UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat - møde med integrationsrådet

STED

Kanalstræde2, mødelokale 013

STARTTIDSPUNKT

25-11-2015 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

25-11-2015 17:10:00


PUNKTER

80. Drøftelse med Integrationsrådet om integrationsstrategiens spor 280. Drøftelse med Integrationsrådet om integrationsstrategiens spor 2

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. drøfter udkast til integrationsstrategiens spor 2 med integrationsrådet.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede i juni 2015, at der skulle udarbejdes en integrationsstrategi. På grund af et stort antal nyankomne flygtninge til kommunen var der behov for hurtigt at udarbejde en strategi med særligt fokus på de nye borgere. Derfor blev arbejdet med strategien delt i to spor, hvor spor 1 havde de nyankomne flygtninge som målgruppe. Byrådet godkendte denne del af strategien i september 2015.
 
 
Målgruppe og formål for spor 2
Nu foreligger det første udkast til integrationsstrategiens spor 2. Målgruppen for dette spor er indvandrere, efterkommere og flygtninge efter den treårige integrationsperiode. Strategien er særligt målrettet de borgere, hvor sprog kultur og/eller manglende viden kan være en barriere for, at man kan deltage og yde i fællesskabet på lige fod med andre borgere.
 
Strategiudkastet lægger op til, at Holbæk Kommune understøtter, at flere borgere i målgruppen føler sig som en del af fællesskabet og er aktive medborgere.
 
Udkastet er skrevet med input fra integrationsrådet, det frivillige område samt fra sagkyndige fra de relevante kerneområder.
 
Strategiens opbygning
 
Integrationsstrategien dækker fem kerneopgaver, og hvert af strategiens afsnit beskriver de udfordringer, indsatser og målsætninger, som kerneområdet ser i relation til målgruppen. Kerneopgaverne er:
 
 
Særligt om kerneopgaven Fællesskab
Kerneopgaven Fælleskab er en tværgående opgave, som de øvrige fire kerneopgaver bidrager til at løfte. Desuden lægger strategien op til, at integration ikke kun er en kommunal indsats, men en opgave for kommunens borgere, virksomheder, og foreninger. Opgaven ligger således i forlængelse af tankerne bag Holbæk i Fællesskab.
 
 
Drøftelse med integrationsrådet
Integrationsrådet følger strategiarbejdet tæt og har ad flere omgange bidraget med input omkring målsætninger og indsatser for integrationsstrategien. Repræsentanter for integrationsrådet vil være til stede under drøftelsen og fremlægge deres synspunkter.
 
Udkastet til spor 2 er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-11-2015
Drøftet

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-40955_#3506853_v1_strategi for indvandrere, efterkommere og flygtninge_udkast til au.pdf.pdf

Bilag

Strategi for indvandrere, efterkommere og flygtninge_udkast til AU.pdf