UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat fra temamøde

STED

lokale 1.B, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

30-04-2014 17:30:00

SLUTTIDSPUNKT

30-04-2014 18:30:00


PUNKTER

25. Drøftelse af beskæftigelsesmæssige udfordringer for 201525. Drøftelse af beskæftigelsesmæssige udfordringer for 2015

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Temamøde


Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget sammen med det lokale beskæftigelsesråd

  1. drøfter beskæftigelsesmæssige udfordringer for 2015 med henblik på at administrationen kan påbegynde arbejdet med beskæftigelsesplanen for 2015.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

På mødet den 28. februar 2014 besluttede udvalget at invitere medlemmer af det lokale beskæftigelsesråd (LBR) til at deltage i en fælles temadrøftelse af de lokale beskæftigelsesmæssige udfordringer. Temamødet begynder kl. 17:30

 

Arbejdsmarkedschefen vil på mødet præsentere de lokale beskæftigelsesmæssige udfordringer mhp. at udvalget kan drøfte lokale udfordringer og mål for beskæftigelsesplanen for 2015.

 

Beskæftigelsesplanen (BP) udarbejdes en gang om året og beskriver, hvordan kommunen vil imødegå beskæftigelsespolitiske udfordringer samt tilrettelægge og udøve beskæftigelsesindsatsen. Planen udarbejdes i et tæt samarbejde med bl.a. Udvalget for Arbejdsmarked, Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) samt arbejdsmarkedscentret.

BP indeholder bl.a. lokale målsætninger for de nationale beskæftigelsespolitiske mål (ministermålene) samt lokale mål og indsatsområder, som besluttes af Udvalget for Arbejdsmarked efter inddragelse af LBR. Beskæftigelsesministeren har for 2015 udmeldt følgende mål:

  1. Flere unge skal have en uddannelse.

  2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.

  3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.

  4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne

 

De fire mål er en videreførelse af målene for 2014, bortset fra, at der i mål 2 ikke udelukkende skal være fokus på forebyggelse af førtidspension, men at jobcentrene generelt skal styrke indsatsen over for alle langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Målene er uddybet i bilaget.

 

Ministeren har i øvrigt besluttet, at der ikke er krav om at opstille kvantitative mål i de kommunale beskæftigelsesplaner for 2015.

 

Herudover fremsender LO og DA hvert år deres fælles anbefalinger til kommunernes arbejde med beskæftigelsesplanen. LO og DA’s skrivelse er vedlagt sagen til orientering. Arbejdsmarkedets parter har i forhold til BP2015 et ønske om, at kommunerne særligt arbejder med:

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 30-04-2014
Christina Hansen deltog i den første del af mødet.
 
Beskæftigelsesmæssige udfordringer for 2015 blev drøftet.
Ministerens mål taget til efterretning.
 
Der udarbejdes oplæg til drøftelse på det kommende møde med afsæt i bl.a. følgende mulige mål:
•           Overledigheden for unge skal nedbringes
•           Flere personer skal i fleksjob
•           Øge arbejdsudbuddet – flere førtidspensionister i job – herunder ønskes forslag til særlige indsatser
 
De eksisterende mål i beskæftigelsesplanen for 2014 evalueres og evalueringerne medtages til drøftelsen af de fremadrettede indsatser.
 
Mulighederne for øget brug af sociale klausuler i forbindelse med udbud m.v. undersøges nærmere og medtages i de videre drøftelser.

Sagsfremstilling
Referat

3505621e1.pdf
3517409e2.pdf

Bilag

LO og DA’s fællesudmelding - for den lokale beskæftigelsesindsats 2015
Udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2015