UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

28-10-2015 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

28-10-2015 18:30:00


PUNKTER

69. Godkendelse af dagsorden
70. Drøftelse af opdateringen af dele af Plan- og Udviklingsstrategien
71. Drøftelse af re-fordeling af myndighedsopgaver vedrørende visse dele af Serviceloven
72. Drøftelse af første udkast til Beskæftigelsesplan 2016
73. Orientering om opfyldelse af målene i Beskæftigelsesplan 2015
74. Beslutning om at forlænge integrationsrådets virkeperiode
75. Orientering om virksomhedsservice
76. Udvalget for Arbejdsmarkedet - Budgetrevision 3 pr. september 2015
77. Drøftelse af omstillingsseminar om Ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen
78. Drøftelse af Uddannelsesplan 2016 - Unge med særlige behov
79. Orientering til mødet den 28. oktober 201569. Godkendelse af dagsorden

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. godkender dagsorden til mødet i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28. oktober. 2015.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-10-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling70. Drøftelse af opdateringen af dele af Plan- og Udviklingsstrategien

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 
1. drøfter opdateringen af pejlemærket Flere job fra Plan- og Udviklingsstrategien

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Arbejdsmarkedet bedes drøfte en opdatering af Plan- og udviklingsstrategiens (PUS) pejlemærke Flere job, med et særligt fokus på, om delmålene stadig er aktuelle.
Formålet med opdateringen af Plan- og udviklingsstrategien er, at byrådet får diskuteret en række vigtige strategiske spørgsmål om kommunens langsigtede udvikling.
 
Byrådet fastslog ved deres drøftelse i juni 2015, at der alene er tale en opdatering af Plan- og Udviklingsstrategien, og derfor vil det overordnede indhold og målene i den strategi som byrådet vedtog i april 2012 som udgangspunkt ikke blive ændret markant.
Udvalget bedes derfor drøfte, om de nuværende delmål stadig er brugbare, og i hvilket omfang de eventuelt skal opdateres.
 
Den oprindelige strategi fra 2012 indeholder otte overordnede pejlemærker: Engageret medborgerskab, Uddannet til fremtiden, Gode byer at leve i, Attraktive steder at flytte til, Et sundere liv, Flere job, Ansvar for fremtiden og En samlet kommune med by og land.
 
På byrådets temamøde i juni 2015, var der enighed om at reducere de oprindelige otte overordnede temaer til syv, idet de to temaer Gode byer at leve i og Attraktive steder at flytte til bliver slået sammen. Da disse to temaer, sammen med temaet En samlet kommune med by og land, er meget tværgående, ønskede byrådet at have en fælles drøftelse af dem. Byrådet har haft fælles drøftelse af PUS på temamødet den 9. september og på seminaret den 21. oktober 2015. Derudover besluttede byrådet, at de resterende temaer skal drøftes i de relevante udvalg i løbet af efteråret.
 
Plan- og Udviklingsstrategien er forløberen for kommuneplanen, som fastsætter arealanvendelsen i hele kommunen. Det betyder, at Plan-og udviklingsstrategien påvirker den efterfølgende planlægning.
 
En overordnet strategi
Plan- og udviklingsstrategien skal være helhedsorienteret og sammentænke den fysiske planlægning med økonomiske aspekter og bæredygtighed.  Det er her, byrådet kan fastlægge de vigtigste og overordnede politiske pejlemærker for en langsigtet udvikling i Holbæk Kommune. I en tid, hvor der er mange emner på den kommunale dagsorden, er det vigtigt, at byrådet får mulighed for at prioritere de mest aktuelle og vigtigste strategiske spørgsmål og temaer.
 
Strategien er byrådets svar på kommunens strategiske udfordringer og skal ses som et bindeled mellem visionen og fremtidige politikker. Politikkerne går mere i dybden med et enkelt område og følges op af udviklingsplaner med konkrete handlinger. Plan- og Udviklingsstrategien er langsigtet og tværgående og har fokus på politiske valg og pejlemærker.
           
Byrådets beslutning om seks kerneopgaver og En stærk medspiller har forenklet organisationen og sat fokus på den forskel, kommunen skal gøre for og med borgere og virksomheder. De seks kerneopgaver er i høj grad inspireret af de oprindelige otte temaer i udviklingsstrategien. Den nye organisering, der udspringer af kerneopgaverne, skal derfor også opfattes som et udtryk for, hvordan Holbæk Kommune gennem arbejdet med kerneopgaverne aktivt understøtter temaerne fra udviklingsstrategien.
 
Borgerinddragelse
For at give borgerne mulighed for at komme med input til Plan- og udviklingsstrategien er der blevet afholdt et borgermøde i oktober. Fælles-skaberne planlagde processen i samarbejde med interesserede repræsentanter fra lokalområderne.
 
Holbæks nabokommuner vil også blive inddraget i det omfang, det giver mening.
 
Arbejdet med Plan- og Udviklingsstrategien skal også sikre, at byrådet får udbygget forståelsen for planlægning, bæredygtighed og planlægningsredskaber og forbedret arbejdet med den næste kommuneplan.
 
Formelle krav
I følge Planloven skal kommunerne i løbet af første halvdel af byrådsperioden lave en strategi for de kommende års udvikling af kommunen og den kommende kommuneplanrevision. Kommunerne skal også lave en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling. I forlængelse heraf udarbejdes den næste kommuneplan. Denne strategi kalde ofte en Planstrategi eller en Plan- og Agenda 21-strategi, men navnet er ikke fastsat i loven. Proces og fokus skal tilpasses de aktuelle behov og vilkår, der er i de enkelte kommuner.
 
Plan- og Udviklingsstrategien fungerer både som Planstrategi og Agenda 21-strategi

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Den juridiske baggrund for projektet er Planloven, der beskriver krav til indhold og borgerinddragelse.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-10-2015
Drøftet.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-40955_#3466069_v1_plan- og udviklingsstrategi - flere jobs.pdf.pdf
caseno15-40955_#3466068_v1_pus - kernepgaver - effektmål.pdf.pdf

Bilag

Plan- og udviklingsstrategi - Flere jobs.pdf
PUS - Kernepgaver - Effektmål.pdf


71. Drøftelse af re-fordeling af myndighedsopgaver vedrørende visse dele af Serviceloven

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Udvalget for Voksne
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. drøfter oplæg om re-fordeling af myndighedsopgaver efter visse dele af Serviceloven

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Den hidtidige fordeling af myndighedsopgaverne på Servicelovens område vedrørende socialpsykiatri og handicapområdet har vist sig at skabe:
 
 
 
Konkret betyder den nuværende fordeling fx, at Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) for førtidspensionister ligger i Uddannelse til alle unge, og den sociale indsats for visse førtidspensionister ligger i Alle kan bidrage. Dette på trods af, at arbejdsevnen for disse borgere er varig nedsat og ubetydelig, og kerneopgaven for disse borgere hverken er Uddannelse til alle unge eller Alle kan bidrage. Tilsvarende ligger den sociale indsats for visse handicappede, som modtager kontanthjælp, i Aktiv hele livet til trods for, at kerneopgaven her er Alle kan bidrage.
 
Disse konsekvenser vil vi imødegå med en ændret fordeling af myndighedsansvaret for visse dele af Serviceloven. Med forslaget ophæver vi delvist alderskriteriet og tager afsæt i kerneopgaven for den enkelte borger. Forslaget til ny fordeling indebærer, at myndighedsansvaret for den socialpsykiatriske indsats og handicapindsatsen for:
           
 
 
Forslaget vil
 
 
 
 
På mødet vil cheferne for Aktiv hele livet og Alle kan bidrage, Karen Schur og Gorm Hjelm Andersen, uddybe forslaget gennem et oplæg til drøftelse i udvalget.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-10-2015
Re-fordeling af myndighedsopgaver efter visse dele af serviceloven drøftet

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-10-2015
Drøftet

Referat
Sagsfremstilling72. Drøftelse af første udkast til Beskæftigelsesplan 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. tager orienteringen om udkast vedrørende målgruppen Jobklare ledige til Beskæftigelsesplan 2016 til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
På Udvalget for Arbejdsmarkedets møde den 26. august (sag nr. 54) besluttede udvalget at ændre sin arbejdsform i retning af flere politiske drøftelser og færre orienteringssager. Udvalget besluttede desuden at inddrage relevante borgergrupper, virksomheder og organisationer i drøftelserne af, hvad politikker og strategier skal rumme. Formålet er at skabe stærkere politisk ejerskab til de lokale politikker inden for uddannelse, integration og beskæftigelse samt at arbejde for og med borgere og virksomheder i forlængelse af tankerne bag Holbæk i Fællesskab.
 
Beskæftigelsesplan 2016 som omstillingsseminarer
Derfor afholder udvalget i løbet af efteråret tre omstillingsseminarer, hvor udvalget sammen med borgere, virksomheder, organisationer m.fl. drøfter, hvilke områder og indsatser, der skal prioriteres i Beskæftigelsesplan 2016.
Drøftelserne vil ske i lyset af den kommende refusionsreform, og samlet set seminarerne har derfor titlen: En ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen.
 
Seminar om jobklare ledige
Første seminar i rækken blev holdt den 21. september 2015. Temaet for seminaret var Jobklare ledige, som er en af beskæftigelsesindsatsens fire hovedmålgrupper.
 
På seminaret arbejdede deltagerene med indsatsområderne:
 
 
 
Første udkast til beskæftigelsesplan
Efter seminaret har administrationen udarbejdet et første udkast til den del af beskæftigelsesplanen, der skal omhandle jobklare ledige. Udkastet tager udgangspunkt i de indsatser, der blev arbejdet med på seminaret og inddrager såvel seminardeltagernes som administrationens forslag. Udkastet er vedhæftet denne sagsfremstilling som bilag.
 
Beskæftigelsesplanen skal ligge klar til godkendelse januar 2016.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-10-2015
Drøftet

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-40955_#3466066_v1_bp16 jobklare ledige udkast.pdf.pdf

Bilag

BP16 jobklare ledige UDKAST.pdf


73. Orientering om opfyldelse af målene i Beskæftigelsesplan 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. tager opfølgningen på målene i Beskæftigelsesplan 2015 til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
I Beskæftigelsesplan 2015 (BP2015) er der opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som data fra jobindsats.dk tillader. Nedenfor et resumé og en kort samlet vurdering af målopfyldelsen. I medfølgende notat findes en nærmere beskrivelse og gennemgang af resultaterne for de enkelte mål. For at sikre sammenhæng og fokus medtages også aktuel status på de politiske effektmål for kerneopgaven Alle kan Bidrage.
 
Mål i BP2015
Måltal
Status
Vurdering
Ministermål
 
 
 
Unge på uddannelseshjælp
Max 446
536
Kan muligvis opnås
Udsatte kontanthjælpsmodtagere
Max 462
766
Kan ikke opnås
Langtidsledigheden begrænses
Max 331
296
Kan opnås
Virksomhed samarbejdsgrad
Mindst 42 %
44,3 % (2014)
Kan opnås
Lokale mål
 
 
 
Ungeledighed skal begrænses
Max 195
196
Kan opnås
Etablering af fleksjob
Mindst 189
112
Kan muligvis opnås
Job til førtidspensionister
Mindst 50
24
Kan ikke opnås
* Opfølgning på Politiske Effektmål for kerneopgaven Alle kan Bidrage findes i bilaget.
 
Samlet vurdering af resultaterne:
Holbæk kommune opnår generelt gode resultater i forhold til ministerens- og de lokale mål. Det forventes også at være tilfældet i forhold til målene i BP2015. Dog forventes målet om nedbringelse af antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med en varighed over 52 uger, at være uopnåeligt indenfor BP2015. Opmærksomheden på gruppen fastholdes med henblik på at reducere spændet til målet.
 
Sæsonudsvinget i forbindelse med opstart på uddannelse sommer 2015 er mindre end forventet. For at opnå målet om unge på uddannelseshjælp kræves en stærk indsats for fastholdelse på uddannelserne, samtidigt med at der arbejdes for at afslutte mange sager til uddannelsesstart januar 2016.
 
Det lokale mål i BP 2015 om oprettelse af fleksjob hænger sammen med det Politiske Effektmål nummer 5; andel af borgere med ’nedsat arbejdsevne’ i beskæftigelse. Begge dele kræver skærpet opmærksomhed.
 
Den flerårige specialindsats om Job til førtidspensionister har virket længe og været meget opsøgende. Blandt andet med direkte post og hyppige informationsmøder. På det seneste er det blevet tydeligt at rekrutteringsbasen er blevet meget lille, hvilket også viser sig i resultaterne. Målet i BP 2015 vurderes derfor ikke længere opnåeligt.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-10-2015
Orienteringen taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-40955_#3464210_v1_orientering om opfyldelse af målene i beskæftigelsesplan 2015.pdf

Bilag

Orientering om opfyldelse af målene i Beskæftigelsesplan 2015


74. Beslutning om at forlænge integrationsrådets virkeperiode

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. indstiller til godkendelse i byrådet, at integrationsrådets periode forlænges til og med udgangen af byrådsperioden.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommunes Integrationsråd blev oprettet januar 2015 på baggrund af en beslutning i byrådet fra juni 2014. Endvidere besluttede byrådet 10. december 2014 (sag nr. 209), at byrådet med udgangen af 2015 skal beslutte, om integrationsrådet skal videreføres i årene frem.
 
Integrationsrådet i Holbæk Kommune består af op til 14 medlemmer, hvor op til 12 medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling, og to udpeges direkte af byrådet. De to direkte udpegede medlemmer kan både være politikere og borgere.
 
Integrationsrådets formål og opgaver er fastlagt i kommissoriet for rådet. Formålet er at bidrage til en effektiv og sammenhængende integrationsindsats, at fremme lige muligheder for borgere samt at styrke dialogen mellem alle borgere i Holbæk. Kommissoriet er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.
 
Integrationsrådet har fire hovedopgaver:
 
 
Siden oprettelsen har integrationsrådet lagt størsteparten af rådets ressourcer ind i arbejdet med først spor 1 af integrationsstrategien og nu spor 2. Det har de gjort på opfordring af Udvalget for Arbejdsmarkedet samt administrationen.
 
Dette har betydet, at rådet i meget begrænset omfang har haft mulighed for at arbejde med de øvrige opgaver, som er nævnt i kommissoriet.
 
Rådet har drøftet problemstillingen på rådets møde den 6. oktober, og rådets holdning er, det i høj grad giver mening for Holbæk Kommune at have et integrationsråd, og at rådet derfor anmoder om at kunne fortsætte sit virke. Med en fortsættelse af integrationsrådet vil rådet kunne følge, supplere og bidrage med konstruktiv dialog, når integrationsstrategiernes spor 1 og 2 skal implementeres. Samtidig vil rådet kunne tage fat på nogle af de andre hovedopgaver, som er nævnt i kommissoriet.
 
Administrationen kan i forlængelse af dette anbefale, at integrationsrådet fortsætter sit virke til udgangen af denne byrådsperiode.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der afsættes 100.000 kr. pr år til administration af integrationsrådet samt 50.000 kr. årligt til aktiviteter. Aktiviteterne skal ligge i forlængelse af de temaer og opgaver, som fremgår af kommissoriet.
 
Midlerne kan findes inden for rammerne af Alle kan bidrages eksisterende budget for 2016.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-10-2015
Anbefales indstillet til godkendelse

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-40955_#3466067_v1_kommissorium for integrationsråd.pdf.pdf

Bilag

Kommissorium for Integrationsråd.pdf


75. Orientering om virksomhedsservice

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
1. tager orienteringen om virksomhedsservice til efterretning.
 
                                                                                  

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet vedtog den 17. juni 2015 med en markant investering årligt på kr. 7.5 mio. at styrke den virksomhedsvendte aktivering for ledige borgere gennem partnerskabsaftaler med virksomheder. Det er forventningen, at investeringen på sigt vil indebære en besparelse i udgifter til forsørgelse på 12,5 mio. kr., sådan at den økonomiske målsætning på 5. mio. i 2017 indfris. Partnerskabsaftalerne skal samtidig også medvirke til at give virksomhederne et endnu bedre samarbejde med Holbæk kommune.
 
Status
Afdelingen for virksomhedsservice, der skal udmønte byrådets beslutning, blev etableret den 1. september med seks virksomhedskonsulenter (fem årsværk). Der er gennemført ansættelsesproces i forhold til afdelingsleder, som bliver Mikkel Veje Rønsbo, som tiltræder 1. november. Mikkel Rønsbo kommer fra en stilling i Dansk Erhverv som erhvervspolitisk konsulent.
 
Som led i opbygning af virksomhedsservice og implementering af partnerskabsaftaler blev der i august igangsat et pilotprojekt med seks lokale virksomheder. I pilotprojektet indgår Berendsen Textil Service A/S, Bauhaus, Føtex, Lykkegård, PH Distribution samt Toyota Holbæk.
 
Det er p.t 20 borgere i virksomhedsvendt aktivering i pilotprojektet, og den generelle tilbagemelding fra virksomhederne er positive. Pilotprojektet løber til udgangen af oktober, hvor projektet bliver evalueret, således at erfaringerne fra projektet kan indgå i etablering af virksomhedsservice.
 
Proces
Den 10. november 2015 inviteres 75 udvalgte virksomheder, som Holbæk Kommune i forvejen har et godt samarbejde med, til inspirationsmøde om partnerskabsmodellen. Inspirationsmødet har til hensigt, at få flere virksomheder at indgå partnerskabsaftaler. Mødet holdes hos Berendsen Textil Service.
 
Det forventes, at de første nye virksomhedskonsulenter, som skal varetage samarbejdet med partnerskabsvirksomhederne rekrutteres 1. kvartal 2016. 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-10-2015
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling76. Udvalget for Arbejdsmarkedet - Budgetrevision 3 pr. september 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget og Byrådet

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. anbefaler, at budgetrevision 3 pr. september 2015 sendes til godkendelse i Økonomiudvalget og i byrådet.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Holbæk Kommune
Koncernledelsen forventer, at kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det forventede resultat ved økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august 2015.
 
Navnlig på driften ses forbedring på flere politikområder og samlet set forventer koncernledelsen, at der på driften skal bruges ca. 33 mio. kr. mindre end ved økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august 2015.
 
Forbedringen er resultatet af alle de initiativer og handlinger, der er sat i værk til at håndtere udfordringerne på driften og lidt medvind på beskæftigelsesområdet. Der er behov for at koncernledelsen fortsat skal have forstærket fokus på alle udfordringerne.
 
De væsentligste opmærksomhedspunkter
 
Indtægterne
Holbæk Kommune får samlet færre indtægter i form af skat og tilskud. Det er sammensat af tilbagebetaling af både grundskyld og beskæftigelsestilskud for 2014 og 2015 som de væsentligste. I modsat retning modtager vi tilskud til modtagelse og integration af flygtninge. Samlet set får vi ca. 15 mio. kr. mindre.
 
Driftsudgifterne
Integrationsindsatsen (flygtninge)
På integrationsområdet er det stadig de flere flygtninge, vi skal modtage; i størrelsesordenen 180-225 personer i 2015. Her forventer vi fortsat at skulle bruge ca. 19 mio. kr. mere end budgetteret.

De to initiativer på integrationsområdet – muligheden for at benytte kommunens tomme boliger til indkvartering samt etablering af tværgående projektorganisation med henblik på en helhedsorienteret indsats – kører på højtryk.
 
Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har i forhandlingen om kommunernes økonomi for 2016 aftalt, at der skal igangsættes et eftersyn af den samlede økonomi på integrationsområdet. Dette skal sikre, at kommunernes mulighed for en god integration af de nytilkomnes flygtninge styrkes.
 
Kontant- og uddannelseshjælp
På området for passiv kontant- og uddannelseshjælp ses fortsat en tendens, hvor antallet af borgere er stigende. Her forventer vi nu at bruge ca. 19 mio. kr. mere end budgetteret.

Investering i virksomhedsindsatsen - i form af flere sagsbehandlere - skal medvirke til, at flere borgere får tilbud om virksomhedsrettet aktivering. Det er en handling, der omfatter flere målgrupper, og som går på tværs af indsatser. Det fulde udbytte af investeringen er endnu ikke realiseret.
 
Det forventes, at det stigende antal borgere, som modtager passiv kontant- eller uddannelseshjælp, vil give udfordringer med at indfri de vedtagne målsætninger på de to omstillingsprojekter: ”Alle kan bidrage” og ”Uddannelse til alle”, som netop skulle reducere forbruget. Det er der taget højde for i budget 2016.
 
Generelt er der et øget fokus på, at der er en sammenhæng mellem målgrupper, muligheder og de initiativer, som iværksættes med det formål at sikre de rigtige tiltag med borgerne i centrum.
 
Det specialiserede børne- og voksenområde
På det specialiserede børneområde ses en generel udvikling, hvor der konstateres et øget behov for anbringelser, forebyggelse, familiebehandling og aflastning. På det specialiserede voksenområde ses et øget behov for midlertidige botilbud, krise- og forsorgshjem samt øget tilgang til hjerneskadetilbud. Her forventer vi nu at bruge ca. 27 mio. kr. mere end budgetteret.
 
KL’s konsulentvirksomhed (KLK) udarbejder en analyse af hele det specialiserede område. Analysen skal afdække potentialer i samspillet mellem faglig praksis, effektorientering og ændret organisering. Analysen kan danne grundlag for ændringer af det specialiserede socialområde.
 
Kerneopgaverne
 
Kerneopgaverne går på tværs af udvalg og politikområder og synliggør hvordan økonomien overordnet set udvikler sig på de store velfærdsområder.
 
Tabellen viser ikke driftsbudgettet for stabene og Kultur & Fritidsområdet.
 
Tabel 2.3: Forventet mer-/mindre forbrug på kerneopgaverne
Mio. kr.
Oprindeligt Budget 2015
Korrigeret Budget 2015
Forventet regnskab september 2015
Forventet afvigelse september 2015
Kerneopgaver
A
B
C
D=C-B
Læring & trivsel - Børn & Familier
1.006,6
1.068,9
1.053,3
-15,6
Uddannelse til alle unge
299,4
247,0
264,4
17,4
Alle kan bidrage - Beskæftigelse & Borgerservice
988,0
991,2
1.016,5
25,3
Aktiv hele livet - Sundhed & Omsorg
926,3
978,2
998,8
20,6
Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden
317,5
316,2
319,0
2,9
Total - Kerneopgaver
3.537,7
3.601,4
3.652,0
50,6
Eventuelle differencer skyldes afrundinger
 
Som det ses af tabel 2.3, forventes der relativt store afvigelser på en del af kerneopgaverne og dermed på store velfærdsområder, med et samlet forventet merforbrug på 50,6 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med de omstillinger og reduktioner som allerede er besluttet og billedet er, at der er udfordringer med at få realiseret nogle af omstillingerne og budgetreduktionerne.
 
De mange initiativer og handlinger til imødegåelse af udfordringerne på driften, ser ud til - i en vis grad - at have båret frugt. Koncernledelsen vil fortsætte med at have et stort og forstærket fokus på alle udfordringerne.
 
 
Økonomisk overblik for udvalget for Arbejdsmarkedet
 
På Udvalget for Arbejdsmarkedet forventes et samlet merforbrug på 15,7 mio. kr.
 
Merforbruget er primært sammensat af merforbrug på områderne: ”Kontanthjælp til personer omfattet af integrationslovgivningen”, ”Kontant- og uddannelseshjælp”, ”Ledighedsydelse” samt ”Ressourceforløb”. Modsatrettet forventes et mindre forbrug til driftsudgifter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats.
 
 
Det forventede merforbrug på 15,8 mio. kr. søges dækket af tillægsbevilling.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-10-2015
Anbefales indstillet til godkendelse

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-930_#3478753_v1_br_3_2015-50_uam.pdf

Bilag

BR_3_2015-50_UAM


77. Drøftelse af omstillingsseminar om Ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. drøfter forslag til struktur, deltagerkreds og indhold for omstillingsseminaret om målgruppen Ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Arbejdsmarkedet besluttede på mødet den 26. august 2015 (sag nr. 54) at arbejdet med Beskæftigelsesplan 2016 skal indgå som et led i efterårets omstillingsarbejde, hvor temaet på beskæftigelsesområdet er En ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen. Udvalget besluttede at gennemføre tre omstillingsseminarer med deltagelse af udvalget, borgere, virksomheder og organisationer. Hvert seminar omhandler en af hovedmålgrupperne i beskæftigelsesindsatsen.
 
Tredje og sidste omstillingsseminar i rækken finder sted den 30. november og omhandler målgruppen Ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen. Målgruppen omfatter borgere i fleksjob og borgere, som modtager ledighedsydelse og førtidspension. Nedenfor fremlægger administrationen de foreløbige tanker om seminaret til drøftelse i udvalget.
 
Seminarets struktur
Seminaret ligger i tidsrummet 15.30 til 19.30. Det indledes med nogle kortere oplæg til inspiration fra forskellige oplægsholdere. Disse kunne være; en forsker eller fagperson, der kan give ny viden om, hvad der virker på området; en eller to borgere fra målgruppen, som kan fortælle om forløbet set fra deres synsvinkel; en virksomhed, som vil kunne give indblik i, hvad virksomhederne har brug for fra kommunens side, f.eks. når en fleksjobber er i risiko for at miste sit job.
 
Deltagere
Administrationen foreslår følgende deltagerkreds med et samlet deltagerantal på 25-35 personer:
 
Seminarhæfte
Ca. en uge inden seminaret vil deltagerne modtage et seminarhæfte. Her beskrives målgrupper, økonomi, lovgivning og andet stof, som vil være relevant og som vil udgøre det fælles grundlag for deltagelse i seminaret.
 
Temaer/workshopper
Administrationen peger på fire relevante temaer og beder udvalget vælge de tre, der skal behandles på seminaret. Temaerne har det til fælles, at de udgør aktuelle væsentlige udfordringer i beskæftigelsesindsatsen for den nævnte målgruppe. De aktuelle reformer betyder at flere borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen skal have tilknytning til arbejdsmarkedet frem for passiv forsørgelse på førtidspension. Det stiller større krav til virksomhederne, til beskæftigelsesindsatsen og til kommunens sociale og sundhedsmæssige indsatser.
 
Flere borgere i fleksjob – færre borgere på ledighedsydelse
Den 3-årige indsats med fleksjobambassadører stopper med udgangen af 2015. Det vil påvirke serviceniveauet for borgere, der er visiteret til fleksjob og de virksomheder, som ansætter dem. Hvordan kan vi fremover sikre formidling af fleksjob, følge op på borgere i fleksjob og på ledighedsydelse samt fastholde borgere i fleksjob?
 
Fleksjob med få timer og udviklingsmuligheder
Ifølge førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2013 er det muligt at tilkende fleksjob med fra 1 til 10 timers ugentligt arbejde. Det er en forudsætning, at der er udviklingsmuligheder, så borgeren inden for en rimelig periode vil kunne øge sin arbejdsindsats til over 10 timer ugentligt. Her vil det blandt andet være relevant at drøfte, hvordan sikrer vi fortsat støtte til fleksjobberen, så arbejdsevnen kan øges.
 
Flere psykisk sårbare skal i job
De psykisk sårbare er i mindre grad i fleksjob end andre målgrupper. Psykiske diagnoser er stadig i nogen grad tabubelagte og opfattes som vanskelige at håndtere i en arbejdssituation. Samtidig er det kendt, at det at have et arbejde kan bidrage til at styrke den mentale sundhed hos den psykisk sårbare. Hvordan sikrer vi, at virksomhederne er trygge ved at tilbyde job til psykisk sårbare fleksjobbere og førtidspensionister?
 
Førtidspensionister i job
Kommunens hidtidige indsats for at få førtidspensionister i deltidsjob eller i job med løntilskud har været en succes for flere hundrede borgere. Men et aktuelt initiativ med en jobformidlingskonference, hvor 3.000 førtidspensionister var inviteret, var en skuffelse, da kun 14 mødte op. På den baggrund formoder administrationen, at jobpotentialet i gruppen af førtidspensionister er ved at være opbrugt. Det er relevant at drøfte, om Jobcentret fortsat skal have et særskilt fokus på beskæftigelsesindsatsen for førtidspensionister.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-10-2015
Drøftet

Referat
Sagsfremstilling78. Drøftelse af Uddannelsesplan 2016 - Unge med særlige behov

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. Drøfter Uddannelsesplan 2016 i relation til målgruppen Unge med særlige behov

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Udvalget for Arbejdsmarkedet besluttede på møde 26. august 2015 at udarbejde en Uddannelsesplan 2016. Planen vil blive et centralt politisk dokument, der beskriver de lokale uddannelsesmæssige udfordringer og formulerer indsatser og mål for, hvordan udfordringerne skal løses.
 
Uddannelsesplan 2016 vil tage udgangspunkt i tre målgrupper:
 
De tre målgrupper drøftes som temaer på tre af efterårets møder i Udvalget for Arbejdsmarkedet (oktober, november og december).
 
Møde 28. oktober
På mødet sættes fokus på målgruppen Unge med særlige behov.
 
Program for drøftelsen (45 min):
 
Eksterne deltagere
I drøftelsen deltager chef for kerneopgaven Julie Becher, områdeleder Unni Mathiasson og chefkonsulent Lise Kemp, alle fra Uddannelse til alle unge.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-10-2015
Drøftet

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-45197_#3465077_v1_slides til amu 281015.pdf

Bilag

Slides til AMU 281015


79. Orientering til mødet den 28. oktober 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. tager orienteringer til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-10-2015
Udvalget ønsker, at orientering om Helhedsorienteret sagsbehandling sker efter behov.
 
Udvalget blev orienteret om mulig sammenlægning af Ungebasen og kantinen på seminariet.
 
Udvalget blev orienteret om status for etablering af nyttejobs jf. budgetaftalen.
 
Udvalget blev orienteret om anvendelsen af andre aktører i indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere.
 
Orienteringen taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling