UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

24-09-2014 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

24-09-2014 18:30:00


PUNKTER

52. Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. september 2014
53. Temadrøftelse om socialøkonomiske virksomheder
54. Vedtagelse af BeskæftigelsesPlan 2015
55. Vedtagelse af tidsplan og kommissorium for udarbejdelse af beskæftigelsespolitik
56. Beslutning om den fremtidige dialog med arbejdsmarkedets parter m.fl. i beskæftigelsesindsatsen
57. Beslutning om indgåelse af partnerskabsaftale med Dansk Byggeri
58. Beslutning om at indføre mikrolån som tilbud til ledige, der vil være selvstændig erhvervsdrivende
59. Beslutning om ændring af praksis for særlig støtte til høje boligudgifter
60. Orientering om resultaterne i beskæftigelsesindsatsen
61. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning august 2014
62. Godkendelse af mødeplan for 2015
63. Orientering til mødet den 24. september52. Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. september 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Beslutningssag


Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. dagsordenen til mødet d. 24. september 2014 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 24-09-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling53. Temadrøftelse om socialøkonomiske virksomheder

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Temadrøftelse

 
 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 
 1. tager orienteringen om socialøkonomiske virksomheder til efterretning

 2. drøfter hvordan kommunen kan understøtte etablering af socialøkonomiske virksomheder

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Socialøkonomiske virksomheder er en forholdsvist ny sektor, som mange håber, kan bidrage til at løse sociale problemstillinger. I Holbæk Kommune opfordrer Omstillingsgruppen Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet til, at der etableres flere socialøkonomiske virksomheder i kommunen. Opfordringen understøttes af Beskæftigelsesplan 2014, hvor det fremgår, at der skal udvikles socialøkonomiske virksomheder, der i særlig grad kan beskæftige borgere med reduceret arbejdsevne.

 

Til temadrøftelsen vil Thomas Bisballe, seniorrådgiver ved Københavns Kommunes erhvervsafdeling med speciale i socialøkonomiske virksomheder, holde et kort oplæg med mulighed for efterfølgende diskussion.

 

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

En nyudgivet rapport fra Regeringen definerer området socialøkonomiske virksomheder og giver en række anbefalinger til en styrkelse af sektoren. Rapporten er vedhæftet denne fremstilling som bilag.

 

De socialøkonomiske virksomheder adskiller sig på den ene side fra andre private virksomheder, ved at deres primære formål og drivkraft er at skabe positiv social forandring. På den anden side adskiller de sig fra for eksempel frivillige organisationer og støttede projekter, ved at de som virksomheder primært anvender forretningsmæssige metoder til at opnå denne forandring.

 

Et eksempel på en sådan forandring kan være inklusion på arbejdsmarkedet af medarbejdere, som har brug for særlige hensyn på grund af funktionsnedsættelse, og som ansættes i fleks- eller skånejob eller i job med løntilskud.

 

Socialøkonomiske virksomheder har disse karakteristika, som afgrænser dem fra andre typer af virksomheder:

 

Man skelner desuden mellem to slags socialøkonomiske virksomheder, dem som arbejder for en målgruppe og dem, som arbejder med en målgruppe. Virksomheder med et beskæftigelsesmæssigt formål hører typisk til den sidste gruppe.

Socialøkonomiske virksomheder i tal

Der findes i dag lidt under 300 socialøkonomiske virksomheder i Danmark 12 % af de socialøkonomiske virksomheder har adresse inden for Region Sjælland. Det skal dog ses i lyset af, at 14 % af alle virksomheder ligger i Region Sjælland.

 

De socialøkonomiske virksomheder beskæftiger (2012) ca. 3.500 årsværk eller fuldtidsstillinger. De fleste socialøkonomiske virksomheder er små, idet 79 procent beskæftiger under 10 årsværk - frivillige medarbejdere ikke medregnet. 39 % af de socialøkonomiske virksomheder har et beskæftigelsesmæssigt formål.

 

Lidt mindre end halvdelen af virksomhederne er relativt nye, idet de er etableret inden for de seneste syv år.

 

Udfordringer for socialøkonomiske virksomheder

Socialøkonomiske virksomheder står over for en række barrierer. Det drejer sig blandt andet om, at virksomhederne har behov for rammer og regulering som sektor for dermed opnå større legitimitet.

 

Desuden oplever virksomhederne udfordringer med at ansætte medarbejdere på særlige vilkår, idet lovgivningen har regler om forholdet mellem ordinært ansatte og ansatte på særlige vilkår.

 

Virksomhederne har også brug for at styrke deres forretningsgrundlag samt at udbrede kendskabet til deres eksistens, således at de lettere kan sælge deres produkter og tiltrække investorer.

Initiativer til støtte af socialøkonomiske virksomheder

Regeringen ønsker fremadrettet at etablere en række initiativer, der har til hensigt at støtte og skabe bedre rammer herfor. Blandt initiativerne kan nævnes:

Hvordan kan kommunen understøtte etablering af socialøkonomiske virksomheder?

Holbæk Kommune kan understøtte socialøkonomiske virksomheder på en række områder.

Det gælder blandt andet:

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 24-09-2014
Oplæg taget til efterretning.
 
Der søges erfaringer fra andre kommuner. Det undersøges om der er muligheder for etablering af socialøkonomisk virksomhed via f.eks. afknupning – eks. kantinedrift/catering. Øvrige muligheder afsøges.
 
Der laves oplæg til strategi som tages på dagsordenen på et kommende møde.
 

Referat
Sagsfremstilling

3694496e1.pdf

Bilag

Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark


54. Vedtagelse af BeskæftigelsesPlan 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet. Økonomiudvalget. Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. Drøfter BeskæftigelsesPlan 2015 og tager de indkomne høringssvar til efterretning

 2. Anbefaler Beskæftigelsesplan 2015 til vedtagelse i byrådet.

 3. Indstiller til byrådet, at byrådet giver udvalget bemyndigelse til at vedtage måltal indenfor rammen af budget 2015

 4. Indstiller til byrådet, at byrådet giver udvalget bemyndigelse til løbende at justere måltallene indenfor rammen af budget 2015, hvis prognosen for udviklingen i ledigheden ændrer sig.

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Beskæftigelsesplanen (BP) udarbejdes én gang om året og beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt tilrettelægge og udøve beskæftigelsesindsatsen. Planen udarbejdes i perioden marts til august i et tæt samarbejde mellem bl.a. Udvalget for Arbejdsmarkedet, Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR) og administrationen, herunder Arbejdsmarkedscenteret. BP skal bl.a. forholde sig til de væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordringer og de beskæftigelsespolitiske målsætninger.

 

Den overordnede beskæftigelsesstrategi


Holbæk Kommunes beskæftigelsesindsats baserer sig på viden om, hvad der virker og fokuserer derfor altid på en tidlig, aktiv og virksomhedsnær indsats. Dette fordi forskningen viser, at:

 

Den overordnede strategi er altså en tidlig, aktiv og virksomhedsnær indsats. Dette også for de borgermålgrupper, der ikke er omfattet af de nationale eller lokale målsætninger. Nedenfor er BP’s nationale og lokale beskæftigelsespolitiske målsætninger gengivet:

 

Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse.

 

Antallet af borgere på uddannelseshjælp skal begrænses til højest x personer i december 2015, svt. et fald på x pct. fra januar 2014 (539 personer).

 

Ministermål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Antallet af aktivitetsparate borgere på kontanthjælp over 30 år, med en varighed over 52 uger begrænses til højest x personer i december 2015, svt. et fald på x pct. fra januar 2014 (507 borgere).

 

Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes.

 

Antallet af langtidsledige skal begrænses til x personer i december 2015, svt. et fald på y pct. fra december 2013 (391 personer).

 

Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne.

 

Den lokale samarbejdsgrad skal stige fra 35,2 i december 2013 til 42,0 i december 2015, og den samlede samarbejdsgrad skal stige fra 42,9 i december 2013 til 50,0 i december 2015.

 

Lokalt mål 1: Ungeledigheden skal bekæmpes

 

Antallet af borgere på kontanthjælp eller a-dagpenge under 30 år skal begrænses til højest x personer i december 2015, svt. et fald på x pct. fra januar 2014 (267 personer).

 

Lokalt mål 2: Der skal skabes flere fleksjob

 

Der skal i 2015 etableres mindst 175 fleksjobforløb

 

Lokalt mål 3: Arbejdsstyrken skal øges

 

Jobcenteret skal skabe jobs til mindst 70 førtidspensionister og styrke arbejdet med at udvikle socio-økonomiske arbejdspladser. Herunder konkret sikre, at kantinedriften på Jernbanevej 6 og Kanalstræde 2 etableres som selvstændig socioøkonomisk virksomhed.

 

Det er endnu ikke muligt at fastsætte måltallene for flere af planens mål, da dette sker på baggrund af det kommunale budget og en teknisk fordeling af rammen på de enkelte ydelser og borgermålgrupper. Dette arbejde er i gang med ikke afsluttet. Målfastsættelsen sker også på baggrund af beregninger fra Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt administrationen - og vil derfor blive behandlet politisk af Udvalget for Arbejdsmarkedet, når disse beregninger har været mulige at foretage.

 

BP2015 er vedlagt sagen i hele sin længde. I planen er strategien for hvert enkelt mål nærmere beskrevet.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

BeskæftigelsesPlanen medfører ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Beskæftigelsesplanens budget vedtages som en del af det samlede kommunale budget i oktober. Budgettet for beskæftigelsesindsatsen bliver tilrettet i overensstemmelse hermed samt muligvis korrigeret, når Finansministeriets finanspolitiske redegørelse offentliggøres i december.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring

Beskæftigelsesplanen har været til kommentering i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i planen.

 
 
 
 
 

Lovgrundlag – link

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=130598)

 
 
 
 

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Arbejdsmarkedet, sag 39 af 24. juni 2014

 
 
 

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 24-09-2014
 1. Udvalget drøftede BeskæftigelsesPlan 2015 og tog de indkomne høringssvar til efterretning.
 2. Udvalget anbefaler Beskæftigelsesplan 2015 til vedtagelse i byrådet.
 3. Udvalget indstiller til byrådet, at byrådet giver udvalget bemyndigelse til at vedtage måltal indenfor rammen af budget 2015
 4. Udvalget indstiller til byrådet, at byrådet giver udvalget bemyndigelse til løbende at justere måltallene indenfor rammen af budget 2015, hvis prognosen for udviklingen i ledigheden ændrer sig.
 

Sagsfremstilling
Referat

3687642e2.pdf
3696659e3.docx
3687637e4.pdf

Bilag

Beskæftigelsesplan 2015 - høringsudgave.pdf
LBRs høringssvar til BP2015
BRHS kommentarer til BP15


55. Vedtagelse af tidsplan og kommissorium for udarbejdelse af beskæftigelsespolitik

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 

1) Drøfter og tiltræder tidsplan og kommissorium for udarbejdelse af beskæftigelsespolitik

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Beskæftigelsespolitikken bidrager både nationalt og lokalt til at:

 

Beskæftigelsespolitikken hører derfor naturligt og uløseligt sammen med både arbejdsmarkedspolitikken, uddannelsespolitikken, socialpolitikken og erhvervspolitikken, og er også dermed en væsentlig del af vækstpolitikken. Beskæftigelsespolitikken og beskæftigelsesindsatsen skal ses i dette brede og sammenhængende perspektiv, og beskæftigelsesindsatsen er også allerede inddraget i en række politikker og strategier, der hver for sig og i forskellige grad inddrager et beskæftigelsespolitisk perspektiv. Det er bl.a.:

 

Beskæftigelsesplanen (BP) er Holbæk Kommunes politiske og strategiske styringsredskab. BP beskriver hvert år de overordnede beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt de strategier og den indsats der skal iværksættes. Planen indeholder en lang række af de elementer, der vil være en del af en beskæftigelsespolitik, men indarbejder ikke i tilstrækkelig grad de beslægtede politikområder. Der er derfor behov for at udvikle en egentlig beskæftigelsespolitik, der på tværs af og i samklang med de øvrige politikområder, sikrer den tværgående politiske tilgang, der ønskes af Holbæk Byråd og som udtrykkes i den lange række af reformer og drøftelser, der betegner vækstdagsordenen og den beskæftigelsespolitiske debat.

 

Siden 2012 er der bl.a. gennemført en dagpengereform (2012, herunder flere akutpakker), en reform af fleksjob og førtidspension (2013), en kontanthjælpsreform (2014) og en sygedagpengereform (2014). I 2015 gennemføres reformen af beskæftigelsesindsatsen og i øjeblikket forhandler Folketinget om en reform af det refusionssystem, der fra 2016 forventes at ændre markant på de spilleregler, der regulerer i hvilken grad det er kommunen eller staten, der betaler for ledige og sygemeldtes ydelse og den indsats der leveres i jobcentrene.

 

Reformerne er overordnet kendetegnet ved:

 

Byrådet og Udvalget for Arbejdsmarkedet beslutter løbende hvordan reformerne skal implementeres i Holbæk, og der er et stærkt politisk fokus på beskæftigelsesområdet gennem ”Holbæk i fællesskab”, KL’s partnerskab om beskæftigelse, Det Lokale BeskæftigelsesRåd, UddannelsesRådet og det kommende VækstRåd. Alle disse fora involverer ikke alene Byrådet, men også i bred forstand de mange aktører i den kommunale organisation og i lokalsamfundet, der har del i hvordan Holbæk Kommune løfter sin kerneopgave på beskæftigelsesområdet. Dette brede engagement er væsentligt at fastholde i såvel udarbejdelsen som implementeringen af beskæftigelsespolitikken

 

Vedlagt sagen er kommissorium samt tidsplan for udarbejdelsen af beskæftigelsespolitikken.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Sagen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 24-09-2014
Drøftet og tidsplan og kommissorium for udarbejdelse af beskæftigelsespolitik tiltrådt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3699735e5.docx

Bilag

Kommissorium og tidsplan for beskæftigelsespolitikken


56. Beslutning om den fremtidige dialog med arbejdsmarkedets parter m.fl. i beskæftigelsesindsatsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget beslutter

1. ikke at videreføre LBR, når det lovgivningsmæssige grundlag for LBR bortfalder

2. at invitere arbejdsmarkedets parter og lokalt funderede interesseorganisationer til 2 årlige åbne møder om beskæftigelsesindsatsen

3. at indstille til Projektudvalget for Vækst, at tage initiativ til oprettelsen af et VækstRåd, der kan løfte den strategiske og fortsatte dialog mellem bl.a. erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og byrådet

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Med reformen af beskæftigelsesindsatsen ophører Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR) og der oprettes i stedet Regionale Arbejdsmarkeds Råd (RAR). Lovteksten for hvornår RAR oprettes og LBR nedlægges er endnu ikke vedtaget, men det fremgår af den politiske aftale, at den enkelte kommune kan vælge at opretholde LBR. Der skal derfor tages politisk stilling til, om og hvordan Holbæk Kommune ønsker at dialogen med arbejdsmarkedets parter og andre nøgleinteressenter på beskæftigelses-, erhvervs- og uddannelsesområdet.

 

LBR i dag og fremover

LBR består af en række repræsentanter for udpegningsberettigede faglige organisationer fra hhv. arbejdstager og arbejdsgiversiden, Danske Handicaporganisationer (DH), de praktiserende læger m.fl. LBR’s nuværende opgaver er overordnet:

 1. At rådgive byrådet om arbejdsmarkedsforhold og beskæftigelsesindsatsen generelt, herunder at afgive høringssvar til BeskæftigelsesPlanen og ResultatRevisionen

 2. På baggrund af en statslig bevilling at igangsætte initiativer, der kan udvikle beskæftigelsesindsatsen

 3. At kontrollere beskæftigelsesindsatsen i Arbejdsmarkedscenteret, særligt i forhold til overholdelsen af spillereglerne for den virksomhedsrettede indsats

 

LBR’s nuværende lovgivningsmæssige rammer bevirker, at det er navngivne nationale faglige organisationer der har udpegningsret, og det er derfor vanskeligt at sikre den særligt lokale og brede dialog, der tilfører værdi i arbejdet med beskæftigelsesindsatsen. Der har således gennem årene været lille og vigende interesse fra særligt arbejdsgiverorganisationerne til at udpege repræsentanter til LBR, og LBR har i 2014 alene repræsentation fra arbejdstagersiden og DH. Det er forventningen, at interessen vil dale yderligere, når LBR’s formelle opgaver og finansiering bortfalder. Den statslige bevilling til LBR ophører samtidig med lovændringen, og LBR vil derfor ikke have mulighed for at igangsætte initiativer.

 

LBR kontrol af beskæftigelsesindsatsen varetages i dag tillige at Udvalget for Arbejdsmarkedet, ministeriet, Ankestyrelsen m.fl. LBR’s supplerende og særlige fokus på den virksomhedsrettede indsats, kan derfor sammen med øvrige opgaver overgå til fagudvalget.

 

Den fremtidige dialog

Det er af stor både administrativ og politiske vigtighed at sikre en god dialog med de mange interessenter på beskæftigelses-, erhvervs- og uddannelsesområdet. Bl.a. derfor, er der taget initiativ til Holbæk UddannelsesRåd, hvorigennem Holbæk Kommune har en god dialog med ungdomsuddannelsesinstitutioner, professionshøjskoler, universitet m.fl. Reformen af beskæftigelsesindsatsen giver anledning til at overveje hvordan dialogen om arbejdsmarkedet kan videreføres og udvikles.

 

Arbejdsmarkedscenteret afholder i dag halvårlige, konkrete og lokalt funderede dialogmøder med a-kasserne. Disse møder har stor værdi for arbejdsmarkedscenteret. På samme måde vil det have stor værdi at afholde lignende møder med bl.a. de faglige organisationer, hvor udgangspunktet er de konkrete udfordringer arbejdsmarkedscenteret og beskæftigelsesindsatsen står i. Samtidig kan dialogen med kommunens mange interessenter løftes fra alene at tage udgangspunkt i beskæftigelsesindsatsen og i stedet tage udgangspunkt i vækst, hvor beskæftigelse - sammen med uddannelse og erhvervspolitik - er grundpillerne. Et sådan samarbejdsorgan kunne med fordel løftes i regi af Projektudvalget for Vækst.

 

LBR har på møde den 11. september givet input til hvordan den fremtidige dialog om beskæftigelsesindsatsen kan foregå. Af referatet fra LBR’s møde fremgår det, at:

 

LBR drøftede ønsker og forslag til hvordan det gode daglige samarbejde mellem jobcenteret, de faglige organisationer og andre interessenter kan foregå. Samtidig er det LBR’s brede ønske, at den kompetence LBR i dag repræsenterer, løbende inddrages i strategiske arbejdsmarkedspolitiske drøftelser med betydning for arbejdsmarkedet, borgere og virksomheder i Holbæk Kommune.

 

Samtidig har LO udarbejdet et inspirationskatalog, der angiver fordele ved forskellige organiseringer af den fremtidige dialog. LO’s input er vedlagt sagen som bilag.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 24-09-2014
 1. Udvalget besluttede ikke at videreføre LBR, når det lovgivningsmæssige grundlag for LBR bortfalder.
 2. Udvalget besluttede at invitere arbejdsmarkedets parter og lokalt funderede interesseorganisationer til 2 årlige åbne møder om beskæftigelsesindsatsen.
 3. Udvalget besluttede at indstille til Projektudvalget for Vækst, at tage initiativ til oprettelsen af et VækstRåd, der kan løfte den strategiske og fortsatte dialog mellem bl.a. erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og byrådet.
 

Referat
Sagsfremstilling

3696902e6.pdf

Bilag

Inspiration til lokalpolitisk samarbejde efter nedlæggelse af LBR.pdf


57. Beslutning om indgåelse af partnerskabsaftale med Dansk Byggeri

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet. Økonomiudvalget. Byrådet.

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

1) Drøfter perspektiverne og indholdet af partnerskabsaftalen

2) Indstiller partnerskabsaftalen til vedtagelse i Byrådet

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Der er under betingelse af Byrådets godkendelse indgået en forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nordvestsjælland, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Holbæk Kommune.

 

Partnerskabsaftalen skal generelt bidrage til at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse inden for byggefagene, og at der som grundlag for dette tilvejebringes flere lære- og praktikpladser. En lignende aftale er under udarbejdelse i samarbejde med bl.a. Dansk Erhverv. Aftalen skal med kommunale briller i særlig grad medvirke til, at unge i Holbæk gennemfører en kompetencegivende uddannelse og dermed sænke antallet af unge på uddannelseshjælp.

 

Alle partnerne spiller en rolle i forhold til at sikre, at flere gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse.

 
 

Styrket uddannelsesvalg og bedre vejledning

Aftalen ønsker at styrke og fremme samarbejdet mellem folkeskole, UU, forældre, unge og lærere, så unge får en bedre indsigt i byggefagenes uddannelses- og jobmuligheder. Dette skal styrke både den generelle søgning mod de tekniske uddannelser, men også den unges motivation for sit uddannelsesvalg.

Gennemførsel af uddannelse

Aftalen ønsker at styrke det daglige samarbejde mellem de mange forskellige parter der er involveret i unges vej gennem uddannelse. Folkeskolen og UU styrker den unges kompetencer og motivation på vej i uddannelse, EUC Nordvestsjælland styrker fastholdelsen i grundforløbet, Dansk Byggeri styrker fastholdelsesinitiativer for unge i hovedforløb, og Arbejdsmarkedscenteret styrker mentorindsatsen overfor unge igennem hele uddannelsen.

 

Flere elev- og praktikpladser i byggefagene

Aftalen arbejder på at sikre praktikpladser til alle unge der har gennemført et grundforløb inden for bygge og anlæg. Dette gennem et forpligtende samarbejde, hvor Dansk Byggeri og EUC Nordvestsjælland intensiverer samarbejdet for at øge antallet af elev- og praktikpladser i byggefagene.

 

Styrket efter- og videreuddannelse

Virksomhederne og Arbejdsmarkedscenteret skal i fællesskab styrke mulighederne for efter- og videreuddannelse. Dette gennem løbende opkvalificering af medarbejdere gennem bl.a. jobrotation og AMU-kurser og af de ledige gennem beskæftigelsesindsatsen og den virksomhedsrettede indsats.

 

Ændrede betingelser for udbud

Indgåelse af partnerskabsaftalen vil betyde, at Holbæk Kommunes generelle retningslinjer for sociale klausuler ved udbudspligtige anlægsopgaver ændres. Holbæk Kommune vil i aftaleperioden forudsætte, at Dansk Byggeri gennem den forpligtende partnerskabsaftale bidrager til oprettelsen af de nødvendige elev- og praktikstillinger i byggefagene. Denne forpligtelse erstatter altså de bestemmelser om uddannelsesklausuler, der ellers er beskrevet i den politisk vedtagne udbudsstrategi. Det er derfor nødvendigt at forlægge særligt dette forhold for Byrådet.

 

Partnerskabsaftalen er vedlagt sagen.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Aftalen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser

 

Øvrige konsekvenser

Indgåelse af partnerskabsaftalen vil betyde, at Holbæk Kommunes generelle retningslinjer for sociale klausuler ved udbudspligtige anlægsopgaver ændres som beskrevet i sagsfremstillingen

 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 24-09-2014
 1. Drøftet perspektiverne og indholdet af partnerskabsaftalen.
 2. Udvalget indstiller partnerskabsaftalen til vedtagelse i Byrådet.
 

Referat
Sagsfremstilling

3699662e7.pdf

Bilag

Partnerskabsaftale DB final.pdf


58. Beslutning om at indføre mikrolån som tilbud til ledige, der vil være selvstændig erhvervsdrivende

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet. Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

1) Beslutter at indføre mikrolån som tilbud til ledige, der vil være selvstændig erhvervsdrivende

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Et mikrolån er i dansk sammenhæng et lån på 30-50.000 til en person, som har en bæredygtig forretningsidé, men ikke har adgang til at låne penge på markedsvilkår eller gennem netværk. Lånet gives typisk som støtte til opstartsomkostninger som butiksinventar mv. Mikrolån er især kendt fra Indien og andre udviklingslande, hvor mikrolån anvendes til indkøb af fx små maskiner eller råvarer, så en produktion kan startes op mikrolån i denne sammenhæng er helt ned til 5-600 kr. I Danmark har 13 kommuner ordninger med mikrolån, men antallet af borgere der modtager mikrolån er meget begrænset.

Projekt Mikrolån i Århus


Et af de første og større forsøg med mikrolån blev gennemført i Århus Kommune i samarbejde med Socialt Udviklingscenter og finansieret af Socialministeriet. Projektet er gennemført i årene 2010-2012, og har omfattet i alt 22 personer. Den enkelte borger har maksimalt kunnet låne kr. 50.000, som afdrages over en femårig periode. Projektets resultater ser således ud:

 

Århus Kommune har valgt at gøre projektet til en del af kommunens tilbudsvifte i beskæftigelsesindsatsen. Information om mikrolån og projektet i Århus kan ses på Socialt Udviklingscenters hjemmeside www.sus.dk.

Økonomiske virkninger af projektet


Rambøll har i Århus-projektet beregnet, at hvis 1,2 af 20 kontanthjælpsmodtagere etablerer sig som selvstændig med en årsindkomst på kr. 200.000, så kan projektet betale sig. En forudsætning for et bæredygtigt projekt vil være en grundig screening af potentielle projektdeltagere. Bl.a. af denne årsag, stiller administrationen sig meget skeptisk overfor business-casen i beregningsgrundlaget, da kontrolgruppen i Rambølls beregning består af kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2, der forudsættes ellers ikke at gå i arbejde i en kontrolperiode på 5 år. Kontrolgruppen burde bestå af kontanthjælpsmodtagere med samme forudsætninger som projektgruppen, og det er administrationens vurdering, at ledige der vurderes at have forudsætninger for at deltage i et iværksætterprojekt og starte egen virksomhed, i høj grad også vil have forudsætninger for at gå i arbejde indenfor perioden på 5 år. De kommunaløkonomiske virkninger af mikrolån vurderes derfor at være usikre.

Mikrolån i Holbæk


De væsentligste perspektiver ved mikrolån er at have en indsats, der støtter op om den enkelte lediges egne ressourcer, energi og lyst til at være en del af arbejdsmarkedet, - også som selvstændig erhvervsdrivende. I den sammenhæng er der flere forskellige redskaber at gøre brug af. Formålet med mikrolån er entydigt at få ledige til at blive selvstændig erhvervsdrivende, men herunder også en vurdering af, om en ledig gennem et overskud i egen virksomhed vil være i stand til at betale mikrolånet tilbage. Derfor skal mikrolån ydes på baggrund af en erhvervs- og markedsmæssig vurdering og bør indeholde iværksætter- og erhvervsrådgivning i regi af den almindelige iværksætterindsats gennem Holbæk Erhvervsforum. For at kunne komme i betragtning til at modtage et mikrolån, skal den ledige:

På baggrund heraf udarbejdes en jobplan, hvorigennem der tages praktisk stilling til bl.a. den enkelte borgers forsørgelse undervejs i forløbet. Der er forskellige regler for udbetaling af et mikrolån afhængig af hvilken ydelse den enkelte borger modtager. Derfor organiseres de indledende og tekniske vurderinger i regi af Arbejdsmarkedscenteret, hvorimod udviklingen af forretningsidé mv. organiseres i Holbæk ErhvervsForum.

 

Målgruppen vurderes at være borgere på kontanthjælp, der gennem en revalideringsplan vil kunne opnå selvforsørgelse som selvstændig erhvervsdrivende. Mikrolån bliver dermed et redskab der understøtter de initiativer der tages gennem ”Holbæk i Fællesskab” og omstillingsgruppen ”Alle kan bidrage”.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Mikrolån kan etableres indenfor det eksisterende budget

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 24-09-2014
Udvalget besluttede at indføre mikrolån som tilbud til ledige, der vil være selvstændig erhvervsdrivende.
 

Referat
Sagsfremstilling59. Beslutning om ændring af praksis for særlig støtte til høje boligudgifter

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

beslutningssag


Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

1) beslutter, at Holbæk Kommune fremover alene betragter en bolig som rimelig i relation til aktivlovens § 34, såfremt boligen er beliggende i Holbæk Kommune.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Hvis en borger mister sit arbejde og bevilges kontanthjælp, kan borgeren opleve et fald i sin indkomst. Borgeren har indrettet sit liv på baggrund af en lønindkomst, og skal ved overgang til kontanthjælp begynde at indrette sit liv på baggrund af en ny økonomisk virkelighed.

 

Borgere over 30 år på overførselsindkomst svarende til kontanthjælpsniveau har mulighed for at søge om særlig støtte til høje boligudgifter efter aktivlovens §34. Inden kommunen giver støtte, skal det undersøges, om der kan skaffes en rimelig, billigere bolig.

 

Hvis der kan skaffes en rimelig billigere bolig, har borgeren mulighed for at flytte til boligen, men også ret til at blive i sin nuværende bolig. Hvis borgeren vælger at blive boende, beregnes den særlige støtte på baggrund af boligudgiften for den rimelige billigere bolig. Borgeren kan stadig søge og modtage boligsikring efter gældende regler i forhold til den bolig borgeren har, mens den særlige støtte vil blive beregnet på baggrund af den ellers rimelige og billigere bolig borgeren har sagt nej til.

 

Holbæk Kommune har hidtil som udgangspunkt først og fremmest søgt efter rimelige billigere boliger indenfor kommunen og herefter søgt i nabokommunerne.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at den ændrede praksis vil medføre, at en forventet årlig besparelse på kr. 250.000 – 500.000 ikke kan opnås, idet den særlige støtte til høje boligudgifter vil have et højere niveau og blive udbetalt i længere tid.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 24-09-2014
Udvalget besluttede at Holbæk Kommune fremover alene betragter en bolig som rimelig i relation til aktivlovens § 34, såfremt boligen er beliggende i Holbæk Kommune.
 

Referat
Sagsfremstilling60. Orientering om resultaterne i beskæftigelsesindsatsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager opfølgningen på målene i Beskæftigelsesplan 2014 (BP 2014) til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udviklingen på arbejdsmarkedet følges tæt af ministerier og interesse­organisationer. Også Arbejdsmarkedscenteret følger udviklingen i Holbæk meget tæt og måler:

Herudover følger administrationen løbende op på målene i BP2014, som forelægges udvalget og det lokale beskæftigelsesråd (LBR) til kommentering:

 

Resultatopfølgning på Beskæftigelsesplan 2014

 

I BP2014 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor:

 

Mål

Måltal

Status

Vurdering

Uddannelsesgrad

28 %

Mangler data

Kan ikke opgøres

Førtidspension

- mikrofleksjob

Under 100

30

66

13

Kan opnås

Kan opnås

Langtidsledighed

Under 377

305

Kan opnås

Virksomhedssamarbejde:

- Eget jobcenter

- Alle jobcentre

 

40 %

47 %

 

Mangler data

Mangler data

 

Kan ikke opgøres

Kan ikke opgøres

Sygedagpenge over 26 uger

Under 42 %

46,3 %

Kan opnås

Øge arbejdsudbuddet:

- Førtidspensionister i job

- voksenlærlingeforløb

- jobrotationsforløb

 

70

40

100/100*

 

36

57

57/74

 

Kan måske opnås

Opnået

Kan måske opnås

*100 private/100 offentlige forløb

 

Målene er opgjort så aktuelt som data fra www.jobindsats.dk tillader det. Styrelsen har meddelt, at man ikke kan levere data til ministermål 1 om unges uddannelsesgrad. I stedet har administrationen valgt at følge udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp, som indikator for opfyldelsen af ministermålet.

 

I forhold til ministermål 4 om samarbejdsgrad med virksomhederne oplyser Styrelsen, at der er problemer på grund af en opdatering af CVR registret. Dato for opdaterede tal er yderligere udskudt til november 2014.

 

Vedlagt denne sag er ”Notat om status på målopfyldelse BP2014”, der nærmere beskriver og gennemgår resultaterne for de enkelte mål.

 

Samlet vurdering af resultaterne

 

Holbæk Kommune opnår generelt gode resultater i forhold til ministerens- og de lokale mål. Der er dog en udfordring i forhold til at mindske andelen af langvarige sygedagpengeforløb, samt opnå en fortsat høj volumen på de to videreførte indsatser; førtidspensionister i job, samt jobrotationsforløb. For de to sidstnævnte indsatser er vurdering af målopfyldelsen derfor ændret til ’Kan måske opnås’.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 24-09-2014
Orientering taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3693237e8.docx

Bilag

Notat om status på målopfyldelses BP2014 - september


61. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning august 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget og Byrådet.

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 

1) Udvalget tager økonomi- og aktivitetsopfølgningen til efterretning.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Arbejdsmarkedet har ansvaret for kommunens indsats på politikområde 13. Politikområde 13 er udgifter til uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen og herunder også ydelser til ledige, sygemeldte og borgere med nedsat arbejdsevne. Udvalget orienteres løbende om udviklingen i kommunens udgifter på området, der præsenteres som månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgninger.

 

Opfølgningen for august 2014 viser, at Holbæk kommune på politikområde 13 gennem hele året samlet forventes at bruge 29,8 mio. kr. mindre end beregnet i det korrigerede budget for 2014.

 

I mio. kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Forventet regnskab 2014, pr. august

Forventet afvigelse ultimo august

 

A

B

C

D=C-b

Politikområde 13 - Uddannelse og beskæftigelse

881,8

870,1

840,3

-29,8

I alt - Udvalget for Arbejdsmarkedet

881,8

870,1

840,3

-29,8

 

Det lavere forbrug skyldes først og fremmest et markant fald i antallet af borgere på dagpenge (28,5 mio.), men også, at der er et fald i antallet af borgere på sygedagpenge (3,0 mio.) og førtidspension (2,5 mio.). Der forventes derimod en stigning i antallet af borgere på kontanthjælp (3,9 mio.) og borgere i fleksjob (4,7 mio.), hvilket giver et forventet højere forbrug.

 

I bilaget er en række diagrammer, der viser udviklingen i forbruget og en mere detaljeret fortegnelse, der viser det nye forventede forbrug i forhold til det korrigerede budget fordelt på de enkelte ydelser og aktiviteter.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Økonomi- og aktivitetsopfølgningen på politikområde 13 er medvirkende til, at kommunens samlede forventede resultat for hele året er forbedret med ca. 20 mio. kr. i forhold til det korrigerede projekt for 2014.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 24-09-2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgningen taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3699378e9.pdf

Bilag

ØA_08_2014-50_UAM-UDV.pdf


62. Godkendelse af mødeplan for 2015

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Beslutningssag


Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget godkender mødeplan for 2015.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Administrationen foreslår, at udvalget mødes kl. 16.30-18.30 i kommunens administrationsbygning på følgende datoer:

Som bilag er vedlagt en oversigt over forslaget til mødedatoer for alle stående udvalg, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Lov om kommuners styrelse, § 20.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 24-09-2014
Mødeplan for 2015 godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3694542e10.pdf

Bilag

Forslag til politisk kalender 2015


63. Orientering til mødet den 24. september

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget tager følgende orienteringer til efterretning:

 

Nyt borgercenter

Stueetagen på Jernbanegade 6 har været under ombygning og den 10. september slog det nye borgercenter planmæssigt dørene op til et helt nyt borgercenter. Borgercenteret er den fysiske ramme om en ny måde at skabe service og samarbejde mellem borgere og kommune. Det er ambitionen, at et større fokus på hjælp til selvhjælp, selvbetjening og nedbrydningen af den fysiske afstand mellem medarbejdere og borgere, skal give en både oplevet og reelt bedre service til borgerne. Herunder også i jobcenterets jobbutik, der er en del af det nye borgercenter.

 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 24-09-2014
Orientering taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling