UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 013, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

16-12-2015 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

16-12-2015 18:30:00


PUNKTER

90. Godkendelse af dagsorden til mødet den 16. december 2015
91. Drøftelse af Uddannelsesplan 2016
92. Orientering om status på partnerskabsaftale
93. Drøftelse - evaluering af omstillingsarbejdet
94. Drøftelse af bidrag til Beskæftigelsesplan 2016
95. Orientering om status på virksomhedsindsatsen
96. Orientering om brugerpejlinger i 2015 i Alle kan bidrage
97. Orientering om status på integrationsstrategien spor 1
98. Orientering - Ajourført status for midlertidig indkvartering af flygtninge - 4. kvartal 2015
99. Drøftelse om tilrettelæggelse af Jobcamp 2016
100. Orientering til mødet den 16. december 201590. Godkendelse af dagsorden til mødet den 16. december 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. godkender dagsorden til møde i Udvalget for Arbejdsmarkedet 16. december 2015

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 16-12-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling91. Drøftelse af Uddannelsesplan 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. drøfter Uddannelsesplan 2016 med fokus på målgruppen ’Unge med behov for længerevarende hjælp eller støtte forud for start på erhvervskompetencegivende uddannelse’.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
 
Udvalget for Arbejdsmarkedet besluttede på møde den 26. august 2015 at udarbejde Uddannelsesplan 2016. Planen vil blive et centralt politisk dokument, der sætter retning på indsatsen for at få alle Holbæk Kommunes unge til at gennemføre en uddannelse.
 
Uddannelsesplan vil (jf. beslutning i Udvalg for Arbejdsmarkedet den 25. november 2015) tage udgangspunkt i fire målgrupper:
 
 
De fire målgrupper drøftes som temaer på efterårets møde i Udvalg for Arbejdsmarkedet. Uddannelsesplan 2016 skal godkendes i Udvalg for Arbejdsmarkedet i januar 2016 og besluttes i byrådet i februar 2016.
 
Møde den 16. december
 
På december-mødet sættes fokus på målgruppen ’Unge med behov for længerevarende hjælp eller støtte forud for start på erhvervskompetencegivende uddannelse’. Målgruppen omfatter de elever, som i LAB-lovs sammenhæng kaldes aktivitetsparate og i UU-regi kaldes fokuselever. Det er unge, hvor der er behov for en længerevarende indsats (mere end et år) for at udvikle den unges faglige, sociale eller personlige kompetencer, før den unge kan forventes at kunne gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.
 
Program for drøftelsen (30 minutter):
 
 
Eksterne deltagere:
 
I drøftelsen deltager chef Julie Becher, områdeleder Unni Mathiasson og chefkonsulent Lise Kemp, alle fra Uddannelse til alle unge.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 16-12-2015
Drøftet

Referat
Sagsfremstilling92. Orientering om status på partnerskabsaftale

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
1. tager orienteringen om status på partnerskabsaftale til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har indgået en forpligtende samarbejdsaftale med Dansk Byggeri, EUC-Nordvestsjælland og UU-Nordvestsjælland. Formålet med aftalen er at etablere et forpligtende samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse inden for byggefagene, og at der som grundlag for dette tilvejebringes flere lære- og praktikpladser.
 
Alle de involverede parter spiller en rolle i forhold til at sikre, at flere gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse, og at virksomhederne i Holbæk Kommune er sikret kvalificeret arbejdskraft. Aftalen følges af en styregruppe med deltagelse af alle parter.
 
Partnerskabets hovedmål er at:
 
 
 
 
Første styregruppemøde blev holdt 2. juni, og der blev i den forbindelse nedsat tre arbejdsgrupper:
 
v/ Dansk Byggeri og EUC Nordvestsjælland
 
v/ Holbæk Kommune, Dansk Byggeri samt EUC Nordvestsjælland
 
v/ Holbæk Kommune, UU Nordvestsjælland samt EUC Nordvestsjælland
 
Status fra arbejdsgrupperne december 2015:
 
I arbejdsgruppen Vejledning og motivation tages udgangspunkt i en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, som blandt andet peger på, at der skal en meget mere målrettet indsats til i folkeskolerne i forhold til at forberede eleverne til erhvervsuddannelserne. Som det er nu, vælger en meget stor gruppe elever pr. automatik en gymnasial uddannelse.
Nogle af kommunens skoler er dog gået foran og har iværksat projekter og indsatser, der skal ændre dette. Arbejdsgruppen samler erfaringerne fra både disse og fra initiativer, der har været i gang andre steder i landet.
Gruppens arbejde munder i foråret 2016 ud i nogle anbefalinger til, hvad man kan sætte i værk fra såvel politisk hold som på den enkelte skole med henblik på at få flere elever fra 9. og 10. kl. til at vælge en erhvervsuddannelse.
 
Arbejdsgruppen Rekruttering, uddannelse og ledige har den udfordring, at der kun er få ledige tilbage i jobcenterregi, som har alle de nødvendige kompetencer for at arbejde eller tilegne sig en uddannelse inden for byggeriet.
 
Blandt de unge på uddannelseshjælp, som Ungeguiden og UU har kontakt med, mangler en del de formelle kompetencer, herunder at leve op til kravet om 02 i dansk og matematik. Mange har også personlige og sociale udfordringer. Der er derfor taget initiativ til at iværksætte en konkret indsats, som er målrettet netop disse unge. Dette vil ske i et samarbejdsprojekt mellem EUC, VUC og Uddannelse til alle unge.
 
Der er desuden taget initiativ til at gøre virksomhederne mere opmærksomme på ledige, fra jobcentret. Det vil blandt andet ske på Byggeri i Holbæk 2016, hvor arbejdsgiverne vil blive præsenteret for forskellige profiler blandt de ledige.
Desuden er der planer om at arrangere besøg for grupper af ledige hos udvalgte virksomheder med behov for arbejdskraft.
 
Arbejdsgruppen Praktikpladser har taget initiativ til at gøre virksomhederne i Holbæk Kommune mere opmærksomme på de elever, der har afsluttet et grundforløb inden for byggefagene og ikke har fået en uddannelsesaftale.
Konkret bliver der for hver elev udfærdiget en profilbeskrivelse, som sendes til de relevante arbejdsgivere.
 
 
Styregruppen holder møde i januar 2016 og beslutter, om der skal justeres på arbejdsgruppernes sammensætning og arbejde.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 16-12-2015
Taget til efterretning  

Referat
Sagsfremstilling93. Drøftelse - evaluering af omstillingsarbejdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. drøfter læringspointer fra omstillingsarbejdet med ” Ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen”.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Administrationen skal udarbejde en kort evaluering af de politiske omstillinger, der har været i gang i efteråret. Udvalget bedes drøfte, hvilke læringspointer, der har været i det politiske omstillingsarbejde med ”Ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen”. 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 16-12-2015
Drøftet

Referat
Sagsfremstilling94. Drøftelse af bidrag til Beskæftigelsesplan 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. drøfter udkast vedrørende målgruppen ”Ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen” til Beskæftigelsesplan 2016

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Administrationen fremlægger udkast til den del af beskæftigelsesplanen, som omhandler hovedmålgruppen Ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen. Denne målgruppe rummer borgere på fleksjob og førtidspensionister i arbejde. Det fremlagte bidrag til beskæftigelsesplanen omhandler kun indsatsen for fleksjobbere. Det skyldes, at jobcentret gennem en målrettet indsats i de forgangne år har sikret, at stort set alle førtidspensionister, som ønsker arbejde, har fået det.
 
Udkastet til beskæftigelsesplanen:
 
 
 
Udkastet er vedhæftet denne sagsfremstilling som bilag.
 
Omstillingsseminar 30. november
Bidraget til beskæftigelsesplanen er blevet til på baggrund af et omstillingsseminar, som blev holdt 30. november 2015. På seminaret drøftede udvalget sammen med borgere, virksomheder, organisationer og medarbejdere fra kommunen, hvilke områder og indsatser, kommunen skal prioritere for målgruppen. Drøftelsen tog udgangspunkt i de indsatsområder, som nu indgår i udkastet til beskæftigelsesplanen.
 
Omstillingsseminarer som ramme for at drøfte beskæftigelsesplanen
Omstillingsseminaret var det sidste af tre seminarer, som udvalget holdt i efteråret 2015. Drøftelserne er sket i lyset af den refusionsreform, der træder i kraft januar 2016, og samlet set har seminarerne derfor haft titlen: En ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen.
 
Baggrunden for omstillingsseminarerne er, at udvalget i august besluttede (den 26. august sag nr. 54) at ændre sin arbejdsform i retning af flere politiske drøftelser og færre orienteringssager. Udvalget besluttede at inddrage relevante borgergrupper, virksomheder og organisationer i drøftelserne af, hvad politikker og strategier skal rumme. Formålet er at skabe stærkere politisk ejerskab til de lokale politikker inden for udvalgets ansvarsområder; beskæftigelse, uddannelse og integration.
 
Hvert af seminarerne har beskæftiget sig med en af Alle kan bidrages hovedmålgrupper, som er:
 
Bemærk, at målgruppen aktivitetsparate ledige ikke har været drøftet i en omstillingsgruppe i 2015. Det skyldes, at tidligere omstillingsgrupper har omhandlet netop denne gruppe, og implementeringen af udmeldingerne herfra er i fuld gang.
 
Det videre forløb
Beskæftigelsesplanen skal være klar til godkendelse i Udvalget for Arbejdsmarkedet i januar 2016.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 16-12-2015
Drøftet

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-40955_#3542552_v1_bidrag til beskæftigelsesplan 2016 - ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen.pdf.pdf

Bilag

Bidrag til beskæftigelsesplan 2016 - Ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen.pdf


95. Orientering om status på virksomhedsindsatsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. tager status for virksomhedsindsatsen til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af sagen
Byrådet vedtog den 17. juni 2015 med en markant investering (årligt på 7.5 mio. kr.) at styrke den virksomhedsvendte aktivering for ledige borgere gennem partnerskabsaftaler med virksomheder. Med virksomhedsvendt aktivering forstås, at den ledige får arbejdserfaring ved at være i praktik i en virksomhed.  Med en partnerskabsaftale indgår man aftaler om faste praktikpladser i virksomheden. Administrationen forventer, at investeringen på sigt vil medføre, at kommunen sparer udgifter til forsørgelse svarende til 12,5 mio. kr. Dermed vil den økonomiske målsætning på 5. mio. kr. i 2017 kunne indfris. Partnerskabsaftalerne skal samtidig også medvirke til at give virksomhederne et endnu bedre samarbejde med Holbæk kommune.
 
Status
Som led i opbygning af afdelingen Virksomhedsservice og etablering af partnerskabsaftaler satte administrationen i august et pilotprojekt i gang med seks lokale virksomheder: Berendsen Textil Service A/S, Toyota Holbæk, Føtex, Lykkegard, Bauhaus og PH Distribution. Pilotprojektet, hvor 20 ledige borgere var i praktik, er nu gennemført med succes. Som afslutning på pilotprojektet gennemfører administrationen en evaluering med interview med de deltagende virksomheder, borgere og medarbejdere fra Alle kan bidrage. De foreløbige tilbagemeldinger er positive fra alle parter, og der er dermed et godt afsæt til det videre arbejde med at etablere Virksomhedsservice. Pilotvirksomhederne forsætter som partnerskabsvirksomheder.
 
Alle kan bidrage har yderligere aftalt møde med 35 virksomheder om partnerskabsaftaler. Dette er alene resultat af et inspirationsmøde, som blev holdt i november hos Berendsen Textil Service. På Holbæk Erhvervsforums morgenmøde med borgmester Søren Kjærgaard den 1. december blev partnerskabsmodellen tillige præsenteret, og Virksomhedsservice vil tage kontakt til samtlige deltagende virksomheder med henblik på etablering af partnerskab.
 
Der er opslået fire stillinger som virksomhedskonsulenter i Virksomhedsservice, og der er mere end 100 ansøgere. Alle kan bidrage forventer, at de nye virksomhedskonsulenter kan starte den 1. februar 2016.
 
Holbæk kommunes partnerskabsmodel har været omtalt i Jyllands-Posten og Nordvestnyt den 4. november.
 
Det videre forløb
Fokus for Virksomhedsservice vil i de kommende måneder være at få indgået en række partnerskaber. Virksomhedsservice vil desuden arbejde for, at de nyansatte virksomhedskonsulenter bliver klædt godt på i forhold til at sikre fortsat succes med partnerskabsmodellen. Samtidig vil administrationen have fokus på at skabe omtale og kendskab til partnerskabsmodellen via erhvervsnetværk, nyhedsmedier og sociale medier.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 16-12-2015
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling96. Orientering om brugerpejlinger i 2015 i Alle kan bidrage

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. tager orienteringen om brugerpejlinger fra 2015 i Alle kan bidrage til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Alle kan bidrag har gennemført en brugerpejling i andet halvår af 2015. En brugerpejling er en kort spørgeskemaundersøgelse, som giver et indblik i brugernes holdning til et emne. Formålet med brugerpejlingen er at undersøge, hvordan borgerne oplever kvaliteten af de indsatser, som Alle kan bidrage tilbyder. Dermed kan brugerpejlinger være med til at give indblik i, om Alle kan bidrage får skabt de ønskede effekter inden for rammerne af kerneopgaven.
 
Brugerpejlingen er udført for sygedagpengeområdet og for aktivitets- og jobparate ledige. Desuden har administrationen gennemført en særlig måling for området Helhedsorienteret Sagsbehandling, i daglig tale Kontrolgruppen. Pejlingen omfatter i alt 82 borgere. Pejlingen viser, at borgerne er ”overvejende tilfredse” med den indsats, de modtager. Således har 85 pct. af de adspurgte en god oplevelse ved deres møde med Jobcentret. Desuden oplever to ud af tre borgere, at de har indflydelse på egen sag.
 
Aktivitets- og jobparate ledige
Brugeroplevelsen er overvejende positiv. Langt flertallet af borgerne oplevede, at de fik en god modtagelse i BorgerCentret, samt at de blev godt behandlet generelt. De fleste oplevede desuden, at de blev vejledt tilfredsstillende. Dog mente kun 45 pct., at samtalen har hjulpet dem tættere på arbejdsmarkedet.
 
Sygedagpengeområdet
Tilfredsheden med modtagelsen og mødet var meget høj. Således oplevede kun 3 pct., at vejledningen ikke var tilfredsstillingen i forhold til deres konkrete situation. Igen mente 45 pct. at de er blevet hjulpet tættere på arbejdsmarkedet, mens 28 pct. har svaret ved ikke til dette spørgsmål.
 
Helhedsorienteret sagsbehandling
Denne del af undersøgelsen har kun seks respondenter og kan således kun anvendes til at give et forsigtigt fingerpeg om borgernes oplevelse. Alle seks borgere var tilfredse eller meget tilfredse med den generelle modtagelse og med vejledningen i deres konkrete sag. Alle respondenter syntes, at det er godt, at der er en kontrolgruppe i Holbæk Kommune.
 
Generelt om brugerpejlingen
Pejlingen er gennemført i uge 44 ved at bede borgerne besvare et kortfattet spørgeskema elektronisk i forbindelse med mødet på jobcentret. En oversigt over besvarelser fra pejlingen er vedlagt denne sag som bilag.
 
Pejlingen er udført i forlængelse af direktionens strategi for brugerpejlinger (august 2014).
 
Borgerservice har også gennemført brugerpejling i 2015. Denne afrapporteres til Økonomudvalget.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 16-12-2015
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-40955_#3540971_v1_brugerpejling uge 44 i 2015- design og resultater.pdf.pdf

Bilag

Brugerpejling uge 44 i 2015- design og resultater.pdf


97. Orientering om status på integrationsstrategien spor 1

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. tager status på integrationsstrategiens spor 1 til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte september 2015 (sag nr. 170) Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier. Strategien dækker flygtningenes første tre år i kommunen. Denne periode benævnes den treårige integrationsperiode, hvor flygtninge har et lovkrav på en særlig integrationsindsats. Strategien kaldes også spor 1, idet spor 2 omhandler flygtninge, som har været her mere end tre år samt indvandrere og efterkommere i øvrigt. Sidstnævnte strategi er under udarbejdelse og forventes godkendt af byrådet i januar 2016.
Integrationsstrategien spor 1 dækker kerneområderne Læring & Trivsel, Uddannelse til alle unge, Alle kan bidrage samt Fællesskab. Desuden er bolig og sundhed indsatser, der understøtter de fire hovedtemaer.
Målsætning og ’Min plan’
Målet for integrationsperioden er, at flygtningen så hurtigt som muligt bliver etableret, kommer i job eller uddannelse og kan bidrage til samfundet som aktiv medborger. Flygtningen skal forstå sigtet med integrationsperioden og tage aktivt del i sin integration.
Omdrejningspunktet i integrationsstrategien er, at flygtningen får én plan – kaldet Min plan – for den treårige integrationsperiode. Kommunen udarbejder planen i samarbejde med flygtningen. Planen har særligt fokus på de første seks måneder, hvor den nye borger skal etablere sig med bolig, danskundervisning, virksomhedspraktik, mm.
Status på integrationsstrategien
Administrationen forelægger nu den første status på arbejdet med at implementere strategien.
Det fremgår af statussen, at de grundlæggende elementer i arbejdet med flygtninge og deres familier fungerer. Det fremgår desuden, at kerneområderne er godt i gang med at styrke eksisterende indsatser samt etablere nye indsatser i forlængelse af strategien. Flere af indsatserne er dog fortsat i en planlægningsfase.
 
Min plan
Med ’Min plan’ styrker og udvider Holbæk Kommune den lovpligtige integrationsplan. Alle kan bidrage organiserer samarbejdet omkring ’Min plan’, som vil blive implementeret fra januar 2016. Senest fra februar 2016 vil en nyansat programleder være ansvarlig for integrationsindsatsen på tværs af de involverede kerneområder. Samtidig vil en nyansat integrationskoordinator arbejde for at styrke samarbejdet med frivillige og organisationer.
 
Læring & Trivsel
Indsatsen tager udgangspunkt i familiekonsulenten, som hjælper familien at blive introduceret til det danske samfund, herunder at komme i gang i dagtilbud og skole. Børnekonsulentcentret arbejder fortsat på at afdække, hvordan centret bedst kan understøtte dagtilbud og skoler.
 
Uddannelse til alle unge
Stort set alle Holbæk Kommunes knapt 500 unge flygtninge mellem 15 og 30 år er i gang med sprogskole eller anden uddannelse. Ungdomsskolen har derudover etableret blandt andet engelsk- og danskhold for de unge flygtninge. En nyansat medarbejder skal være bindeled mellem børn og unge i modtageklasserne og de mange muligheder, der ligger i fritidslivet. Endelig har kerneområdet etableret indsatser, der skal skabe flere fritidsjob samt sikre de unge tættere tilknytning til erhvervslivet.
 
 
Alle kan bidrage
Afdelingen Virksomhedsservice under Alle kan bidrage forventes at blive en vigtig medspiller i retning af at hjælpe borgerne i beskæftigelse. Jobkonsulenter fra integrationsteamet samt Virksomhedservice fungerer nu og fremadrettet som personlige jobformidlere for borgerne.
 
De voksne flygtninge bliver så hurtigt som muligt indskrevet på sprogskole, så de kan lære dansk. Der udover planlægger administrationen og flere lokale uddannelsesinstitutioner et samarbejde om yderligere undervisning af flygtningene hvad angår sprog og erhvervsrettede kvalifikationer. I første kvartal af 2016 forventer administrationen desuden at have et samarbejde med en ekstern leverandør om blandt andet realkompetencevurdering.
 
Fællesskab
Holbæks fælles-skabere har kontakt med en række foreninger om at styrke indsatsen for nytilkomne flygtninge. Der er konkrete aktiviteter og samarbejder i gang. I flere lokalsamfund har der været møder om boligplacering af de nytilkomne.
Det er ikke lykkedes at få så mange flygtninge inddraget i arbejdet med at modtage de senest ankomne. Fælles-skaberne efterspørger metoder til at løfte denne opgave.
Der arbejdes fortsat på at få arrangeret velkomstmøder med nye flygtninge. Det overvejes, om lokalområderne skal have en større rolle her.
 
 
Status fremadrettet
Kerneområderne afgiver fremadrettet status to gange årligt i juni og december.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 16-12-2015
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-40955_#3542776_v1_status_strategi for nyankomne flygtninge og deres familier_dec 2015_samlet.pdf.pdf

Bilag

STATUS_Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier_dec 2015_samlet.pdf


98. Orientering - Ajourført status for midlertidig indkvartering af flygtninge - 4. kvartal 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Arbejdsmarkedet, Byrådet.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. udvalget tager den ajourførte status pr. 4. kvartal 2015 for midlertidig indkvartering af flygtninge til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Flygtningekvote 2015 (ekskl. familiesammenføringer)
Tabel 1 viser størrelsen på kvoten for 2015. Holbæk Kommune har pr. 1. november modtaget 120 ud af de 180, der forventes. Tallene er uden familiesammenføringer. Kvoten følger ikke kalenderåret; den begynder 1. marts. Kvoten for 2016 er 184 flygtninge.
 
Tabel 1
Kvote 2015 (eksklusiv familiesammenføringer)
180
Antal modtagne af denne kvote per november 2015
120
 
Antallet af forventede familiesammenføringer fra 2015-kvoten
Tabel 2 viser, at Holbæk Kommune forventer at modtage 118 familiesammenførte fra 2015-kvoten.
 
Tabel 2
 
Antal voksne
Antal børn
I alt
Forventede familiesammenføringer - kvote 2015
47
71
118
 
Midlertidigt indkvarterede flygtninge per november 2015 (indkvarteringstyper)
Tabel 3 viser det samlede antal flygtninge, som Holbæk Kommune har indkvarteret på midlertidige opholdssteder pr. 1. november 2015. Antallet er fordelt på forskellige indkvarteringstyper. Summen kan ikke sammenlignes med de aktuelle flygtningekvoter, eftersom kommunen også har flygtninge fra tidligere kvoter, som fortsat er midlertidigt indkvarteret.
 
Tabel 3
Midlertidigt indkvarterede flygtninge per november 2015 i henholdsvis:
Bofællesskaber og klubværelser i kommunale ejendomme
18
Bofællesskabslignende løsninger i almene boliger
21
Lejlighedsløsninger i almene boliger
1
Bofællesskabs-, værelses og lejlighedsløsninger i private ejendomme
74
I alt
114
 
Midlertidigt indkvarterede flygtninge per november 2015 (geografisk fordeling)
Tabel 4 viser igen det samlede antal flygtninge, som Holbæk Kommune har indkvarteret på midlertidige opholdssteder pr. 1. november 2015. I tabel 4 er antallet imidlertid geografisk fordelt på de forskellige bysamfund i kommunen.
 
I Holbæk opholder 18, af de 31 midlertidigt indkvarterede sig på det tidligere Danhøj på Rørvangsvej 4. I Vipperød opholder 59 af de 62 midlertidigt indkvarterede sig på det tidligere motel og asylcenter på Roskildevej 264.
 
Tabel 4
Midlertidigt indkvarterede flygtninge per november 2015 i henholdsvis:
Holbæk
31
Vipperød
62
Tølløse
11
Stigs Bjergby
6
Svinninge
4
I alt
114
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Indstilles taget til efterretning

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 16-12-2015
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling99. Drøftelse om tilrettelæggelse af Jobcamp 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
  1. drøfter tilrettelæggelsen af Jobcamp 2016 med afsæt i erfaringerne fra 2015

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Medlemmer af Udvalget for Arbejdsmarkedet har netop deltaget i årets Jobcamp 2015, som altid finder sted i Aalborg. Tre medlemmer af Alle kan bidrages ledelse deltog sammen med udvalget.
 
Administrationen anmoder om, at udvalget drøfter forventninger til næste års jobcamp med særlig fokus på:
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 16-12-2015
Drøftet

Referat
Sagsfremstilling100. Orientering til mødet den 16. december 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. tager orienteringer til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 16-12-2015
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling