UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

Lokale 013, Mødecentret Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

06-01-2016 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

06-01-2016 18:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 6. januar 2016
2. Beslutning om borgerpanel og brugerpejlinger i 2016
3. Drøftelse af det politiske arbejde i 2016
4. Orientering om Økonomi og Aktiviteter pr. november 2015
5. Orientering til mødet den 6. januar 20161. Godkendelse af dagsorden til mødet den 6. januar 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. godkender dagsorden til møde i Udvalget for Arbejdsmarkedet 6. januar 2016

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 06-01-2016
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling2. Beslutning om borgerpanel og brugerpejlinger i 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 
  1. beslutter rammer og indhold for brugerpejlinger og borgerpanel i 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Uddannelse til alle unge og Alle kan bidrage fremlægger en fælles sag om kerneområdernes brug af brugerpejlinger og borgerpanel i 2016. Holbæk Kommunen vedtog i august 2014 en strategi for brugerundersøgelser, hvor brugerpejlinger og borgerpanel indgår som centrale dele. I 2014 indgik Strategi for brugerundersøgelser som en del af Demokratieksperimentariets portefølje. Det fremgår af strategien, at kerneområderne hvert år skal forelægge et årshjul for brugerpejlinger og borgerpanel til politisk behandling.
 
Brugerpejlinger 2016
 
Uddannelse til alle unge
Det er afgørende, at Holbæk Kommune hele tiden bliver dygtigere til at få flere unge i uddannelse. Derfor er de unges stemme vigtig. Ved at høre de unges stemme kan kerneopgaven bedre tilpasses de unges behov, og dermed kan endnu flere komme i uddannelse og gennemføre den. Derfor ønsker Uddannelse til alle unge i 2016 at gennemføre følgende brugerpejlinger:
 
2. kvartal
Én indgang – den unges første møde med Uddannelse til alle unge og kommunen
 
3. kvartal
SSP-samarbejdet som en del af den tidlige tværfaglige indsats
 
4. kvartal
Den rette vejledning – uddannelsesvejledningen og udvalget af aktiviteter, indsatser og tilbud.
 
 
Alle kan bidrage
Administrationen er i færd med at udarbejde en handleplan for brugerpejlinger. Det fremgår af handleplanen, at Alle kan bidrage gennemfører brugerpejlinger i marts og i oktober. De halvårlige brugerpejlinger skal sikre, at borgere fra de fire hovedmålgrupper høres. Hovedmålgrupperne er: Jobklare ledige, Aktivitetsparate ledige, Uarbejdsdygtige på grund af sygdom samt Ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen.
 
Desuden skal der være separate brugerpejlinger blandt brugere af Sofiehuset og Karlsvognen under henholdsvist misbrugsområdet og forsorgsområdet.
 
Borgerservice har tidligere afrapporteret resultater af brugerundersøgelser til Økonomiudvalget. Det er tanken, at brugerpejling af Borgerservice fremadrettet indgår som en del af Alle kan bidrages pejlinger. Dermed afrapporteres resultaterne fra Borgerservice også til Udvalget for Arbejdsmarkedet.
 
Spørgsmålene i brugerpejlingerne skal afdække brugerens oplevelse af mødet med Alle kan bidrage og den indsats, brugeren modtager.
 
 
Borgerpanel 2016
 
Uddannelse for alle unge
De unge vil være et relevant emne for borgerpanelet i 2016.
 
Holbæk Kommune har en ambition om at hæve uddannelsesniveauet i Holbæk kommune, og byrådet ønsker at flere unge bliver boende i Holbæk Kommune eller bosætter sig i kommunen. Derfor er det interessant at undersøge, hvad der er vigtigt for unge i Holbæk Kommune. Borgerpanelet er en kilde til at få viden om borgerens syn på de unge og de unges muligheder. Flere af borgerpanelets deltagere har foreslået emner, som vedrører de unge i kommunen. De emner borgerpanelet peger på er: Uddannelsesmuligheder, ungdomsaktiviteter, ungemiljø, kulturtilbud for unge samt tiltrækning og fastholdelse af de unge i Holbæk Kommune.
 
Borgerpanelet repræsenterer kun et mindre udsnit af de unge i Holbæk Kommune, og de unge under 18 år er ikke repræsenteret. For at høre de unges holdninger og ideer skal Uddannelse til alle unge derfor også i dialog med dem på andre måder og i andre fora end borgerpanelet. Eksempelvis er der løbende dialog med Ungdomsbyrådet, og 8. klassernes holdninger og idéer samles hvert år i Jagtrapporten, som snart offentliggøres for 2015.
 
Alle kan bidrage
Alle kan bidrage ønsker ikke at benytte borgerpanelet i 2016. Det skyldes, at kun få af borgerpanelets respondenter har en tilknytning til jobcentret. Derfor vil Alle kan bidrage i stedet benytte brugerpejlinger og de muligheder, der ligger i denne metode, for at få feedback direkte fra målgruppen.
 
Politisk behandling
Med udgangen af 2016 vil administrationen fremlægge resultaterne af årets brugerpejlinger og borgerpanel til politisk behandling.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 06-01-2016
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling3. Drøftelse af det politiske arbejde i 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. drøfter det politiske arbejde i 2016 med afsæt i erfaringerne fra efteråret 2015.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Arbejdsmarkedet har siden august 2015 (sag nr. 54) ændret sin arbejdsform i retning af mere plads til flere politiske drøftelser og færre orienteringssager. Derfor har udvalget i efteråret 2015 afprøvet nye arbejdsformer inden for udvalgets ansvarsområder; uddannelse, beskæftigelse og integration. Nu skal udvalget planlægge det politiske arbejde for 2016.
 
Det politiske arbejde i efteråret 2015
På uddannelsesområdet har udvalget på flere af de ordinære møder drøftet udkast til Uddannelsesplan 2016 på baggrund af fire hovedmålgrupper for indsatsen. Til den første drøftelse var deltagerne fra den oprindelige omstillingsgruppe Uddannelse til alle unge inviteret med, men kun en enkelt deltog (politiker fra Børneudvalget).
 
På beskæftigelsesområdet har udvalget holdt med tre omstillingsseminarer om hovedmålgrupper, som behandles i Beskæftigelsesplan 2016. På omstillingsseminarerne deltog borgere, virksomheder, organisationer samt medarbejdere og ledere fra kommunen.
 
Endelig har udvalget i arbejdet med at udarbejde integrationsstrategiens spor 2 haft et tæt samspil med integrationsrådet, herunder holdt to fællesmøder. Sammen med integrationsrådet udvalget har desuden holdt et integrationsseminar med bred deltagelse.
 
Deltagernes tilbagemeldinger fra beskæftigelsesseminarer og integrationsseminaret har været meget positive, og input fra seminarerne er indgået i henholdsvis beskæftigelsesplan og integrationsstrategi. Et sammendrag af deltagerevalueringerne er vedhæftet denne sagsfremstilling som bilag.
 
Det politiske arbejde i 2016
Med afsæt i erfaringerne fra efteråret 2015 drøfter udvalget, hvordan det politiske arbejde for 2016 skal tilrettelægges. Drøftelsen kan for eksempel tage udgangspunkt i nedenstående spørgsmål.
 
Uddannelse
 
Beskæftigelse
 
Integration
 
Generelt
 
Det videre forløb
På udvalgets møde den 27. januar 2016 vil administrationen forelægge en plan for årets politiske arbejde til godkendelse i udvalget. Planen vil tage udgangspunkt i udvalgets drøftelser på dagens møde.
 
Deltagelse fra administrationen
Gitte Harbo, udviklingskonsulent i Alle kan bidrage, deltager under dette punkt.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 06-01-2016
Drøftet.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-60438_#3559172_v1_samlet evalueringsrapport for alle seminarer december 2015.pdf.pdf

Bilag

Samlet evalueringsrapport for alle seminarer december 2015.pdf


4. Orientering om Økonomi og Aktiviteter pr. november 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
  1. Udvalget tager økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. november 2015 til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Holbæk Kommune
 
I denne sidste budgetopfølgning for 2015 kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver ved med at stige, ser ud til at virke. Og vores forventning til de samlede driftsudgifter for 2015 er ikke ændret i forhold til Budgetrevision 3, hvor der blev givet tillægsbevillinger på ca. 56 mio.kr.
 
Det samlede resultat – bundlinjen – betyder, at vi trækker ca. 87 mio. kr. mere op af kassen i forhold til da budgettet blev vedtaget. Vi forventer nu et kassetræk på 162 mio. kr.
 
De væsentligste opmærksomhedspunkter
 
Beskæftigelsesområdet
Økonomien omkring beskæftigelsesindsatsen har i 2015 på den ene side været præget af stabilitet og af den fortsat faldende ledighed. Holbæks kommunes budget for forsikrede ledige, sygedagpenge- og førtidspensionsområdet har holdt igennem hele året.
 
På den anden side har Holbæk gennem det meste af året oplevet store budgetudfordringer på flygtninge, kontant- og uddannelseshjælpsområdet, - og nu senest også på ledighedsydelse og ressourceforløb.
Det er ikke lykkedes at nedbringe antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i forhold til den politiske ambition. Herudover har der været en stigning i antallet på jobafklaringsydelse og ressourceforløbsydelse samt personer visiteret til fleksjob. Stigningen skyldes primært sygedagpengereformen og reformen af førtidspension og fleksjob.
 
Udfordringerne omkring den stigende flygtningestrøm er ikke begrundet i, eller en del af denne sammenhæng. Flygtningestrømmen og den udfordring det bringer, er forårsaget af andre, udefra kommende forhold.
Investeringen i virksomhedsindsatsen, i form af flere sagsbehandlere, skal medvirke til, at flere borgere får tilbud om virksomhedsrettet aktivering. Den stærkere virksomhedskontakt skal skaffe os flere virksomhedsrettede tilbud og det vil komme alle målgrupper til gode. Generelt er der øget fokus på, at der er sammenhæng mellem målgrupper, muligheder og de initiativer, som iværksættes med det formål, at sikre de rigtige tiltag med borgerne i centrum.
 
Specialiserede børne- og voksenområde
På det specialiserede børneområde ses fortsat en generel udvikling hvor der konstateres et øget behov for anbringelser, forebyggelse, familiebehandling og aflastning. Holbæk Kommune har senest tabt en ankesag inden for anbringelsesområdet, og det øger udgifterne.

På det specialiserede voksenområde ses fortsat et øget behov for midlertidige botilbud, krise- og forsorgshjem samt øget tilgang til hjerneskadetilbud. Særligt tilgangen til hjerneskadeområdet øger udgifterne. Samtidig ses en tendens til, at andre kommuner trækker deres borgere hjem fra vores tilbud som betyder, at der tomme pladser og at indtægterne dermed falder.
 
Koncernledelsen har prioriteret at der bliver sat yderligere fokus på det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Derfor er der nedsat en intern projektgruppe, som skal arbejde med et tættere tværgående sammenhæng og samarbejde mellem kerneopgaveområderne. Det vil blive sat fokus på strukturering af området, forretningsgange og arbejdsgange, optimal systemunderstøttelse samt handleplaner. Styringen af området følges tæt på chef- og koncernledelsesniveau.
 
Kerneopgaverne
Kerneopgaverne går på tværs af udvalg og politikområder, og synliggør hvordan økonomien overordnet set udvikler sig på de store velfærdsområder.
 
Tabellen viser ikke driftsbudgettet for stabene og Kultur & Fritidsområdet.
Tabel 1: Forventet mer-/mindre forbrug på Kerneopgaverne
Mio. kr.
Oprindeligt Budget 2015
Korrigeret Budget 2015
Forventet regnskab november 2015
Forventet afvigelse november 2015
Kerneopgaver
A
B
C
D=C-B
Læring & trivsel - Børn & Familier
1.006,6
1.068,8
1.057,3
-11,5
Uddannelse til alle unge
299,4
267,6
263,7
-3,9
Alle kan bidrage - Beskæftigelse & Borgerservice
988,0
1.017,5
1.027,6
10,1
Aktiv hele livet - Sundhed & Omsorg
926,3
997,9
991,1
-6,8
Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden
317,5
316,8
319,5
2,8
Total - Kerneopgaver
3.537,7
3.668,5
3.659,3
-9,3
Eventuelle differencer skyldes afrundinger
 
Som det ses af tabel 1 forventes der samlet set en relativ mindre afvigelse på kerneopgaverne efter tillægsbevillingerne fra budgetrevision 3. Der er dog stadig udsving indenfor de enkelte kerneopgave-områder.
 
De mange initiativer og handlinger som Koncernledelsen iværksatte for, at imødegå udfordringerne på driften, ser ud til, i en vis grad, at have båret frugt. Koncernledelsen vil fortsætte med, at have et stort og forstærket fokus på alle udfordringerne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 06-01-2016
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-14584_#3560809_v1_øa_11_2015-50_uam.pdf

Bilag

ØA_11_2015-50_UAM.pdf


5. Orientering til mødet den 6. januar 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. tager orienteringer til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 06-01-2016
Taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling