UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

03-06-2015 17:15:00

SLUTTIDSPUNKT

03-06-2015 18:30:00


PUNKTER

40. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 3. juni 2015
41. Drøftelse af andet udkast til politiske effektmål
42. Udvalget for Arbejdsmarkedet - Budgetrevision 2 pr. april 2015
43. Beslutning om at investere i virksomhedsindsatsen på beskæftigelsesområdet
44. Beslutning om emner til omstillinger i efteråret 2015
45. Beslutning om en ny politisk struktur med afsæt i kerneopgaver
46. Orientering om borgerrådgiverens årsberetning 2014
47. Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension
48. Orientering til møde d. 3. juni 201540. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 3. juni 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. dagsorden til mødet d. 3. juni 2015 godkendes

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 03-06-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling41. Drøftelse af andet udkast til politiske effektmål

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Arbejdsmarkedet

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at Udvalget for Arbejdsmarkedet
 1. drøfter 2. udkast til politiske effektmål

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
De overordnede, politiske effektmål er Byrådets og fællesskabets samlede mål. De er med til at gøre det tydeligt, hvilken forandring der skal skabes for borgere og virksomheder, og hvilken værdi Byrådet forventer at få ud af de penge, der er afsat i budgettet.
 
Drøftelse af 2. udkast til politiske effektmål
På de stående udvalgs møderække i april 2015 blev 1. udkast til politiske effektmål drøftet. På baggrund af tilbagemeldinger fra disse møder har administrationen revideret og udarbejdet et 2. udkast til politiske effektmål.
 
1. udkast handlede om, hvilke overordnede emner der bør være i fokus i de politiske effektmål. 2. udkast handler – inden for disse overordnede emner – om, hvordan status på effektmålene er i dag (”nulpunktsmåling”), samt bud på en fremskrivning af den nuværende status hen over de kommende år. De fremsatte bud er foreslået på baggrund af tilgængelige data og er derfor udtryk for de ”bedst mulige” indikator på nuværende tidspunkt.
 
De stående udvalg skal med det udgangspunkt drøfte, i hvilken takt effektmålene skal opnås, det vil sige drøfte ambitionsniveauet omkring, hvor meget udviklingen forventes at hhv. stige/falde inden for den næste fireårs periode.
 
Administrationen foreslår, at udvalget drøfter følgende spørgsmål:
 
· Er ambitionsniveauet passende for kerneopgaven Fællesskab?
· Er ambitionsniveauet passende for kerneopgaven Alle kan bidrage?
· Er ambitionsniveauet passende for kerneopgaven Uddannelse til alle?
 
2. udkast til politiske effektmål for ”Fællesskab” er:
 
1. Kultur og Fritid: Flere 0-24 årige borgere tager del i fællesskabet og er aktive i foreninger eller fritidsklub
2. Folkesundhed: Alle borgere opnår bedre sundhed og trivsel
3. Færre borgere føler sig ensomme og står uden for fællesskaberne
4. Højst 7 % af de +16 årige borgere har et overforbrug af alkohol
5. Demokrati: Flere borgere deltager i valg til byråd, regionsråd, folketing og europaparlament
6. Demokrati: Flere borgere deltager aktivt i udviklingen i kommunen
2. udkast til politiske effektmål for ”Alle kan bidrage” er:
 
1. 75 % af de 17-66 årige er i beskæftigelse
2. Andelen af ”jobparate” ledige skal ligge blandt de 10 laveste kommuner i landet
3. Andelen af ”langtidssyge” borgere skal være lavere end landsgennemsnittet
4. Andelen af borgere med ”andre problemer end ledighed” skal være lavere end landsgennemsnittet
5. Mindst 82 % af borgere med ”nedsat arbejdsevne” er i beskæftigelse
6. 70 % af virksomhederne deltager aktivt i fællesskabet og har borgere i virksomhedsbaserede tilbud
 
2. udkast til politiske effektmål for ”Uddannelse til alle” er:
 
1. Flere i den erhvervsaktive alder har en erhvervskompetencegivende uddannelse
2. Andelen af 25-29 årige, der ikke har en uddannelse ud over folkeskoleniveau, falder
3. 71,5 % unge har 5 år efter 9. klasse gennemført en ungdomsuddannelse
4. Andelen af 18-29 årige, der har behov for at modtage uddannelsesydelse, falder
5. Antallet af unge, der har behov for anbringelse/botilbud, falder
 
2. udkast til politiske effektmål for alle kerneopgaver er vedlagt i bilag 1.
 
Den videre proces med at fastlægge politiske effektmål
Efter de stående udvalgs kvalificering af de politiske effektmål drøfter Byrådet den 17. juni det samlede forslag til politiske effektmål, hvorefter effektmålene vil blive endelig besluttet som led i Byrådets vedtagelse af budget 2016.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 03-06-2015
Drøftet. Formuleringen og niveauerne for effektmålene tilpasses de faldende bemærkninger

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-19420_#3298294_v1_bilag 2. udkast til politiske effektmål.pdf.pdf
caseno15-27421_#3312940_v1_alle kan bidrage v5 - med friske tal.docx

Bilag

Bilag 2. udkast til politiske effektmål.pdf
Alle kan bidrage v5 - med friske tal


42. Udvalget for Arbejdsmarkedet - Budgetrevision 2 pr. april 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget og byrådet

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
Udvalget tager budgetrevision 2 pr. april 2015 til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Holbæk Kommune
 
”En stærk Medspiller” så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på de vante samarbejdsflader og ansvarsområder for at vi bedre kan rette vores indsats mod borgerne! Men organisationsændringen har ingen betydning for, hvordan vi følger op på økonomien.
 
Ved Budgetrevision 1 synliggjorde vi udfordringer omkring tjenestemandspensioner og udvidelse af Elmelunden. Koncernledelsen følger disse udfordringer nøje og løsninger på udfordringerne forventes effektueret senest ved budgetrevision 3.
 
Ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen februar 2015 synliggjorde vi en udfordring omkring udgifterne til flygtninge, som både er forsørgelsesudgifter og udgifter til danskundervisning samt afledte udgifter til administration. I forhold til regeringsaftalen om økonomien for 2015 er flygtningekvoten for Holbæk Kommune tredoblet.
 
Vi synliggjorde også, ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen februar 2015, at det så ud til at tendensen fra 2014, med faldende udgifter for de forsikrede ledige, vil fortsætte i 2015. Dette forhold er ikke længere gældende, da vi ser en stagnering på området. Samtidig ser vi en forøgelse af udgifterne til løn til forsikrede ledige, der er ansat i job med løntilskud. Årsagen til dette er, at vi modtager mindre i tilskud, når kommunen ansætter en forsikret ledig.
 
Denne budgetrevision er præget af flere større afvigelser.
Væsentligst er stadig de flere flygtninge vi skal modtage. Vi forventer at modtage i størrelsesordenen 180 – 225 flygtninge i 2015. Det skal ses i sammenhæng med, at vi modtog 98 i 2014. Efter ét år kan man opnå familiesammenføring hvilket betyder, at vi nu modtager familiesammenførte til de flygtninge vi modtog sidste år. Flygtninge modtager forsørgelse, tilbud om danskundervisning og de skal indkvarteres.
 
Indenfor de seneste måneder er vi blevet klogere og kan se, at det påvirker vores økonomi meget. Vi bliver som altid kompenseret for vores udgifter, men ikke fuldt ud og god indsigt i hvordan og hvornår, indgår i økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL. Koncernledelsen vil følge området tæt med henblik på at finde løsninger.
 
Et andet forhold er øget tilgang til kontant- og uddannelseshjælp. Det forventes at give udfordringer med at indfri de vedtagne målsætninger på 2 omstillingsprojekter, som netop skulle reducere forbruget. Det drejer sig om omstillingsprojekterne: ”Alle kan bidrage” og ”Uddannelse til alle”.
 
Børne- og elevtallene er faldende, og vi forventer derfor ikke at skulle bruge så mange penge på området som oprindeligt. Ved budgetrevision 1 forventede vi, at vi skulle bruge en del flere penge til befordring af børnene. Vores forventning er nu, at vi ikke skal bruge helt så mange penge, men det er stadig mange penge, der skal bruges til befordring.
 
Budgetrevisionen er præget af, at overførelsessagen blev godkendt i byrådet i marts måned. Det betyder for en stund, at driftsudgifterne forventes at stige med 88 mio. kr. Det var helt forudsigeligt og det påvirker resultatet væsentligt på nuværende tidspunkt. Men som altid forventer vi, at driftsoverførslerne til efterfølgende år vil påvirke resultatet, så vi kommer tættere på forventningerne fra budgetvedtagelsen i oktober 2014.
 
Økonomisk overblik for udvalget for Arbejdsmarkedet
 
På udvalget for Arbejdsmarkedet forventes et samlet merforbrug på 14,8 mio. kr.
 
Merforbruget er primært sammensat af merforbrug på områderne: ”Integrationsprogram”, ”Kontanthjælp til personer omfattet af integrationslovgivningen”, ”Kontant- og uddannelseshjælp” samt på ”Løn til forsikrede ledige ansat i løntilskud”. Alle øvrige områder forventes samlet set at overholde budgettet.
 
 
Tabel 2: Forventet mer-/mindre forbrug på politikområder
Mio. kr.
Oprindeligt Budget     2015
Korrigeret Budget   2015
Forventet regnskab april 2015
Forventet afvigelse april 2015
Heraf forventet tillægs-bevilling
 
A
B
C
D=C-B
G
Politikområde 13
832,0
831,5
846,3
14,8
14,8
Total - Udvalget for Arbejdsmarked
832,0
831,5
846,3
14,8
14,8
Anm.: Eventuelle differencer skyldes afrundinger
 
Det forventede merforbrug på 14,8 mio. kr. søges dækket af tillægsbevilling ved budgetrevision 3.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 03-06-2015
Taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-930_#3304716_v1_br_2_2015_50_uam.pdf

Bilag

BR_2_2015_50_UAM


43. Beslutning om at investere i virksomhedsindsatsen på beskæftigelsesområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, Byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
1) beslutter at investere i virksomhedsindsatsen i forlængelse af anbefalinger fra omstillingsgruppen ”Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse”.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Omstillingsgruppen ”Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse” har som led i en række omstillingsmøder i løbet af foråret 2015 udarbejdet et konkret forslag til, hvordan virksomhederne tilskyndes til at stille aktiveringspladser til rådighed for kommunens beskæftigelsesindsats.
 
Modellen
Forslaget indebærer, at der investeres i virksomhedsindsatsen på beskæftigelsesområdet med henblik på at indgå partnerskab med op til 160 virksomheder og tilbyde særlige servicepakker afhængig af virksomhedens størrelse, herunder især en fast virksomhedskonsulent i jobcentret. Til gengæld for en fast konsulent er det forventningen, at virksomhederne vil stille aktiveringspladser til rådighed for beskæftigelsesindsatsen.
 
Herudover etableres der en virksomhedsservice i jobcentret, som skal være en enkel og smidig indgang for alle virksomheder. Den fælles indgang kan tage imod alle henvendelser, som registreres og formidles videre til det rette sted i den kommunale administration. Virksomhedsservice tilbyder således også virksomhederne hjælp til at udfylde nødvendige blanketter og godkendelser.
 
Til virksomhedsservice er der tilknyttet et antal opsøgende virksomhedskonsulenter (super-sælgere), der strategisk afdækker det lokale arbejdsmarked for jobmuligheder m.m. Konsulenterne har et særligt ansvar for at formidle viden om det lokale arbejdsmarked videre til jobkonsulenterne og øvrige i kerneområderne Alle kan bidrage og Uddannelse til alle unge. Forslaget er beskrevet i vedlagte notat.
 
Omstillingsgruppens anbefaling
De medvirkende virksomheder i omstillingsgruppen har klart givet udtryk for, at forslaget indfrir virksomhedernes forventninger, og at forslaget efter deres vurdering vil fremme virksomheders tilskyndelse til at stille aktiveringspladser til rådighed for beskæftigelsesindsatsen og dermed indfri målsætningen om, at flere ledige kommer i beskæftigelse.
 
For at holde momentum i omstillingsprocessen ønsker byrådets repræsentanter i omstillingsgruppen en politisk behandling af forslaget inden sommer frem for at vente med en politisk behandling af forslaget til budgetprocessen i efteråret 2015. Det giver administrationen mulighed for at implementere forslaget umiddelbart efter sommerferien, såfremt forslaget vedtages.
 
Økonomi
Forslaget indebærer, at der investeres 3,75 mio. i 2015 stigende til 7,5 mio. i 2016. Det er forventningen, at investeringen på sigt vil indebære en besparelse i udgifter til forsørgelse på 12,5 mio., sådan at omstillingsgruppens økonomiske målsætning på 5. mio. i 2017 indfris.
 
 
2015
2016
2017
2018
Investering
3,25 mio.
7,5 mio.
7,5 mio.
7,5 mio.
Færre udgifter til forsørgelse og aktivering
0
0
12,5 mio.
12,5 mio.
Netto gevinst
-3,25 mio.
-7,5 mio.
5. mio.
5. mio.

Der forventes først en effekt i form af færre udgifter til offentlig forsørgelse og aktivering fra 2017 i og med at implementeringen af forslaget vil ske gradvist i takt med, at partnerskaberne bliver indgået og de henviste aktivitetsparate ledige gennemfører deres forløb i virksomhederne.
Finansieringen indgår i budgetrevision 3, når refusionsreformens konsekvenser for Holbæk Kommune kendes og indarbejdes i budgettet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 03-06-2015
Anbefales.
Det blev for udvalget præciseret, at der i 2016 forventes en gevinst på 3. mio., som allerede er budgetlagt

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-83960_#3299786_v1_notat - virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse -version 4.pdf.pdf

Bilag

Notat - Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse -version 4.pdf


44. Beslutning om emner til omstillinger i efteråret 2015

Sagsgang og sagstype
De stående udvalg, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 1. byrådet igangsætter følgende omstillinger under Holbæk i Fællesskab i efteråret 2015:

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
 
Som et element i Holbæk i Fællesskab har byrådet besluttet at arbejde med politiske omstillinger.
 
De politiske omstillinger har to formål. Dels skal omstillingerne arbejde på nye måder med inddragelse af borgere, virksomheder og øvrige aktører. Dels skal omstillingerne bidrage til den økonomiske udfordring i budget 2016 – 2019. Holbæk i Fællesskab skal samlet set pege på mulige budgetreduktioner på 50 millioner i 2016 og 50 millioner i 2017.
 
Planlægningen af de nye omstillinger skal tage udgangspunkt i de hidtidige erfaringer, og ikke mindst forholde sig til den omfattende arbejdsbyrde som arbejdet i omstillingsgrupperne har medført for både politikere og administration. Derfor skal der på nuværende tidspunkt ikke fastlægges metode og arbejdsform, udvalgene skal alene forholde sig til emner til efterårets omstillinger. 
 
Arbejdet med politiske omstillinger kan ske på mange måder. Byrådets hidtidige måde at arbejde med omstillingsgrupper på er blot en mulighed. På byrådets sommerseminar bliver byrådet præsenteret for en evaluering af omstillingsgruppernes arbejde. På den baggrund får byrådet mulighed for at drøfte arbejdsformen i de kommende omstillinger, herunder ressourcemæssige forhold. I planlægningen af de nye omstillinger vil der desuden blive lagt vægt på, at formen og omfanget for omstillingerne bliver tilpasset temaet på en sådan måde, at arbejdet bliver værdiskabende for alle parter.
 
Byrådet havde en indledende drøftelse af tre nye omstillinger på byrådets temamøde i april. Perspektiver fra denne drøftelse er indarbejdet i emnebeskrivelserne.
 
Formål
 
Den overordnede proces for arbejdet med politiske omstillinger er skitseret nedenfor.  Der tages afsæt i de emnebeskrivelser, som blev drøftet på byrådets temamøde i april 2015.
 
Desuden drøftes emnet til den politiske omstilling - Det gode liv på plejecentre og bosteder i egen bolig. Emnet blev omtalt på byrådets vinterseminar 2014 og forelagt på byrådets temamøde i april med henblik på opstart oktober 2015.
 
For at realisere den økonomiske udfordring fremlægger administrationen desuden forslag til en femte politisk omstilling under kerneopgaven Ansvar for fremtiden.
 
Proces for politiske omstillinger
 1. Emnerne for omstillingerne, der skal arbejdes med fra efteråret 2015, bliver behandlet i de stående udvalg fra d. 1. – 3. juni, i Økonomiudvalget d. 10. juni og byrådet d. 17. juni.
 2. På byrådets sommerseminar den 25. juni drøftes tilrettelæggelsen af arbejdsformen i omstillingerne. Tilrettelæggelsen tager udgangspunkt i drøftelserne i udvalgene samt evaluering og læringspointer fra arbejdet med omstillinger i Holbæk Kommune.
 3. Baseret på byrådets drøftelser på sommerseminaret udarbejdes et endeligt kommissorium for de omstillinger, der skal indgå i byrådets budgetcamp den 13. og 14. august 2015.
 4. Arbejdet i omstillingerne forventes at starte i uge 43. I den mellemliggende periode tilrettelægges organisering og arbejdsform baseret på kommissorierne. Byrådets inddrages undervejs i tilrettelæggelsen.
 
Fokus for de politiske omstillinger er følgende:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 03-06-2015
Udvalget anbefaler omstillingen ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-21562_#3298800_v1_ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen.pdf
caseno15-21562_#3298799_v1_noter fra byrådets temamøde 15. april 2015 - udvikling af det specialiserede socialområde for unge o.pdf
caseno15-21562_#3298786_v1_det gode liv på plejecentre, boenheder og i eget hjem.pdf
caseno15-21562_#3299501_v2_familieindsats og forebyggelse.pdf
caseno15-21562_#3305376_v1_grønne arealer og snerydning.pdf
caseno15-21562_#3305809_v1_udvikling af det specialiserede socialområde for unge og voksne.docx

Bilag

Ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen
Noter fra byrådets temamøde 15. april 2015 - Udvikling af det specialiserede socialområde for unge og voksne
Det gode liv på plejecentre, boenheder og i eget hjem
Familieindsats og forebyggelse
Grønne arealer og snerydning
Udvikling af det specialiserede socialområde for unge og voksne


45. Beslutning om en ny politisk struktur med afsæt i kerneopgaver

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Udvalget for Børn, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Voksne – Økonomiudvalget - byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at byrådet beslutter, at:
 1. byrådets fem stående udvalg organiseres med afsæt i kerneopgaverne
 2. de nye stående udvalg får følgende navne
  1. Udvalget for Læring og Trivsel for Børn
  2. Udvalget Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg
  3. Udvalget for Uddannelse og Job
  4. Udvalget for Bæredygtig Fremtid
  5. Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede i oktober 2014 rammen for kerneopgaverne i Holbæk Kommune med de seks kerneopgaver: fællesskab, læring og trivsel, uddannelse til alle unge, alle kan bidrage, aktiv hele livet og ansvar for fremtiden. Efterfølgende vedtog byrådet ”En stærk medspiller”, hvorefter administrationen i Holbæk Kommune med virkning fra den 1. januar 2015 er organiseret efter kerneopgaverne.
 
Efter implementeringen af ”En stærk medspiller” er den manglende sammenhæng mellem den nuværende politiske udvalgsstruktur og kerneopgaverne blevet meget synlig. Den manglende sammenhæng mellem den politiske struktur og kerneopgaverne giver i det daglige en række udfordringer. Det er vanskeligt for borgere og virksomheder at se, hvilket udvalg en konkret sag hører under, og forankringen af centrale politiske styringsredskaber som f. eks. budget, politikker og effektmål er vanskelig, da de går på tværs af flere udvalg i den nuværende struktur.
 
Byrådet har på temamødet i november 2014 drøftet en mulig ny politisk struktur. Det blev da af flere tilkendegivet, at byrådet kunne overveje at indføre en udvalgsstruktur, der tager afsæt i kerneopgaverne, når den administrative omstrukturering er på plads.
 
På byrådets temamøde i marts 2014 blev byrådet præsenteret for en skitse til en mulig ny politisk udvalgsstruktur med de to nuværende projektudvalg, et Økonomiudvalg og fem nye stående udvalg organiseret med afsæt i kerneopgaverne.
 
Efter den indledende drøftelse på temamødet i marts af en mulig ny organisering af de stående udvalg med afsæt i kerneopgaverne, har de nuværende stående udvalg inden for det enkelte udvalgs område og Økonomiudvalget drøftet mulige navne og opgaver i forhold til kerneopgaverne i en eventuel ny udvalgsstruktur.
 
Byrådet fortsatte på baggrund af tilbagemeldingerne fra udvalgene på temamødet i maj 2015 drøftelsen af en mulig ny politisk struktur, hvor de fem stående udvalg organiseres efter kerneopgaverne. Herefter er det op til byrådet formelt at beslutte, om byrådets fem stående udvalg fremover skal organiseres med afsæt i kerneopgaverne.
 
Sagen her drejer sig udelukkende om, hvorvidt den nuværende model med to projektudvalg, et Økonomiudvalg og fem stående udvalg skal tilpasses de seks kerneopgaver, byrådet besluttede i oktober 2014, eller ej. Spørgsmål om antallet af henholdsvis stående udvalg og projektudvalg, den fremtidige politikerrolle og tilsvarende indgår ikke i denne sag.
 
Såfremt byrådet nu træffer en formel beslutning om, at de fem stående udvalg skal organiseres med afsæt i kerneopgaverne, vil byrådet efter sommerferien få forelagt et udkast til en styrelsesvedtægt.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Økonomiudvalget møde 6/5 2015

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 03-06-2015
Udvalget anbefaler navnet Udvalget for Uddannelse og Job.

Referat
Sagsfremstilling46. Orientering om borgerrådgiverens årsberetning 2014

Sagsgang og sagstype
De stående udvalg, Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller, at byrådet:
 1. tager Borgerrådgivningens beretning 2014 til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.
 
Der udarbejdes en gang årligt beretning til Byrådet, som forelægges til politisk drøftelse.
 
Nyansat Borgerrådgiver pr. 1. maj 2014.
Som det forhåbentlig er bekendt er der ansat ny Borgerrådgiver pr. 1. maj 2014.
I den forbindelse kan der være en vis usikkerhed med hensyn til registrering og dermed en vis forsigtighed med at sammenligne registreringer med tidligere år.
 
Borgerrådgiveren vil, hvilket den nye organisationsopbygning også påkræver, finde en ny optimal måde at registrere på i 2015.
 
Selve beretningen er i 2014 opbygget i en prosa- og bilagsdel. De enkelte oversigter/statistikker er samlet i bilagsdelen.
 
Borger/Borgerrådgivning:
Borgerrådgivningen tilstræber at modtage den enkelte borger med respekt og forståelse. Udgangspunktet er, at borgeren henvender sig fordi borgeren har et problem og ikke for at forstyrre. Borgeren skal opleve at blive modtaget, som et unikt menneske.
Det peger de tilbagemeldinger vi får fra borgerne også på, men vi har opmærksomhed på, at man som ansat i en offentlig organisation altid kan gøre tingene på en anderledes, mere hensigtsmæssig og bedre måde. Vi er her for borgeren!
 
Borgerrådgivning/administration:
Den nye borgerrådgiver har oplevet en god og venlig modtagelse i hele organisationen og der opleves en generel forståelse for eksistensen og opgaveløsningen.
Oplevelsen ved ny tiltrædelse og iagttagelser i den efterfølgende periode var en oplevelse af en meget søjleopdelt organisation, hvor der ikke var optimal kommunikation mellem de enkelte afdelinger og vilje til indsigt og kommunikation mellem medarbejdere i de enkelte søjler. Det medførte at borgere efter kontakt til en fejlagtig afdeling selv måtte forsøge, at finde rette vej til rette afdeling eller kontakte Borgerrådgivningen. I den anledning ser Borgerrådgivningen frem til den nye organisationsopbygning –
 
Kerneopgaverne er den værdi, kommunen vil skabe for og med borgere og virksomheder.
 
Det forventes at den enkelte medarbejder træffer afgørelse/beslutning og står ”på mål” for beslutningen. Det er i den forbindelse vigtigt med fokus på, at organisationsopbygning og ombygning ikke automatisk medfører bedre borgerservice, men at borgerservice afhænger af den enkelte medarbejders ”mindset”.
 
Generelt foregår den daglige dialog med afdelinger og medarbejdere. Problemer og oplevelser tages op med de respektive afdelinger og ledelser, når behovet er til stede. Der er i 2014 aftalt og gennemført faste møder med Familiecentret, Socialcentret, Arbejdsmarkedscentret og Borger- og Organisationsservice.
 
Samarbejdet og dialogen til organisationen opleves fra Borgerrådgivningens side, som stort set uproblematisk. Mange henvendelser har ført til hurtige og smidige afklaringer/løsninger og eller forståelse til gavn for både borger og administration.
 
Borgerrådgiveren som bisidder opleves herfra som værende et aktiv for både den enkelte borger, men også for medarbejderen/afdelingen.
 
Det er fortsat meget positivt, at Familiecentret har fået en fast person, der tager sig af behandlingen af klager samt henvendelser, hvor borgere ikke kan komme igennem til sagsbehandler og eller få svar på deres ansøgning/spørgsmål. 
 
 
Kommentarer til datamaterialet:
Samlede antal 1. gangs henvendelser til borgervejledningen i 2014.
Antallet af henvendelser i 2014 er faldet til 1203 mod 1414 henvendelser i 2013. 
Det kan ved mindre analyse konstateres, at den nye Borgerrådgiver ikke har registreret 1. gangs henvendelser fra organisationen og samarbejdspartnere udenfor organisationen i samme omfang som tidligere Borgerrådgiver. Dette kan sammenholdt med ”skift på posten” anses som årsag.
 
Yderligere oplysninger vedrørende møder, møder med tolk, førstegangshenvendelser, antal sager og antal lukkede sager fremgår af selve rapporten og bilag til rapporten som er vedlagt dagsordenen.
 
Borger/administration:
Kommunikation/dialog mellem borger og Holbæk Kommune er også i 2014 et område, der giver udfordringer:
 
Bemærkninger og kritiske områder:
 
Sagsbehandling af ansøgning om overlevelseshjælp.
Ved henvendelser, hvor borgere søger om overlevelseshjælp, opleves en forbedring i forhold til tidligere, hvor der kunne gå op til 3 uger før de fik en afgørelse. I de sager henvender borgeren sig løbende til både borgerrådgivningen og Ydelseskontoret, hvilket giver unødige afbrydelser i flere afdelinger (tidsrøvere).
 
Langvarige afklaringsforløb i Jobcenter.
Mange henvendelser har været vedr. langvarige forløb, hvor borgeren har været af den opfattelse, at der var gang i en førtidspensionssag etc., hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet. Derfor er det vigtigt, at den enkelte borger oplyses om og forstår, hvad det er der sker i borgerens forløb.
I forbindelse med de langvarige forløb har der været urimelige lange ventetider til møder i rehabiliteringsteamet. Det ser dog ud til at ekstramøder har medført forbedring.
 
Overholdelse af tidsfrister vedr. §50 samt anmodning om aktindsigt.
De lovgivningsmæssige tidsfrister (§50, aktindsigt) bør overholdes, men det sker ikke altid. I de tilfælde, hvor det af forskellige årsager ikke kan overholdes, bør borgeren have besked.
 
Postmodtagelse.
Det er ved fremsendelse af post vigtigt, at posten journaliseres og fremsendes rette person/afdeling.
 
Kommunikation.
Når borgeren skal opleve sig set, hørt og respekteret er der plads til forbedring i kommunikationen mellem borger og medarbejdere i Holbæk Kommune.
 
Inklusion og dysleksi.
Folkeskolereformen fylder blandt borgerne meget. Specielt fylder den inkluderende folkeskole. Såvel administration som presse og Borgerrådgivning har været involveret i sager vedrørende børn med dysleksi (ordblindhed). Efter Ankestyrelsens afgørelse i disse sager er der behov for refleksion i folkeskolen over hvornår indsatsen iværksættes, hvilken indsats der skal iværksættes og hvilke hjælpemidler/kurser/støtteforanstaltninger der skal tilbydes elev/forældre.
 
 
Anbefalinger:
Kommunikation mellem borger og Holbæk Kommune er stadig et område, der giver udfordringer:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 03-06-2015
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-20578_#3288516_v1_borgerrådgiverens beretning 2014.pdf.pdf
caseno15-20578_#3288506_v1_bilag til borgerrådgiverens årsberetning 2014.pdf.pdf
caseno15-20578_#3299471_v1_alle kan bidrages kommentar til borgerrådgiverens beretning for 2014..pdf

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2014.pdf
Bilag til Borgerrådgiverens årsberetning 2014.pdf
Alle kan bidrages kommentar til borgerrådgiverens beretning for 2014.


47. Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
1) tager orienteringen om praksisundersøgelsen om førtidspension til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Ankestyrelsen har udvalgt 10 kommuner – her iblandt Holbæk – til en undersøgelse af, hvordan kommunerne har implementeret reformen om førtidspension. De nye regler trådte i kraft 1. januar 2013.  Ankestyrelsen har ved undersøgelsen vurderet, i hvilket omfang kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med den nye lovgivning.
 
Nye regler om førtidspension
Efter de nye regler skal sager, hvori arbejdsevnen vurderes at være truet, forelægges det nyetablerede rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet kan anbefale, at borgeren tilkendes ordinær indsats, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.  Med de nye regler skal en
person som udgangspunkt have deltaget i mindst et ressourceforløb, før vedkommende kan indstilles til førtidspension.  Det betyder, at også en ansøgning om førtidspension’ på det foreliggende grundlag’ skal forelægges teamet. Det foreliggende grundlag er sager, hvor borgeren af egen drift søger om førtidspension. 
 
Vurderingen af praksis i Holbæk
Ankestyrelsen har undersøgt otte førtidspensionssager fra hver af de ti deltagende kommuner – fem sager, hvor borgeren har fået tilkendt førtidspension, og tre sager, hvor borgeren har fået afslag på det foreliggende grundlag.
 
For sagerne fra Holbæk Kommune er udmeldingen fra Ankestyrelsen, at man er enig i de tre sager om afslag på førtidspension.
 
I de fem sager om tilkendelse, er styrelsen enig i kommunens afgørelse i tre sager men uenig i to sager.
 
I de to sager med tilkendelse, som Ankestyrelsen er uenig i, går kritikken på følgende:
Sag a: Ankestyrelsen er usikker på, om kommunen har inddraget borgeren i tilstrækkelig grad ved forarbejdet af sagen. Styrelsen mener heller ikke, at alle rehabiliteringsmuligheder har været afprøvet, herunder ressourceforløb.
 
Sag b: Ankestyrelsen hæfter sig ved, at sagen mangler væsentlige oplysninger, og at borgerens arbejdsevne ikke er forsøgt udviklet i tilstrækkelig grad. Kommunen skulle ifølge Ankestyrelsen have tilkendt borgeren et fleksjob, eventuelt forudgået af et ressourceforløb.
 
Holbæk ligger på linje med det øvrige Danmark
Ankestyrelsens vurdering af sagerne fra Holbæk Kommune ligner vurderingen af sager fra flere andre kommuner. I 33 procent af sagerne har kommunerne begået fejl. Blandt andet har de ikke fulgt reglerne om, at borgere skal deltage i et ressourceforløb, før de får tilkendt førtidspension. Andre problemer var, at der manglede væsentlige oplysninger om borgeren, så der ikke var dokumentation for varig og væsentligt nedsat arbejdsevne. Alle kommunerne følger til gengæld reglerne, når de giver afslag til en borger, der søger førtidspension på det foreliggende grundlag.
 
Anbefalinger til kommunerne
I undersøgelsen giver Ankestyrelsen samlede anbefalinger til alle de deltagende kommuner. Styrelsen peger på, at kommunerne skal benytte sig af individuelle ressourceforløb for at klarlægge borgerens arbejdsevne. Ankestyrelsen fremhæver desuden, at kommuner skal sikre sig, at borgerne bliver fuldt afklaret beskæftigelsesmæssigt og helbredsmæssigt, før der bliver tilkendt førtidspension. Endelig finder styrelsen det væsentligt, at rehabiliteringsplanens forberedende del skal give et overblik over samtlige relevante forhold, og den skal henvise til den dokumentation, der ligger til grund for planen.
 
Samlet set er Ankestyrelsen altså på linje med kommunerne, når det gælder afslag på førtidspension. Men styrelsen lægger op til en stramning i forhold til kommunernes nuværende tilkendelsespraksis.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 03-06-2015
Taget til efterretning.
Udvalget ønsker, at administrationen retter henvendelse til ministeren vedr. de sager, hvor Ankestyrelsen har udtalt kritik, idet det er udvalgets opfattelse, at sagerne er håndteret korrekt.

Referat
Sagsfremstilling48. Orientering til møde d. 3. juni 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Orienteringer bliver taget til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 03-06-2015
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling