UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

25-02-2015 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

25-02-2015 18:30:00


PUNKTER

13. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 25. februar 2015
14. Drøftelse af ny beskæftigelsespolitik
15. Beslutning om modtagelse af kvoteflygtninge i 2015
16. Orientering om politisk aftale om ny refusionsordning
17. Orientering om implementering af reform af erhvervsuddannelserne
18. Orientering om forvaltningsrevision af beskæftigelsesindsatsen
19. Orientering om opfølgning på målene i Beskæftigelsesplan 2014
20. Orientering om opfølgning på målene i Beskæftigelsesplan 2015
21. Orientering til møde den 25. februar 201513. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 25. februar 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. dagsordenen til mødet d. 25. februar 2015 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-02-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling14. Drøftelse af ny beskæftigelsespolitik

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Temadrøftelse

 
 
 

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

 1. giver kommentarer til 1. udkast til ny beskæftigelsespolitik, herunder opbygning og form, inddeling i målgrupper mv.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Arbejdsmarkedet ønsker at udvikle en beskæftigelsespolitik, der kan styrke den politiske styring af indsatsen. Udvalget har tiltrådt kommissorium og tidsplan, og denne sag har til formål at give det første oplæg til politisk drøftelse af politikken.

 

Beskæftigelsespolitikken udvikles indenfor rammen af kerneopgaverne og i særdeleshed kerneopgaven: ”Alle kan bidrage”. Politikken sætter retning for en indsats for og med borgerne, hvor borgere, kommune, erhvervsliv og samarbejdspartnere alle er aktive medspillere, der sikrer at alle borgere kan blive en del af et arbejdsfællesskab.

 

Beskæftigelsespolitikkens formål er, at:

 

Gør det, der virker

Beskæftigelsespolitikken tager udgangspunkt i det der virker, og indsatsen fokuserer derfor altid på en tidlig, aktiv og virkelighedsnær indsats. Forskning på beskæftigelsesområdet viser at uanset forsørgelsesgrundlag:

 

Men selvom en tidlig, aktiv og virkelighedsnær indsats generelt er det der virker bedst på tværs af målgrupper, er der både faglig evidens for og politisk råderum til at have en differentieret tilgang afhængig af den enkelte borgers situation.

 

De 4 målgrupper

Den differentierede beskæftigelsespolitik tager derfor udgangspunkt i 4 målgrupper:

 

Den politiske udviklingsproces skal for hver af de 4 målgrupper fastlægge principper for:

 

Den virksomhedsrettede indsats

Endemålet for indsatsen er altid en varig relation mellem en ledig og en virksomhed. Derfor er samarbejdet med virksomhederne det vigtigste samarbejde for alle ledige og sygemeldte. Den virksomhedsrettede indsats er både den service og det samarbejde der ydes af Jobcenterets virksomhedskonsulenter, men også den indsats som alle øvrige medarbejdere, aktører og samarbejdspartnere yder i deres arbejde med borgerne.

 

En aktiv virksomhedsrettet indsats bør udføres i et godt og konstruktivt samarbejde med de faglige organisationer. Organisationerne deler ambitionen om at udvide og udvikle den ledige arbejdsstyrke, uden at forstyrre den frie konkurrence mellem virksomheder, eller skabe uhensigtsmæssige forhold for den beskæftigede arbejdsstyrke.

 

På mødet vil arbejdsmarkedschef Gorm Hjelm Andersen gennemgå målgruppebeskrivelser mv., og administrationen lægger på denne baggrund op til denne første drøftelse af beskæftigelsespolitikken.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-02-2015
Drøftet med de faldende bemærkninger.
 

Referat
Sagsfremstilling15. Beslutning om modtagelse af kvoteflygtninge i 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. den af Udlændingestyrelsen udmeldte kvote på 182 kvoteflygtninge tages til efterretning.

 2. Holbæk Kommune påtager sig at modtage i alt 182 kvoteflygtninge i 2015.

 

Alternativ indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at:

 1. den af Udlændingestyrelsen udmeldte kvote på 182 kvoteflygtninge tages til efterretning

 2. Holbæk Kommune påtager sig at modtage i alt 228 kvoteflygtninge i 2015.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af sagen

Flygtninge modtages på nationale asylcentre, hvorfra de fordeles efter et kvotesystem, der er aftalt mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen. Kommunekvoterne fastsættes hvert år af Udlændingestyrelsen på baggrund af en prognose og en matematisk model.

 

Kvote i 2015

Udlændingestyrelsen har i maj 2014 udmeldt kommunekvoterne for 2015. Holbæk Kommune fik her tilkendt 65 flygtninge. I december 2014 forhøjede Udlændingestyrelsen forventningerne vedr. antal flygtninge fra 4.000 til 12.000 flygtninge på landsplan. Holbæk Kommunes andel er derfor nu øget til 182. Ændringen blev meddelt i brev af 23. januar fra Kommunernes Landsforening (KL). Brevet er vedlagt sagen som bilag 1, og fordelingen mellem de enkelte kommuner er vist i bilag 2.

 

Kommunerne har indtil 1. marts 2015 mulighed for at melde, om kommunen ønsker at modtage flere flygtninge i 2015. For selvom Holbæk Kommune har fået tildelt 182 flygtninge i 2015, kan udlændingestyrelsen uden forudgående aftale, visitere op til 25 pct. flere flygtninge end udmeldt. Det vil i givet fald betyde et samlet kvotetal i Holbæk Kommune på 228 flygtninge. I lyset af erfaringerne fra 2014 er det vurderingen, at det endelige flygtningetal i 2015 vil være tættere på 228 end 182.

 

Familiesammenføringer

I 2014 modtog Holbæk Kommune 98 kvoteflygtninge samt 20 familiesammenførte til flygtninge, som kommunen modtog i 2014. Til sammenligning modtog kommunen i 2013 i alt 4 familiesammenførte til flygtninge, som kommunen modtog før 2014. Af de flygtninge der er modtaget i 2014, har de 69 ægtefælle eller kæreste i hjemlandet samt i alt 69 børn. Det betyder, at der i alt kan forventes familiesammenføringer på omkring 138 personer til de 98 flygtninge, som kommunen har modtaget i 2014. Hovedparten vil først få ret til familiesammenføring i 2015.

 

Datagrundlaget for 2013 og 2014 er svagt, og fremskrivning for 2015 også derfor behæftet med betydelig usikkerhed. Hvis forholdstallet fra 2014 anvendes ift. antallet af 182 kvoteflygtninge i 2015, må der forventes ca. 255 familiesammenførte personer til de 182 flygtninge, og 321 hvis antallet af kvoteflygtninge bliver 228. Uanset antal kvoteflygtninge, vil de fleste af disse familiesammenføringer først ske i løbet af 2016, og muligvis først i 2017 som følge af de nye regler om familiesammenføring.

 

Finansiering af integrationsområdet

Budgetgrundlaget i Holbæk Kommune er baseret på forventet modtagelse af 65 flygtninge. Derfor medfører en stigning til hhv. 182 eller 228 flygtninge, naturligvis en stor udfordring for økonomien på integrationsområdet.

 

KL har udarbejdet et notat, der kort beskriver, hvordan området generelt finansieres. Dette notat er vedlagt som bilag 3. Som bilag 3 beskriver, er kommunerne under ét kompenseret for opgaverne med at modtage kvoteflygtninge. Den enkelte kommune vil af tekniske årsager altid være enten over- eller underkompenseret, men afvigelsen vurderes at være af mindre betydning i det store regnestykke. Som udgangspunkt dækker staten kommunernes samlede nettoudgifter efter integrationsloven. Det er bl.a. udgifter til integrationsprogrammer og introduktionsforløb, samt kontanthjælp til personer omfattet af et integrationsprogram. Finansieringen sker hovedsagligt gennem nedenstående finansieringsregler:

 

Herudover bidrager det generelle udligningssystem og den særlige udligningsordning vedrørende flygtninge, indvandrere og efterkommere til, at kommuner, der har et højt udgiftsniveau som følge af flygtninge og familiesammenførte, tilgodeses ved omfordeling mellem kommunerne. Udligningsordningen tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, folkeskoleundervisning, dagtilbud mv.

 

Den økonomiske håndsrækning ved den ekstraordinære flygtningesituation.

Regeringen har i Finansloven for 2015 afsat midler til kommunerne i forbindelse med modtagelsen af flygtninge knyttet til den ekstraordinære situation i bl.a. Syrien.

 

Investeringstilskuddet på 125 mio. kr. fordeles på baggrund af den andel af flygtninge, som den enkelte kommune modtager ud over den fordeling af flygtninge, som allerede er fordelt. Fordelingen vil således tage højde for, at de kommuner, der modtager flest flygtninge, får en økonomisk håndsrækning. Tilskuddet svarer til, at kommunerne modtager ca. 15.600 kr. ekstra pr. flygtning på årsbasis, som følge af den ekstraordinære situation. For Holbæk Kommune betyder dette et investeringstilskud på 1,825 mio. kr., som kan anvendes til etablering og indretning af boliger.

 

Det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. vil blive fordelt på baggrund af oplysninger om grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte i 2014 som tillægges antal personer, der indgår i de fastsatte kommunekvoter pr. 1. april 2015. Tilskuddet vil være en håndsrækning til kommuner, som i 2015 oplever udfordringer med udgifter til både flygtninge og familiesammenførte. Tilskuddet forventes at blive i størrelsesordenen 8.000 kr. pr. flygtning. For Holbæk Kommune betyder dette et ekstraordinært tilskud i 2015 på ca. 1,4 mio. som fx kan anvendes til den administrative understøtning af integrationsindsatsen, dvs. til jobkonsulenter mv., men også til udgifter til særlige modtageklasser på Isefjordsskolen for børn af flygtninge og familiesammenførte.

 

Modtagelse og boligplacering

Kommunen er forpligtet til at finde en passende bolig til integrationsborgere. Indtil der er fundet en passende bolig, placeret flygtninge i midlertidige boliger. Det er Holbæk Kommune, som afholder alle udgifter i forbindelse med flytningen. Der kan ikke ske boliganvisning i særligt udsatte boligområder, og bl.a. derfor er det en væsentlig udfordring at finde permanente boligløsninger til målgruppen. Med aftalen om det tidligere flygtningecenter i Vipperød er udfordringen med midlertidige boliger blevet væsentligt forbedret, men det forudsætter, at flygtningene kan visiteres videre til permanente, egnede løsninger inden for kort tid efter den midlertidige boligplacering. Med den nuværende tilgang af flygtninge er det forventningen, at løsningen i Vipperød er fyldt op til april.

 

Udfordringen med permanente boliger kompliceres af, at hovedparten af de modtagne flygtninge er enlige, som efterfølgende får familiesammenføring. Det betyder, at behovet for permanente boliger ændrer sig i takt med at den enkelte flygtning får familiesammenføring. Hvor der i begyndelsen alene er behov for fx en 1 værelseslejlighed, ændrer behovet sig til en familiebolig ved familiesammenføring.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling

KL ønsker en tilbagemelding på, om Holbæk Kommune ønsker at påtage sig at modtage flere end 182 kvoteflygtninge. De mulige konsekvenser heraf, har administrationen indarbejdet i den generelle sagsfremstilling ud fra det eksempel, at byrådet kunne beslutte at modtage i alt 228 kvoteflygtninge. Byrådet kan naturligvis beslutte et hvilket som helst antal udover 182, og administrationen vil på baggrund af byrådets beslutning efterfølgende udarbejde en fornyet vurdering af de økonomiske og indsatsmæssige konsekvenser af det besluttede antal.

 
 
 
 

Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomi og finansiering af integrationsindsatsen er meget kompleks, og selvom antallet af flygtninge stiger til enten 182 eller 228, er kommunens udgifter til forsørgelse, sprogskole mv. dækket af budgetgarantien samt en række tilskuds- og refusionsordninger. Der skal dog foretages en teknisk omplacering af budget til politikområde 4, 9, 11 og 13, hvor udgifterne til integrationsindsatsen afholdes.

 

Kommunens udgifter til administrationen, er ikke direkte dækket af budgetgarantien, men indgår i det generelle grundtilskud mv. Her kan der forventes et betydeligt større udgiftspres. Pt. anvendes der 6 årsværk til varetagelsen af indsatsen for 233 personer (flygtninge og familiesammenførte) omfattet af integrationsprogrammet. Det er forventningen, at den forøgede tilgang af flygtninge vil medføre yderligere administrative omkostninger på yderligere 4,5 eller 6 årsværk.

 

Nedenfor er en beregning af de umiddelbare konsekvenser for modtagelse af tilskud som følge af aftalen om økonomisk håndsrækning, samt vurderede personaleressourcer.

 

Ved 182 kvoteflygtninge

Holbæk Kommune vil foruden grundtilskuddet som følge af aftalen om økonomisk håndsrækning modtage i alt 3,281 mio. kr. (1,825 samt 1,456). Den forøgede omkostning til medarbejderressourcer vil være 4,5 fuldtidsmedarbejdere, svarende til 2,25 mio. kr.

 

Ved 228 kvoteflygtninge

Holbæk Kommune vil foruden grundtilskuddet som følge af aftalen om økonomisk håndsrækning modtage i alt 4,343 mio. kr. (2,543 + ca. 1,800 tkr.) Den forøgede omkostning til medarbejderressourcer vil være 6 fuldtidsmedarbejdere, svarende til 3,0 mio. kr.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-02-2015
Henrik Mosbæk, Willy Lisby og Søren Harboe Rasmussen anbefaler indstillingen om:
 1. at tage den af Udlændingestyrelsen udmeldte kvote på 182 kvoteflygtninge til efterretning.
 2. at Holbæk Kommune påtager sig at modtage i alt 182 kvoteflygtninge i 2015.
 
Sine Agerholm og Christina Krzyrosiak Hansen anbefaler indstillingen om:
 1. at tage den af Udlændingestyrelsen udmeldte kvote på 182 kvoteflygtninge til efterretning.
 2. at Holbæk Kommune påtager sig at modtage i alt 228 kvoteflygtninge i 2015.
 

Sagsfremstilling
Referat

3894277e1.pdf
3894280e2.pdf
3894286e3.pdf

Bilag

Bilag 1 - borgmesterbrev af 23. jan vedr. procedure for fordeling af flygtninge i 2015.pdf
Bilag 2 - foreløbige kommunekvoter 2015.pdf
Bilag 3 - finansiering af integrationsområdet.pdf


16. Orientering om politisk aftale om ny refusionsordning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag


Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager orienteringen til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har den 2. februar 2015 indgået politisk aftale om reform af refusionssystemet. Den nye aftale følger op på intentionerne i en lang række af reformer for beskæftigelsesindsatsen gennemført i 2013 og 2014. Refusionsomlægningen skal ses i forlængelse heraf.

 

Reformen omfatter en lang række ydelser, fra arbejdsløshedsdagpenge til førtidspension, og er dermed den største reform af det kommunale finansieringssystem på beskæftigelsesområdet i en lang årrække. Forligspartierne er samtidig enige om at gennemføre ændringer i den generelle kommunale udligningsordning, så de nye regler for refusion ikke skaber utilsigtede forskydninger i økonomien for de enkelte kommuner.

 

Sådan lægges refusionen om:

 

Sådan justeres udligningsordningen:

 

Så snart det er muligt, vil administrationen komme med et bud på hvilken økonomisk konsekvens reformen til have for Holbæk Kommune. Administrationen forventer i forlængelse heraf, at udarbejde oplæg til drøftelse af heraf eventuelt ændrede politiske forventninger til prioriteringer af indsatsen.

 

For yderligere information om den politiske aftale, henvises til beskæftigelsesministeriets hjemmeside www.bm.dk.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-02-2015
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling17. Orientering om implementering af reform af erhvervsuddannelserne

Sagsgang og sagstype

Udvalget for ArbejdsmarkedetOrienteringssag


Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

 1. tager orientering om implementering af reform af erhvervsuddannelserne til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

En stor reform af erhvervsuddannelserne (EUD) træder i kraft august 2015. Reformen baner vejen for attraktive erhvervsuddannelser for unge, og voksne får langt bedre muligheder for at uddanne sig fra ufaglært til faglært.

Formålet med reformen er, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse (30% af en årgang i 2030). Som led i reformen bliver der blandt andet indført et nyt basisforløb for de unge der starter EUD efter 9. eller 10. klasse, et karakterkrav på mindst 02 i dansk og matematik, samt et maksimum på antal grundforløb den enkelte unge kan gennemføre.


Denne orienteringssag giver en aktuel status på implementeringen i Holbæk Kommune.Flere unge i Holbæk Kommune skal tage en erhvervsuddannelse


På landsplan valgte 19 % af eleverne i 2013 en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10 klasse. Dette tal var i 2014 steget til 19,6 %.

 

I Holbæk Kommune fordelte eleverne direkte efter 9. eller 10. klasse sig som følger:

 

2013

2014

Erhvervsuddannelse

153 elever (19,0 %)

197 elever (23,3 %)

Gymnasial uddannelse

586 elever (72,8 %)

612 elever (72,4 %)

Andet

66 elever (8,2 %)

36 elever (4,3 %)

Total

805 elever

845 elever

 

Holbæk Kommune er dermed allerede nu tæt på at opfylde målet om, at 25 % af eleverne i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse. Med partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri, EUC, UU og Holbæk Kommune, der blev underskrevet 3. februar 2015 er ambitionen hævet til, at 30 % skal vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen allerede i 2016.

 

Karakterkrav bliver en udfordring for en del elever


Klare adgangskrav til erhvervsuddannelserne betyder, at eleverne fra sommeren 2015 skal have mindst karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik. I Holbæk kommune er det ca. 13 % af afgangseleverne (2011-14), der ikke opfylder kravet om 02 i dansk og matematik (landsgennemsnit 10 %).Adgangskravet kan være en udfordring for de unge, der ikke er så bogligt stærke. Disse elever skal omkring 10. klasse, EUD-10, produktionsskole eller andre tiltag, for at blive parate til at tage en erhvervsuddannelse.Udfordringerne vedrørende adgangskrav til ungdomsuddannelserne vil der også blive arbejdet med i omstillingsgruppen om Større og bedre udskolinger, så flest muligt elever kan opnå mindst 02 i dansk og matematik og være klar til at starte en ungdomsuddannelse.Adgangskravet gælder også voksne. Her kan Almen Voksen Uddannelse (AVU) på VUC være vejen frem, kombineret med intensiv vejledning om uddannelsesvalg.


Fokuseret vejlederindsats


Alle elever i folkeskolen skal nu vurderes i 8. klasse, om de er uddannelsesparate eller ej. Alle med et gennemsnit på under 4 (gennemsnit af samtlige fag) er ikke uddannelsesparate. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal derfor fremover fokusere vejledningsindsatsen på disse elever. Øvrige elever skal i større udstrækning søge informationer selv, få hjælp fra forældrene og anvende eVejledningen, som tilbyder såvel chat, mail og telefonisk vejledning.

 

Ny, erhvervsrettet 10.klasse (EUD-10 på vej)


EUD-10 er målrettet de elever, der gerne vil have en erhvervsuddannelse, og som er motiverede for det, men som ikke opfylder adgangskravet på 02. Uddannelse til alle unge/UngHolbæk er i samarbejde med EUC-Nordvestsjælland i gang med at forberede EUD10, som udbydes fra 10. august. Det er et erhvervsuddannelsesrettet forløb med masser af brobygning og praktik, samt et fokus på dansk og matematik med det formål at eleverne skal kunne præstere mindst 02.

 

Samarbejde er vejen frem


Holbæk Kommune har i samarbejde med EUC-Nordvestsjælland og Kalundborg og Odsherred kommuner gjort følgende:

 

Også en række andre samarbejdsinitiativer er sat i gang, herunder:

 

Opmærksomhedspunkter


En uddannelseskontrakt med en arbejdsgiver åbner alle døre til EUD. Et vigtigt indsatsområde bliver derfor at understøtte, at flere unge kommer i gang via arbejdsgiverne, dvs. de skal have en kontrakt inden skolestart på erhvervsuddannelsen

 

Såvel EUD-reform som SU-reform skaber ’en knibtangsmanøvre’ omkring de unge, da der nu er et max antal på hvor mange forsøg de unge har på grundforløb og hvor mange gange de kan søge SU. Nogle unge har allerede overskredet disse grænser og har kun ét forsøg. Det forsøg er via uddannelsespålæg i kommunerne, og disse pålæg skal gives med omhu.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-02-2015
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling18. Orientering om forvaltningsrevision af beskæftigelsesindsatsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager orienteringen til efterretning.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

BDO Kommunernes Revision (BDO) har, som led i den løbende revision for 2014, foretaget forvaltningsrevision vedr. Holbæk Kommunes beskæftigelsesindsats. Revisionen har til formål at vurdere produktiviteten og beskæftigelseseffekten i Holbæk Jobcenter. Det samlede besøgsnotat er vedlagt sagen. Samlet konkluderer BDO:

 

”det vores generelle opfattelse, at Holbæk Jobcenter har en overordnet produktivitet, som ligger over gennemsnittet for klyngekommunerne. Det forhold, at Jobcenter Holbæk har formået at kombinere den høje produktivitet med en overordnet beskæftigelseseffekt, der er omtrent dobbelt så god som gennem-snittet i klyngekommunerne, tegner et billede af et veldrevet jobcenter.

 

… På baggrund af den af den foretagne forvaltningsrevision er det dog samtidig vores opfattelse, at der kan være et udviklingspotentiale i forhold til produktiviteten på a-dagpengeområdet og for ledighedsydelse og fleksjob samt i forhold til beskæftigelseseffekten på kontanthjælpsområdet, hvorfor vi vil anbefale, at Holbæk Kommune overvejer muligheden for yderligere analyser af områderne…”

 

Dele af notatet bliver indarbejdet i årsberetningen for 2014, der fremlægges til politisk behandling, når årsberetningen foreligger.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-02-2015
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3898708e4.pdf

Bilag

Besøgsnotat forvaltningsrevision


19. Orientering om opfølgning på målene i Beskæftigelsesplan 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 
 
 

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager opfølgningen på målene i Beskæftigelsesplan 2014 til efterretning.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udviklingen på arbejdsmarkedet følges tæt af ministerier og interesseorganisationer. Også Arbejdsmarkedscenteret (fra 1.1.2015 kerneopgaven Alle kan Bidrage – Beskæftigelse og Borgerservice) følger udviklingen i Holbæk meget tæt og måler:

Herudover følger administrationen løbende op på målene i BP2014, som forelægges udvalget til orientering.

 

I BP2014 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor:

 

Mål

Måltal

Status

Vurdering

Uddannelsesgrad

28 %

Mangler data

Kan ikke opgøres

Førtidspension

- Mikrofleksjob (på eget CVR)

Under 100

30

97

28

Opnået

Ikke opnået

Langtidsledighed

Under 377

313

Opnået

Virksomhedssamarbejde:

- Eget jobcenter

- Alle jobcentre

 

40 %

47 %

 

Mangler data

Mangler data

 

Kan ikke opgøres

Kan ikke opgøres

Sygedagpenge over 26 uger (andel)

Under 42 %

47,7 %

Kan ikke opnås

Øge arbejdsudbuddet:

- Førtidspensionister i job

- voksenlærlingeforløb

- jobrotationsforløb

 

70

40

100/100*

 

54

91

68/79

 

Ikke opnået

Opnået

Ikke opnået

*100 private/100 offentlige forløb

 

Målene er opgjort så aktuelt som data fra www.jobindsats.dk tillader det. Styrelsen har meddelt, at man ikke kan levere data til ministermål 1 om unges uddannelsesgrad. I stedet har administrationen valgt at følge udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp, som indikator for opfyldelsen af ministermålet.

 

I forhold til ministermål 4 om samarbejdsgrad med virksomhederne oplyser Styrelsen, at der er problemer på grund af en opdatering af CVR registret. Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om hvornår Styrelsen kan levere data.

 

Vedlagt denne sag er ”Notat om status på målopfyldelse BP2014”, der nærmere beskriver og gennemgår resultaterne for de enkelte mål.

 

Samlet vurdering af resultaterne

Holbæk Kommune opnår generelt gode resultater i forhold til ministerens- og de lokale mål. Der er skærpet opmærksomhed på udfordringen i forhold til at mindske andelen af langvarige sygedagpengeforløb. Der er på Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 28/1/2015 særskilt gjort rede for målopfyldelse på sygedagpengeområdet i 2014.

 

Målet om i 2014 at etablere 70 job til førtidspensionister er ikke opnået. Projektet er flerårigt og har nu været i kontakt med alle førtidspensionister, hvorfor de bedst egnede kom i job i begyndelsen af projektperioden.

 

Vedrørende jobrotation betyder ny lovgivning, at tilskuddet til virksomhederne faldt per. 1. juli 2014, hvilket gør ordningen mindre attraktiv end ved budgetaftalens indgåelse. Det vurderes at have haft stor betydning for den manglende opfyldelse af målet på 100 private jobrotationsforløb.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-02-2015
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3898797e5.docx

Bilag

Notat om status på målopfyldelse BP-2014


20. Orientering om opfølgning på målene i Beskæftigelsesplan 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Orienteringssag


Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager opfølgningen på målene i Beskæftigelsesplan 2015 til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog d. 22. oktober 2014 Beskæftigelsesplan 2015 (BP2015). Planen beskriver de udfordringer Holbæk Kommune har på arbejdsmarkedet og hvordan Byrådet ønsker, at imødekomme disse udfordringer.

 

Udviklingen på arbejdsmarkedet følges tæt af ministerier og interesse­organisationer. Også Alle kan Bidrage – Beskæftigelse og Borgerservice følger udviklingen i Holbæk meget tæt og måler:

Resultatopfølgning på Beskæftigelsesplan 2015

I BP2015 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål vedtaget i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28. januar 2015. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor:

 

Mål

Måltal

Status

Vurdering

 

Ministermål

 

 

 

 

Unge på uddannelseshjælp

Max 446

470

Kan opnås

 

Udsatte kontanthjælpsmodtagere

Max 462

663

Udfordring

 

Langtidsledigheden begrænses

Max 331

313

Kan opnås

 

Virksomhed samarbejdsgrad

Mindst 42 %

Mangler data

Kan ikke opgøres

 

Lokale mål

 

 

 

 

Ungeledighed skal begrænses

Max 195

213

Kan opnås

 

Etablering af fleksjob

Mindst 189

Mangler data

Kan opnås

 

Job til førtidspensionister

Mindst 50

4

Kan opnås

 

 

Målene er opgjort så aktuelt som data fra www.jobindsats.dk tillader det. Dertil anvendes egne opgørelser fra sagsbehandlingssystemet.I forhold til ministermål 4 om samarbejdsgrad med virksomhederne oplyser Styrelsen, at der er problemer på grund af en opdatering af CVR registret. Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om hvornår Styrelsen kan levere data. Vedlagt denne sag er ”Notat om status på målopfyldelse BP2015”, der nærmere beskriver og gennemgår resultaterne for de enkelte mål.

 

Samlet vurdering af resultaterne

Holbæk Kommune opnår generelt gode resultater i forhold til ministerens- og de lokale mål. Det forventes også at være tilfældet i forhold til målene i BP2015. Dog forventes målet om nedbringelse af antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med en varighed over 52 uger, at kræve en særlig opmærksomhed for at nå i mål.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-02-2015
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3908481e6.docx

Bilag

Notat om status på målopfyldelse BP-2015


21. Orientering til møde den 25. februar 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag


Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget tager orienteringerne til efterretning.

 

Møde mellem Udvalget for Arbejdsmarkedet og Integrationsrådet

Den 25. marts 2015 møder Udvalget for Arbejdsmarkedet det nyetablerede integrationsråd til en drøftelse af integrationsspørgsmål. Mødet med integrationsrådet er en mulighed for at udveksle tanker om, hvor tidens vigtigste udfordringer for integrationsindsatsen ligger. Det vil desuden være en mulighed for at høre rådets vurdering af, hvad den kommende integrationsstrategi i særlig grad skal fokusere på. Før det fælles møde forventes det, at integrationsrådet har haft en forbedrende drøftelse om den kommende integrationsstrategi samt om rådets opgaver generelt. Der henvises til kommissoriet for integrationsrådet, som kan findes i referat af byrådets møde den 10.12.2014, sag nr. 209, bilag 1.

 

Omstillingsgruppen ”Virksomheder hjælper udsatte borgere i arbejde”

Byrådet har forankret den politiske opfølgning for omstillingsgruppen Virksomheder hjælper udsatte borgere i arbejde i Udvalget for Arbejdsmarkedet. Udvalget vil derfor blive løbende orienteret om fremdriften i omstillingsgruppens arbejde.

 

Der er 27. januar afholdt ”sættemøde” blandt de politisk udpegede deltagere i omstillingsgruppen. Her blev bl.a. kommissorium, deltagerkreds og tidsplan tiltrådt. Administrationen forbereder på den baggrund det første møde i omstillingsgruppen, der afholdes 4. marts kl. 17.00 – 19.00. Mødet planlægges afholdt på en af de virksomheder, der har erfaringer med at have praktikanter eller medarbejdere, der både nu eller tidligere, har haft andre problemer end ledighed.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-02-2015
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling