UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

26-08-2015 17:30:00

SLUTTIDSPUNKT

26-08-2015 18:30:00


PUNKTER

51. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 26. august 2015
52. Beslutning om godkendelse af ny samarbejdsaftale for Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland
53. Orientering om status på partnerskabsaftale
54. Beslutning om nye arbejdsformer i Udvalget for Arbejdsmarkedet 2. halvår af 2015
55. Orientering om ministermål 2016
56. Orientering om opfyldelse af målene i Beskæftigelsesplan 2015
57. Beslutning om godkendelse af integrationsstrategiens spor 1
58. Orientering om status på strategi for socialøkonomiske virksomheder
59. Status og strategi for boligplacering af flygtninge
60. Orientering til møde den 26. august 201551. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 26. august 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 1. godkender dagsordenen.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-08-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling52. Beslutning om godkendelse af ny samarbejdsaftale for Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet

Beslutningssag

Indstilling
Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. beslutter at godkende ny samarbejdsaftale for Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Mellem kommunerne Kalundborg, Odsherred og Holbæk er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet UU Nordvestsjælland. Kommunerne er med aftalen forpligtet til at placere alle lovens kommunale vejledningsopgaver i UU Nordvestsjælland.

Den politiske styregruppe for UU Nordvestsjælland har på sit møde i juni måned 2015 godkendt den administrative styregruppes forslag til ny samarbejdsaftale. Den nye samarbejdsaftale skal nu godkendes politisk i de tre kommuner.

Om den nye samarbejdsaftale
Det har været opfattelsen i den administrative styregruppe, at den eksisterende samarbejdsaftale trængte til en mere gennemgribende revision, så UU bedst lever op til kommunernes forventninger.

De vigtigste ændringer i den nye samarbejdsaftale inkl. bilag er:
 
· Ændret styringsmodel: Der har været er bred enighed om, at den nuværende model med både en administrativ koordineringsgruppe og en politisk styregruppe ikke er hensigtsmæssig. Der er ønske om, at der fremover alene arbejdes med en administrativ styregruppe. Dialogen mellem UU og politikerne i kommunerne vil i stedet foregå gennem UU’s deltagelse i de relevante stående udvalg to gange årligt med en status på uddannelsesindsatsen samt tematiserede konferencer på tværs af de tre kommuner, hvor politikerne får mulighed for at debattere uddannelsesområdet.
 
· Mere synlighed om UU indsatsen: UU skal levere årsrapporter og løbende statistikker, der giver et klart billede af hvordan det går på uddannelsesområdet. Kommunerne skal kunne bede og særskilte træk/tal til at beskrive og evaluere præcise indsatsområder.
 
· Præcisering af skole- og ungevejledningsindsatsen inklusiv målbare mål

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Den politiske styregruppe for UU har på sit møde i juni 2015 godkendt ny økonomisk fordelingsnøgle for de tre kommuners bidrag til UU.

Den nye fordelingsnøgle er baseret på antallet af 12-24 årige (UU’s målgruppe) fremfor indbyggertal. Det betyder, at Holbæk Kommunes relative bidrag stiger med ca. 380.000 kr. (2016), fordi kommunen har relativt flere unge. Stigningen vil dog kunne holdes indenfor det i budgettet afsatte beløb til UU, da bl.a. en aftalt overgangordning for skoleåret 2014/15 og en aftale om tilkøb af yderligere vejledning udover 20 % unge bortfalder med udgangen af juni 2015.
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
UU Nordvestsjælland varetagelse af alle kommunale forpligtelser omkring uddannelsesvejledning i henhold til LBK nr. 995 af 12/09/2014 ”Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.”.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-08-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-35576_#3355950_v1_samarbejdsaftale for uu 2015.pdf.pdf

Bilag

Samarbejdsaftale for UU 2015.pdf


53. Orientering om status på partnerskabsaftale

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orienteringen om status på partnerskabsaftale til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har indgået en forpligtende samarbejdsaftale med Dansk Byggeri, EUC-Nordvestsjælland og UU-Nordvestsjælland. Formålet med aftalen er at etablere et forpligtende samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse inden for byggefagene, og at der som grundlag for dette tilvejebringes flere lære- og praktikpladser.
 
Alle de involverede parter spiller en rolle i forhold til at sikre, at flere gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse, og at virksomhederne i Holbæk Kommune er sikret kvalificeret arbejdskraft. Aftalen følges af en styregruppe med deltagelse af alle parter.
 
Partnerskabets hovedmål er at:
 
 
 
 
Første styregruppemøde blev holdt 2. juni, og der blev i den forbindelse nedsat tre arbejdsgrupper:
 
v/ Dansk Byggeri og EUC Nordvestsjælland
 
v/ Holbæk Kommune, Dansk Byggeri samt EUC Nordvestsjælland
 
v/ Holbæk Kommune, UU Nordvestsjælland samt EUC Nordvestsjælland
 
De tre arbejdsgrupper tager nu fat på arbejdet og giver status til styregruppen første gang i december måned.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-08-2015
Taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-40546_#3397724_v1_partnerskabsaftale db_holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

partnerskabsaftale DB_Holbæk Kommune.pdf


54. Beslutning om nye arbejdsformer i Udvalget for Arbejdsmarkedet 2. halvår af 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender forslaget til form og indhold for efterårets politiske arbejde i udvalget.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Arbejdsmarkedet har en ambition om at skabe stærkere politisk ejerskab til de lokale politikker inden for uddannelse og beskæftigelse. Derfor ønsker udvalget at ændre sin arbejdsform. Der skal være færre orienteringssager fra administrationen og mere plads til drøftelser om uddannelses-, beskæftigelses- og integrationspolitik. Desuden ønsker udvalget fortsat at inddrage relevante borgergrupper, virksomheder og organisationer i drøftelserne af politikker og strategier - i forlængelse af tankerne bag Holbæk i Fællesskab. Nedenfor giver administrationen et forslag til, hvordan udvalget kan arbejde med de vigtigste politiske temaer i efteråret.
 
 
Beskæftigelsesplan 2016 som omstillingsseminarer
Den årlige beskæftigelsesplan er et centralt politisk dokument, som beskriver de lokale beskæftigelsesmæssige udfordringer og formulerer indsatser og mål for, hvordan udfordringerne skal løses. Desuden beskriver beskæftigelsesplanen, hvordan vi som kommunen tænker at imødekomme de såkaldte ministermål på beskæftigelsesområdet.
 
Arbejdet med Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de fire hovedmålgrupper på beskæftigelsesområdet.
 
 
Arbejdet med beskæftigelsesplanen er et led i efterårets omstillingsarbejde, hvor temaet på beskæftigelsesområdet er en ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen. Der vil være tre omstillingsseminarer med deltagelse af Udvalget for Arbejdsmarkedet, borgere, virksomheder og organisationer. Omstillingsseminarerne skal arbejde tematisk med hhv. jobklare ledige, uarbejdsdygtige samt ledige med begrænsninger i arbejdsevnen.
 
Omstillingsseminarerne er planlagt til 21. september, 9. november og 3. december i tidsummet 15.30-20.30 med opfølgning på efterfølgende ordinære udvalgsmøder.
 
Bemærk, at hovedmålgruppen Aktivitetsparate ledige ikke behandles på et omstillingsseminar i efteråret. Det skyldes, at to tidligere omstillingsgrupper har arbejdet med netop denne målgruppe, og administrationen er i fuld gang med at omlægge indsatsen efter omstillingsgruppernes retningslinjer. Udvalget vil blive orienteret om dette på et ordinært udvalgsmøde.
 
Beskæftigelsesplanen skal ligge klar til godkendelse januar 2016.
 
 
Uddannelsesplan med tre hovedmålgrupper
Administrationen anbefaler, at der ligesom på beskæftigelsesområdet udvikles en uddannelsesplan som et centralt politisk dokument, der beskriver de lokale uddannelsespolitiske udfordringer, og formulerer indsatser og mål for, hvordan udfordringerne skal løses. Hovedmålgrupperne er:
 
 
De tre målgrupper drøftes som temaer på tre af efterårets ordinære udvalgsmøder. Uddannelseshandleplanen forventes at ligge klar til godkendelse februar 2016.
 
 
Integrationsstrategi spor 2
 
Integrationsstrategiens spor 1 blev udarbejdet i foråret 2015. Nu forestår arbejdet med strategiens spor 2, hvor målgruppen er flygtninge, som har været her i mere end tre år samt indvandrere i øvrigt. I lighed med spor 1 skal strategien udarbejdes i samråd med Integrationsrådet.
 
Den 19. oktober er der planlagt et integrationsseminar med deltagelse af integrationsrådet, Udvalget for Arbejdsmarkedet, borgere, virksomheder og organisationer, som har viden om eller interesse for integrationsområdet. På seminaret arbejdes der med en række relevante temaer, som skal give input til den færdige strategi.
 
Efterfølgende møder Udvalget for Arbejdsmarkedet Integrationsrådet som led i et ordinært udvalgsmøde til en drøftelse af første udkast til integrationsstrategien.
 
Integrationsstrategiens 2 spor forventes at ligge klar til godkendelse december 2016.
 
 
Tidsplan
En tidsplan med forslag til, hvordan udvalgets politiske udviklingsarbejde skal gennemføres i efteråret 2015 er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag. Andre vigtige politiske emner er indføjet i tidsplanen, men den bør ikke ses som udtryk for samtlige dagsordenspunkter i efteråret.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-08-2015
Godkendt.
 
Der aftales et ekstra udvalgsmøde den 16. december 2015, kl. 16:30

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-40955_#3404650_v2_au møder med mere - forslag til tidsplan for efteråret 2015.pdf.pdf

Bilag

AU møder med mere - forslag til tidsplan for efteråret 2015.pdf


55. Orientering om ministermål 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orientering om udmeldte ministermål 2016 til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende år, som skal sendes til orientering til det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). For at angive retning, udmelder ministeren hvert år vejledende mål for indsatsen i det kommende år, som beskæftigelsesplanen kan tage udgangspunkt i. Målene er med beskæftigelsesreformen alene til inspiration og til angivelse af retning for indsatsen, men der er ikke pligt til at efterleve målene.
 
Ministermålene for 2016 bygger videre på målene fra 2015 med mindre ændringer. Ministermålenes fokus afspejler temaer i de seneste års store reformer af beskæftigelsesområdet og det er derfor ikke overraskende, at målene flugter med hovedmålgrupperne for arbejdet i Uddannelse til alle Unge og Alle kan Bidrage.
 
Ministermål 2016 (se bilag for en nærmere beskrivelse)
 
Kommentarer
Mål 1 relaterer sig til de 3 hovedmålgrupper for kerneopgaven Uddannelse til alle Unge; - Unge i uddannelse og uddannelsesparate unge, - Aktivitetsparate unge/fokuselever, - Unge med særlige behov. Hvordan målet skal forfølges er dermed omdrejningspunkt for politiske drøftelser forud for en kommende Uddannelsesplan.
 
Mål 2: Ministeren har præciseret målet i forhold til, at det kræver en tværfaglig indsats at opnå positive resultater for gruppen af borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. I relation til hovedmålgrupperne beskæftigelsesindsatsen er dette gruppen af aktivitetsparate ledige.
 
Både mål 1 og 2 indeholder forventninger til arbejdet med nyankomne unge indvandrere og flygtninge. Unge under 30 år uden uddannelse fra denne gruppe skal fremover fra begyndelsen af integrationsprogrammet have en indsats med uddannelsesfokus. Indvandrere og flygtninge over 30 år har sammensatte problemer, der kræver en tværfaglig indsats. Denne tilgang er allerede indskrevet i Integrationsstrategiens 1. hovedspor.
 
Mål 3 omhandler indsatsen for hovedmålgruppen Jobklare ledige og den indsats der bl.a. skal hjælpe gruppen med at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet.
 
Mål 4 er i forhold til tidligere præciseret med henblik på at sikre et fokus på det gode match mellem virksomheder og ledige. I en Holbæk-optik flugter dette med byrådets beslutning 17. juni 2015 om at investere i at styrke virksomhedsindsatsen som resultat af arbejdet i omstillingsgruppen Virksomheder hjælper aktivitetsparate i beskæftigelse.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-08-2015
Taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-40955_#3404670_v1_ministermål 2016.pdf

Bilag

Ministermål 2016


56. Orientering om opfyldelse af målene i Beskæftigelsesplan 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager opfølgningen på målene i Beskæftigelsesplan 2015 til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I Beskæftigelsesplan 2015 (BP2015) er der opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt, som data fra jobindsats.dk tillader. Nedenfor ses et resumé og en kort samlet vurdering af målopfyldelsen. I medfølgende notat findes en nærmere beskrivelse og gennemgang af resultaterne for de enkelte mål. For at sikre sammenhæng og fokus medtages også aktuel status på de politiske effektmål for kerneopgaven Alle kan Bidrage.
 
Mål i BP2015
Måltal
Status
Vurdering
Ministermål
 
 
 
Unge på uddannelseshjælp
Max 446
593
Kan opnås
Udsatte kontanthjælpsmodtagere
Max 462
767
Kan ikke opnås
Langtidsledigheden begrænses
Max 331
328
Kan opnås
Virksomhed samarbejdsgrad
Mindst 42 %
Mangler data
Kan ikke opgøres
Lokale mål
 
 
 
Ungeledighed skal begrænses
Max 195
197
Kan opnås
Etablering af fleksjob
Mindst 189
79
Kan opnås
Job til førtidspensionister
Mindst 50
24
Kan opnås
 
Politiske effektmål for kerneopgaven Alle kan Bidrage
 
Samlet vurdering af resultaterne
Holbæk kommune opnår generelt gode resultater i forhold til ministerens og de lokale mål. Det forventes også at være tilfældet i forhold til målene i BP2015. Dog forventes målet om nedbringelse af antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med en varighed over 52 uger, at være uopnåeligt i 2015. Derfor vil administrationen fastholde opmærksomheden på gruppen med henblik på at reducere spændet til målet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-08-2015
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-40955_#3404669_v1_notat - status på målopfyldelse august 2015; beskæftigelsesplan 2015 og politiske effektmål for kern.pdf

Bilag

Notat - Status på målopfyldelse august 2015; Beskæftigelsesplan 2015 og Politiske Effektmål for kerneopgaven Alle kan bidrage


57. Beslutning om godkendelse af integrationsstrategiens spor 1

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at udvalget
 
 1. godkender ’Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier’

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede 11. juni 2014 at oprettet et integrationsråd for Holbæk Kommune pr. 1. januar 2015. Byrådet besluttede samtidig, at Udvalget for Arbejdsmarkedet i samspil med Integrationsrådet skulle udarbejde en integrationsstrategi.
 
I marts 2015 drøftede Udvalget for Arbejdsmarkedet strategien med Integrationsrådet og besluttede, at strategien skulle have to hovedspor. Målgruppen for spor 1 er nyankomne flygtninge under den treårige integrationsperiode samt deres familier. Målgruppen for spor 2 er flygtninge, som har været her længere end tre år samt indvandrere i øvrigt.
 
Udvalget ønskede, at strategiens spor 1 snarest muligt blev realiseret, fordi der i disse år kommer mange, nye flygtninge til kommunen, og der er behov for en strategi for integrationen af denne gruppe. Spor 1 foreligger nu som ’Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier’ og er vedhæftet denne sagsfremstilling som bilag.
 
Integrationsstrategien
Strategien er skrevet med input fra integrationsrådet, fra det frivillige område samt fra sagkyndige fra de kerneområder, som strategien dækker.
 
Strategien dækker kerneområderne Læring & Trivsel, Uddannelse til alle unge, Alle kan bidrage samt Fællesskab.
 
Integrationsstrategien har fire hovedtemaer:
 
Desuden er bolig og sundhed indsatser, der understøtter de fire hovedtemaer.
 
Målet for integrationsperioden er, at flygtningen så hurtigt som muligt bliver etableret, kommer i job eller uddannelse og kan bidrage til samfundet som aktiv medborger. Flygtningen skal forstå sigtet med integrationsperioden og tage aktivt del i sin integration.
 
Omdrejningspunktet i integrationsstrategien er, at flygtningen får én plan – kaldet Min plan – for den treårige integrationsperiode. Kommunen udarbejder planen i samarbejde med flygtningen. Planen har især fokus på de første seks måneder, hvor den nye borger skal etablere sig med bolig, danskundervisning, virksomhedspraktik, mm. Planen rummer alle de indsatser, der tilbydes flygtningen, og den giver et overblik over, hvornår i forløbet vigtige aktiviteter finder sted. Hvis der er tale om en familie, omfatter planen hele familiens integration.
 
De relevante kerneområder bidrager til planen med de indsatser, de er ansvarlige for. Frivillige medvirker så vidt muligt, for eksempel når flygtningen skal skabe et netværk og få det første kendskab til sit nye lokalsamfund.
 
Foruden Min plan får flygtningen én kontaktperson i kommunen i de første seks måneder efter ankomsten. Med Min plan samt kontaktpersonen sikres bedst mulig koordinering mellem kerneområder og andre medvirkende. Samtidig får flygtningen overblik over og ejerskab til forløbet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-08-2015
Godkendt.
 
Udvalget fik udleveret seneste statistik over antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-40955_#3404630_v1_strategi for nyankomne flygtninge og deres familier.pdf.pdf

Bilag

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier.pdf


58. Orientering om status på strategi for socialøkonomiske virksomheder

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orienteringen til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget vedtog på mødet den 26. november 2014, sag nr. 77, en strategi for socialøkonomiske virksomheder. Strategien bygger på følgende 5 indsatsområder:
 
 1. styrke den administrative kompetence og støtte til socialøkonomiske virksomheder, herunder rekruttering af medarbejdere med særlige behov
 2. styrke informationen og øge kendskabet til socialøkonomi i erhvervs- og kulturlivet
 3. sikre samarbejde og skabe netværk mellem nuværende og kommende socialøkonomiske virksomheder, Holbæk Erhvervsforum og den kommunale organisation
 4. sikre kvalificeret vejledning i forhold til rådgivnings- og finansieringsmuligheder
 5. anvende indkøbs- og udbudspolitikken til at understøtte skabelsen af socialøkonomiske virksomheder.
 
 
 
Status
Administrationen har i perioden holdt møder med følgende virksomheder og foreninger i forhold til etableringen af socialøkonomiske virksomheder: Medusa, Grib bolden, Gamle Mursten og Sidesporet. Drøftelserne med Sidesport har resulteret i etableringen af Havnemarkedet ved Kulturbiografen. De øvrige drøftelser har mere haft karakter af sonderinger omkring et muligt samarbejde. På mødet vil chefen for Alle kan bidrage give en nærmere orientering om drøftelserne.
 
Herudover arbejder kerneområdet Uddannelse til alle unge på at etablere et kursuscenter på seminariet, der leverer forplejning til Holbæk Kommunes møde- og undervisningsaktiviteter, og samtidig fungerer som et udviklingstilbud til unge med personlige, sociale eller faglige udfordringer.
 
Andre initiativer
Holbæk Erhvervsforum har i deres nyhedsbrev informeret om mulighederne i den sociale Kapitalfond.
 
Med investeringen i virksomhedsindsatsen vil administrationen forsøge at rekruttere en virksomhedskonsulent med specialistviden inden for feltet socialøkonomi. Formålet er at styrke kommunens kompetence til at rådgive og støtte kommende og nuværende socialøkonomiske virksomheder.
 
Byrådet godkendte den 17. juni 2015 den nye indkøbspolitik. Politikken sætter rammerne for kommunale indkøb, og af politikken fremgår det: ”Holbæk Kommune har desuden fokus på virksomheder, som tager et samfundsansvar og som tager hensyn til borgere, der har svært ved at finde plads på arbejdsmarkedet. Der vil derfor være fokus på de socioøkonomiske virksomheders mulighed for at byde ind på opgaver”.
 
Dagsordenspunktet med den vedtagne strategi kan ses ved at klikke på dette link.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-08-2015
Taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling59. Status og strategi for boligplacering af flygtninge

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og Byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. status for boligplacering af flygtninge tages til efterretning.
2. kriterierne for udvælgelsen af egnede boliger godkendes.
3. administrationen får mandat til at anvende kommunale ejendomme til boligplacering af flygtninge.
4. statens tilskud på 1,812 mio. kr. til ekstraordinære udgifter til boligplacering af flygtninge anvendes til finansiering af ændringer på kommunale ejendomme, som anvendes til boligplacering af flygtninge

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Status for boligplacering af flygtninge
Rammer og baggrund
 
Holbæk Kommune skal modtage 180 flygtninge i 2015, og antallet kan i løbet af året øges med op til 50 % uden udmelding af en ny kvote. I indeværende år mangler kommunen fortsat at modtage 94 af de tildelte flygtninge. Herudover kan der ventes cirka 36 voksne og 49 børn i resten af 2015 i forbindelse med familiesammenføringer. Udlændingestyrelsen har udmeldt, at kommunen skal modtage 184 flygtninge i 2016.
 
Holbæk Kommune er forpligtet til at tilbyde en boligplacering til flygtninge. Såfremt der ikke kan tilbydes en permanent boligplacering, skal der tilbydes en midlertidig indkvartering. Flygtninge, som indkvarteres midlertidigt, kan alene opkræves en cirkulærebestemt egenbetaling per måned alt inklusive. Egenbetalingen kan maksimalt udgøre 2122 kr. for enlige, 3855 kr. for par, 4239 kr. for par med op til 3 børn og 4592 kr. for par med 4 børn eller flere. Kommunen betaler differencen mellem de faktiske udgifter og flygtningenes egenbetaling. Når en flygtningene fraflytter den midlertidige indkvartering, hæfter kommunen for istandsættelse af opholdsstedet.
 
Det er vanskeligt at finde egnede permanente boliger til flygtninge. Det eksisterende boligudbud tilbyder ikke boliger til en husleje, som særligt de mange enlige nytilkomne har råd til. Derfor placeres mange flygtninge i midlertidige løsninger, indtil de kan tilbydes en passende permanent bolig. Disse indkvarteringer er ikke ideelle, integrationsmæssigt og økonomisk. Boligplaceringsopgaven er for øjeblikket imidlertid det muliges kunst.
 
Størstedelen af de permanente boligtilbud til enlige forventes fremadrettet at være boliger i bofællesskaber og på klubværelser – dog med egen, permanent lejekontrakt.
 
En stor del af flygtningene vil fremover modtage en integrationsydelse, hvis basisbeløb er på niveau med SU (ca. 6.000 kr. om måneden for enlige). Derudover vil de ikke få kontanthjælp, før de har boet i landet 7 ud af de senest 8 år. Ændringen vil skærpe boligudfordringen og forventeligt medføre en større anvendelse af midlertidige indkvarteringsløsninger.
 
Fremadrettet er udfordringen derfor, at der både skabes et passende antal midlertidige opholdssteder samt flere muligheder for permanent boligplacering.
 
Handleplan
Administrationen vil efterfølgende udfærdige en konkretiseret handleplan for tilvejebringelsen af midlertidige indkvarteringer og permanente boligplaceringer. Dette vil ske på grundlag af beslutningen vedrørende udvælgelseskriterier og de forskellige løsningsmuligheder.
 
Handleplanen vil på basis af en behovsanalyse estimere det nødvendige antal boligtilbud til flygtninge i 2015 og 2016. Det vil i handleplanen ligeledes fremgå:
 
· Hvor stor en andel der kan rummes i det nuværende udbud.
· Hvor meget der dækkes af de kommunale ejendomme, som vurderes anvendelige.
· Hvor stor en andel som fordrer supplerende løsninger.
 
Handleplanen vil blive politisk behandlet ved de næstkommende udvalgsmøder og derefter i byrådet
 
Midlertidige indkvarteringsløsninger – antal og geografi
Primo august 2015 er 102 flygtninge midlertidigt indkvarteret. Heraf har 4 været midlertidigt indkvarteret siden 2. halvår 2013 og i alt 10 har haft et sådant opholdssted i over et år.
 
Hovedparten af de 102 flygtninge opholder sig på enten det tidligere motel og asylcenter på Roskildevej 264 i Vipperød eller den tidligere boinstitution Danhøj på Rørvangsvej 4 i Holbæk. De resterende er indkvarteret i forskellige lejligheds- og bofællesskabsløsninger.
 
Permanente boliger – karakter og geografi
I de seneste 2 år har såvel enlige som familiesammenførte flygtninge hovedsageligt fået tilbud om en permanent bolig i den almene boligsektor, da det har vist sig vanskeligt at få andre end almene boligorganisationer til at udleje permanente boliger på almindelig vilkår.
 
Boligtilbuddene er geografisk spredt over størstedelen af kommunen, og det er fortsat ambitionen, at der tilbydes boliger i alle dele af Holbæk Kommune. Ambitionen må imidlertid balanceres med det begrænsede antal passende boliger, der er til rådighed samt nedenstående kriterier.
 
Kriterier for udvælgelsen af boliger til flygtninge
Administrationen har udfærdiget en række kriterier i relation til udvælgelsen af midlertidige boligløsninger og tilbuddene om permanente boliger til flygtninge.
 
Kriterierne for midlertidige boligløsninger
 
Kriterierne for permanente boliger
 
Tilvejebringelse af boligtilbud
For at tilvejebringe de nødvendige muligheder for permanente boligplaceringer og midlertidige indkvarteringer skal der tages flere forskellige løsninger i brug.
 
Mulighederne findes primært indenfor nedenstående områder:
- Den almene boligsektor
- Kommunale ejendomme (prioriteringen varierer efter, hvor oplagte ejendommene er til
       beboelsesformål)
- Kommunalt opførte pavilloner på kommunal grund
- Privat udlejning
 
Den almene boligsektor
For at løse udfordringen med permanente boliger er der behov for at etablere flere billige boliger. I de senere år er der i forbindelse med fysiske helhedsplaner nedlagt en række 1-værelsesboliger i den almene sektor, da det blev vurderet, at de ikke var tidssvarende. Boligerne er i stedet omdannet til (færre) lejligheder med flere værelser. Det har desværre den konsekvens, at såvel de nytilkomne flygtninge som andre grupper med begrænset økonomisk formåen ikke længere har råd til boligerne.
 
Skal en boligorganisation opføre små billige almene boliger, vil det kræve et kommunalt grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen, såfremt byggeriet godkendes inden udgangen af 2016. Godkendes byggeriet herefter, stiger grundkapitallånet til 14 % af byggeriets anskaffelsessum.
 
Kommunale ejendomme og grundarealer
Det er en mulighed at anvende kommunale ejendomme til boligplacering af flygtninge. I vedlagte bilag fremgår en oversigt over de kommunale ejendomme, som på nuværende tidspunkt potentielt kan benyttes til hhv. midlertidig indkvartering og permanent boligplacering af flygtninge.
 
Den kommunale ejendom Hesseløvej 12, Holbæk er oplagt til boligplacering. Ikke kun til flygtninge, men også til uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp. Ejendommen består af 18 stk. 1-værelses lejligheder med køkken og bad. Ejendommen er pt. sat til salg, og salgsprovenuet for ejendommen er indregnet i budgettet for arealoptimering. Såfremt ejendommen benyttes til permanent boligplacering, forventes det at huslejen ekskl. forbrug skal sættes til ca. 3.500 kr. pr. måned, for at dække ejendommens driftsudgifter.
Anvendes ejendommen i stedet til midlertidig indkvartering af flygtninge vil nettoudgiften pr. måned inkl. udgift til en social vicevært udgøre ca. 3.800 kr. pr. måned efter fradrag af flygtningens egenbetaling.
 
Der er ikke fastsat krav til standarden eller karakteren af et midlertidigt opholdssted. Indkvarteringen skal dog være lovlig. Det betyder, at bygge- og planlovgivningen skal være overholdt, og at stedet skal være godkendt til beboelse, herunder i forhold til sikkerhed, brandforskrifter, sanitære forhold m.v.
 
Kommunen har inden for disse rammer mulighed for at beslutte, hvordan en midlertidig indkvartering skal finde sted. Der kan f.eks. være tale om indkvarteringssteder, der oprettes særligt med henblik på at kunne fungere som midlertidigt opholdssted. Der er dermed fx muligt at benytte en tidligere skole, hvor der etableres de fornødne køkken-, toilet- og badefaciliteter.
 
Etablering af pavilloner til indkvartering af flygtninge er en dyr løsning på grund af omkostninger til levering, opstilling og efterfølgende nedtagning. Derudover skal der betales leje af pavillonerne. Skal den månedlige udgift pr. værelse ekskl. forbrug holdes under 5.000 kr. vil det formentlig betyde en lejeperiode på 3-5 år afhængig af standard og antal boliger. Der er i beregningen ikke medtaget udgifter til byggemodning m.m. Anvendes pavillonerne alene til midlertidig indkvartering af flygtninge i en periode på op til 5 år, kan placeringer, som ikke er kommune- eller lokalplanlagt til beboelse, ligeledes tages i anvendelse efter en politisk beslutning.
 
På baggrund af den politiske beslutning om brugen af kommunale ejendomme, udarbejdes der efterfølgende en analyse af i hvilket omfang der er behov for at etablere pavilloner til midlertidig indkvartering.
 
Privat udlejning
Det opleves i administrationen som en udfordring at få private til at udleje boliger direkte til flygtninge på almindelige, tidsubegrænsede vilkår. Langt de fleste private udlejere er alene interesserede i at udleje boligerne til Holbæk Kommune, som herefter står med det fulde ansvar for at anvende disse til midlertidig indkvartering eller (via videreudlejning) permanent boligplacering. Samtidig tilbyder mange private udlejere kun tidsbegrænsede lejekontrakter. Holbæk Kommune har i sådanne tilfælde alene mulighed for at anvende lejemålene til midlertidig indkvartering.
 
Såfremt det fremadrettet bliver muligt at få private til at udleje permanente boliger til flygtninge, vil det alt andet lige medføre et mindre pres på, hvor mange boligmuligheder der skal tilvejebringes. Administrationen forsøger løbende at få flere private udlejere til at indgå i direkte lejeforhold med flygtninge.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Bruges kommunale ejendomme til beboelse, er det naturligvis ikke muligt at frasælge ejendommene med henblik på en besparelse på driftsbudgettet. Bringes en stor del af de kommunale ejendomme i spil, vil det således være vanskeligt at realisere målet for arealoptimering.
 
Som tidligere beskrevet, har kommunen midlertidigt indkvarteret flygtninge i almene boliger, på det tidligere motel og asylcenter på Roskildevej 264, Vipperød, på kommunens egen ejendom Rørvangsvej 4, Holbæk samt på campingpladser. Den månedlige nettoudgift efter fradrag af flygtningens egenbetaling udgør for de forskellige midlertidige indkvarteringer:
 
Almene boliger, gennemsnit
3.791 kr. pr. måned
Rørvangsvej 4, Holbæk inkl. udgiften til social vicevært
2.714 kr. pr. måned
Roskildevej 264, Vipperød inkl. udgiften til social vicevært
4.036 kr. pr. måned
Campingpladser
36.385 kr. pr. måned
 
Erfaringerne jf. ovenstående peger dermed i retning af, at det er økonomisk fordelagtigt for kommunen at benytte kommunale ejendomme til beboelse. Inden en kommunal ejendom tages i brug til midlertidig indkvartering eller permanent boligplacering, udarbejdes en business case på, hvordan sammenhængen er mellem lejeindtægter og driftsudgifter på bygningen. For hver enkelt kommunale ejendom vil der blive udarbejdet en analyse, som skal konkludere, hvorvidt det giver økonomisk mening at bruge ejendommen til beboelsesformål.
 
I januar 2015 aftalte KL og regeringen, at kommunerne samlet set skulle have 325 mio. kr. i tilskud til at tage imod og integrere de markant flere flygtninge som kommer i 2015. De 325 mio. kr. er fordelt med 125 mio. kr. til ekstraordinære udgifter til investeringer (særligt i relation til en hurtig udvidelse af boligkapaciteten) og 200 mio. kr. i ekstra integrationstilskud.
 
Holbæk Kommunes har i den forbindelse modtaget 1,812 mio. kr. til ekstraordinære udgifter til investeringer. Tilskuddet udbetales som en del af den månedlige 12-dels afregning og er ikke afsat til drift eller anlæg i budgettet for 2015.
 
Statens tilskud på 1,812 mio. kr. stilles til rådighed for finansieringen af en del af de ændringer som skal foretages på de kommunale ejendomme, som anvendes til flygtningebeboelse.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Integrationsloven
Almenboligloven

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-08-2015
Udvalget tager status til efterretning. Udvalget anbefaler kriterierne for udvælgelsen af egnede boliger. Udvalget anbefaler desuden, at boligplacering sker i hele kommunen, og at der gøres en ekstra indsats ift. det private boligmarked.
 
Udvalget anbefaler, at administrationen får mandat til at anvende kommunale ejendomme til boligplacering af flygtninge.
 
Udvalget anbefaler, at statens tilskud anvendes til finansiering af ændringer på kommunale ejendomme, som anvendes til boligplacering af flygtninge.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-35992_#3402432_v1_notat - kommunalt ejede ejendomme.pdf

Bilag

Notat - kommunalt ejede ejendomme


60. Orientering til møde den 26. august 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. udvalget tager følgende orientering til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Justering af organiseringen af Uddannelse til alle unge pr. 1. august 2015
 
Formålet med justeringen:
Der er brug for en stærk strategisk styring ledelse af kerneopgaven. Ledelsen må hele tiden sikre, at det vi gør både skaber resultater for og med de unge og giver plads til at udvikle og afprøve nye ideer. Det kræver klare prioriteringer og tæt samarbejde med andre aktører, ikke mindst vores ungdomsuddannelser. Derfor gennemfører administrationen følgende justeringer i organisering og ledelse:
 
Den nye organisering består af to områder og et tværgående sekretariat:
 
Undervisning & Forebyggelse (områdeleder Mette Hunsdahl)
 
Vejledning, Rådgivning & Indsats (områdeleder Unni Mathiasson)
 
Uddannelsessekretariat (vakant)
 
 
Behov for ordinært udvalgsmøde i december 2015
I andet halvår af 2015 skal udvalget tage politisk stilling til en række større initiativer inden for beskæftigelse, uddannelse og integration. Udvalget orienteres hermed om, at administrationen til mødet den 23. september vil fremsætte forslag om, at der af hensyn til udvalgets mange opgaver også holdes et ordinært udvalgsmøde i december 2015.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-08-2015
Taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling