UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

28-01-2015 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

28-01-2015 18:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet 28. januar 2015
2. Beslutning om administrationsgrundlag for HelhedsOrienteret Sagsbehandling (HOS-gruppen)
3. Orientering om HOS-gruppens arbejde i første halvår af 2014
4. Orientering om opfølgning på budgetaftale 2015-2018
5. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning
6. Orientering om målopfyldelse på sygedagpengeområdet i 2014
7. Orientering om resultaterne i beskæftigelsesindsatsen
8. Vedtagelse af måltal for målene i beskæftigelsesplan 2015
9. Orientering om modtagelse og integrationsindsats for flygtninge
10. Orientering om status på implementering af "Uddannelse til alle unge"
11. Orientering om status på implementering af "Alle kan bidrage"
12. Orientering til møde 28. januar 20151. Godkendelse af dagsorden til mødet 28. januar 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. dagsordenen til mødet d. 28. januar 2015 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-01-2015
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling2. Beslutning om administrationsgrundlag for HelhedsOrienteret Sagsbehandling (HOS-gruppen)

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at udvalget:

 1. fastholder administrationsgrundlaget for HOS-gruppen i dets nuværende form.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

På byrådets temamøde den 22. oktober 2014 lagde borgmester Søren Kjærsgaard op til, at byrådet går i front med at skabe resultater gennem forenkling og tillid. Det skal være nemmere at være borger, virksomhed og medarbejder. Medarbejderne skal bruge deres tid på kerneopgaven, og være en stærk medspiller for den enkelte borger, virksomhed og samarbejdspartner. I forlængelse af dette foretager fagudvalgene en kritisk gennemgang af de administrationsgrundlag, som de er politisk ansvarlige for.

 

På møde den 26. november drøftede Udvalget for Arbejdsmarkedet gældende administrationsgrundlag på udvalgets område. Foruden den årlige beskæftigelsesplan, har udvalget kun ansvaret for det administrationsgrundlag, som fastlægger rammerne for HOS-gruppens arbejde. Administrationsgrundlaget for HOS-gruppen blev senest godkendt i Økonomiudvalget november 2011. Ansvaret for HOS-gruppens arbejde, har indtil nu ligget i Økonomiudvalget, men denne opgave vil fremover ligge i Udvalget for Arbejdsmarkedet.

 

Administrationsgrundlaget for HOS-gruppen

I administrationsgrundlaget definerer byrådet HOS-gruppens opgaver, samt ret og pligt for de borgere, der har sager i HOS-gruppen. Disse sager er ofte følsomme sager, der går tæt på borgerens livsførelse og økonomi. Derfor er det vigtigt, at reglerne for HOS-gruppens virke er klare, og at de holder sig inden for det politiske opdrag.

 

Administrationsgrundlaget:

 

Administrationsgrundlaget sikrer dermed gennemsigtighed i sagsbehandlingen og retssikkerhed for borgeren, og giver HOS-gruppens medarbejdere et grundlag for opgaverne og det faglige handlerum. På baggrund af det ovenstående anbefaler administrationen, at udvalget fastholder HOS-gruppens administrationsgrundlag i sin nuværende form. Administrationsgrundlaget er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.

 

Afdelingsleder Anne-Marie Skipper deltager i mødet under sagens behandling


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-01-2015
Udvalget fastholder administrationsgrundlaget for HOS-gruppen.
 

Referat
Sagsfremstilling

3864197e1.pdf

Bilag

Administrationsgrundlag Helhedsorienteret sagsbehandling/Kontrolgruppen


3. Orientering om HOS-gruppens arbejde i første halvår af 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at udvalget

 1. tager orientering om status på HOS-gruppens arbejde 1. halvår 2014 til efterretning.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede i 2009 at nedsætte HOS-gruppen (HelhedsOrienteret Sagsbehandling), som har til opgave at sikre, at grundlaget for udbetaling af ydelser under serviceloven m.fl. er korrekt. Sigtet er at sikre "rette ydelse til rette borger", og dermed ligger Holbæk Kommune i tråd med den landspolitiske holdning.

 

HOS-gruppen kendes også som kontrol-gruppen, og enheden er organisatorisk placeret under Alle kan bidrage – Beskæftigelse & Borgerservice, men samarbejder med blandt andre Holbæk Kommunes ydelsesafdeling og Udbetaling Danmark. Afrapportering for HOS-gruppens arbejde har siden 2009 ligget i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget besluttede dog på møde af 8. oktober 2014, at den fremtidige afrapportering om HOS-gruppens arbejde forankres i Udvalget for Arbejdsmarkedet.

Halvårlig redegørelse for kontrolområdet 

Administrationen udarbejder årligt to redegørelser om HOS-gruppens arbejde. Redegørelsen i oktober måned er en kortere status på første halvdel af året, mens redegørelsen i februar/marts handler om det samlede (forudgående) år. Redegørelsen om status på kontrolområdet første halvår 2014 er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag. Heraf fremgår det blandt andet:

Afdelingsleder Anne-Marie Skipper deltager i mødet under sagens behandling.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-01-2015
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3864006e2.pdf

Bilag

HOS-gruppen første halvår 2014


4. Orientering om opfølgning på budgetaftale 2015-2018

Sagsgang og sagstype

Stående udvalg

 

Orienteringssag


Indstilling

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at det stående udvalg:

 1. drøfter de elementer i budgetaftalen, som udvalget er ansvarlig for, og tager orienteringen til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har på deres møde 13. januar besluttet, at de stående udvalg skal drøfte budgetaftalen på deres møder i januar.

 

Formålet med drøftelsen er dels at bringe aftalen i erindring, så fremtidige beslutninger i udvalget er i tråd med beslutningerne i aftalen. Dels at sikre, at der igangsættes initiativer så aftalens indhold implementeres.

 

I forbindelse med budgetrevisionerne, som ligger primo maj og ultimo oktober, vil der, i lighed med sidste år, blive fulgt op på aftalen. I denne opfølgning giver administrationen en status på, hvordan det går med at implementere aftalen.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2015
Drøftet.
Arbejdet med en strategi for byfornyelse påbegyndes snarest.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-01-2015
Drøftet. Alle elementer i budgetaftalen er igangsat og følges løbende.
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-01-2015
Sagen drøftet
 
De elementer i budgetaftalen, som udvalget er ansvarlig for, er igangsat!
 

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-01-2015
Drøftet. Udvalget følger løbende op på resultaterne i omstillingsprojekterne alle kan bidrage og alle unge i uddannelse samt i beskæftigelsesplanen for 2015.
 

Referat
Sagsfremstilling

3714759e3.pdf

Bilag

Budgetaftale 25 september 2014


5. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget og byrådet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Udvalget tager økonomi- og aktivitetsopfølgningen for november 2014 til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Økonomisk overblik for Holbæk Kommune

I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet mere end på landsplan. Denne tendens har afspejlet sig i forventningerne til det samlede regnskabsresultat. Forventet lavere anlægsudgifter, er sammen med den forventede lavere driftsudgifter betyder, at regnskabsresultatet nu forventes at vise et overskud på 69 mio. kr. Dette er en forbedring på 37 mio. kr. i forhold til budgetrevision 3.

 

Det er den samlede forventning, at i alt 124 mio. kr. fra såvel drifts- som anlægsbudgettet for 2014, overføres til 2015.

 

Økonomisk overblik for udvalget for Arbejdsmarkedet

På udvalget for Arbejdsmarkedet forventes et mindre forbrug på -4,4 mio. kr. Mindre forbruget ses især på området: ”Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige”. Mindre forbruget skyldes den gunstige udvikling i ledigheden for de forsikrede ledige. I perioden 2012 – 2014 er faldet i ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune nu på 36,5 %, mens faldet på landsplan er 27,8 %. Som en afledt effekt, skal der også anvendes færre midler til aktivering af de forsikrede ledige. Endvidere forventes et mindre forbrug på området: ”Beskæftigelsesordninger”, som skyldes mindre anvendelse af mentorordninger.

 

Forventet overførsel til budget 2015

Som det ses af nedenstående tabel, forventes et samlet mindre forbrug på -4,4 mio. kr. Den samlede forventede afvigelse består af et mindre forbrug på -2,7 mio. kr. på områder med overførselsadgang, og et mindre forbrug på -1,7 mio. kr. på områder uden overførselsadgang. Mindre forbruget på -2,7 kr. vil blive ansøgt overført til budget 2015.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-01-2015
Taget til efterretning
 

Sagsfremstilling
Referat

3834379e4.pdf

Bilag

ØA_11_2014-50_UAM-UDV.pdf


6. Orientering om målopfyldelse på sygedagpengeområdet i 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager orienteringen til efterretning.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Arbejdsmarkedet behandlede på sit møde i november 2014 sag nr. 78 om ”Orientering om resultaterne i beskæftigelsesindsatsen”. Udvalget ønskede i forlængelse heraf, en redegørelse for, hvordan administration vil nedbringe antallet af sygedagpengesager over 26 uger. I beskæftigelsesplan 2014 er vedtaget følgende målsætning:

 

Lokalt mål 1: Begrænsning af langvarige sygedagpengeforløb – ”Jobcentret skal sikre, at andelen af borgere med et sygedagpengeforløb over 26 uger begrænses mest muligt”.

 

Mål: Andelen af borgere på sygedagpenge med mere end 26 ugers anciennitet må højest udgøre 42 % af det samlede antal sygedagpengesager over 8 uger.

 

Status: Antallet af sygedagpengeforløb med mere end 26 ugers anciennitet var i oktober 2014 360 forløb. Andelen af sager over 26 uger i forhold til det samlede antal sager over 8 uger var 50,6 % i oktober 2014.

 

På trods af en nedadgående tendens, forventes målet ikke opnået. Dele af sygedagpengeformen trådte i kraft 1. juli 2014, og de øvrige elementer er trådt i kraft ved årsskiftet. Generelt blev sygedagpengeperioden forkortet fra 52 til 26, uger, men da en af intentionerne med reformen var, at ingen uarbejdsdygtige borgere skal miste forsørgelsen, er det på en og samme tid forventeligt, at det samlede antal vil falde, mens antallet af langvarige sygedagpengesager og borgere i jobafklaringsforløb vil stige. Andelen af langvarige sager vil derfor alt andet lige også forventes at stige.

 

Holbæk kommunes resultater på sygedagpengeområdet


Udviklingen i Holbæks antal og andel af sager over 26 uger er fortsat bedre end landsgennemsnittet.

 
 
 

Kilde: jobindsats.dk

 

Som det fremgår, er Holbæk kommunes resultater bedre end landsgennemsnittet, men forskellen er indsnævret. Resultaterne skal samtidig vurderes i lyset af, at Holbæk har flere beskæftigede i de såkaldte ”risiko-brancher”, hvor sygefraværet er højt. Det drejer sig bl.a. om privat service, butiksfagene og beskæftigede i den offentlige sektor, herunder sundheds- og uddannelsessektoren, samt det sociale område. Den konkrete udvikling i Holbæks resultater giver ikke umiddelbart anledning til at revurdere hverken strategi eller den daglige praksis.

 

Den daglige praksis


Det daglige arbejde har i 2014 været tilrettelagt således, at første samtale med en sygemeldt borger sker hurtigst muligt efter modtagelse af arbejdsgivers anmeldelse og modtagelse af oplysningsskema. Tidspunktet kan variere afhængig af, hvornår arbejdsgiveren vælger at indsende refusionsanmodning.

 

Senest i 8. uge foretages en individuel vurdering i forhold til uarbejdsdygtighed i borgerens konkrete job, og i 13. uge foretages en individuel vurdering i forhold til arbejdsmarkedet generelt. Herefter vil borgeren være til samtale enten hver 4. uge eller hver 13. uge – afhængig af kategorisering. Alle sager revurderes i 22. uge, således der kan være truffet en beslutning om, hvorvidt borgeren har ret til forlængelse af sygedagpenge i henhold til sygedagpengelovgivningen, vil være arbejdsdygtig/kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet eller hvis borgeren er uafklaret og uarbejdsdygtig vil borgeren have ret til jobafklaringsforløb. Borgere, der har ret til jobafklaringsforløb inviteres til rehabiliteringsmøde og inddrages i tilrettelæggelsen af en konkret og individuel indsats. Der etableres et jobrettet rehabiliteringsteam pr. 1.1 2015, der er forankret i sygedagpengeafdelingen.

 

Strategi for at nedbringe antallet af sygedagpengesager over 26 uger

Byrådet har i Beskæftigelsesplan 2015 valgt ikke at have et særskilt mål for sygedagpengeområdet. Men der ligger fortsat en stor udfordring i at sikre en tidlig, aktiv og virksomhedsrettet indsats på sygedagpengeområdet. Indsatsen skal gennem forebyggelse medvirke til at færre borgere oplever langvarigt sygefravær, og at færre sygedagpengemodtagere bliver ledige.

 

Den forebyggende indsats på virksomhederne og i samarbejde med a-kasserne skal fortsat styrkes, så antallet af sager over 26 uger generelt falder, og et tidligt fokus på særligt psykisk betingede sygdomsårsager, skal forebygge langvarige sygedagpengesager. I arbejdet med at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger, vil Holbæk Kommune derfor fortsat:

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-01-2015
Taget til efterretning
 

Sagsfremstilling
Referat7. Orientering om resultaterne i beskæftigelsesindsatsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager opfølgningen på målene i Beskæftigelsesplan 2014 (BP 2014) til efterretning.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udviklingen på arbejdsmarkedet følges tæt af ministerier og interesseorganisationer. Også Arbejdsmarkedscenteret følger udviklingen i Holbæk meget tæt og måler:

Administrationen følger løbende op på målene i BeskæftigelsesPlan 2014 (BP2014), som forelægges udvalget til orientering. I BP2014 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor:

 

Mål

Måltal

Status

Vurdering

Uddannelsesgrad

28 %

Mangler data

Kan ikke opgøres

Førtidspension

- Mikrofleksjob (på eget CVR)

Under 100

30

79

28

Opnås

Opnås

Langtidsledighed

Under 377

316

Opnås

Virksomhedssamarbejde:

- Eget jobcenter

- Alle jobcentre

 

40 %

47 %

 

Mangler data

Mangler data

 

Kan ikke opgøres

Kan ikke opgøres

Sygedagpenge over 26 uger (andel)

Under 42 %

50,6 %

Kan ikke opnås

Øge arbejdsudbuddet:

- Førtidspensionister i job

- voksenlærlingeforløb

- jobrotationsforløb

 

70

40

100/100*

 

49

84

68/79

 

Kan ikke opnås

Opnået

Kan ikke opnås

*100 private/100 offentlige forløb

 

Målene er opgjort så aktuelt som data fra www.jobindsats.dk tillader det. Styrelsen har meddelt, at man ikke kan levere data til ministermål 1 om unges uddannelsesgrad. I stedet har administrationen valgt at følge udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp, som indikator for opfyldelsen af ministermålet.

 

I forhold til ministermål 4 om samarbejdsgrad med virksomhederne oplyser Styrelsen, at der er problemer på grund af en opdatering af CVR registret. Der loves en opdatering medio januar 2015.

 

Vedlagt denne sag er ”Notat om status på målopfyldelse BP2014 – november”, der nærmere beskriver og gennemgår resultaterne for de enkelte mål.

 

Samlet vurdering af resultaterne

Holbæk Kommune opnår generelt gode resultater i forhold til ministerens- og de lokale mål. Der er opmærksomhed på udfordringen i forhold til at mindske andelen af langvarige sygedagpengeforløb. 

 

Det er en udfordring at holde en høj produktion på de to videreførte indsatser; førtidspensionister i job, samt jobrotationsforløb: Målet om i 2014 at etablere 70 job til førtidspensionister er ikke opnåeligt i kalenderåret. Projektet er flerårigt og har nu været i kontakt med alle førtidspensionister, hvorfor de bedst egnede kom i job i begyndelsen af projektperioden.

 

Ny lovgivning omkring etablering af Jobrotation indebærer, at tilskuddet til virksomhederne faldt per. 1. juli 2014, hvilket gjorde ordningen mindre attraktiv end ved budgetaftalens indgåelse. Det har med stor sandsynlighed haft betydning for indfrielse af delmålet vedrørende private forløb. I forhold til det offentlige område har der været fremdrift især inden for ældre- og børneområdet i kommunen. Samlet set nås målet ikke, men kommer ganske tæt på forrige års resultat.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-01-2015
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3831579e5.docx

Bilag

Notat om status på målopfyldelse BP-2014


8. Vedtagelse af måltal for målene i beskæftigelsesplan 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for ArbejdsmarkedetBeslutningssag


Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. vedtager måltal for målsætningerne i beskæftigelsesplan 2015.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog 22. oktober 2014 beskæftigelsesplan 2015 (BP15). Planen beskriver de udfordringer Holbæk Kommune har på arbejdsmarkedet, og hvordan Byrådet ønsker, at imødekomme disse udfordringer. BP15 er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Udvalget for Arbejdsmarkedet, Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR), Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland (BRHS) og Holbæk Arbejdsmarkedscenter.

 

Beskæftigelsesplanen beskriver en overordnet strategi for hele beskæftigelsesindsatsen. Også for de ledige, der ikke er omfattet af de nationale eller de lokale målsætninger. I planen er 4 ministermål og 3 lokale mål, men der er ikke vedtaget specifikke måltal, da disse har afventet beregninger, der almindeligvis udarbejdes af ministerierne. På grund af ændringer i den statslige organisering, udarbejdes disse beregninger ikke længere, og det er derfor nu op til de enkelte kommuner at beregne og fastsætte måltal i beskæftigelsesplanen. Administrationen giver på den baggrund følgende forslag til måltal for målsætningerne i BP15:

 

Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse.

Mål: Antallet af borgere på uddannelseshjælp skal begrænses til højest 446 personer i december 2015, svt. et fald på 19 pct. fra 1. halvår 2014 (550 personer).

 

Ministermål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.

Mål: Antallet af aktivitetsparate borgere på kontanthjælp over 30 år, med en varighed over 52 uger begrænses til højest 462 personer i december 2015, svt. et fald på 9,7 pct. fra december 2013 (512 borgere).

 

Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes.

Mål: Antallet af langtidsledige skal begrænses til 331 personer i december 2015, svt. et fald på 15,4 pct. fra december 2013 (391 personer).

 

Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne.

Mål: Den lokale samarbejdsgrad skal stige fra 35,2 i december 2013 til 42,0 i december 2015, og den samlede samarbejdsgrad skal stige fra 42,9 i december 2013 til 50,0 i december 2015.

 

Lokalt mål 1: Ungeledigheden skal bekæmpes

Antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere under 30 år, skal begrænses til højest 195 personer i december 2015, svt. et fald på 19 pct. fra december 2013 (241 fuldtidspersoner).

 

Lokalt mål 2: Der skal skabes flere fleksjob

Mål: Der skal i 2015 etableres mindst 189 fleksjobforløb

 

Lokalt mål 3: Arbejdsstyrken skal øges

Mål: Jobcenteret skal skabe jobs til mindst 50 førtidspensionister og styrke arbejdet med at udvikle socio-økonomiske arbejdspladser. Herunder konkret sikre, at kantinedriften på Jernbanevej 6 og Kanalstræde 2 etableres som selvstændig socioøkonomisk virksomhed.

 

Vedlagt sagen er et kort notat, der beskriver hvordan målforslagene er beregnet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-01-2015
Vedtaget.
 

Referat
Sagsfremstilling

3850033e6.docx

Bilag

Notat om beregning af måltal i BP15


9. Orientering om modtagelse og integrationsindsats for flygtninge

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager orienteringen til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget ønskede i forlængelse af kort orientering på møde 26. november 2014, en bredere orientering om modtagelsen af flygtninge. Denne sag beskriver overordnet kvotesystemet, det forventet antal flygtninge i Holbæk Kommune, samt kommunens forpligtelser og økonomi forbundet hermed.

 

Kvotesystemet.

Mennesker der kommer til Danmark som flygtninge, modtages i første omgang på de nationale asylcentre. Herefter fordeles de over hele landet efter et kommunalt kvotesystem. Holbæk Kommune fik for 2014 udmeldt en kvote på 49 flygtninge. I april måned blev kvoten forøget til 70 på baggrund af flygtningestrømmen fra bl.a. Syrien. Holbæk Kommune har indtil december 2014 modtaget 78 flygtninge. Hvis en flygtning får opholdstilladelse, får de også ret til familiesammenføring. Familiesammenførte tæller ikke med i den udmeldte kvote. Ca. halvdelen af de, der er visiteret til Holbæk Kommune, har familie de søger om ophold til. Det betyder, at der i 2014 forventes 150-200 nye integrationsborgere som følge af kvotesystemet.

 

De fleste flygtninge, der er ankommet i 2014 er fra Syrien og dertil en gruppe fra Eritrea. Syrerne er en meget blandet gruppe, hvoraf en del er veluddannede eller studerende. Flygtninge fra Eritrea er primært uuddannede unge mænd.

 

Boligplacering


Kommunen er forpligtet til at finde en passende bolig til integrationsborgere. Da det er vanskeligt at finde permanente boliger til flygtningene når de ankommer, bliver de oftest placeret i midlertidige boliger. Når der bliver fundet en passende permanent bolig til dem flyttes de. Det er Holbæk Kommune der afholder alle udgifter i forbindelse med flytningerne.

Forsørgelse og integrationsprogram

Flygtninge eller familiesammenførte, har ret til kontanthjælp. Kontanthjælpen beregnes, udbetales og administreres af Jobcenteret og ydelsescenteret. Nedenfor er angivet de samlede omkostninger for alle integrationsborgere. Heri indgår udgifter til forsørgelse, sprogskole, beskæftigelsesindsats mv. Der er fra 2013 til 2014 en forventet stigning i antallet af integrationsborgere på 465 fuldtidspersoner over 18 år. Dette tal inkluderer både kvoteflygtninge og familiesammenførte fra Syrien som beskrevet ovenfor, men også familiesammenføringer og migration til Holbæk i øvrigt.

 
 

Økonomi på beskæftigelsesområdet

kr.

kr.

kr.

2013

Bruttoudgift

Bruttoindtægt

Nettoudgift

05.46.60

Integrationsindsats

9.333.218,76

-11.515.378,00

-2.182.159,24

05.46.61

forsørgelse

7.035.811,62

-3.740.103,32

3.295.708,30

1.113.549,06

Antal helårspersoner - 2013:

675

HP

Netto udgift pr. helårsperson - 2013:

1.649,70

kr.

kr.

kr.

kr.

2014 (Forventet)

Bruttoudgift

Bruttoindtægt

Nettoudgift

05.46.60

Integrationsindsats

9.947.451,35

-13.672.897,96

-3.725.446,61

05.46.61

forsørgelse

12.297.258,96

-6.066.089,04

6.231.169,92

2.505.723,32

Antal helårspersoner - 2014:

1.140

HP

Netto udgift pr. helårsperson - 2014:

2.198,00

kr.

 
 

Den kommunale økonomi

Holbæk Kommune modtager et grundtilskud for hver integrationsborger, samt en refusion, der er afhængig af de resultater der skabes gennem indsatsen. Jobcenteret, sprogskolen m.fl. gør en stor indsats for at få borgerne hurtigt igennem danskuddannelser og i arbejde. Den indsats betyder med de gældende statslige refusionsregler, at Holbæk Kommune modtager flere penge fra staten end vi bruger på opgaven. Derfor er den økonomiske effekt af beskæftigelsesindsatsen i 2014 et plus i kommunens kasse på forventet 3,7 mio., men nettoomkostningen til forsørgelse er 6,2 mio. kr. Samlet har beskæftigelsesområdet en samlet nettoomkostning på forventet 2,5 mio. kr. i 2014.

 

Socialcentret har i 2014 forventet samlede udgifter for 2,9 mio. kr., der vedrører modtagelse, boligplacering, flytning mv. af integrationsborgere. Vedlagt sagen er et notat, der nærmere beskriver indsatsen og økonomien forbundet med opgaverne i Socialcenteret.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-01-2015
Taget til efterretning med den bemærkning, at det korrekte antal helårspersoner i 2013 og 2014 eftersendes til udvalget.
 
Udvalget ønsker forslag til, hvordan civilsamfundet kan inddrages i integrationen af flygtninge i Holbæk Kommune.
 

Referat
Sagsfremstilling

3864200e7.doc

Bilag

Notat om modtagelse af flygtninge


10. Orientering om status på implementering af "Uddannelse til alle unge"

Sagsgang og sagstype

Udvalget for ArbejdsmarkedetOrienteringssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

 1. tager orientering om status på implementering af ”Uddannelse til alle unge” til efterretning.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Omstillingsgruppen Uddannelse til alle unge fremlagde 3. juni 2014 sit slutdokument, hvor omstillingsgruppen udstikker fem principper for arbejdet med at styrke unges vej til og gennemførelse af en uddannelse. De fem principper er bragt med ind i den nye organisering af kerneopgaven Uddannelse for alle unge pr. 1. januar 2015.Det følgende er en status på initiativer og resultater, der foreligger inden for de fem temaer, omstillingsgruppen har arbejdet med, og som realiseres i Uddannelse for alle unge.Én indgang for alle unge


Med etableringen af kerneopgaveområdet Uddannelse til alle unge arbejdes der på både at møde de unge ét sted og med én tilgang. Det fælles fokus er uddannelse til alle unge, hvilket der arbejdes på gennem processer og workshops i det nye kerneområde.Èt sted bliver realiseret ved at samle en stor del af Uddannelse til alle unge på det tidligere seminarium, og dels med den fortsatte drift af UngeGuiden på EUC, hvor jobcentermedarbejdere, mentorer og vejledere tager imod alle unge på vej eller i uddannelse.En tidlig, tværfaglig indsats for unge med risiko for frafald

Projekt ”Tryg og smidig overgang fra ung til voksen” blev afsluttet i december måned 2014.


Formålet med projektet var, at Arbejdsmarkedscenter, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Socialcenter og Familiecenter med en tidlig, tværfaglig indsats sikrede de unge en god overgang fra det 17. til det 18.år. Resultatet af projektet var, at de unge, der deltog i projektet, oplevede at der både blev taget godt vare om dem og deres sag, og at det fælles fokus var på at lave en uddannelsesplan. I samme periode faldt antallet af klager vedrørende overgangen fra ung til voksen.Derudover har Misbrugscenter, Sundhedscenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning en god og sammenhængende indsats for unge på vej og i uddannelse. Fra februar 2015 startes desuden et projekt op om brobygningsforløb for psykisk handicappede unge, med henblik på at styrke dem til at påbegynde og gennemføre en uddannelse.Tid til den rette vejledning og rette uddannelsesvalg


Antallet af unge på uddannelseshjælp faldt fra 616 i uge 27 2014 til 480 i uge 40 2014, og er steget en smule til 496 i uge 2 2015. Årsagen til faldet i unge på uddannelseshjælp i 2014 skal bl.a. ses i sammenhæng med en stor stigning i antallet af ansøgere til erhvervs- og ungdomsuddannelserne i Holbæk.Stigningen i unge på uddannelseshjælp i slutningen af 2014 og begyndelsen af 2015 skal bl.a. forklares med bevidstheden blandt de unge og medarbejderne i indsatserne om konsekvenserne af SU reformen fra januar 2015, hvor flere af de unge uddannelseshjælpsmodtagere enten allerede har opbrugt deres uddannelsesforsøg med SU, eller kun har ét forsøg tilbage.Med de nye krav i SU- og erhvervsuddannelsesreformen, som træder i kraft fra august 2015, bliver det desto mere relevant med tid til den rette vejledning og rette uddannelsesvalg. Det tætte samarbejde med uddannelsesstederne om både fastholdelse af de unge, videndeling om de unge og reformerne, brobygning og andre initiativer er derfor fortsat meget relevant.Fokus på fastholdelse, medvirken og gennemførelse af uddannelse

Den skærpede indsats og samarbejde med uddannelsesstederne, f.eks. gennem UngeGuiden, har fra august-november 2013 til august-november 2014 nedbragt frafaldet på EUC Nordvestsjælland fra Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner med 13,2 % - og det på trods, at uddannelsesstederne i 2014 har oplevet en stigning i antallet af psykisk sårbare unge i forhold til tidligere.I december 2014 blev der gennemført et fokusgruppeinterview med brugere af UngeGuiden. Brugernes tilbagemeldinger var dels ros til UngeGuidens tilgængelighed, åbenhed og støtte til deres uddannelsesplan, dels kritik af, at de føler sig tvunget til at påbegynde en uddannelse – og hellere vil arbejde for deres uddannelseshjælp, mens de afklarer deres uddannelsesønske.Kerneopgaveområdet Uddannelse til alle unge vil derfor have fokus på, både at flere unge skal påbegynde og gennemføre en uddannelse – men også sikre de unges ejerskab til uddannelsesplanen, da det øger deres motivation for at gennemføre uddannelsen.Inddragelse af civilsamfund, frivillige og netværk


Der arbejdes fortsat på at styrke og udvide den frivillige mentorindsats på kerneområdet. Bl.a. kan frivillig økonomisk rådgivning fremhæves som et af de initiativer i frivilligindsatsen, der fortsat er meget efterspurgt. Særligt i forhold til de 15-18årige vil der i kerneområdet Uddannelse til alle unge desuden være et fokus på inddragelse af de unges familie og netværk.Vi er godt på vej

Der er i Holbæk et tættere samarbejde om kerneopgaven med de unge, end der nogensinde har været. Det gælder både eksternt og internt i kommunen – og den nye organisering med omkring kerneopgaven Uddannelse til alle unge har derfor også stor opbakning fra ansatte, samarbejdspartnere og unge.Flere unge mødes fortsat tidligere i de kommunale indsatser og får den rette vejledning og det rette fokus samt en solid fastholdelsesindsats. Dette betyder, at flere unge er startet på en ungdomsuddannelse og færre end tidligere er faldet fra. Denne indsats konsolideres ved den nye organisering og ved at udvide fokus fremover til også at omfatte sikring af praktikpladser og på gennemførelsen af uddannelsen.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-01-2015
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling11. Orientering om status på implementering af "Alle kan bidrage"

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag


Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

 1. tager orientering om status på implementering af omstillingsgruppen ”Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet” til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Omstillingsgruppen ”Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet” fremlagde den 3. juni 2014 sit slutdokument. Her udstikker omstillingsgruppen fire principper for indsatsen med at få flere udsatte kontanthjælpsmodtagere over 30 år i arbejde. Det følgende er en status på initiativer og resultater, der foreligger inden for de fire principper, og som realiseres i kerneområdet Alle kan bidrage – Beskæftigelse & Borgerservice.

 

Princip 1: En tidlig, vedvarende, tværfaglig indsats

 

Reorganisering af indsatsen

Arbejdet med at reorganisere indsatsen for de udsatte ledige er i gang. En bredt sammensat implementeringsgruppe med deltagelse af ledere og konsulenter fra beskæftigelsesområdet, socialområdet og familieområdet, er i færd med at skabe de konkrete rammer for den tværfaglige indsats, som defineret af omstillingsgruppen.

 

Implementeringsgruppen har udarbejdet et kommissorium, der beskriver, hvad der skal til for at lykkes, og hvilke målsætninger, det tværfaglige samarbejde skal opfylde. I forlængelse af kommissoriet arbejder implementeringsgruppen med at etablere de tværfaglige team af behandlere og sagsbehandlere, der skal arbejde med borgere. For at teamene skal have succes med deres nye arbejdsform, skal de undervises og opkvalificeres til at løfte opgaven, og de nye metodiske tilgange implementeres.

 

Som led i reorganiseringen er der desuden udpeget to virksomhedskonsulenter, som blandt andet skal bidrage med at styrke de ovennævnte tværfaglige team i samarbejdet med virksomheder.

 

Medio januar var der lige knap 1.000 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere – den gruppe, den reorganiserede indsats vil rette sig imod.

 

 Integrationsstrategi

Arbejdsmarkedsudvalget pålagde i maj 2014 socialområdet at etablere et integrationsråd samt at udarbejde en strategi for integrationsområdet sammen med det kommende Integrationsråd. Et integrationsråd er etableret og forventes at holde sit konstituerende møde den 21. januar 2015. På det første møde vil rådet blandt andet drøfte dets kommende opgaver, herunder samarbejdet med kommunen om en kommende integrationsstrategi.

 

Princip 2: Samarbejde mellem erhvervsliv og kommunen

 

En styrket virksomhedsindsats

Den 12. december 2014 besluttede byrådet at sætte en ny omstillingsgruppe i gang i forlængelse af princip 2. Omstillingsgruppen ”Virksomheder hjælper udsatte borgere i arbejde” skal sætte fokus på og skabe retningslinjer for, hvordan flere udsatte ledige kommer i aktivering på virksomheder. Formålet er blandt andet at sikre borgeren en meningsfuld aktivering på en arbejdsplads og at gøre samarbejdet med kommunen enklere for virksomhederne. I første halvår af 2015 skal beskæftigelsesområdet udarbejde en strategi for en styrket virksomhedsindsats.

 

Princip 3: Samarbejde med frivillige og foreninger

Implementeringsgruppen i færd med at undersøge, på hvilken måde frivillighedsområdet vil kunne hjælpe med at bringe udsatte borgere nærmere arbejdsmarkedet.

 

Princip 4: Nye veje til, at alle kan bidrage

 

Strategi for socialøkonomiske virksomheder

På sit møde 26. november 2014 vedtog Udvalget for Arbejdsmarkedet en strategi for flere socialøkonomiske virksomheder i Holbæk Kommune. Af strategien fremgår blandt andet, at Holbæk Kommune vil:


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-01-2015
Taget til efterretning. Administrationen orienterede om, at man har indledt dialogmøder med borgergruppen Hovsa Holbæk ift. princip nr. 3 – samarbejde med frivillige og foreninger.
 

Referat
Sagsfremstilling12. Orientering til møde 28. januar 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag


Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget tager følgende orientering til efterretning:

 

Etablering af beskæftigelsesforum

Byrådet har besluttet at nedlægge Det Lokale BeskæftigelsesRåd, og i stedet etablere en tættere og mere konkret kontakt med de faglige organisationer, a-kasser og andre med særlig interesse i beskæftigelsesindsatsen. Der er efter dialog med de faglige organisationer taget initiativ til etableringen af et beskæftigelsesforum, hvor fagudvalget, interessenter og administrationen løbende kan drøfte udviklingen på arbejdsmarkedet og den daglige indsats på beskæftigelsesområdet. Udvalget vil modtage særskilt invitation til at deltage.

 

Integrationsråd

På Byrådets møde den 10. december 2014 blev det besluttet at etablere et integrationsråd for Holbæk Kommune. Byrådet vedtog samtidig et kommissorium for rådets arbejde og udpegede i alt 14 medlemmer til det nye råd, herunder fire borgere med kendskab til integration, otte borgere med tilknytning til Holbæks foreningsliv samt to byrådsmedlemmer. En af integrationsrådets vigtigste opgaver bliver at bistå Byrådet i udarbejdelsen af en kommende integrationsstrategi. Integrationsrådet holder sit konstituerende møde den 21. januar 2015. Her er det forventningen, at rådet udpeger en formand og næstformand blandt medlemmerne, samt drøfter de kommende opgaver.

 

Status på administrativ organisering

Det nye år betød også ny organisation, hvor kommunen bredt set organiseres efter kerneopgaverne. Alle medarbejdere er på plads i den nye organisation og der er afholdt Nytårskur, hvor den nye og samlede medarbejderstab mødte hinanden og blev præsenteret for det nye lederkollegie.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-01-2015
Taget til efterretning.
 
Formanden retter henvendelse til beskæftigelsesministeren vedr. praksis for særlig støtte til høje boligudgifter efter § 34 i aktivloven på udvalgets vegne.
 

Referat
Sagsfremstilling