UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

Markeslev Huse 22, 4300 Holbæk.

STARTTIDSPUNKT

29-04-2015 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-04-2015 17:00:00


PUNKTER

31. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 29. april 2015
32. Drøftelse af effektmål for kerneopgaverne
33. Drøftelse af en ny politisk struktur med afsæt i kerneopgaver
34. Orientering om status på implementering af "Alle kan bidrage"
35. Beslutning om igangsættelse af kommunal fritidsjobformidling
36. Beslutning om nytteindsats målrettet unge
37. Orientering om tilbagebetaling af gensidig forsørgerpligt
38. Orientering til møde den 29. april 201531. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 29. april 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
Beslutningssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
1) dagsorden til mødet 29. april 2015 godkendes

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 29-04-2015
Godkendt med beslutningen, at behandle punkt 32 først og dernæst punkterne bagfra begyndende med punkt 38..

Referat
Sagsfremstilling32. Drøftelse af effektmål for kerneopgaverne

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
1) drøfter første udkast til effektmål for kerneopgaverne

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådets beslutning om seks kerneopgaver og ”En stærk medspiller” har forenklet organisationen og sat fokus på den forskel kommunen skal gøre for og med borgere og virksomheder. Næste skridt er at styrke og forenkle den politiske styring, ved at byrådet fastlægger effektmål for kerneopgaverne.
 
Effektmål
Få, overordnede effektmål for kerneopgaverne er med til at gøre det tydeligt for borgere, virksomheder og ansatte, hvilken forandring, der skal skabes, og hvilken værdi byrådet forventer at få ud af de penge, der er afsat i budgettet.
 
Når byrådet har besluttet få, overordnede effektmål for de seks kerneopgaver, har cheferne ansvaret for, at effektmålene bliver nedbrudt til mere konkrete mål, som den enkelte leder og medarbejder kan styre efter i dagligdagen. Dermed bidrager arbejdet med at drøfte og fastlægge effektmål til, at alle får en fælles forståelse af, hvad kerneopgaverne er. På den måde gør effektmålene indsatserne mere målrettede, og de gør det nemmere at følge op på de opstillede mål.
 
Drøftelse af første udkast til effektmål for kerneopgaverne
Administrationen har udarbejdet et forslag til, hvilke overordnede emner, der bør være i fokus, når der skal fastlægges effektmål for kerneopgaverne.
 
Særligt for Alle kan bidrage, er der blevet udarbejdet følgende forslag til effektmål:
Særligt for ”Uddannelse til alle unge” er der blevet udarbejdet følgende forslag til effektmål:
 
Administrationen foreslår, at udvalget drøfter følgende spørgsmål:
Forslag til effektmål for alle kerneopgaver er vedlagt i bilag 1 og vil blive uddybende præsenteret på udvalgets møde. I den forbindelse foreslår administrationen desuden, at udvalget drøfter:
 
Videre proces med at fastlægge effektmål for kerneopgaverne
Alle stående udvalg arbejder i april og maj med at formulere effektmål for kerneopgaverne. Herefter beslutter byrådet til sommer få, overordnede effektmål for de seks kerneopgaver. Processen frem til sommer er følgende:
 
Byrådet følger op på alle effektmål mindst én gang om året for at se, om udviklingen på kerneområderne går i den rigtige retning. Opfølgningen danner grundlag for en nærmere drøftelse af behovet for at justere mål og prioriteringer. På den måde er effektmålene med til at styrke den politiske styring af kerneopgaverne og sikre sammenhæng til den økonomiske styring.
 
Medarbejdere fra Økonomi og Effekt deltager i punktets behandling
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 29-04-2015
Drøftet med de faldende bemærkninger.

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-83960_#3261635_v1_drøftelse af effektmål for kerneopgaverne - bilag politiske effektmål stående udvalg april 2015.pdf.pdf

Bilag

Drøftelse af effektmål for kerneopgaverne - Bilag Politiske effektmål Stående udvalg april 2015.pdf


33. Drøftelse af en ny politisk struktur med afsæt i kerneopgaver

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Udvalget for Børn, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Voksne – Økonomiudvalget
 
Drøftelsessag
 

Indstilling
Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at de stående udvalg inden for det enkelte udvalgs område og Økonomiudvalget drøfter og afgiver en udtalelse til brug for byrådets drøftelse på temamødet i maj 2015 om
  1. mulige navne til udvalgene i en eventuel ny udvalgsstruktur, der tager afsæt i kerneopgaverne.
  1. hvilke opgaver, der skal ligge i de enkelte udvalg i en eventuel ny udvalgsstruktur.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede i oktober 2014 rammen for kerneopgaverne i Holbæk Kommune med de seks overordnede kerneopgaver:
I november 2014 besluttede byrådet, at administrationen i Holbæk Kommune med virkning fra den 1. januar 2015 skulle organiseres i overensstemmelse med oplægget ”En stærk medspiller” i tre tværgående stabe – Strategi og Udvikling, Økonomi og Effekt samt Koncernservice – og de fem områder, Alle kan bidrage - Beskæftigelse og Borgerservice, Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg, Uddannelse til alle unge, Læring og Trivsel - Børn og Familier samt Vækst og Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden, der hver har ansvar for en af kerneopgaverne. Derudover er der Kultur- og fritidssekretariatet samt Socialtilsyn Øst. Der ligger et organisationsdiagram på kommunens hjemmeside (organisation.holbaek.dk/organisationsdiagram/).
 
På byrådets temamøde i november 2014 blev det blandt andet tilkendegivet, at byrådet ikke bare af navn men også af gavn gerne vil organiseres og arbejde med afsæt i kerneopgaverne. Derfor blev byrådet på dets temamøde i marts 2015 præsenteret for en helt foreløbig model for en mulig ny politisk struktur med de to nuværende projektudvalg, et Økonomiudvalg og fem nye stående udvalg.
 
Det er i det vedhæftede notat nærmere beskrevet hvilke udfordringer, der er i den nuværende model og hvilke opgaver, der kunne ligge i de enkelte nye udvalg.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 29-04-2015
Drøftet.
 
Udvalget kan tilslutte sig navnet ”Udvalget for Uddannelse og Job”.
 
Udvalget er enig om, at udvalgets centrale dokumenter er beskæftigelsesplanen og uddannelsesplanen.
 
Udvalget ønsker et forslag fra administrationen på, hvilke sager arbejdsmarkedsudvalget skal arbejde med, og hvilke sager, som kan henlægges til andre udvalg. Udvalget beder administrationen belyse mulighederne for en ændret arbejdsform med mere involvering og dialog.
 
Udvalget har ikke taget stilling til spørgsmålet om stående udvalg over for projektudvalg.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-13557_#3269005_v1_notat om en ny politisk struktur organiseret efter kerneopgaverne.pdf

Bilag

Notat om en ny politisk struktur organiseret efter kerneopgaverne


34. Orientering om status på implementering af "Alle kan bidrage"

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
Orienteringssag
 
 

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
  1. tager orientering om status på implementering af omstillingsgruppen ”Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet” til efterretning.
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Omstillingsgruppen ”Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet” fremlagde sommeren 2014 fire principper for en styrkelse af indsatsen med at få flere udsatte kontanthjælpsmodtagere over 30 år i arbejde. Kerneområdet Alle kan bidrage – Beskæftigelse & Borgerservice er ansvarlig for at realisere de fire principper i samarbejde med blandt andre Læring & trivsel. Nedenfor følger status på initiativer og resultater, i forlængelse af principperne.
 
Princip 1: En tidlig, vedvarende, tværfaglig indsats
 
Reorganisering af indsatsen
Målgruppen for indsatsen omfatter nu både aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ressourceforløb. Primo april var der lige knap 1.000 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Dette antal er uændret i forhold til januar 2015. Desuden var der 116 deltagere i ressourceforløb over 30 år.
 
Arbejdet med at reorganisere indsatsen fortsætter. Den 11. marts mødtes involverede ledere og medarbejdere fra Alle kan bidrage samt Læring & Trivsel til det første, fælles opstartsseminar. Deltagerne bidrog med gode input og refleksioner over, hvordan man konkret kan skabe nye, tværfaglige samarbejder og sammenhænge i den reorganiserede indsats.
 
For yderligere at styrke reorganiseringen af indsatsen, har Alle kan bidrage indgået en samarbejdsaftale med analyse- og konsulentfirmaet Epinion om at skabe en forandringsteori omkring indsatsen for målgruppen. I maj måned vil Epinion på vegne af Alle kan bidrage gennemføre fokusgruppeinterview med borgere og virksomheder med henblik på at tilvejebringe viden om, hvad borgerne opfatter som værdiskabende og meningsfuldt, når kommunen skal støtte deres vej mod beskæftigelse. På den baggrund vil Alle kan bidrage fastsætte indikatorer og succeskriterier, der viser, om den tværfaglige indsats i samarbejde med borgeren er på rette vej. Arbejdet skal inden sommerferien munde ud i et samlet grundlag for en forandringsteori, som skal implementeres i andet halvår af 2015. Med arbejdet følger også, at Alle skal bidrage skal genvurdere den beskæftigelsesrettede indsats, vi har i dag og undersøge, om vi har de relevante tilbud, der understøtter målene. Hvis ikke, må Alle kan bidrage nedlægge nogle af tilbuddene eller udvikle andre/nye - og gerne i tværfagligt samarbejde.
 
Integrationsstrategi
Arbejdsmarkedsudvalget pålagde i maj 2014 socialområdet at udarbejde en strategi for integrationsområdet sammen med Integrationsrådet. I samråd med Integrationsrådet har Udvalget for Arbejdsmarkedet godkendt administrationens oplæg til en integrationsstrategi, som falder i to faser. Første fase målrettes de mange, nye flygtninge samt den 3- årige integrationsindsats. En integrationsstrategi for første fase forventes at ligge klar til udvalgets godkendelse på mødet 24. juni 2015. Anden fase fokuserer på integrationsindsatsen i bredere forstand, og forventes klar ved udgangen af 2015.
 
Princip 2: Samarbejde mellem erhvervsliv og kommunen
 
En styrket virksomhedsindsats
December 2014 besluttede byrådet at sætte en ny omstillingsgruppe i gang i forlængelse af princip 2. Omstillingsgruppen ”Virksomheder hjælper udsatte borgere i arbejde” skal sætte fokus på, hvordan flere udsatte ledige kan bidrage gennem praktikker og jobs i private virksomheder.
På omstillingsgruppens første møde den 15. marts foreslog de deltagende virksomheder bl.a., at kommunens jobkonsulenter kunne stå til virksomhedernes rådighed ude i virksomhederne omkring placering, opfølgning og evaluering af borgeres forløb i virksomhederne. Der arbejdes nu med en projektbeskrivelse for at få omsat dette forslag til reel praksis. Omstillingsgruppen afholder sit næste møde den29. april.
 
Princip 3: Samarbejde med frivillige og foreninger
 
Alle kan bidrage undersøger løbende, hvordan frivillighedsområdet kan bringe udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet.
 
Princip 4: Nye veje til, at alle kan bidrage
 
Strategi for socialøkonomiske virksomheder
På sit møde 26. november 2014 vedtog Udvalget for Arbejdsmarkedet en strategi for flere socialøkonomiske virksomheder i Holbæk Kommune. Udvalget vil modtage en særskilt status på denne strategi i 2. kvartal 2015.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Arbejdsmarkedet, 28. januar 2015, sag 11: Orientering om status på implementering af "Alle kan bidrage"

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 29-04-2015
Taget til efterretning
Udvalget ønsker et forslag fra administrationen på, hvordan politikerne kan mødes med deltagerne i omstillingsgrupperne om status på resultaterne og effekterne af omstillingen.

Referat
Sagsfremstilling35. Beslutning om igangsættelse af kommunal fritidsjobformidling

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
1) beslutter at igangsætte et forsøg med kommunalt drevet fritidsjobformidling i samarbejde med Holbæk Erhvervsforum
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Hver fjerde ung i Holbæk kommune frafalder en erhvervsuddannelse. Det er problematisk både i forhold til den enkelte unge, kommunens økonomi og for de mange arbejdsgivere i Holbæk kommune, der i de kommende år vil opleve en mangel på uddannet arbejdskraft.

Forskningen viser, at unge, der har eller har haft et fritidsjob, i markant højere grad gennemfører en ungdomsuddannelse end unge uden joberfaring. Fritidsjobs skabes og formidles udenfor de almindelige beskæftigelsessystemer, og der findes derfor ikke en god fritidsjobformidling. Det foreslås derfor, at der som forsøg, etableres en kommunal fritidsjobformidling for 15-17 årige. Fritidsjobformidlingen etableres i et samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, UngHolbæk og Holbæk Erhvervsforum.

Indsatsen kort fortalt
Fritidsjobindsatsen administreres af UngHolbæk, herunder Ungdomsskolen, og afprøves i skoleåret 2015-16. Indsatsen skal ses i tæt sammenhæng med de andre aktiviteter i ”Uddannelse til alle unge”. Det kan for eksempel være uddannelsesvejledning, mentorstøtte eller fag i ungdomsskolen.

Målgruppe
Unge fra 15-17 år, som vurderes til at have svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Ofte har disse unge dårlige skoleerfaringer og/eller andre udfordringer, der gør, at ikke har udviklet deres kompetencer tilstrækkeligt. Et fritidsjob kan være med til at give disse unge anerkendelse, positive netværk og ikke mindst tilfredsstillelsen ved at opleve både ansvar og kontant afregning for deres indsats.

De unge skal, efter oplæring, være i stand til at varetage et job på lige fod med alle andre i aldersgruppen og opleves som samme ressource for arbejdspladsen. Nogle unge vil have behov for en længere oplæringsperiode.
Opgavefordeling
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 29-04-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-18370_#3253471_v1_partnerskabsaftale fritidsjob.pdf.pdf

Bilag

Partnerskabsaftale Fritidsjob.pdf


36. Beslutning om nytteindsats målrettet unge

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet.

BeslutningssagIndstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

  1. beslutter at igangsætte nytteindsats målrettet unge - med forbehold for godkendelse i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Jf. beslutning i marts 2015 i Udvalget for Arbejdsmarkedet har Uddannelse til alle unge forberedt etablering af en projektorganiseret nytteindsats til unge i form af to projekter i samarbejde med hhv. Kommunal Drift og Andelslandsbyen.

Uddannelse til alle unge har været i dialog med arbejdsmarkedets lokale parter (LO) i forbindelse med forberedelsen af projekterne.

Den nye indsats kan igangsættes fra foråret 2015 og frem forudsat godkendelse i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Baggrund
Kontanthjælpsreformen havde bl.a. fokus på at job- eller uddannelsesparate skal arbejde for deres ydelse. Til det formål, indførte reformen nytteindsats. For målgruppen af de unge åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate er det vurderingen, at der vil være behov for mellem 15-20 løbende pladser i en nytteindsats. Nytteindsatsen må ikke fortrænge ordinære arbejdspladser, opgaverne skal være til nytte for samfundet og samtidig give den unge mulighed for et arbejdsfællesskab.

Nytteindsats skal ses som et supplerende tilbud til den indsats, som anvendes i forvejen; uddannelsesrådgivning- og vejledning og virksomhedspraktik. En nytteindsats må højst vare 13 uger, hvorefter en anden relevant aktivering skal findes.

Ungeindsatsen har ikke tidligere søgt dispensation til at fravige forholdstalskravet i en nytteindsats. Antallet at unge i indsatsen har været så lavt, at der ikke har været behov for at søge særlig dispensation (mellem 3-5 unge om ugen i gennemsnit). De øvrige unge i målgruppen har for en stor del været tilbudt virksomhedspraktik og rådgivning og vejledning fremfor nytteindsats.
 
Den foreløbige effekt af indsatsen viser, at de unge går i uddannelse og / eller selvforsørgelse efter et gennemsnit på 2-3 uger i indsatsen. Altså de unge motiveres af indsatsen til at komme videre i uddannelse og selvforsørgelse. De unge bliver ikke hængende i indsatsen og klientgjorte.
 
Nytteindsatsen skal adskilles fra den almindelige kommunale serviceopgave og vil derfor blive tilrettelagt som nyttejob-projekter med klart definerede opgaver, fremfor etablering af enkeltvise nyttejob på institutionerne.

Den videre proces
Forudsat beslutning i udvalget vil forslag til projektbeskrivelse af de to nyttejob-projekter målrettet unge blive forelagt Det Regionale Arbejdsmarkedsråd med henblik på dispensation for rimelighedskravet forud for opstart af projekterne.

Der tages i samarbejde med de faglige organisationer stilling fra nytteprojekt til nytteprojekt om indhold og ansøgning om dispensation for rimelighedskravet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 29-04-2015
Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen. Et mindretal ved Radikale Venstre (Henrik Mosbæk) ønsker sagen forelagt Byrådet.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-7687_#3265910_v1_bilag 1_nytteindsats_projekter april 2015.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1_Nytteindsats_projekter april 2015.pdf


37. Orientering om tilbagebetaling af gensidig forsørgerpligt

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, økonomiudvalget
Orienteringssag
 
 
 
 
 

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
1) udvalget tager orienteringen til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune administrerede fra 1. januar 2014 til august 2014 reglerne om gensidig forsørgerpligt for ikke-gifte samlevende ved at sende afgørelser til ansøgere om kontanthjælp. Det er nu blevet fastslået i Ankestyrelsens praksis og i en redegørelse fra KL, at afgørelser om gensidig forsørgerpligt skulle have været meddelt både til ansøger og til samlever, før den havde virkning.
 
Holbæk Kommunes praksis har derfor været urigtig, og vi har derfor genoptaget sagerne. Senest med udgangen af maj forventer vi, at der er blevet efterbetalt til berettigede borgere, og at der er truffet nye afgørelser ud fra den rigtige sagsbehandlingspraksis.
 
Den praktiske konsekvens kan derfor være, at borgere på samme tid vil få efterbetalt kontanthjælp så langt tilbage som til 1. januar 2014 og blive omfattet af en fremadrettet afgørelse om gensidig forsørgerpligt, der får virkning til 31. december 2015, hvor forpligtelsen bortfalder.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Ved gennemgang af de kendte sager har det vist sig, at den fulgte praksis vil føre til en forventet efterbetaling på samlet 3,7 mio. kroner. KL vurderer i deres redegørelse, at Holbæk Kommune (og øvrige kommuner, der har begået tilsvarende sagsbehandlingsfejl) som udgangspunkt har adgang til statsrefusion af de beløb, der efterbetales.
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 29-04-2015
Taget til efterretning. Administrationen oplyser, at KL efter udsendelsen af dagsordenen har meddelt, at der ikke kan forventes statsrefusion.

Referat
Sagsfremstilling38. Orientering til møde den 29. april 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Orienteringssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
1) tager følgende orientering til efterretning
 
BeskæftigelsesForum er klar til arbejdet
Administrationen har på baggrund af udvalgets beslutning om at styrke dialogen om den daglige beskæftigelsesindsats, arbejdet med at etablere BeskæftigelsesForum (BF) med deltagelse af de faglige organisationer, det lokale erhvervsliv samt øvrige gode samarbejdspartnere. Der mangler endnu et par tilbagemeldinger, men ellers er BF nedsat med organisationsudpegede repræsentanter og er klar til at gå i gang. En af BF’s første opgaver bliver naturligvis at bidrage til arbejdet med Beskæftigelsesplan 2016.
 
Fortsat udfordringer med data på beskæftigelsesområdet
Da de statslige IT-systemer på beskæftigelsesområdet stadig ikke fungerer, er det fortsat ikke muligt at udarbejde opfølgning på resultaterne af målene i beskæftigelsesplanen.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 29-04-2015
Taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling