UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

23-09-2015 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

23-09-2015 18:30:00


PUNKTER

61. Godkendelse af dagsorden til mødet den 23. september 2015
62. Drøftelse om Holbæk Kommunes uddannelsespolitiske udfordringer - opstart af Uddannelsesplan 2016
63. Orientering om status på implementering af "Alle kan bidrage"
64. Drøftelse af omstillingsseminar om Uarbejdsdygtige på grund af sygdom
65. Drøftelse af rammer for integrationsstrategiens spor 2
66. Godkendelse af mødeplan for 2016
67. Udvalget for Arbejdsmarkedet, økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august 2015
68. Orientering til møde den 23. september 201561. Godkendelse af dagsorden til mødet den 23. september 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
  1. dagsorden til mødet i Udvalget for Arbejdsmarkedet d. 23. september 2015 godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 23-09-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling62. Drøftelse om Holbæk Kommunes uddannelsespolitiske udfordringer - opstart af Uddannelsesplan 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet

Temadrøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. drøfter Holbæk Kommunes uddannelsespolitiske udfordringer som start på udvalgets arbejde med Uddannelsesplan 2016 i efteråret 2015

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Udvalget for Arbejdsmarkedet besluttede på mødet 26. august 2015 at udarbejde en Uddannelsesplan. Den vil blive et centralt politisk dokument, der beskriver de lokale uddannelsespolitiske udfordringer og formulerer indsatser og mål for, hvordan udfordringerne skal løses.

Uddannelsesplanen vedrører kerneopgaven Uddannelse til alle unge og vil have tre målgrupper:
 
 
De tre målgrupper drøftes som temaer på tre af efterårets ordinære udvalgsmøder (oktober, november og december). Uddannelsesplanen vil være klar til politisk godkendelse senest i februar 2016.

Temadrøftelse
På udvalgets møde 23. september bliver arbejdet med Uddannelsesplan 2016 indledt med en drøftelse af Holbæk Kommunes uddannelsespolitiske udfordringer og Uddannelse til alle unge.

Program for temadrøftelsen (i alt 60 min.):

 
Eksterne deltagere
I temadrøftelsen deltager repræsentanter fra den tidligere politiske omstillingsgruppe Uddannelse til alle unge (forår 2014), samt områdelederne Unni Mathiasson og Mette Hunsdahl og chefkonsulent Lise Kemp fra kerneopgaveområdet Uddannelse til alle unge.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 23-09-2015
Drøftet med de faldende bemærkninger.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-40955_#3439923_v1_status på uddannelse til alle unge.pdf.pdf

Bilag

Status på Uddannelse til alle unge.pdf


63. Orientering om status på implementering af "Alle kan bidrage"

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
1. udvalget tager orienteringen til efterretning.
2. drøfter indsatsen for aktivitetsparate ledige.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Som led i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2016 skal indsatsen for aktivitetsparate ledige fastlægges. Aktivitetsparate ledige er modtagere af kontanthjælp og ressourceforløbsydelse, som ud over ledighed også har andre problemer i tilværelsen.
 
Den nuværende indsats er tilrettelagt med afsæt i de politiske principper og idéer for målgruppen, som omstillingsgruppen ’Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet’ besluttede i 2014.
 
På mødet vil Gorm Hjelm Andersen, chef for kerneområdet Alle kan bidrage, dels give en status på implementeringen af de politiske principper og idéer for målgruppen, dels komme med forslag til nye supplerende initiativer i lyset af den kommende refusionsreform.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Arbejdsmarkedet, 28. januar 2015, sag 11: Orientering om status på implementering af "Alle kan bidrage"
 
Udvalget for Arbejdsmarkedet, 29. april 2015, sag 34: Orientering om status på implementering af "Alle kan bidrage"

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 23-09-2015
Drøftet.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-40955_#3439910_v1_indsatsen for aktivitetsparate ledige.pdf.pdf

Bilag

Indsatsen for aktivitetsparate ledige.pdf


64. Drøftelse af omstillingsseminar om Uarbejdsdygtige på grund af sygdom

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. drøfter forslag til struktur, deltagerkreds og indhold for omstillingsseminaret om målgruppen Uarbejdsdygtige på grund af sygdom

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Arbejdsmarkedet besluttede på mødet den 26. august 2015 (sag. nr. 54) at arbejdet med Beskæftigelsesplan 2016 skal indgå som et led i efterårets omstillingsarbejde, hvor temaet på beskæftigelsesområdet er En ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen. Udvalget besluttede at gennemføre tre omstillingsseminarer med deltagelse af udvalget, borgere, virksomheder og organisationer. Hvert seminar omhandler en af hovedmålgrupperne i beskæftigelsesindsatsen.
 
Andet omstillingsseminar i rækken finder sted den 9. november og omhandler målgruppen Uarbejdsdygtige på grund af sygdom. Målgruppen omfatter sygemeldte på sygedagpenge og i jobafklaring. Nedenfor fremlægger administrationen de foreløbige tanker om seminaret til drøftelse i udvalget.
 
Seminarets struktur
Seminaret ligger i tidsrummet 15.30 til 19.30. Det indledes med nogle kortere oplæg til inspiration fra forskellige oplægsholdere. Det er tanken, at oplægsholderne skal indbefatte; en forsker, der kan give ny viden om, hvad der virker på området, en eller to sygemeldte, som kan fortælle om forløbet set fra deres synsvinkel samt en virksomhed, som vil kunne give indblik i, hvad virksomhederne har brug for fra kommunens side, når en medarbejder bliver eller er i risiko for at blive sygemeldt i længere tid.
 
Deltagere
Administrationen foreslår følgende deltagerkreds:
 
 
Temaer/workshopper
Administrationen peger på tre temaer, som har det til fælles, at de udgør aktuelle væsentlige udfordringer, når det handler om at hjælpe sygemeldte ind i eller tilbage i beskæftigelse:
 
Sygemeldte på grund af stress
Det har store omkostninger for den enkelte at blive ramt af stress. Samtidig koster det virksomhederne og dermed samfundet anselige summer, når så mange mennesker er sygemeldte med stress. Derfor er det vigtigt at sikre, at stressramte kommer tilbage til arbejdsmarkedet med succes.
 
Langtidssygemeldte
Jo længere man er væk fra arbejdsmarkedet, desto sværere er det at komme tilbage. Det gælder for ledige i al almindelighed, og det gælder ikke mindst, hvis borgeren er uarbejdsdygtige på grund af sygdom. For nogle er der yderligere den komplikation, at de har en sygdom, som de må mestre at leve med - samtidig med, at de er i arbejde.  Set i lyset af refusionsreformen er langtidssygemeldte en dyr borgergruppe for kommunerne. Også derfor er det vigtigt at arbejde målrettet med at bringe langtidssygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet.
 
Fastholdelse af sygemeldte i job
Hvis en sygemeldt kan fastholde sit job under sygefraværet er meget vundet. Derfor er det en central opgave at skabe mulighed for, at den sygemeldte kan vende tilbage til sit arbejde, inden virksomheden ser sig nødsaget til at afskedige medarbejderen.
 
Seminarhæfte
Ca. en uge inden seminaret vil deltagerne modtage et seminarhæfte. Her beskrives målgrupper, økonomi, lovgivning og andet stof, som vil være relevant og som vil udgøre det fælles grundlag for deltagelse i seminaret.
På baggrund af ovenstående samt drøftelsen i udvalget vil administrationen arbejde videre med at tilrettelægge seminaret.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 23-09-2015
Drøftet.
 
Administrationen præciserede, at workshoppen for sygemeldte på grund af stress skulle være sygemeldte pga. psykisk sårbarhed. Udvalget ønskede, at de privat praktiserende læger inviteres med til seminariet samt HR & Arbejdsmiljø i Holbæk Kommune.

Referat
Sagsfremstilling65. Drøftelse af rammer for integrationsstrategiens spor 2

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. sætter politisk retning for arbejdet med integrationsstrategiens spor 2.
  2. drøfter forslag til struktur, deltagerkreds og indhold for seminar om integrationsstrategiens spor 2.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Politisk retning for integrationsstrategiens spor 2
Udvalget for Arbejdsmarkedet besluttede på mødet den 26. august (sag. nr. 54), at integrationsstrategiens spor 2 skal ligge klar til godkendelse med udgangen af januar 2016.
Hvor strategiens spor 1 omhandler flygtninge og deres familier under den 3-årige integrationsperiode, så skal spor 2 omhandle flygtninge efter de tre år samt indvandrere og efterkommere i øvrigt.
 
På mødet vil chef for Alle kan bidrage, Gorm Hjelm Andersen, fremlægge administrationens og Integrationsrådets forslag til blandt andet formål, målgruppe og temaer for den kommende strategi.
 
En opsamling på Integrationsrådets foreløbige drøftelser om strategien er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.
 
Integrationsseminar
Et integrationsseminar bliver et vigtigt omdrejningspunkt i processen med at udforme en ny strategi. På seminaret samles relevante aktører på integrationsområdet til en drøftelse af strategiens temaer og problemstillinger på integrationsområdet.
 
Seminaret er fastlagt til den 19. oktober 2015 i tidsrummet 14.00 til 19.30. Det indledes med nogle kortere oplæg til inspiration fra forskellige oplægsholdere. Det er tanken, at én oplægsholder er en indvandrer, som kan fortælle om det at være ny i Danmark set fra eget perspektiv, en anden oplægsholder er en forsker, som kan fremlægge relevante forskningsresultater på området. En tredje oplægsholder kunne f.eks. bidrage med en boligsocial vinkel.
 
Efter oplæggene inddeles deltagerne i workshopper svarende til antallet af temaer i strategien. På workshopperne drøfter man herefter, hvordan kerneområderne kan arbejde strategisk med udfordringerne - med blik for det gode samarbejde på tværs af kerneområder og med inddragelse af frivillige og foreninger.
 
Deltagere
Administrationen foreslår følgende deltagerkreds
 
 
Seminarhæfte
Ca. en uge inden seminaret vil deltagerne modtage et seminarhæfte. Her beskrives baggrund, lovgivning, målgrupper, temaer og andet stof, som vil være relevant og som vil udgøre det fælles grundlag for drøftelsen i seminaret.
På baggrund af ovenstående samt drøftelsen i udvalget vil administrationen arbejde videre med at tilrettelægge seminaret.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 23-09-2015
Drøftet. Udvalget kan tilslutte sig administrationens forslag til proces og indhold for udarbejdelsen af integrationsstrategien 2. hovedspor.
 
Udvalget præciserede, at både unge som ældre borgere inviteres med.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-40955_#3432902_v1_integrationsrådets input til integrationsstrategi spor 2.pdf.pdf

Bilag

Integrationsrådets input til integrationsstrategi spor 2.pdf


66. Godkendelse af mødeplan for 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
  1. udvalget godkender mødeplan for 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Administrationen foreslår, at udvalget mødes kl. 16.30-18.30 i kommunens administrationsbygning på følgende datoer:
 
 
Som bilag er vedlagt en oversigt over forslaget til mødedatoer for alle stående udvalg, Økonomiudvalget og byrådet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Lov om kommuners styrelse, § 20.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 23-09-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-45580_#3429665_v2_forslag til politisk mødekalender 2016.pdf

Bilag

Forslag til politisk mødekalender 2016


67. Udvalget for Arbejdsmarkedet, økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget og Byrådet

Indstilling
 
Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
  1. udvalget tager økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august 2015 til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august 2015
Holbæk Kommune
 
 
Det forventede resultat
Pr. august forventer vi, at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio. kr. mere end det, Byrådet planlagde, da budget 2015 blev vedtaget i oktober sidste år.
 
Halvårsregnskabet viste flere store udfordringer på driften. Denne opfølgning, som har afsæt i augusttal, viser, at de udfordringer vi har, er vokset.
 
Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.
 
Koncernledelsen har fortsat et stort og forstærket fokus på alle udfordringer. Der er overblik over områder med merforbrug og der er sat initiativer i gang, som reducerer merforbruget. Denne opfølgning viser, at der er behov for at skrue op for den indsats, som skal modvirke øget merforbrug.
 
Økonomisk overblik for Udvalget for Arbejdsmarkedet
For Udvalget for Arbejdsmarkedets ansvarsområde forventes et samlet merforbrug på 28,9 mio. kr.
 
Merforbruget er primært sammensat af merforbrug på områderne: ”Integrationsprogram”, ”Kontanthjælp til personer omfattet af integrationslovgivningen”, ”Kontant- og uddannelseshjælp”, ”Fleksjob og ledighedsydelse” samt på ”Ressourceforløb” og ”Den kommunale beskæftigelsesindsats”. Alle øvrige områder forventes samlet set at overholde budgettet.
 
 
Tabel 2: Forventet mer-/mindre forbrug på politikområdet
Mio. kr.
Oprindeligt Budget     2015
Korrigeret Budget   2015
Forventet regnskab august 2015
Forventet afvigelse august 2015
Heraf forventet tillægs-bevilling
 
A
B
C
D=C-B
G
Politikområde 13
832,0
832,3
861,3
29,0
28,9
Total - Udvalget for Arbejdsmarked
832,0
832,3
861,3
29,0
28,9
 Differencen på 0,1 mio. kr. skyldes afrundinger
 
Det forventede merforbrug på 28,9 mio. kr. søges dækket af tillægsbevilling ved budgetrevision 3.
 
Bilag

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 23-09-2015
Taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-14584_#3438341_v1_øa_08_2015_50_uam.pdf.pdf

Bilag

ØA_08_2015_50_UAM.pdf


68. Orientering til møde den 23. september 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
  1. orienteringer bliver taget til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 23-09-2015
Administrationen orienterede om Rigsrevisionens undersøgelse af Beskæftigelsesministeriets understøtning af kommunerne ved implementering af større reformer i beskæftigelsesindsatsen.
 
Administrationen orienterede om anvendelsen af andelslandsbyen i beskæftigelsesindsatsen. Administrationen tager en drøftelse med andelslandsbyen om det fremtidige samarbejde.
 
Søren Harboe Rasmussen orienterede om en model fra Kalundborg, hvor Erhvervsforummet i Kalundborg medvirker til at finde praktikpladser til unge i private virksomheder. Administrationen drøfter mulighederne for en lignende model med Holbæk Erhvervsforum.

Referat
Sagsfremstilling