UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

26-11-2014 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-11-2014 18:00:00


PUNKTER

73. Godkendelse af dagsorden til møde 26. november 2014
74. Drøftelse af forenkling af administrationsgrundlag, regulativer og lignende
75. Orientering om strategi for brugerundersøgelser
76. Beslutning om kommissorium og medlemmer af Holbæk Kommunes Integrationsråd
77. Vedtagelse af strategi for socialøkonomiske virksomheder
78. Orientering om resultaterne i beskæftigelsesindsatsen
79. Orientering om nytteindsats
80. Orientering om gensidig forsørgerpligt
81. Orientering til møde 26. november 201473. Godkendelse af dagsorden til møde 26. november 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1) dagsordenen godkendes


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-11-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling74. Drøftelse af forenkling af administrationsgrundlag, regulativer og lignende

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Drøftelse

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

 
 1. drøfter muligheder for at forenkle administrationsgrundlag, regulativer og lignende

 2. aftaler næste skridt i udvalgets arbejde med forenkling

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

På byrådets temamøde den 22. oktober 2014 lagde borgmester Søren Kjærsgaard op til, at byrådet går i front med at skabe resultater gennem forenkling og tillid. Det skal være nemmere at være borger, virksomhed og medarbejder. Medarbejderne skal bruge deres tid på kerneopgaven, så de får mulighed for at være en stærk medspiller for den enkelte borger, virksomhed og øvrige samarbejdspartnere.

 

Konkret skal alle udvalg lave en ambitiøs og kritisk gennemgang af administrationsgrundlag, regulativer mv.:

- Hvad har vi?

- Hvad kan vi afskaffe?

- Hvad skal undersøges nærmere?

 

Plan for udvalgets kritiske gennemgang af administrationsgrundlag, regulativer mv.

Forenklingsarbejdet kan tilrettelægges i to trin:

Første møde (indeværende møde):

- En indledende drøftelse af hvor udvalget især ser forenklingsmuligheder

- En plan for forenklingsarbejdet på kommende møde(r): Hvornår vil udvalget arbejde med hvad?

 

Efterfølgende møde(r):

Udvalget foretager en kritisk vurdering af alle de administrationsgrundlag og regulativer, udvalget har ansvaret for:

- Skal det afskaffes (eller indstilles til byrådet til afskaffelse)?

- Skal det revideres?

- Skal det bevares?

 

Til grundlag for denne kritiske vurdering har administrationen til kommende møde(r) kvalificeret oversigt over administrationsgrundlag i bilag 1 med uddybende oplysninger om a) baggrunden for administrationsgrundlaget/regulativet og b) en vurdering af konsekvenser

(fordele/ulemper) ved ophør.

 

Temamøde i byrådet

Der er forskel på, hvor mange administrationsgrundlag og regulativer mv. de enkelte udvalg har ansvaret for. Derfor gør alle udvalg status på forenklingsarbejdet på byrådets temamøde i februar:

- Hvad er fjernet?

- Hvad er ved at blive undersøgt?

- Hvad har vi besluttet ikke at afskaffe?

 

På temamødet kan byrådet desuden drøfte de næste skridt i arbejdet med at skabe resultater gennem forenkling og tillid. Det vil blandt andet være indsatser for at styrke forenkling og tillid i borgerens møde med kommunen i forbindelse med klagesager og sagsbehandlingstider. Samt indsatser for at forenkle styringen af institutioner og centre.

 

Oversigt over administrationsgrundlag

I Holbæk Kommunes styrelsesvedtægt står, at udvalgene har ansvaret for at udarbejde de relevante administrationsgrundlag. Udvalgene har derfor løbende vedtaget en række administrationsgrundlag. Desuden har både byråd og udvalg vedtaget forskellige regulativer og lignende. De fleste ligger på kommunens hjemmeside.

Samlet set er der på nuværende tidspunkt 55 administrationsgrundlag og 14 regulativer mv., som til sammen fylder over 400 sider, jf. oversigten nedenfor. Se også bilag 1.

 

Oversigt over antal administrationsgrundlag, regulativer og lignende

Udvalg

Administrationsgrundslag

Regulativer mv.

Antal sider i alt

Udvalget for Voksne

31

0

123,0

Udvalget for Klima og Miljø

15

12

236,5

Udvalget for Kultur og Fritid

2

1

51,5

Udvalget for Arbejdsmarkedet

1

0

12,0

Udvalget for Børn

6

0

43,5

Økonomiudvalget

0

1

2,0

I alt

55

14

468,5

 

Forskellen fra udvalg til udvalg tyder på, at behovet for at udarbejde regulativer og administrationsgrundlag er forskelligt fra fagområde til fagområde. Nogle administrationsgrundlag beskriver, hvilket serviceniveau borgerne kan forvente. Nogle regulativer mv. er med til at sikre borgerne mod vilkårlig sagsbehandling. Nogle er lovbestemte. Der er endvidere forskel på praksis mht., om administrationsgrundlaget eller regulativet er vedtaget i byrådet eller i det enkelte udvalg.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-11-2014
Drøftet. Udvalget besluttede, at antallet af administrationsgrundlag på udvalgets område ikke skal øges. Den politiske styring af området skal ske gennem den kommende beskæftigelsespolitik.
 
Administrationsgrundlaget for Helhedsorienteret sagsbehandling drøftes på næstkommende møde.
 

Referat
Sagsfremstilling

3771232e1.pdf

Bilag

Bilag 1 Oversigt over administrationsgrundlag regulativer og lignende i Holbæk Kommune.pdf


75. Orientering om strategi for brugerundersøgelser

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller at udvalget:

1) tager orientering om strategi for brugerundersøgelser i Arbejdsmarkedscentret til efterretning

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Med ‘Holbæk i Fællesskab’ har byrådet sat retning for udviklingen af fremtidens kommune, som skaber resultater i samarbejde med borgere og virksomheder. For at Arbejdsmarkedscentret kan udvikle for og med borgerne, er det nødvendigt at vide mere om, hvordan borgerne oplever Arbejdsmarkedscentrets tilbud og service. Borgerne møder Arbejdsmarkedscentret med meget forskellige forventninger, og en løbende pejling af hvordan borgerne oplever den kommunale service, kan bidrage til en bedre forventningsafstemning mellem kommunen og borgerne.

 

Direktionens strategi på området

Direktionen har i august 2014 beskrevet en fælles strategi for brugerundersøgelser i Holbæk Kommune. I den fælles strategi ønsker direktionen at brugerundersøgelserne:

 

Strategi for brugerundersøgelser i Arbejdsmarkedscentret

Arbejdsmarkedscentret gennemfører i dag løbende brugerpejlinger for borgere i beskæftigelsesrettede tilbud. Disse brugerpejlinger indgår også fremover i den samlede strategi, der derudover består af:

 

Fokus på den gode service


Resultaterne af de samlede brugerundersøgelser vil løbende blive forelagt Udvalget for Arbejdsmarkedet og drøftet i Arbejdsmarkedscentrets ledelse, afdelinger og indsatser.

 

Brugerpejling ved skriftlig kommunikation


Den skriftlige kommunikation er ikke en del af strategien for brugerundersøgelser, selvom denne del af dialogen selvfølgelig er en væsentlig del af borgernes serviceoplevelse. Administrationen arbejder sideløbende med brugerundersøgelserne på at udvikle den

skriftlige kommunikation på nettet, i breve mm., så borgeren oplever også den skriftlige kommunikationen som forståelig, imødekommende og respektfuld.

 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-11-2014
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3787431e2.docx

Bilag

Strategi for udvikling af kvalitet og service i Arbejdsmarkedscenteret 3. docx.docx


76. Beslutning om kommissorium og medlemmer af Holbæk Kommunes Integrationsråd

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

 
 1. godkender det fremlagte Kommissorium for Integrationsråd i Holbæk Kommune.

 2. udpeger de indstillede medlemmer til Integrationsrådet.

 3. træffer beslutning om hvilke personer, der skal repræsentere byrådet i Integrationsrådet.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede d. 11. juni 2014 at etablere et Integrationsråd i Holbæk kommune.

 

Integrationsrådet vil politisk referere til Udvalget for Arbejdsmarkedet.

 

Kommissoriet for Integrationsrådet forelægges nu til politisk drøftelse. Kommissoriet beskriver Integrationsrådets formål, sammensætning, ansvarsområder og økonomi.

 

Byrådet udpeger medlemmerne af Integrationsrådet. Sammen med kommissoriet er en liste af indstillede medlemmer. Der lægges op til, at byrådet har to direkte udpegede repræsentanter i Integrationsrådet. Disse kan være politikere såvel som borgere.

 

Integrationsrådet og Udvalget for Arbejdsmarkedet skal indgå i en dialog om en integrationsstrategi for Holbæk Kommune.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Der er i både 2014 og 2015 afsat 65.000 kr. årligt til drift af Integrationsrådet. Disse midler skal dække rådets virksomhed (herunder transportudgifter for rådets medlemmer samt mødeforplejning).

 

Medio 2015 skal det besluttes, om Integrationsrådet skal videreføres i årene frem.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-11-2014
Indstillingen anbefales godkendt, med den bemærkning, at det anbefales, at der først ved udgangen af 2015 tages stilling til, om Integrationsrådet skal videreføres i årerne frem.
 

Sagsfremstilling
Referat

3791776e3.pdf
3791800e4.pdf

Bilag

Kommissorium for Holbæk Kommunes kommende integrationsråd
Indstillede medlemmer til Holbæk Kommunes kommende integrationsråd


77. Vedtagelse af strategi for socialøkonomiske virksomheder

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

1) vedtager ”Strategi for socialøkonomiske virksomheder”

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune ønsker at gøre en særlig indsats for at bringe udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet. Et af redskaberne er at understøtte skabelsen af socialøkonomiske virksomheder (SØV), der i særlig grad kan beskæftige udsatte borgere.

 

Der har været mange udfordringer ved at definere, hvad der egentlig er socialøkonomiske virksomheder, og hvordan de bliver etableret. Regeringen nedsatte derfor i februar 2013 et udvalg, der skulle undersøge muligheden for en national definition for socialøkonomiske virksomheder og komme med anbefalinger til, hvordan det socialøkonomiske felt kan styrkes. Rapporten er behandlet af Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 30. oktober 2013 og kan læses på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside. Rapporten definerer socialøkonomiske virksomheder ud fra 5 følgende kriterier:

 

Der er altså tale om virksomheder, der overvejende fungerer som en privat virksomhed med regler for hvordan overskud håndteres og som i sin måde at drive virksomhed, vedkender sig at have en samfundsgavnlig karakter. For at øge antallet af SØV’er, anbefaler rapporten:

 
 1. anbefaling: Ny lovgivning og administrativ praksis

Indeholder bl.a. registreringsordning af socialøkonomiske virksomheder og undersøgelse af socialt udsattes arbejdsvilkår. Og – særdeles interessant for de socialøkonomiske virksomheder: Koordineret offentlig administrativ praksis, så virksomhederne kan få mere fokus på det forretningsmæssige og mindre på administration. Udvalget ønsker ikke, at der introduceres en særskilt selskabsform, men kommer med et konkret lovforslag om en ny særlig registreringsmodel for socialøkonomiske virksomheder.

 
 1. anbefaling: Øget kendskab

Kendskab til socialøkonomi er forudsætning for den tillid, der er nødvendig for, at SØV kan etablere gode kunde- og samarbejdsrelationer. Midlet er oplysningskampagner og større kendskab til den samfundsmæssige effekt. Her er det væsentligt at udvikle lettilgængelig måleværtøjer til at dokumentere effekten af de socialøkonomiske virksomheder.

 
 1. anbefaling: Styrket socialt iværksætteri og kompetenceudvikling

Her er fokus på at styrke de eksisterende socialøkonomiske virksomheder og fremtidige sociale iværksættere. Ikke mindst via uddannelse i entreprenørskab og øget adgang til socialfaglig viden og støtte. Kompetenceopbygning og et tilpasset erhvervsfremme system er også væsentlige fokuspunkter.

 1. anbefaling: Bedre finansieringsmuligheder

Adgang til risikovillig kapital er afgørende. Derfor anbefales både udvikling af et socialt investeringsmarked, en socialøkonomisk finansieringsfond og alternative finansieringsmuligheder – samt udvikling af et nordisk investeringsmarked.

 
 1. anbefaling: Øget fokus på sociale hensyn i partnerskaber og indkøb

Sociale hensyn skal være et anerkendt og anvendt parameter i offentlige udbud og en grundkerne i partnerskaber mellem socialøkonomiske virksomheder. Søgelyset rettes mod strategiske partnerskaber med private virksomheder, innovationspartnerskaber med det offentlige, sociale hensyn i offentlige indkøb og offentlig prisfastsættelse.

 

På denne baggrund er udarbejdet en strategi for SØV i Holbæk Kommune

 

Strategi for flere socialøkonomiske virksomheder i Holbæk


SØV supplerer den brede pallette af indsatser og redskaber, der i fællesskab arbejder på at skabe plads på arbejdsmarkedet til udsatte borgere. Herunder bl.a. førtidspensionister i job, mikrolån, ressourceforløb, virksomhedsrettet opkvalificering, mini-fleksjob og vejledning om iværksætteri. Derfor vil Holbæk Kommune:

1) styrke den administrative kompetence og støtte til SØV’er, herunder rekruttering af medarbejdere med særlige behov

2) styrke informationen og øge kendskabet til SØV i erhvervs- og kulturlivet

3) sikre samarbejde og skabe netværk mellem nuværende og kommende SØV’er, Holbæk Erhvervsforum og den kommunale organisation

4) sikre kvalificeret vejledning ift. rådgivnings- og finansieringsmuligheder

5) anvende indkøbs- og udbudspolitikken til at understøtte skabelsen af SØV

 
 

SØV skal tage udgangspunkt i en markedsøkonomisk bæredygtig idé og et behov i markedet. Der skal altså foreligge en kvalificeret forretningsplan, der sandsynliggør, at en SØV kan fungere på markedsvilkår. Denne kvalificering vil ske i samarbejde med Holbæk ErhvervsForum.

En SØV er ofte resultatet af en offentlig eller almennyttig aktivitet, der markedsgøres over tid. Et godt eksempel her på er Fonden Sidesporet, der startede som et beskæftigelsestilbud, og i dag er en fond, der driver en bred vifte af SØV’er på markedsvilkår. Der foretages derfor en analyse af, hvilke nuværende helt eller delvist kommunalt finansierede aktiviteter, der over tid vil kunne udvikles til at være en markedsøkonomisk bæredygtig SØV. Disse søges realiseret gennem netværket og ved at afsøge mulighederne for at anvende indkøbs- og udbudspolitikken som et aktivt redskab henimod en selskabsmæssig adskillelse fra den kommunale organisation.

I arbejdet med nye henvendelser eller idéer, arbejdes der derfor ud fra det perspektiv, at SØV’en på forhånd vurderes at være markedsøkonomisk bæredygtig, og der udarbejdes en plan for, hvordan kommunen bredt set kan assistere med realiseringen.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Strategien vil kunne implementeres indenfor den nuværende økonomiske ramme

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, sag 90, 30. oktober 2013

 

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-11-2014
Godkendt. Udvalget ønsker en status på strategien på juni 2015 mødet.
 

Referat
Sagsfremstilling78. Orientering om resultaterne i beskæftigelsesindsatsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 
 1. tager opfølgningen på målene i Beskæftigelsesplan 2014 (BP 2014) til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udviklingen på arbejdsmarkedet følges tæt af ministerier og interesseorganisationer. Også Arbejdsmarkedscenteret følger udviklingen i Holbæk meget tæt og måler:

Herudover følger administrationen løbende op på målene i BP2014, som forelægges udvalget og det lokale beskæftigelsesråd (LBR) til kommentering:

 

Resultatopfølgning på Beskæftigelsesplan 2014

 

I BP2014 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor:

 

Mål

Måltal

Status

Vurdering

Uddannelsesgrad

28 %

Mangler data

Kan ikke opgøres

Førtidspension

-  mikrofleksjob

Under 100

30

75

25

Kan opnås

Kan opnås

Langtidsledighed

Under 377

324

Kan opnås

Virksomhedssamarbejde:

- Eget jobcenter

- Alle jobcentre

 

40 %

47 %

 

Mangler data

Mangler data

 

Kan ikke opgøres

Kan ikke opgøres

Sygedagpenge over 26 uger

Under 42 %

54,3 %

Kan opnås

Øge arbejdsudbuddet:

- Førtidspensionister i job

- voksenlærlingeforløb

- jobrotationsforløb

 

70

40

100/100*

 

44

84

67/77

 

Kan ikke opnås

Opnået

Kan måske opnås

*100 private/100 offentlige forløb

 

Målene er opgjort så aktuelt som data fra www.jobindsats.dk tillader det. Styrelsen har meddelt, at man ikke kan levere data til ministermål 1 om unges uddannelsesgrad. I stedet har administrationen valgt at følge udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp, som indikator for opfyldelsen af ministermålet.

 

I forhold til ministermål 4 om samarbejdsgrad med virksomhederne oplyser Styrelsen, at der er problemer på grund af en opdatering af CVR registret. Dato for opdaterede tal er yderligere udskudt til 12. dec. 2014.

 

Vedlagt denne sag er ”Notat om status på målopfyldelse BP2014 – november”, der nærmere beskriver og gennemgår resultaterne for de enkelte mål.

 

Samlet vurdering af resultaterne

 

Holbæk Kommune opnår generelt gode resultater i forhold til ministerens- og de lokale mål. Der er opmærksomhed på udfordringen i forhold til at mindske andelen af langvarige sygedagpengeforløb.

 

Målet om i 2014 at etablere 70 job til førtidspensionister synes ikke længere opnåeligt i kalenderåret. Projektet er flerårigt og har nu været i kontakt med alle førtidspensionister, hvorfor de bedst egnede kom i job i begyndelsen af projektperioden.

 

Vedrørende jobrotation betyder ny lovgivning, at tilskuddet til virksomhederne faldt per. 1. juli 2014, hvilket gør ordningen mindre attraktiv end ved budgetaftalens indgåelse. Det kan få betydning for om målet på 100 private forløb kan indfries.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-11-2014
Taget til efterretning. Udvalget ønsker en redegørelse på, hvordan administration vil nedbringe antallet af sygedagpengesager over 26 uger.
 
Udvalget ønsker, at administrationen undersøger muligheden for at fremme jobrotation i Holbæk Kommunes administration.
 

Referat
Sagsfremstilling

3784417e5.docx

Bilag

Notat om status på målopfyldelse BP2014 - november


79. Orientering om nytteindsats

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

1) tager orienteringen til efterretning


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Arbejdsmarkedet vedtog 24. juni 2014 nedenstående principper for implementeringen af nytteindsats:

1) ”Nytteindsats anvendes for uddannelses- eller kontanthjælpsmodtagere, der er:

a. åbenlyst uddannelsesparate under 30 år

b. jobparate ledige over 30 år

c. unge med uddannelse der har været ledige i mere end 26 uger.

2) Nytteindsats anvendes i den tidlige indsats med det formål at:

a. få ledige i job og uddannelse

b. vurdere, om job- og uddannelsesparate ledige står til rådighed

3) Nytteindsats anvendes ikke i den senere indsats. Her anvendes som i dag relevante virksomhedsrettede tilbud, primært det private erhvervsliv

4) Nytteindsats anvendes under de samme spilleregler for mer-beskæftigelse og forholdstal, som den øvrige virksomhedsrettede indsats”

Derudover tilføjede udvalget: ”idet det sikres, at nyttejobs etableres ud fra lovgivningen og som en respektfuld indsats overfor den enkelte.” Administrationen har på denne baggrund påbegyndt indførelsen af nytteindsats, og giver her en kort status for nytteindsatsen for de unge.

Nytteindsats er langt overvejende det samme som en virksomhedspraktik eller et løntilskud, blot forbeholdt de job- eller uddannelsesparate og kun på offentlige arbejdspladser. Nytteindsatsen har frem til juni 2014 været enslydende med straks-aktivering i regi af sommerprojektet for unge der afventer uddannelse.

Nytteindsatsen for unge tager udgangspunkt heri og er i dag placeret på Andelslandsbyen Nyvang og Brorfelde. Andelslandsbyen tilbyder opgaver indenfor service, håndværk, vedligeholdelse, kontor, grønne områder og landbrug. Brorfelde tilbyder opgaver indenfor naturpleje og vedligeholdelse af grønne områder. Nytteindsats går forud for individuelle placeringer i praktikforløb som retter sig mod den unges uddannelsesplan. I perioden 1. januar til 30. september, har i alt 224 unge har været igennem og afsluttet straksaktiveringen/nytteindsatsen:

Antal unge der aldrig mødte i indsatsen

57

Antal unge der mødte mindre end 1 uge

10

Antal unge der mødte mellem 1 og 6 uger (6 uger er max varighed)

Ialt

157

224

Gennemsnitsvarighed – 224 unge: 468 uger

2,1 uge


Effekten af nytteindsats


Antallet af unge på uddannelseshjælp har aldrig været lavere i Holbæk kommune. Dette kan dog ikke tilskrives straksaktivering eller nytteindsats alene. Incitamenterne til at gå i uddannelse er steget efter at uddannelseshjælpen svarer til SU, de unges interesse for uddannelse er steget og fastholdelsesindsatsen på uddannelserne er intensiveret. Men alene gennemstrømningen og flowet viser at nytteindsatsen har flere effekter:

Der laves ikke længere systematisk effektmål på alle indsatser, men en stikprøve viser, at 75 % er i selvforsørgelse 3 måneder efter endt nytteindsats.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-11-2014
Taget til efterretning, med den bemærkning, at det skal undersøges, om tilbuddet er i overensstemmelse med kerneopgaven – alle unge i uddannelse.
 
Udvalget ønsker en ny redegørelse for implementeringen af nytteindsats på marts 2015 mødet.
 

Referat
Sagsfremstilling80. Orientering om gensidig forsørgerpligt

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

1) Tager orienteringen til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Kontanthjælpsreformen indfører gensidig forsørgerpligt for samboende, på lige fod med gifte borgere. Kravet gælder for samboende, hvor begge er fyldt 25 år. Det betyder, at samboende kontanthjælpsmodtagere ligesom gifte par forventes at forsørge hinanden. De nye regler betyder, at hvis den ene part i et samboende kæresteforhold har formue eller indtægt, som de begge kan leve af, har ingen af parterne ret til kontanthjælp fra 2015. For kærestepar, hvor begge er berettiget til kontanthjælp, vil den gensidige forsørgelsespligt ikke betyde noget.

Ordningen med gensidig forsørgerpligt er først fuld indfaset i 2015, og 2014 er et overgangsår, hvor den nye ordning har halv virkning. Beregningen af kontanthjælp foregår således:

1) Først beregnes, hvad begge parter ville være berettiget til hvis man ikke var samboende. Dette uanset om den ene er i arbejde, modtager revalideringsydelse eller førtidspension.

2) Dernæst beregnes, hvad man vil være berettiget til efter reglerne om gensidig forsørgelsespligt.

3) Beløbene trækkes fra hinanden og udgør dermed den kontanthjælp eller uddannelseshjælp borgeren vil have mulighed for at få udbetalt.

I 2014 vil halvdelen af forskellen på det første og det andet beløb efterfølgende blive tillagt borgerens ydelse, så nedgangen i borgerens ydelse kun slår halvt igennem. Fra 2015 vil denne regel bortfalde. Det er i beskæftigelseslovgivningen ikke mulighed for at dispensere fra gensidig forsørgerpligt. Der kan gennem Serviceloven gives en enkeltydelse på baggrund af en konkret vurdering i den enkelte sag.

 

Administrationen vurderer uddannelses- eller kontanthjælpsmodtagere som omfattet af reglerne, når de samboende begge:

Dertil kommer at de enten:

Herudover kan kommunen betragte to personer for at være samlevende, når de har et samliv af ægteskabslignende karakter.

 

Hvor mange borgere er omfattet?

 

I august måned 2014 er registreret

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-11-2014
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling81. Orientering til møde 26. november 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget tager følgende orientering til efterretning:

 

JobCAMP 2014


Udvalget for Arbejdsmarkedet, medlemmer af Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR) samt arbejdsmarkedscenterets ledelse har i dagene 6. – 7. november deltaget i JobCAMP, der er Kommunernes Landsforenings fagkonference på beskæftigelsesområdet. Udvalget evaluerer deltagelsen i forhold til fagligt udbytte og eventuelle ønsker for fremtidig deltagelse.

Finansloven


Arbejdsmarkedschefen vil på mødet give en umiddelbar vurdering af finanslovens konsekvenser for indsatsen på arbejdsmarkedscenterets områder.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-11-2014
Taget til efterretning. Udvalget ønsker en orientering om modtagelsen af flygtninge til næste møde, herunder økonomiske konsekvenser.
 

Referat
Sagsfremstilling