UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

kantinen, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

03-06-2015 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

23-06-2015 17:15:00


PUNKTER

39. Temadrøftelse om en integrationsstrategi for flygtninge under det treårige integrationsprogram39. Temadrøftelse om en integrationsstrategi for flygtninge under det treårige integrationsprogram

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Temadrøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. tager temadrøftelsen af det første udkast til integrationsstrategien til efterretning.
  2. sætter politisk retning for, hvad den endelige strategi skal rumme.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Alle kan bidrage har udarbejdet et første udkast til en integrationsstrategi for nyankomne flygtninge og deres familier. Strategien dækker den lovbefalede treårige integrationsperiode.
Udkastet er skrevet med input fra integrationsrådet, fra det frivillige område samt fra sagkyndige fra de kerneområder, som strategien dækker.
 
 
Kort om udkastet til integrationsstrategien
 
Målet for integrationsperioden er, at flygtningen så hurtigt som muligt bliver etableret, kommer i job eller uddannelse og kan bidrage til samfundet som aktiv medborger. Flygtningen skal forstå sigtet med integrationsperioden og tage aktivt del i sin integration.
 
Integrationsstrategien har fire hovedtemaer:
 
 
Desuden er bolig og sundhed indsatser, der understøtter de fire hovedtemaer.
 
Strategien dækker kerneområderne Læring & Trivsel, Uddannelse til alle unge, Alle kan bidrage samt Fællesskab.
 
Omdrejningspunktet i integrationsstrategien er, at flygtningen får én plan – kaldet Min plan – for den treårige integrationsperiode. Kommunen udarbejder planen i samarbejde med flygtningen. Planen har især fokus på de første seks måneder, hvor den nye borger skal etablere sig med bolig, danskundervisning, virksomhedspraktik, mm. Planen rummer alle de indsatser, der tilbydes flygtningen, og den giver et overblik over, hvornår i forløbet vigtige aktiviteter finder sted. Hvis der er tale om en familie, omfatter planen hele familiens integration.
 
De relevante kerneområder bidrager til planen med de indsatser, de er ansvarlige for. Frivillige medvirker så vidt muligt, for eksempel når flygtningen skal skabe et netværk og få det første kendskab til sit nye lokalsamfund.
 
Foruden Min plan får flygtningen én kontaktperson i kommunen i de første seks måneder efter ankomsten. Med Min plan samt kontaktpersonen sikres bedst mulig koordinering mellem kerneområder og andre medvirkende. Samtidig får flygtningen overblik over og ejerskab til forløbet.
 
 
Drøftelse med integrationsrådet
Integrationsrådet har ad flere omgange bidraget med synspunkter omkring målsætninger og indsatser for integrationsstrategien. Repræsentanter for integrationsrådet vil være til stede under temadrøftelsen og fremlægge deres input til strategien.
 
Udkastet til strategi er vedlagt som bilag, hvor integrationsrådets kommentarer fra integrationsrådsmødet den 20. maj er indføjet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 03-06-2015
Drøftet. Udkastet tilrettes med de faldende bemærkninger

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-27421_#3511827_v1_udkast til integrationsstrategi til au-mødet 3. juni - udkast til integrationsstrategi for nye flygt.pdf

Bilag

Udkast til integrationsstrategi til AU-mødet 3. juni - Udkast til integrationsstrategi for nye flygtninge og deres familier.pdf