrådet får mulighed for at komme med input til undersøgelsen ud fra de emner Udvalget ”Uddannelse og Job” vælger, at undersøgelsen skal omhandle.
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” får spørgeskemaet til orientering inden undersøgelsen gennemføres.
 
 
Borgernes ønsker til unges muligheder i Holbæk Kommune
Hvert år er 8. klasserne i Holbæk Kommune med i eventen ”Jagten”, hvor de er med til at udvikle idéer. I år pegede 8. klasserne også på, hvad der optager dem i hverdagen. Topscorerne var: Forbrugsmuligheder, transport, idrætsmuligheder samt sociale og kulturelle aktiviteter. Det er altså emner, der optager de unge, som har betydning for, om de trives i hverdagen, og om de har et godt fritids- og ungdomsliv. Derfor er det relevant, at borgerpanelundersøgelsen behandler emnerne ”fritids- og ungdomsliv” samt ”transport”.
 
Uddannelse er vigtigt for alle unge, og er derfor også et relevant emne for borgerpanelet.
 
Det er vigtigt at have et sted at bo og have trygge rammer at færdes i. Ellers kan det være svært at gennemføre en uddannelse eller passe et job. Borgernes ønsker til unges boligmuligheder og tryghed er derfor også relevante emner til borgerpanelundersøgelsen.
 
Derfor indstiller administrationen følgende 5 emner til borgerpanelundersøgelsen om unges muligheder i Holbæk Kommune:
 
 
Bosætning og uddannelse er centrale temaer i Vækstudvalgets arbejde. Administrationen foreslår derfor, at Vækstudvalget får emnerne til borgerpanelundersøgelsen til drøftelse.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-03-2016
Emnerne godkendt.
 
Emnerne sendes videre til drøftelse i Vækstudvalget.
30. Beslutning om Budgetrevision 1 2016

Beslutning om Budgetrevision 1 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. udvalget anbefaler, at budgetrevision 1 2016 sendes til godkendelse i Økonomiudvalget og i byrådet.

Beskrivelse af sagen
 
På baggrund af oplysninger ved udgangen af februar forventer vi et merforbrug på 27,7 mio. kr. Det skyldes primært merudgifter vedrørende ydelser iht. integrationslovgivningen, samt udgifter til ressourceforløb og ledighedsydelse.
 
 
Holbæk Kommune
De udfordringer, som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer, som ligger i det forventede regnskab for 2016.
 
Det betyder, at vi ender på et resultat på 95,7 mio.kr. mod oprindelig budgetteret 91,0 mio.kr. Vi skal altså trække yderligere 4 mio.kr. op af kommunekassen.
 
Udover de udfordringer som vi præsenterede for byrådet på vinterseminaret, kan vi se, at vi på nuværende tidspunkt skal have skærpet opmærksomhed i forhold til:
 
 
Der er fuld fokus på disse udfordringer og der er - og vil blive – udarbejdet handleplaner for at minimere størrelsen af udfordringerne.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-03-2016
Budgetrevision 1 anbefales indstillet til godkendelse.


caseno16-10621_#3706467_v1_br1 - udvalget uddannelse og job.pdf
caseno16-10621_#3706797_v1_br1 - 0_samlet oversigt.pdf.pdf

Bilag

BR1 - Udvalget Uddannelse og Job
BR1 - 0_Samlet oversigt.pdf


31. Orientering om status på budget 2016 på de vigtigste forsørgelsesområder

Orientering om status på budget 2016 på de vigtigste forsørgelsesområder

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager status på budget 2016 for de vigtigste forsørgelsesområder til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Kerneområderne Alle kan bidrage og Uddannelse til alle unge giver en samlet status på budget 2016 for de vigtigste forsørgelsesområder, som de to kerneområder er ansvarlige for. Formålet er at give Udvalget ”Uddannelse og Job” et indtryk af udfordringer og muligheder for budget 2016 ved udgangen af første kvartal. Orientering på dette møde er desuden oplæg til en drøftelse på næste udvalgsmøde om, hvorvidt der er behov for justeringer i de indsatser, der er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2016.
 
Refusionsreformen påvirker kommunens økonomi
Refusionsreformen af januar 2016 sætter nye rammer for refusion af forsørgelsesydelser og kan derfor påvirke kommunens økonomi markant. Det nye refusionssystem er kendetegnet af ens refusionsprocenter for alle forsørgelsesydelser.  Desuden er refusionen for den enkelte borger faldende over tid, jo længere borgeren er på ydelsen, uanset hvilken ydelse, der er tale om.
 
En vellykket indsats for at bringe borgere i beskæftigelse og uddannelse er derfor afgørende for, at forsørgelsesudgifterne ikke øges uhensigtsmæssigt og budgettet fremadrettet kan siges at være robust. Derfor er det også påkrævet, at fagudvalg og administration følger udviklingen i forsørgelsesudgifterne nøje og om nødvendigt justerer i beskæftigelses- og uddannelsesindsatserne.
 
Status på forsørgelsesområder
På mødet vil Gorm Hjelm Andersen, chef for kerneområdet Alle kan bidrage, give en status på de ti vigtigste forsørgelsesområder for kerneområdet Alle kan bidrage samt forsørgelsesområdet uddannelseshjælp, som hører under Uddannelse til alle unge. En samlet oversigt ses nedenfor.
 
Jobparate ledige
 
Sygemeldte
 
Aktivitetsparate ledige
 
Personer med begrænsninger i arbejdsevnen
 
Uddannelseshjælp:
 
Øvrige målgrupper

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-03-2016
Status taget til efterretning.
32. Orientering om status på nytteindsats

Orientering om status på nytteindsats

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager status for nytteindsatsen til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Med budgetaftalen for 2016 – 2019 vedtog byrådet at etablere en nytteindsat til forskønnelse af kommunen. Nytteindsats er en virksomhedspraktik, hvor den ledige skal udføre en samfundsnyttig opgave for sin ydelse. I Holbæk Kommune udføres nytteindsatsen i et samarbejde mellem kerneområderne Alle kan bidrage, Vækst og Bæredygtighed samt Uddannelse til alle unge. Nytteindsatsen til forskønnelse af kommunen organiseres i kerneområdet Vækst og Bæredygtighed.
 
Status
Det første udkast til arbejdsopgaver til forskønnelse af kommunen, som skal indgå i nytteindsatsen, har været sendt i høring hos relevante faglige organisationer, nemlig LO, FOA og 3F.
 
Udkastet blev drøftet på et møde mellem kommunen og de faglige organisationer den 3. marts 2016. På mødet udbad organisationerne sig en mere detaljeret beskrivelse af de arbejdsopgaver, som kommunen vil inddrage i nytteindsatsen. Administrationen har derfor aftalt med de faglige organisationer at udarbejde en mere detaljeret beskrivelse. Denne fremsendes inden påske med henblik på, at de faglige organisationer kan godkende den umiddelbart efter påske. Det er kerneområdet Vækst og Bæredygtighed, som har ansvaret for en mere deltaljeret beskrivelse.
 
Der har endvidere været en henvendelse fra Byforum, som er et projekt under Holbæk Handelsstandsforening med det formål at gøre Holbæk til en mere attraktiv handelsby. Byforum har spurgt, om der kan etableres nytteindsats til forskønnelse af Holbæk bymidte. Administrationen har møde med Byforum den 15. marts for at følge op på henvendelsen og drøfte muligheder for at iværksætte nytteindsats.
 
Det er endvidere aftalt, at al nytteindsats fremover koordineres tæt mellem kerneområderne Vækst og Bæredygtighed, Alle kan bidrage samt Uddannelse til alle unge.
 
Næste skridt
Administrationen forventer at kunne få flere ledige borgere i nytteindsats, end det kan rummes inden for rimelighedskravet. Rimelighedskravet er bestemmelsen om, at der skal være et rimeligt forhold mellem ansatte i nyttejob og øvrige ansatte i en virksomhed.  Derfor vil kerneområdet Vækst og Bæredygtighed søge dispensation fra rimelighedskravet hos det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). Ansøgningen behandles på møde i RAR den 9. maj. Hvis RAR godkender dispensationsansøgningen, kan nytteindsatsen til forskønnelse af kommunen sættes i gang umiddelbart herefter.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-03-2016
Status taget til efterretning.
33. Orientering om status for indgåelse af partnerskabsaftaler

Orientering om status for indgåelse af partnerskabsaftaler

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orienteringen om status for indgåelse af partnerskabsaftaler til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Byrådet vedtog den 17. juni 2015 med en markant investering (årligt på 7.5 mio. kr.) at styrke den virksomhedsbaserede aktivering for ledige borgere gennem partnerskabsaftaler med virksomheder. Med virksomhedsbaseret aktivering forstås, at den ledige får arbejdserfaring ved at være i praktik i en virksomhed. Med en partnerskabsaftale indgår man aftaler om faste praktikpladser i virksomheden. Udvalget har ønsket at følge udviklingen i virksomhedsindsatsen tæt, og administrationen leverer derfor løbende en status på området.
 
Status
Der er på nuværende tidspunkt knap 6 årsværk i afdelingen Virksomhedsservice under Alle kan bidrage, som målrettet arbejder med partnerskabsmodellen. Fokus er dels at få flere virksomheder til at indgå partnerskab og dels at løbe samarbejdet i gang med partnerskabsvirksomhederne i forhold til at få borgere i praktik.
 
De fleste nye partnerskabsvirksomheder vil helst starte samarbejdet op med de såkaldte ”stærke” ledige. Det vil sige de jobparate kontakthjælpemodtagere og forsikrede ledige. Det betyder, at det ikke går så hurtigt som ønsket med at få de ”svagere” ledige i praktik. Det er dog erfaringen i Virksomhedsservice, at partnerskabsvirksomhederne, når der er gennemført succesfulde praktikker med stærke ledige, er parat til også at åbne virksomheden for svagere ledige.
 
Der er på nuværende tidspunkt 40 virksomheder, som har tegnet partnerskab eller som er meget tæt på at underskrive en partnerskabsaftale. Det svarer i runde tal til 100 praktikpladser.
 
Næste skridt
I pipelinen er der yderlige 40 virksomheder, som Virksomhedsservice er i færd med at etablere møder med i forhold til at indgå partnerskab. Det forventes, at dette giver yderligere ca. 100 praktikpladser.
 
Virksomhedsservice vil endvidere informere om partnerskabsmodellen på Holbæk Erhvervsforums generalforsamling den 30. marts 2016, hvor der udover partnerskabsmodellen også er fokus på, hvordan virksomheder kan hjælpe flygtninge ud på arbejdsmarkedet. Der deltager ca. 120 erhvervsledere på generalforsamlingen.
 
Endvidere arrangerer Virksomhedsservice et borgmestermøde primo maj 2016 i stil med borgmestermødet på Berendsen Textil Service den 10. november 2015.
 
Alle kan bidrage forventer, at der inden sommerferien er underskrevet partnerskabsaftale eller er dialog med 160 virksomheder.
 
En oversigt over partnerskabsvirksomheder samt virksomheder, som Virksomhedsservice har kontakt til, er vedlagt denne sag som bilag.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-03-2016
Status taget til efterretning.


caseno15-60438_#3703098_v1_parterskabsaftaler medio marts 2016.pdf.pdf

Bilag

Parterskabsaftaler medio marts 2016.pdf


34. Drøftelse af status for nytænkning af den specialiserede indsats på voksenområdet

Drøftelse af status for nytænkning af den specialiserede indsats på voksenområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller til udvalget:
 
 1. drøfter status for nytænkning af den sociale indsats på det specialiserede voksenområde.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
De daværende Udvalg for Voksne og Udvalg for Arbejdsmarkedet drøftede på deres møder i oktober 2015 et oplæg til, hvordan vi i Holbæk Kommune fremover kan fordele myndighedsansvaret på det specialiserede voksenområde, så fordelingen sker i tråd med kommunens kerneopgaver.
 
Afsættet for drøftelsen var at:
 
Forslaget til omfordeling bygger på et ønske om at tilrettelægge den sociale indsats efter kerneopgaverne og dermed de bedste muligheder for, at den sociale indsats kan samtænkes med andre indsatser, som knytter sig til den enkelte borger.
 
For at sikre at vi lykkes med dette, er det nødvendigt også at kigge på en række andre områder af det specialiserede område end blot myndighedsansvaret – er disse områder placeret det bedste sted i organisationen i dag, eller bør vi ændre på noget?
 
Til at undersøge dette, er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og ledere fra de tre kerneområder (Uddannelse til alle, Alle kan bidrage og Aktiv hele livet).
 
Områder, som undersøges
Arbejdsgruppen kommer med input til en model for nytænkning af den specialiserede indsats på det specialiserede voksenområde.
 
Arbejdsgruppen har til opgave at komme med bud på den fremtidige tilrettelæggelse af:
 
akutindsatsen
det opsøgende arbejde
aktivitets- og samværstilbud
socialpædagogisk støtte i eget hjem
kommunens botilbud og opgangsbofællesskaber
BPA-ordningen og merudgiftsordningen
pensionsbevillingsnævnet
koordinator af ’den gode løsladelse’
udslusnings-koordinator fra psykiatrien
 
Områder, som ikke undersøges
Det vurderes, at følgende områder allerede er placeret hensigtsmæssigt i den nuværende organisering. Arbejdsgruppen kigger derfor ikke nærmere på:
 
Beskyttet beskæftigelse, misbrugsbehandling og forsorgshjem (placeret i Alle kan bidrage)
Efterværn og Særlige tilrettelagte uddannelsesforløb, STU (placeret i Uddannelse til alle unge)
 
De næste skridt
Byrådet vil på deres temamøde i april blive præsentret for det første bud på en ny model for den fremtidige organisering af det specialiserede område for voksne.
 
Efter byrådets temamøde vil de relevante MED-udvalg inviteres til dialogmøde.
 
Den endelige model vil blive forelagt til politisk beslutning på byrådets møde d. 15. juni 2016.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-03-2016
Status drøftet.
35. Beslutning om social viceværtsfunktion ved fem skæve boliger

Beslutning om social viceværtsfunktion ved fem skæve boliger

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
                                                                                        
 1. godkender, at den sociale viceværtsfunktion ved de kommende 5 skæve boliger på Marievej 28 C skal varetages af Kirkens Korshær, Holbæk.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at udvalget:
 
 1. godkender, at den sociale viceværtsfunktion ved de 5 skæve boliger på Marievej 28 C skal varetages af Mental Sundhed, Misbrug og Forsorg under Alle kan bidrage.

Beskrivelse af sagen
Byrådet har d. 18.3.2015 besluttet, at der etableres 5 skæve boliger til skæve eksistenser samt et lokale til en social vicevært på den kommunale grund Marievej 28 C, Holbæk.
 
Målgruppen for boligerne er borgere, som har svært ved at indpasse sig, har en helt særlig social adfærd og ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri.
 
Mange fra målgruppen har en problemfyldt fortid eller opholder sig på forsorgshjem eller lever som hjemløse. Målet er at have et relevant tilbud til den lille, men meget udsatte gruppe, som i dag boplaceres i andre kommuners tilbud eller til stor gene for øvrige beboere i den normale boligmasse.
 
Driften af de skæve boliger sker ifølge Bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger), hvor § 12 lyder: ”Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der efter lov om social service ydes personlig hjælp, omsorg og pleje m.v. til lejerne”.
 
Det er denne opgave, der skal løftes via funktionen som social vicevært ved de skæve boliger.
 
To mulige løsninger
Kirkens Korshær i Holbæk samt Mental Sundhed, Misbrug og Forsorg har hver især beskrevet, hvordan de vil kunne løfte opgaven som social vicevært – se henholdsvis bilag 1 og bilag 2.
 
Rent indholdsmæssigt har de to forslag mange lighedspunkter med hensyn til, hvordan man forestiller sig at løse opgaven. Her kan nævnes:
 
 
Begge tilbud vil ansætte én person med mulighed for vikardækning.
 
Rent organisatorisk er der den forskel på de to forslag, at Kirkens Korshær er en privat organisation, mens Mental Sundhed, Misbrug og Forsorg er en del af kerneområdet Alle kan bidrage og som sådan offentlig.
 
Mental Sundhed, Misbrug og Forsorg vil kunne trække på den kommunale organisation med flere forskellige fagområder i opgaveløsningen, såsom misbrugsbehandling, mens Kirkens Korshær kan trække på erfaring fra deres frivillige arbejde både i Holbæk og i andre byer.

Økonomiske konsekvenser
 
Et beløb på 700.000 kr. årligt er prioriteret i forbindelse med budgetlægningen for 2015 – 2018.
 
Kirkens Korshær
Kirkens Korshærs tilbud udgør 500.000 kr. årligt til dækning af løn samt øvrige udgifter.
 
Tilbuddet indeholder ikke udgifter til husleje, drift og vedligeholdelse af medarbejderens lokale.
 
 
Mental Sundhed, Misbrug og Forsorg
Tilbuddet fra Mental Sundhed, Misbrug og Forsorg udgør 700.000 kr. årligt til dækning af løn samt øvrige udgifter, herunder:
 

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper

Sagshistorik, henvisninger
18. marts 2015: Beslutning om etablering af 5 skæve boliger til skæve eksistenser

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-03-2016
Godkendt, at den sociale viceværtsfunktion ved de kommende 5 skæve boliger på Marievej 28 C varetages af Kirkens Korshær, Holbæk.


caseno16-10050_#3668120_v1_bilag 1 social vicevært ved skæve boliger - kirkens korshær.pdf
caseno16-10050_#3668125_v1_bilag 2 social viceværtsfunktion ved skæve boliger - mental sundhed, misbrug og forsorg.pdf

Bilag

Social Vicevært ved skæve boliger - Kirkens Korshær
Social viceværtsfunktion ved skæve boliger - Mental Sundhed, Misbrug og Forsorg


36. Beslutning om politiske omstillinger 2016

Beslutning om politiske omstillinger 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalg, byråd
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. den politiske omstilling godkendes.

Beskrivelse af sagen
På Byrådets vinterseminar den 10. februar kom det frem, at de to omstillinger ”Det gode liv på plejecentrene” og ”Det specialiserede socialområde” ikke er lykkedes efter forventning.
 
Derfor fremlagdes forslag til nye omstillinger: Flygtninge, Kontanthjælp og Uddannelseshjælp og Det specialiserede børne- og voksenområde. Byrådet udtrykte ønske om, at administrationen frem til møderne i de stående udvalg i marts skulle arbejde videre, med at udfolde disse omstillinger, og gerne fremlægge andre.
 
Dette er sket, og der ligger nu tre forslag til politiske omstillinger:
 
Det forventes at hvert projekt reducerer budgettet med 4 mio.kr.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-03-2016
Godkendt.


caseno16-4131_#3698371_v1_politiske omstillinger - nytænkning af tilbud til voksne med handicap og socialpsykiatriske udfordri.pdf
caseno16-4131_#3698359_v1_politiske omstillinger - flere flygtninge i beskæftigelse.pdf.pdf
caseno16-4131_#3698353_v1_politiske omstilling - de 10 mest udsatte familier.pdf

Bilag

Politiske omstillinger - nytænkning af tilbud til voksne med handicap og socialpsykiatriske udfordringer.pdf
Politiske omstillinger - flere flygtninge i beskæftigelse.pdf
Politiske omstilling - de 10 mest udsatte familier


37. Beslutning om at forlænge driftsaftalen med udbyder af danskuddannelser til voksne udlændinge

Beslutning om at forlænge driftsaftalen med udbyder af danskuddannelser til voksne udlændinge

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. godkender, at driftsaftalen med AOF Sjælland som udbyder af danskuddannelser til voksne udlændinge forlænges til senest april 2018.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at udvalget:
 
 1. godkender at gennemføre udbud af danskuddannelser til voksne udlændinge, når den nuværende driftsoverenskomst med AOF Sjælland udløber 31. marts 2017.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har driftsaftale med AOF Sjælland om, at AOF Sprogcenter Nordvest varetager danskuddannelsestilbud til voksne udlændinge. Driftsaftalen blev indgået 2013 og udløber marts 2017. Kontrakten kan forlænges i to gange 12 måneder. Holbæk Kommune har nu mulighed for enten at sende opgaven med danskuddannelse i udbud i løbet af 2016 eller vente til senest april 2018. Selvom administrationen som udgangspunkt ønsker et snarligt udbud, anbefales det at udsætte udbuddet, fordi rammevilkårene for danskuddannelse er under forandring.
 
Rammevilkår under forandring
Der forventes store forandringer i lovgrundlaget på integrations- og danskuddannelsesområdet i løbet af 2016. Det vil få betydning for sprogcentrenes opgaver og rammevilkårene for integrationsområdet generelt. Der kan for eksempel blive tale om, at den nuværende treårige integrationsperiode bliver forkortet. Det er også muligt, at der bliver krav om et øget samspil mellem virksomhedsbaserede indsatser og danskuddannelserne. Lovændringerne forventes tidligst hen over sommeren 2016, og før administrationen kender de fremtidige opgaver og rammerne for disse, er det vanskeligt at sikre, at kommunen fremadrettet kan løse opgaven med danskuddannelse på en kvalificeret måde.
 
Udbud eller et års forlængelse af driftsaftalen?
Både administrationen og AOF Sjælland ønsker som udgangspunkt et udbud snarest muligt. Baggrunden er, at udviklingen til dels har overhalet den nuværende driftsaftale. Administrationen ønsker desuden at afdække markedet ved hjælp af udbud for dermed at sikre kommunen den bedste kvalitet til den bedste pris.
 
Udfordringen ved et snarligt udbud er, at de forventede ændringer i rammevilkårene for danskuddannelsesområdet gør udbudsprocessen vanskelig. Det er også vanskeligt at vurdere sammenhæng mellem pris, kvalitet og service, når rammerne er usikre. Dette taler for at forlænge driftsaftalen med et år. Skulle det vise sig, at lovgrundlaget ligger klar tidligere end forventet, kan Holbæk Kommune opsige driftsaftalen med AOF Sjælland og fremrykke udbuddet.
 
Hvis udvalget vælger at forlænge driftsaftalen, er parterne enige om, at relationen mellem virksomhedsbaseret indsats og danskuddannelserne til voksne udlændinge fortsat skal styrkes. Det skal bemærkes, at AOF Sprogcenter Nordvest er et af de førende sprogcentre, når det gælder arbejdsmarkedsdansk. Administrationen vurderer i øvrigt, at den nuværende driftsaftale med AOF Sjælland om AOF Sprogcenter Nordvest har et prisniveau i den billigste halvdel blandt udbyderne og højt serviceniveau.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-03-2016
Udvalget anbefaler, at driftsaftalen med AOF Sjælland som udbyder af danskuddannelser til voksne udlændinge forlænges med 2 x 12 måneder til april 2019.
38. Orientering om status på flygtningeområdet marts 2016

Orientering om status på flygtningeområdet marts 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalgene og byrådet:
 
 1. tager orienteringen om status på integrationsområdet marts 2016 til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Kerneområderne Alle kan bidrage samt Vækst og Bæredygtighed fremlægger en fælles status for flygtningeområdet. Formålet er at give en generel orientering om udviklingen på centrale indsatser for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under den treårige integrationsindsats. Orienteringen har tre fokusområder, midlertidig boligindplacering af nyankomne, beskæftigelsesindsatsen samt indsatsen i samarbejde med frivillige. De to førstnævnte områder er uddybet i bilag, som er vedlagt sagen.
 
Det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på det treårige integrationsprogram udgør 342 personer (1. kvartal 2016). Gruppen dækker både børn og voksne.
 
Modtagelsen af flygtninge
Holbæk Kommune skal modtage 241 flygtninge i perioden marts 2016 - marts 2017 (2016-kvoten). Siden sidste statusopgørelse har Holbæk Kommune modtaget 13 personer, herunder 2 mindreårig uledsagede, som tæller i forhold til 2016-kvoten.  Der er ikke modtaget nogen familiesammenførte borgere siden sidste statusopgørelse.
 
Antallet af modtagne flygtninge er mindre end forventet. Forsinkelsen skyldes udfordringer internt i Udlændingestyrelsen. Styrelsen har endvidere meddelt, at der kan forventes en stor tilgang af flygtninge fra maj måned. Styringsmæssigt har det væsentlig betydning, at flygtningene så vidt muligt ankommer jævnt fordelt over årets måneder, da det medvirker til en rimelig belægning i de midlertidige indkvarteringer, så der undgås tomgang – og en effektiv anvendelse af de kommunale medarbejdere.
 
Midlertidig boligindplacering af flygtninge
Opgørelsen viser, at der pr. marts 2016 er 152 midlertidigt indkvarterede. Heraf er to tredjedele af flygtningene indkvarteret i private ejendomme, mens en tredjedel er indkvarteret i kommunale ejendomme eller almene boliger.
 
De 152 midlertidigt indkvarterede er fordelt på 6 af kommunens byer. Vipperød med det tidligere asylcenter tegner sig for den største andel med 75 beboere, mens Holbæk med 37 indkvarterede har næstflest midlertidigt indplacerede.
 
Beskæftigelsesindsatsen
Ud af det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på 342 personer, modtager 278 personer kontanthjælp efter integrationsloven eller integrationsydelse. Disse borgere er målgruppen for beskæftigelsesindsatsen.
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” besluttede 24. februar 2016 at iværksætte en handleplan for at opfylde målene for integrationsstrategien, spor 1 og at understøtte jobrettet fokus allerede fra flygtningenes ankomst. Handleplanen lægger vægt på, at flygtningene kommer hurtigt ud på arbejdsmarkedet, og virksomhedsbaseret praktik er oftest det første skridt på vejen. Lige knapt 50 flygtninge er pt i praktik i virksomheder.
 
Som udgangspunkt er alle nyankomne flygtninge tilmeldt en danskuddannelse frem til gennemført uddannelse. Undtagelser herfra kan skyldes barselsorlov eller svær sygdom. 
 
Samarbejde med frivillige organisationer
Velkomstmøde: Den 12. april 2016 holder kommunen velkomstmøde for nye flygtninge. Borgmester Søren Kjærsgaard og medlemmer af integrationsrådet deltager. Det er tanken, at frivillige organisationer også skal inviteres. Mødet er det første i rækken af velkomstmøder i forlængelse af integrationsstrategiens spor 1.
 
Indflytningshjælp: Integrationsafdelingen under Alle kan bidrage har indledt samarbejde med Røde Kors Holbæk om en frivillig gruppe af indflytningshjælpere. Gruppen fra Røde Kors hjælper med praktiske ting i det nye hjem.
 
Dialog: Integrationsrådet har holdt møde med Somalisk Dansk Forening den 9. marts 2016. På mødet drøftede rådet udfordringer på integrationsområdet med medlemmer af foreningen. Integrationsrådet vil fremover fortsat have dialog med indvandrer/flygtningeforeninger og frivillige.
 
Midlertidige forældremyndighedsindehavere: Integrationsafdelingen under Alle kan bidrage har indledt et samarbejde med Røde Kors om at finde midlertidige forældremyndighedsindehavere. Ifølge loven skal kommunerne finde midlertidige forældremyndighedsindehavere til alle mindreårige, uledsagede flygtningebørn.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-03-2016
Status taget til efterretning.


caseno15-60438_#3698344_v1_bilag 1. flygtninge - midlertidigt indkvarterede.pdf
caseno15-60438_#3705759_v1_bilag 2 status på flygtningeindsatsen - marts 2016.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1. Flygtninge - midlertidigt indkvarterede
Bilag 2: Status på flygtningeindsatsen - marts 2016.pdf


39. Orientering om Borgerrådgiverens beretning 2015

Orientering om Borgerrådgiverens beretning 2015

Sagsgang og sagstype
De stående udvalg, Økonomiudvalg, Byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller, at:
 1. Borgerrådgivningens beretning 2015 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.
 
Der udarbejdes en gang årligt beretning til Byrådet, som forelægges til politisk drøftelse.
 
Borger/Borgerrådgivning:
Borgerrådgivningen tilstræber at modtage den enkelte borger med respekt, anerkendelse og forståelse. Udgangspunktet er, at borgeren henvender sig fordi borgeren har et problem og ikke for at forstyrre. Borgeren skal føle, at blive modtaget, som en unik borger.
 
Det peger de tilbagemeldinger vi får fra borgerne også på, men vi har opmærksomhed på, at man som ansat i en offentlig organisation altid kan gøre tingene på en anderledes, mere hensigtsmæssig og bedre måde. Vi er her for borgeren!
 
Borgerrådgivning/Administration:
Borgerrådgivningen oplever en god og venlig modtagelse i hele organisationen og der opleves en generel forståelse for eksistensen og opgaveløsningen.
 
Samarbejdet / kontakten og dialogen til organisationen opleves fra Borgerrådgivningens side, som stort set uproblematisk. Mange henvendelser har ført til hurtige og smidige afklaringer/løsninger og/ eller forståelse til gavn for både borger og administration. Der var i 2015 aftalt og gennemført faste møder med centrene Alle kan bidrage, Læring og trivsel, Uddannelse til alle og Aktiv hele livet.
 
Borgerrådgiveren som bisidder opleves, som værende et aktiv for både den enkelte borger, men også for medarbejderen/afdelingen.
 
Kommentarer til datamaterialet:
Samlet antal 1. gangs henvendelser til borgervejledningen i 2015:
Antallet af henvendelser i 2015 er faldet til 922 mod 1203 henvendelser i 2014. 
Faldet kan skyldes en måske ændret registrering og det faktuelle i, at Borgerrådgivningen ikke har haft udleveret oplysningsfolder til biblioteker m.fl. i samme stil som tidligere år. Baggrunden har været, en måske for stor tro på den digitale udviklings muligheder for borgeren og det faktum, at rigtig mange oplysninger om Borgerrådgivningen figurerer på Holbæk Kommunes hjemmeside. Det må i den anledning erkendes, at mange borgere der søger hjælp i Borgerrådgivningen også har et problem i forhold til digitalisering.
 
Borgerrådgivningen har allerede handlet på konstateringen/erkendelsen og udleveret foldere til aktuelle instanser.
 
En anden forklaring kan være, at Hovsa Holbæk er blevet mere kendt hos borgerne og at Hovsa Holbæk har opnået mulighed for erfaringsudvekslingsmøder med administrationen.
 
Sidst men ikke mindst skal det selvfølgelig påpeges, at organisationsændringen, ombygningen af Borgerservice samt indsatsen med En Stærk Medspiller kan have haft afsmittende virkning.
 
Borgerrådgivningen ønsker dog og vil anbefale, at afvente årsredegørelse for 2016 for at se om udviklingen/tendensen fortsætter.
 
Borger/administration:
Kommunikation/dialog mellem borger og Holbæk Kommune er også i 2015 et område, der giver udfordringer:
 
 
Bemærkninger og kritiske områder:
 
I forbindelse med den politiske behandling af Borgerrådgivningens årsredegørelse for 2014 blev der i udvalget for Klima og Miljø udtrykt ønske om en præcisering i beretningen af, hvilke områder bemærkningerne omhandlede. Dette er forsøgt opfyldt i nedenstående.
 
Alle kan bidrage:
 
Læring og trivsel:
 
Vækst og bæredygtighed:
 
Hele organisationen:
 
Anbefalinger:

Lovgrundlag – link
§65e i lov om kommunernes styrelse

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-03-2016
Borgerrådgivningens beretning 2015 taget til efterretning.


caseno16-3802_#3708108_v1_borgerrådgiverens årsberetning 2015.pdf
caseno16-3802_#3708109_v1_bilag til årsberetning 2015.pdf

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2015
Bilag til årsberetning 2015


40. Beslutning om kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester

Beslutning om kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester

Sagsgang og sagstype
De stående udvalg og projektudvalg, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester vedtages.

Beskrivelse af sagen
Byrådet har på seminarer d. 21. oktober 2015 og d. 10. februar 2016 drøftet samarbejdet mellem byråd og administration. En af konklusionerne af drøftelserne var, at byrådet skulle vedtage et kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester.
 
Kodekset svarer til anbefalingerne fra Bo Smith-udvalget nedsat af Djøf, der har undersøgt og kommet med anbefalinger til det gode samarbejde mellem det politiske niveau og embedsmændene i staten, regionerne og kommunerne.
 
Kodekset beskriver syv centrale principper og pligter, som ansatte i kommunerne har i relation til rådgivning og bistand til byråd, udvalg og borgmester. Det drejer sig om:
 
1. Lovlighed
Administrationen skal altid handle inden for gældende ret.
 
2. Sandhed
Administrationen skal leve op til sandhedspligten. Hverken ledelse eller medarbejdere må videregive oplysninger, som er urigtige, eller som i den givne sammenhæng må anses for vildledende. Og de må ikke medvirke til, at borgmesteren, byrådet eller et udvalg giver urigtige eller vildledende oplysninger.
 
3. Faglighed
Administrationen skal handle inden for rammerne af almindelig faglighed. Det gælder i forbindelse med udarbejdelse af dagsordentekster og andet beslutningsgrundlag samt i øvrigt ved udarbejdelse af materiale, der fremstår som udtryk for faglige vurderinger. Det samme gælder, når beslutningerne skal gennemføres.
 
4. Partipolitisk neutralitet
Ansatte – herunder ledelsen – i administrationen skal i deres arbejde være partipolitisk neutrale.
 
5. Ansvar og ledelse
Alle ansatte skal aktivt medvirke til at realisere de politikker, strategier og kerneopgaver, som byrådet, borgmesteren og den administrative ledelse har fastlagt. Og de skal inden for lovgivningens rammer efterleve de instruktioner, som de modtager fra overordnede i overensstemmelse med ansvarsfordelingen i organisationen.
 
6. Udvikling og samarbejde
Medarbejderne skal løbende bestræbe sig på at udvikle opgaveløsningen og at forbedre kvaliteten af bistanden til byrådet, udvalgene og borgmesteren. De skal i deres bestræbelse på at opnå de bedste resultater følge udviklingen på deres område og være åbne og lydhøre over for omverdenen og samarbejde med andre. Og de skal forvalte de offentlige ressourcer på en økonomisk effektiv måde.
 
7. Åbenhed om fejl
Ledelsen skal sikre en kultur, hvor fejl bliver håndteret hurtigst muligt, og hvor man lærer af fejl.
 
I den politiske behandling kan det drøftes, om der er andre principper og pligter udover de syv beskrevne, der skal være gældende i Holbæk Kommune. Det kan også drøftes, om der er noget, som skal specificeres i forhold til de syv principper og pligter.
 
Ud over forslaget til kodeks er der som bilag også vedlagt et katalog fra KL, der bl.a. indeholder temaer til diskussion vedrørende kodekset.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-03-2016
Udvalget anbefaler, at kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester indstilles til vedtagelse.


caseno16-11155_#3691971_v1_forslag - kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester.pdf
caseno16-11155_#3691972_v1_kl-katalog - kodeks for forvaltningens rådgivning.pdf

Bilag

Forslag - Kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester
KL-katalog - Kodeks for forvaltningens rådgivning


41. Orientering om kontrol med overholdelse af arbejdsklausuler

Orientering om kontrol med overholdelse af arbejdsklausuler

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Vækst, Udvalget ”Job og Uddannelse”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager notat om kontrolgruppens udførelse af kontrol med overholdelse af arbejdsklausuler til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har over 4.000 leverandører. Holbæk Kommune har i en årrække benyttet arbejdsklausuler i kontrakter vedrørende tjenesteydelser.
 
En arbejdsklausul er en bestemmelse i en kontrakt om medarbejderes løn og arbejdsforhold. Den valgte leverandør sikrer, at løn, samt forhold omkring arbejdstid, ferie og sygdom ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter inden for det pågældende faglige område.
 
Holbæk Kommune har i 2015 tilsluttet sig Beskæftigelsesministeriets cirkulære nr. 9471 om arbejdsklausuler i sin helhed, jf. Byrådets godkendelse af indkøbspolitik den 17. juni 2015, pkt. 116. Dette medfører bl.a., at Holbæk Kommune skal føre den nødvendige kontrol med overholdelse af arbejdsklausuler i kommunes kontrakter.
 
I en prøveperiode på 1 år vil kommunens kontrolgruppe udføre kontrollen med overholdelse af arbejdsklausulerne. Kontrollen vil blive udført i forbindelse med gruppens øvrige kontrolopgaver.
 
Et notat, som nærmere beskriver, hvordan kontrolgruppen vil kunne løse opgaven, er vedhæftet denne sag som bilag. Notatet er godkendt af direktionen.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-03-2016
Notat taget til efterretning.


caseno14-80138_#3674219_v1_endeligt notat.docx

Bilag

endeligt notat


42. Orientering vedrørende borgerrettede puljer

Orientering vedrørende borgerrettede puljer

Sagsgang og sagstype
Stående udvalg, Økonomiudvalg
 
Orienteringspunkt
.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Sagsbehandlingen i forbindelse med udlodning af tilskud fra puljer kan forbedres, så den bliver mere gennemskuelig.
 
Indtil nu har en borger/forening/eller andre kunnet søge og få tilskud fra flere forskellige puljer, uden at de bevilgende udvalg har været klar over, at andre udvalg også havde bevilget et tilskud.
 
Det søger vi nu at rette op på med et skema, som skal udfyldes ved enhver puljeansøgning.
 
I skemaet skal borgeren/foreningen oplyse:
 
Skemaet er blevet til i samarbejde mellem de områder, der i dag står for puljer, som uddeles efter ansøgning fra borgere/foreninger. 
 
1. december 2015 fik byrådet et notat med et overblik over de puljer, som fordeles af de stående udvalg. Notatet indeholdte en oversigt over alle puljerne, og hvor meget der forsat var til disposition på hver af dem.
 
I 2016 vil der blive fulgt op på puljerne i forbindelse med hver budgetrevision, dog vil oversigten, som bliver udarbejdet i forbindelse med den første budgetrevision, først komme til de stående udvalg i april.
 
.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-03-2016
Orienteringen taget til efterretning.


caseno16-4131_#3670707_v1_erklæring til puljeansøgning.docx
caseno16-4131_#3701095_v1_puljeoversigt fra dec 2015.docx

Bilag

Erklæring til puljeansøgning
Puljeoversigt fra dec 2015


43. Orientering om status på uddannelsesvejledning

Orientering om status på uddannelsesvejledning

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge”

Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
1. tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
På udvalgsmøderne giver administrationen en kort mundtlig orientering om de unges uddannelsesparathed og uddannelsesvalg i Holbæk kommune, herunder:


Om uddannelsesvejledning
Uddannelsesvejledning skal sikre, at alle unge, også usikre unge og unge med svage sociale netværk, opnår et tilstrækkeligt grundlag for at træffe realistiske beslutninger om valg af uddannelse og erhverv, som svarer til den unges potentialer.

Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland (UU) har ansvaret for uddannelsesvejledning i Holbæk Kommune, samt i Odsherred og Kalundborg Kommuner.

Uddannelsesvejledningen omfatter alle elever fra 7. – 10. klasse og finder sted som kollektiv vejledning til alle, suppleret med gruppe- og individuel vejledning til de elever der har særligt vejledningsbehov.

Endvidere omfatter vejledningen alle unge op til de fylder 25 år, der endnu ikke har gennemført eller ikke er i gang ungdomsuddannelse, og som ikke modtager en ydelse (f.eks. uddannelsesydelse).  Denne vejledning består af gruppevejledning og individuel vejledning med det formål at få den unge i uddannelse eller uddannelsesforberedende aktiviteter.

Gennem vejledningsindsatsen skal UU bidrage til kerneopgaverne Læring & Trivsel og Uddannelse til alle unge, blandt andet for at opfylde de nationale målsætninger om at 95% af de unge gennemfører en kompetencegivende ungdomsuddannelse, samt målet om at 30% af de unge skal søge en erhvervsuddannelse.

Årsberetning 2015 for UU-Nordvestsjælland er vedlagt som bilag.

Temadrøftelse i april måned
Orienteringen på mødet i marts måned følges op med en fælles temadrøftelse den 27. april 2016 om uddannelsesvejledningen mellem Udvalget ”Læring og trivsel for børn og unge” og Udvalget ”Uddannelse og job”.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-03-2016
Orienteringen taget til efterretning.


caseno16-12464_#3686942_v1_uu nordvestsjælland årsberetning 2015.pdf

Bilag

UU Nordvestsjælland årsberetning 2015


44. Drøftelse af delegationsoverblik

Drøftelse af delegationsoverblik

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” – Økonomiudvalget
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalgene drøfter det vedhæftede overblik over de områder, hvor beslutningskompetence er delegeret til administrationen eller særlige organer

Beskrivelse af sagen
Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg har i en række administrationsgrundlag, kvalitetsstandarder, servicemål og tilsvarende dokumenter delegeret beslutningskompetence til administrationen eller andre organer.
 
Administrationen har på grundlag af de politisk vedtagne administrationsgrundlag, kvalitetsstandarder, servicemål og tilsvarende dokumenter udarbejdet et overblik over de områder, hvor beslutningskompetence er delegeret til administrationen eller andre organer.
 
I oversigten er der medtaget nogle områder, hvor der ikke er sket en sådan delegation. Disse områder er først og fremmest medtaget, når det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at vise afgrænsningen af de områder, hvor der er delegeret kompetence. De er også medtaget, når det af andre grunde er fundet hensigtsmæssigt. For eksempel fremgår det af overblikket, hvor beslutningskompetencen på en række områder under folkeskoleloven ligger, også når der ikke er sket nogen delegation, da det er kompliceret og kan give anledning til spørgsmål.
 
Det er markeret med et B, hvor beslutningskompetencen på et givent område ligger. Samtidig er det markeret med et I, hvem der indstiller til henholdsvis byrådet eller et udvalg, når beslutningskompetencen ligger der, således at sagsgangene tydeliggøres.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-03-2016
Drøftet.


caseno16-14082_#3704453_v1_delegationsoverblik holbæk kommune marts 2016.pdf - delegationsoverblik holbæk kommune marts 2016.pd.pdf

Bilag

Delegationsoverblik Holbæk Kommune marts 2016


45. Orienteringer til møde i Udvalget"Uddannelse og Job"

Orienteringer til møde i Udvalget"Uddannelse og Job"

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag          

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orienteringer til mødet den 30. marts 2016 til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-03-2016
Orienteringen taget til efterretning.
 
Udvalget drøftede evt. deltagelse i Folkemødet på Bornholm den 16.-19. juni.


caseno15-60438_#3700000_v1_notat - status politiske effektmål til mødet 30-03-2016.pdf.pdf

Bilag

Notat - Status politiske effektmål til mødet 30-03-2016.pdf