UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

24-02-2014 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-02-2014 17:00:00


PUNKTER

6. Godkendelse af dagsorden til møde 24. februar 2014
7. Beslutning om ændring af skoleklassekortordning
8. Beslutning om fortsættelse af støtte til STOMP-aktiviteter i Vangkvarteret og i Ladegårdsparken
9. Beslutning om etablering af Holbæk Drama College
10. Beslutning om frigivelse af fondsmidler til anlæg og drift af Brorfelde Observatorium
11. Beslutning om frigivelse af midler til renovering af skibsværftet i Holbæk
12. Beslutning om fortsættelse af børneteaterordningen på skolerne 2014/16
13. Beslutning om støtte til et projektforslag om en kunstbro over Holbæk Havnekanal
14. Godkendelse af fuld selvbestemmelse for fonden bag skibet "Hjalm" samt pantsætning
15. Orientering - Kulturelle arrangementer - fordeling af puljen
16. Orientering - Udstyr og rekvisitter - fordeling af puljen
17. Orientering - Udstyrspuljen - Mål & Net - fordeling af puljen
18. Beslutning om salg af Industrivej 12, Tølløse - Lukket punkt
19. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 24/2-14
20. Beslutning om frigivelse af midler til Ugerløse Friluftsbad sæson 20146. Godkendelse af dagsorden til møde 24. februar 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Det indstilles, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-02-2014
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling7. Beslutning om ændring af skoleklassekortordning

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Det indstilles, at:

 1. udvalget godkender den skitserede ændring af skoleklassekortordningen

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Styregruppen for Brorfelde Observatorium har vedtaget, at Brorfelde Observatorium i skoleåret 2014/15 skal tilbyde undervisning for et klassetrin svarende til ca. 800 elever.

 

Det forventes, at undervisningstilbuddet primært vil være et tilbud til mellemtrinnet (4.-6. klasse), som Holbæk Kommune i forvejen har en særlig indsats over for jf. den tværgående handleplan mellem kultur- og børneområdet (godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid samt i Udvalget for Børn d. 26/2-2013).

 

Puljen for skoleklassekort var i 2013 på 360.000 kr., som blev fordelt til de otte folkeskoler og deres respektive afdelinger. Langt størstedelen af forbruget af puljen er gået til indkøb af Skoleklassekort fra Movia til offentlig transport, men derudover har en del af skolerne også brugt deres pulje til fx færge tur/retur Orø og til transport i turistbus til forskellige kulturelle besøgssteder som Kronborg, Experimentarium, Faxe Kalkbrud mv.

 

Det foreslås, at der reserveres 160.000 kr. af midlerne i skoleklassekortordningen til transport til Brorfelde med turistbus, idet den offentlige transport til stedet er mangelfuld og med stoppested ved en svært trafikeret vej, hvilket vanskeliggør besøg på stedet.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Transport af et klassetrin svarer til ca. 800 skoleelever (ca. 25 i en klasse), og tur/retur med privat busselskab koster ca. 4000 kr. for en tur. Transport af et klassetrin svarer til en udgift på 32 ture a’ 4000 kr. = 128.000 kr. årligt.

 

Herudover afsættes en pulje på 32.000 kr. til særlige projekter, hvor der er behov for øget transport til Brorfelde fx i uge 39, hvor der afholdes Dansk Naturvidenskabsfestival.

 

Der er dermed et restbeløb i puljen på 200.000 kr., som fortsat kan benyttes til leje af turistbus og færgebilletter og herved sikre, at den enkelte skole har mulighed for at dækket en del af transportudgifterne i forbindelse med ekskursioner til naturområder eller kulturelle arrangementer, oplevelsescentre mv.

 

Fordelingen af midlerne i puljen er følgende:

 

 

2013:

2014:

 

 

 

Elverdamsskolen:

 48.175 kr.

 28.839 kr.

Engskovskolen:

 38.129 kr.

 21.368 kr.

Isefjordskolen:

 35.960 kr.

 20.600 kr.

Katrinedalskolen:

 40.755 kr.

 22.198 kr.

Kildevangens skole:

 32.193 kr.

 16.603 kr.

Skolen ved Tuse Næs:

 44.294 kr.

 25.519 kr.

Sofielundskolen:

 70.094 kr.

 38.125 kr.

Tornvedskolen:

 50.401 kr.

 26.749 kr.

Transport til Brorfelde

 0 kr.

 160.000 kr.

I alt:

 360.000 kr.

 360.000 kr.

 
 

Ændringen i skoleklassekortordningen medfører dog, at det ikke længere vil være muligt at købe skoleklassekort fra Movia til hver enkelt afdeling under den enkelte skole, idet et skoleklassekort koster 9.940 kr. Dette forhold vil gøre sig gældende for hovedparten af skolerne med undtagelse af Isefjordskolen og Sofielundskolen.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-02-2014
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling8. Beslutning om fortsættelse af støtte til STOMP-aktiviteter i Vangkvarteret og i Ladegårdsparken

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutning.

 

Indstilling

 

Det indstilles, at:

 1. udvalget beslutter, om der skal gives støtte fra puljen til børnekultur på 11.600 kr. til forlængelse af STOMP-aktiviteter i Vangkvarteret og Ladegårdsparken for børn og unge.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

En kreds af personer fra Projekt 4300 Agervang, Ladegårdsparken samt Verdenskoret i Holbæk søger Udvalget for Kultur og Fritid om tilskud på 11.600 kr. til at fortsætte aktiviteter med STOMP i Vangkvarteret og i Ladegårdsparken for børn og unge.

 

Beløbet tages fra puljen til børnekultur. Før behandling af den ansøgning har puljen et rådighedsbeløb på 536.000 kr.

 

STOMP er en aktivitet, hvor deltagerne instrueres i at spille rytmer og musik på hverdagsting - også materialer som ellers var tænkt til affald. Målet med aktiviteten er at skabe kontakt til de unge og derigennem fremme værdier som fællesskab, enhed og selvværd.

 

Ansøgningen dækker løn i 40 timer til instruktør. Ud over den lønnede instruktør er frivillige – herunder forældre – aktive i forbindelse med STOMP-aktiviteterne.

 

I forbindelse med denne ansøgning er der fremsendt evalueringsrapport for projektet som dækker perioden fra 24. juni 2013 og frem til december 2013.

 

Projektet startede i september 2012 med tilskud fra Socialministeriet. Siden har Udvalget for Kultur og Fritid i to omgange givet tilskud på 11.600 kr.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

7. januar 2013: Tilskud til STOMP

 

24. juni 2013: Forlængelse af tilskud til STOMP

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-02-2014
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3346271e1.docx

Bilag

Rapport 2013 og ansøgning 2014


9. Beslutning om etablering af Holbæk Drama College

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Det indstilles, at udvalget:

 1. godkender, at Holbæk Kommune deltager i etableringen af Holbæk Drama College og støtter projektet med 300.000 årligt i budgetårene 2014 – 2017.

 2. godkender det udarbejdede udkast til samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune, Holbæk Teater, Teatret Fairplay og Stenhus Gymnasium.

 3. godkender, at den kommunale delfinansiering af Holbæk Drama College sker ved at nedlægge puljen til netværkskontakter. Ansøgere til netværkskontrakter kan i stedet henvises til andre kommunale puljer.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet i Holbæk vedtog i 2011en Kultur- og Fritidspolitik, som blandt andet sætter fokus på at styrke talentudvikling og læringsmiljøer i kommunen.

 

Siden vedtagelsen af Kultur- og Fritidspolitikken har Holbæk Teater, Teatret Fairplay, Stenhus Gymnasium og Holbæk Kommune sammen undersøgt mulighederne for at etablere et professionelt scenekunsttilbud i Holbæk Kommune for unge under 25 år (Holbæk Drama College).

 

Holbæk Drama College skal udfylde tomrummet mellem amatørteater og professionelt teater for de unge. Uddannelsen vil give de unge mulighed for gennem praktisk og teoretisk arbejde at kvalificere beslutningsgrundlaget for deres videre karrierevalg.

 

Der skal kunne optages otte unge på hver årgang, således at der ved fuld indfasning efter tre år går 24 unge på Holbæk Drama College. Miljøet omkring Holbæk Drama College skal udvikle de unges talenter for drama, skuespil og formidling i et professionelt kunstnerisk miljø samtidig med, at de unge tager en studentereksamen med dramatik på B niveau på Stenhus Kostskole.

 

Det er aktørernes samlede vurdering, at talentmiljøet vil kunne tiltrække unge talenter fra hele landet, som har en særlig interesse og talent for at arbejde med scenekunst i et professionelt miljø og som forpligter sig både til personlig udvikling og til fællesskabet.

 

Uddannelsen understøtter et sammenhængende teatermiljø og skaber grundlag for et ungt scenekunstnermiljø med et internationalt perspektiv i Holbæk. Etableringen af et kompetencemiljø indenfor scenekunst vil samtidig medvirke til at tiltrække kvalificerede unge til Holbæk Kommune i tråd med kommunens vækststrategi

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Alle aktører bistår med ressourcer fra eksisterende budgetter, fx forestår Stenhus Gymnasium al undervisning og udgifter forbundet med gymnasiet (STX-uddannelsen), mens Holbæk Teater og Teatret Fairplay bidrager med mentor-timer. Imidlertid vil der være ekstra afledte omkostninger – herunder ansættelse af en fælles teaterkoordinator, som skal binde aktiviteterne på gymnasiet, på teatrene og i kommunen sammen til en fælles satsning. Hertil kommer andre afledte aktivitetsudgifter.

 

For at kunne finansiere de ekstra udgifter hertil indstiller direktør Anders Asmind, at Holbæk Kommune bistår med finansiering til Holbæk Drama College på 300.000 kr. årligt i fire budgetår (samlet kommunal finansiering er 1,2 mio. kr. over 4 år)

 

Udgiften fordeler sig således for Holbæk Kommune:

Budgetår 2014: 244.250 kr.

Budgetår 2015: 365.500 kr.

Budgetår 2016: 415.500 kr.

Budgetår 2017: 207.000 kr. (kun udgift til et ½ budgetår i 2017).

 

De stigende udgifter beror på et stigende elevtal, hvorfor koordinatorens tid opnormeres i relation hertil. Koordinatoren ansættes i Kultur og Fritid.

 

Samlet udgiftsoversigt for Holbæk Drama College er vedlagt som bilag.

 

Finansieringen sker ved at nedlægge puljen til Netværkskontakter, som udgør 305.000 kr. årligt, hvorved der samlet set kan anvises 1,2 mio. kr. over fire budgetår. Der overføres mellem de enkelte budgetår.

 

Puljen til netværkskontrakter foreslås nedlagt, da der generelt er få ansøgere til puljen. Disse ansøgere vil have alternative støttemuligheder via § 18-midler (støtte til frivilligt socialt arbejde), via de øvrige kultur- og fritidspuljer, via Frivilligcenter Holbæk eller hos kommunens frivillighedskoordinatorer.

 

Projektgruppen bag Holbæk Drama College arbejder løbende på at skaffe eksterne fondsmidler til Holbæk Drama College. Dette har allerede resulteret i, at Statens Kunstfond har bevilget 80.000 kr. til konkrete initiativer i det første uddannelsesår.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Indenfor rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne, kan Holbæk Kommune støtte aktiviteter med kulturelle formål, herunder teaterrelaterede aktiviteter. Det er bl.a. en forudsætning, at der er en kommunal interesse i den konkrete aktivitet, fx at aktiviteten styrker kulturudbuddet og kulturlivet i kommunen.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-02-2014
 
Ad 1: Godkendt
Ad 2: Godkendt
Ad 3: Godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3425708e2.docx
3425694e3.pdf
3405766e4.pdf

Bilag

Samarbejdsaftale, Holbæk Drama College
Bilag 1, organisationsdiagram Holbæk Drama College
Infobrochure om Holbæk Drama College


10. Beslutning om frigivelse af fondsmidler til anlæg og drift af Brorfelde Observatorium

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Det indstilles, at udvalget:

 1. godkender en indtægtsbevilling på 22,9 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, Nordea-fonden, Markedsmodningsfonden samt LAG (regionale EU-midler)

 2. godkender, at de modtagne fondsmidler på 22,9 mio. kr., bliver frigivet til anlæg og drift af Brorfelde formidlingscenter.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Brorfelde Observatorium er et enestående sted, som rummer et stort potentiale i forhold til at blive udviklet til en attraktion indenfor astronomi, natur, geologi og andre læringsoplevelser. På den baggrund har Holbæk Kommune ønsket at få udviklet et fagligt kvalificeret og økonomisk bæredygtigt koncept samt en udviklingsstrategi for Brorfelde Observatorium.

 

Det udarbejdende koncept peger på Brorfelde Observatorium, som en attraktion, der med afsæt i naturvidenskaben, kan blive en håndgribelig, meningsfuld og sjov oplevelse.

 

I weekender og ferieperioder vil Brorfelde være åbent for dagsbesøgende og overnattende børnefamilier, mens attraktionen i hverdagene vil være forbeholdt lejrskoler på grundskoleniveau. Derudover vil der i sommerferien være korte højskoleophold for familier og entusiaster. Yderligere vil Brorfelde være en dynamo i lokalområdet til glæde for lokalbefolkning, foreninger, studerende og forskere.

 

Kombinationen af en markant oplevelsesprofil, et attraktivt overnatningstilbud og muligheden for at holde åbent i perioder uden for højsæsonen, er med til at adskille Brorfelde fra det eksisterende udbud af oplevelser og attraktioner i Danmark. I udgangspunkt eksisterer der ikke en tilsvarende naturvidenskabelig attraktion, som på samme vis kombinerer Brorfeldes autenticitet og historie med den tilhørende oplevelses- og formidlingsprofil og muligheden for overnatning.

 

Læs mere om Brorfelde her

 

Med afsæt i koncept, målgrupper og konkurrencesituationen er der estimeret tre markedsscenerier for den færdigudviklede attraktion. I det forventede scenarium vil Brorfelde tiltrække 36.500 besøgende om året. Dette scenarie vurderes som bæredygtigt med et årligt kommunalt driftstilskud på 2 mio. kr. årligt, hvilket budgetmæssigt er afsat fra 2014 og frem.

 

Holbæk Kommune har modtaget fondsdonationer fra A.P. Møller fonden, Nordea Fonden samt LAG. Disse fondsmidler er bevilget til såvel anlæg- samt driftsomkostninger. Sidstnævnte vil blive brugt til at dække driftsomkostninger i anlægsfasen indtil formidlingscenteret er åbent og generer de forventede indtægter ved besøgstal omkring 36.500.

 

Med baggrund i ovenstående samt modtagelse af større fondsdonationer besluttede Holbæk Kommune i efteråret 2013 at købe Brorfelde Observatorium med tilhørende arealer af statens ejendomsselskab Freja A/S

 

Med henblik på at realisere de konkrete formidlings- og oplevelsestilbud er der nedsat en række arbejdsgrupper, som overordnet bliver koordineret af en styregruppe.

 

Det er styregruppens målsætning, at Brorfelde formidlingscenter officielt åbner i sommeren 2015. Derfor er det på nuværende tidspunkt nødvendigt at ansætte relevant personale og igangsætte de nødvendige renoveringer og opbygninger af formidlingstilbud. På denne baggrund indstiller direktør Anders Asmind, at de modtagne fondsmidler og de til formålet afsatte drifts- og anlægstilskud på budget 2014 bliver frigivet.

 

Brorfelde Observatorium vil blive en kommunal enhed på kulturområdet på linje med Kulturkasernen, Biblioteket og musikskolen med en selvstændig leder som refererer til Kultur- og Fritidschefen.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Status for finansieringen er:

 

Ekstern fondsfinansiering til anlæg og drift af Brorfelde formidlingscenter

 

A.P. Møller fonden

10,0 mio. kr.

Nordea-fonden

10,0 mio. kr.

LAG (Regionale EU-midler)

 1,4 mio. kr.

Markedsmodningsfonden

1,5 mio. kr.

 

Hertil kommer at Holbæk Kommune har afsat 5 mio. kr. til anlæg i både budget 2014 og 2015. De 5 mio. kr. afsat i budget 2014 blev frigivet ved byrådsbeslutning 18.12.2013

 

Endelig har Holbæk Kommune afsat 1,5 mio. kr. i budget 2014 samt 2 mio. kr. i budget 2015 til drift.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

Byrådsbeslutning om frigivelse af anlægsmidler, 18.12.2013

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-02-2014
 
Ad 1: Indstilles godkendt
Ad 2: Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling11. Beslutning om frigivelse af midler til renovering af skibsværftet i Holbæk

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Det indstilles, at udvalget:

 1. godkender en indtægtsbevilling på 19,5 mio. kr. fra Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal samt provenuet fra H.E. Kollegiet.

 2. godkender, at de modtagne fondsmidler (19,5 mio. kr.) samt de kommunale anlægsmidler afsat i budget 2014 (1,4 mio. kr.) bliver frigivet til renovering af skibsværftet.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune opnåede i efteråret 2013 tilsagn om den nødvendige fondsfinansiering til at etablere et maritimt center i den gamle værftsbygning på Holbæk Gl. Havn. På den baggrund er projektet nu klar til at blive realiseret.

 

Beskrivelse af maritimt center

Fondsbevillingerne er givet i lyset af, at det gamle værftsområde i 2011 blev udlagt til center og havneformål, herunder bl.a. offentlige formål, maritime aktiviteter, kulturerhverv, turisterhverv og idrætsaktiviteter. (matrikel 168f) i lokalplan 1.41. Formålet med lokalplanen var at skabe et grundlag for at etablere et maritimt center i det gamle skibsværft, som kan puste nyt liv i værftsområdet og skabe et aktivt byrum.

 

De nuværende aktører i det gamle skibsværft (Holbæk Havns Gl. Beddinger) har deltaget aktivt i planlægning og udvikling af det nye maritime center i værftet, som er sket i Brugerrådet for Værftet på Holbæk Havn.

 

Indholdet af det maritime center

Formålet er at restaurere Holbæks gamle skibsværft og omdanne det omkringliggende område til et attraktivt og rekreativt maritimt byrum. Hensigten er at bl.a. at

Ifølge den vedlagte tidsplan vil renoveringen af skibsværftet være færdiggjort med udgangen af 2014.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Holbæk Kommune har afsat 1,4 mio. kr. i budgettet for 2014 til renoveringen af det gamle skibsværft. Derudover bidrager Holbæk Kommune til projektet ved at stille værftsgrunden og den gamle værftsbygning til rådighed for projektet.

 

Den eksterne finansiering er:

 

A.P. Møller fonden

10,9 mio. kr.

Realdania

6,0 mio. kr.

Midler fra det nedlagte HE-kollegium

2,6 mio. kr.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-02-2014
 
Ad 1: Indstilles godkendt
Ad 2: Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3401897e5.pdf

Bilag

Tidsplan, renovering af skibsværft


12. Beslutning om fortsættelse af børneteaterordningen på skolerne 2014/16

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Det indstilles, at udvalget:

 1. godkender, at Holbæk Kommune forsætter børneteaterordningen på kommunens skoler i en toårig periode 2014/15 og 2015/16.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Det overordnede formål med børneteaterordninger er:

Endvidere et det et mål, at alle elever efter tre år har fået en teateroplevelse på egen skole.

 

Børneteater på skolerne har til mål at understøtte kultur-og fritidspolitikkens udviklingsområde C1, Livsfaser og Kultur og Fritidstilbud, hvor børn og unge introduceres til en bred vifte af kulturelle aktiviteter. Aktiviteter skal være for og med børn.

 

Projektet sikre at 1/3 del af eleverne oplever teater hvert år. Der er nedsat et koordinerende udvalg, som bl.a. står for køb af forestillinger på den årlige Børneteaterfestival og på baggrund af konkrete ønsker fra skolernes teaterkontaktlærere og evt. ”kultur-crew”. Kontaktlærerne informerer og evaluerer på skolerne. Der afholdes to årlige møder hos Teatret Fair Play, hvor kontaktpersonerne deltager. Her aftales rammerne for årets teatertilbud.

 

Projektet startede som et forsøgsprojekt i 2008 og der er meget positiv tilbagemelding fra skolerne på ordningen.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Der søges midler til indkøb af teaterforestillinger til skolerne og besøg på Børneteaterfestivalen for det koordinerende udvalg og evt. Kultur crew.

 

Midlerne hentes i børnekulturpuljen.

120.000 kr. i skoleåret 2014/15

120.000 kr. i skoleåret 2015/16

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

I henhold til teaterlovens § 25 refunderer Staten 50 procent af kommunens udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-02-2014
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling13. Beslutning om støtte til et projektforslag om en kunstbro over Holbæk Havnekanal

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Det indstilles, at udvalget:

 1. godkender, at der ydes et tilskud på 106.000 kr. et projektforslag for en bro over Holbæk havnekanal, tilskuddet som finansieres fra puljen ”diverse kultur og fritidsopgaver”.

 2. godkender, at der ydes en underskudsgaranti på 80.000 kr. til samme projektforslag, som – om nødvendigt – finansieres fra puljen ”diverse kultur og fritidsopgaver”. De modtagne underskudsgarantier fra henholdsvis erhvervsliv (i alt 120.000) kr. og kommune (80.000 kr.) vil blive reduceret ligeligt mellem kommunen (50 %) og de private aktører (50 %), hvis der opnås tilsagn fra andre puljer og fonde.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Kunstneren Mie Olise og tegnestuen Hasløv og Kjærsgaard vil sammen udarbejde et projektforslag med budget til en ny broforbindelse ved Holbæks havnekanal som et kunstprojekt. Broen vil skabe en ny passage over kanalen i Holbæk, med direkte gang- og cykelforbindelse mellem områdets havnefronter og give mulighed for et sammenhængende promenadeforløb gennem havneområdet.

 

Broens rolle i livet på Holbæk havnefront

Som kunstprojekt vil broen være et vartegn, som sammen med det tilstødende vægmaleri på Kanalstræde 2 af Mie Olise vil skabe en forbindelse mellem den gamle træskibshavn og værftsområdet til det nye boligkvarter ”Krags Brygge”. Et vartegn, der kan ses fra gågaden gennem Algade og gøre opmærksom på oplevelsen af fjord og havn tæt på bymidten.

 

Broen skal være et mødested – et byrum, med opholdsmuligheder for flere, men også for den enkelte. Her skal mennesker kunne samles som gruppe eller blot stoppe op på turen. Her skal være pladser til at sidde flere sammen, men også plads til at være alene og ugenert. Broen skal også være et ophold på turen på vandet. Her skal være mulighed for at sejle igennem og gøre ophold for kajakker og tilsvarende småbåde.

 

Den visuelle oplevelse af broen skal kombineres med øvrige sanser og som kunstprojekt skal broen kunne appellere bredt. Her skal være mulighed for den umiddelbare sanseoplevelse for alle aldre, såvel som i gangværende aktiviteter.

 

En del af visionsplanen for Holbæk havnefront

Etablering af en broforbindelse over havnekanalen ligger i direkte forlængelse af anbefalingerne i byrådets vedtagne havnevisionsplan (fremgår af skitserne i havnevisionsplanen, som er vedlagt som bilag). Broen har til formål at understøtte et af de primære mål i visionsplanen, nemlig at skabe en sammenhængende promenadevandring rundt langs hele den samlede havnefront.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Projektforslaget koster 306.000 kr. (ex. moms). Holbæk Kommune yder et direkte tilskud på 106.000 kr. samt en underskudsgaranti på 80.000 kr.

 

Holbæk Kommune har på forhånd opnået tilsagn om lokal støtte til projektet i form af en række underskudsgarantier fra seks virksomheder, som hver især stiller en underskudsgaranti på 20.000 kr. (i alt 120.000 kr.). Virksomhederne er: Advodan, Sparekassen Sjælland, arkitektfirmaet Thomas Kullegaard, SOHO, OKK Center samt Jehl Ejendomme.

 

Holbæk Kommune søger Statens Kunstfond om økonomisk støtte til projektforslaget (puljerne for hhv. billekunst og arkitektur). Derudover arbejder Holbæk Kommune på at rejse lokale, private sponsormidler. Ifald der modtages tilskud fra eksterne puljer og fonde vil de stillede underskudsgarantier blive reduceret med hhv. 50 % til kommunen og 50 % til de private underskudsgarantier til deling.

 

Arbejdet med at finansiere en eventuel videre realiseringsfase vil blive iværksat i sommeren 2014, når projektforslaget er udarbejdet. Holbæk Kommune vil i den forbindelse tage kontakt til større private fonde.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-02-2014
 
Ad 1: Godkendt
Ad 2: Godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3403683e6.pdf
3403692e7.pdf
3403696e8.pdf
3403699e9.jpg
3403702e10.jpg
3403704e11.pdf

Bilag

20131213_idebeskrivelse_kunstprojekt_Holbæk.pdf
20131213_Tilbud_Kunstprojekt_broforbindelse i Holbæk.pdf
Bro-projekt, Mie Olise, første udkast.pdf
Bro - havnefront.jpg
Bro - havnefront2.jpg
20120514_Holbæk havnefront visionsplan.pdf


14. Godkendelse af fuld selvbestemmelse for fonden bag skibet "Hjalm" samt pantsætning

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Det indstilles, at udvalget:

 1. godkender, at ”Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk” giver Skibsbevaringsfonden pant i ”Hjalm” i forbindelse med fondens optagelse af lån.

 2. godkender tillægget til fundatsen (vedtægterne) for ”Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk”.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Det historiske skib ”Hjalm” er ejet af den selvejende institution ”Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk”.

 

Pantsætning

Fonden har optaget et lån på 50.000 kr. i Skibsbevaringsfonden. Som led i låneoptagelsen, har fonden udstedt et pantebrev i skibet ”Hjalm” på 50.000 kr.

 

Holbæk Byråd skal give samtykke til denne pantsætning. Formålet med låneoptagelsen er at sikre midler til istandsættelse af ”Hjalm”, så skibet fortsat kan være en aktiv del af kultur og formidlingsaktiviteterne omkring Holbæk Gl. Havn og Holbæk Fjord.

 

Tillæg til fondens fundats (vedtægter)

Det fremgår af den nuværende fundats (vedtægter) for fonden, at Holbæk Byråd skal give samtykke til fondens dispositioner, herunder godkende ændringer i fundatsen.

 

Fonden har udarbejdet et tillæg til fundatsen, som fjerner kravene om samtykke fra Holbæk Byråd og dermed giver fonden fuld selvbestemmelse.

 

Kultur og Fritid vurderer, at ændringerne i fundatsen vil sikre en mere smidig arbejdsgang for både fonden og Holbæk Kommune. Såfremt kommunen har behov for indsigt i fondens økonomi eller ønsker at opstille rammer for fondens aktiviteter, vil det fremgå af de samarbejdsaftaler, som fonden og kommunen indgår i forbindelse med kommunal støtte til konkrete projekter.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Samtykke til fondens pantsætning vil ikke have nogen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2013
 
1. at: Indstilles godkendt
2. at: Indstilles ikke godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Det indstilles, at 1. at godkendes, og 2. at tilbagesendes til behandling i Udvalget for Kultur og Fritid
 
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-02-2014
 
Ad 1: Indstilles godkendt
Ad 2: Indstilles godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3312218e12.pdf
3312223e13.pdf
3312226e14.pdf

Bilag

Hjalm, pantebrev
Hjalm, nuværende fundats.
Hjalm, tillæg til fundats.


15. Orientering - Kulturelle arrangementer - fordeling af puljen

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Orienteringspunkt.

 
 

Indstilling

 

Det indstilles, at:

 1. forslag til fordeling af puljen – Kulturelle arrangementer – bliver taget til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Der er afsat en pulje – tilskud til kulturelle arrangementer. Puljen bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2014 afsat 228.000 kr. samlet til de tre fordelinger.

 

Der er indkommet otte ansøgninger for i alt 231.800 kr., og det administrative udvalg har fordelt 91.800 kr. ud fra de prioriteringer der tidligere er besluttet. Der er således 136.200 kr. tilbage til de sidste to ansøgningsrunder i 2014.

 

Der står begrundelse til tilskud / afslag på vedhæftede fortegnelse over ansøgningerne, samt evt. tilskudsbeløb.

 

I ”Administrationsgrundlag for tilskud og administration for kultur- og fritidsområdet” – gældende for 2014 – for Kulturelle arrangementer, godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid den 2. december 2013, står under beslutningskompetence, at ansøgningerne bliver behandlet i et administrativt nedsat udvalg. Beslutningen bliver efterfølgende sendt til orientering i Udvalget for Kultur og Fritid.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-02-2014
 
Taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3407068e15.pdf

Bilag

Fortegnelse over ansøgninger til kulturelle arrangementer - 1. februar 2014


16. Orientering - Udstyr og rekvisitter - fordeling af puljen

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Orienteringssag.

 
 

Indstilling

 

Det indstilles, at:

 1. forslag til fordeling af puljen – udstyr og rekvisitter – tages til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Der er afsat en pulje til udstyr og rekvisitter. Puljen bliver fordelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2014 afsat 266.000 kr. samlet til de tre fordelinger.

 

Tilskuddet er primært til udstyr og rekvisitter, der tilgodeser og fremmer de primære aktiviteter for børn og unge under 25 år, og som er nødvendige for aktivitetens udførelse.

 

Der er indkommet 25 ansøgninger til et beløb på i alt 533.248 kr.

 

Det administrative udvalg har fordelt 104.400 kr. ud fra de prioriteringer, der tidligere er besluttet.

 

I bilaget er der anført begrundelse for tilskud / afslag, samt angivet evt. tilskudsbeløb.

 

Det er som hovedregel en betingelse, at andre foreninger kan bruge rekvisitterne / materialerne.

 

I ”Administrationsgrundlag for tilskud og administration for kultur- og fritidsområdet” – gældende for 2014 – for Udstyrspuljen, godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid den 2. december 2013, står under beslutningskompetence, at ansøgningerne bliver behandlet i et administrativt nedsat udvalg. Beslutningen bliver efterfølgende sendt til orientering i Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-02-2014
 
Taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3406571e16.pdf

Bilag

Fortegnelse over ansøgninger til udstyr og rekvisitter - 1. februar 2014


17. Orientering - Udstyrspuljen - Mål & Net - fordeling af puljen

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Orienteringssag.

 

Indstilling

 

Det indstilles, at:

 1. forslag til fordeling af puljen – Mål & Net – tages til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Der er fra 2012 afsat 100.000 kr. til puljen Mål & Net. Puljen fordeles en gang årligt 1. februar.

 

Der er til ansøgningsfristen 1. februar 2014 indkommet 12 ansøgninger for i alt 259.545 kr.

 

Det administrative udvalg har – i samarbejde med Vej og Park – besluttet, ud fra en faglig vurdering af behov, eksisterende bestand og pris, at indkøbe de på listen markeret med gult og turkis mål og net m.v.

 

Det administrative udvalg fremsender en forespørgsel på pris fra vores tidligere leverandør og forventer – ud fra det administrative udvalgs beslutning – at der bliver indkøbt mål og net, indenfor budgettets ramme på 100.000 kr.

 

I ”Administrationsgrundlag for tilskud og administration for kultur- og fritidsområdet” – gældende for 2014 – for Udstyrspuljen Mål & Net, godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid den 2. december 2013, står under beslutningskompetence, at ansøgningerne bliver behandlet i et administrativt nedsat udvalg. Beslutningen bliver efterfølgende sendt til orientering i Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-02-2014
 
Taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3413063e17.pdf

Bilag

Fortegnelse over ansøgninger til udstyrspuljen - mål og net - 1. februar 2014


18. Beslutning om salg af Industrivej 12, Tølløse - Lukket punkt

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-02-2014
 
Ad 1: Der vedlægges et notat som tilkendegiver udvalgets holdning
Ad 2: Indstilles godkendt
Ad 3: Indstilles ikke godkendt
 
19. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid den 24/2-14

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Orienteringspunkt

 

Indstilling

 

Det indstilles, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. Kulturregion Midt- og Vestsjælland: afvikling af seminar om Internationalt Kultursamarbejde

 2. Skarridsø Camping

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-02-2014
 
Taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling20. Beslutning om frigivelse af midler til Ugerløse Friluftsbad sæson 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Det indstilles, at udvalget:

 1. frigiver 0,3 mio. kr. til iværksættelse af foranstaltninger, som muliggør åbning af friluftsbadet i sæson 2014. Midlerne tilføres til Kultur og Fritid.

 2. frigiver 0,5 mio. kr. til Center for Ejendomme med henblik på at kunne tilvejebringe et politisk beslutningsgrundlag, som afdækker løsningsmuligheder og investeringsbehov i et eventuelt fremtidigt friluftsbad.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Rambøll har tidligere i to notater - dateret henholdsvis den 03.10.2009 og 17.8.2012 - beskrevet tilstanden for Ugerløse Friluftsbad. Rambøll gør i begge rapporter opmærksom på, at anlægget på en række områder ikke lever op til gældende normer, vejledninger og anbefalinger. Det er stadig anlæggets situation i dag.

 

I indeværende år er der derfor behov for en politisk stillingtagen til, hvorvidt der skal iværksættes tiltag, som:

 
 1. muliggør åbning af Ugerløse Friluftsbad i sæson 2014 efter gældende normer og regler.

 2. tilvejebringer et politisk beslutningsgrundlag, som afdækker løsningsmuligheder og investeringsbehov i et fremtidigt friluftsbad.

Ad 1: Åbning af Ugerløse Friluftsbad i sæson 2014

 

Med henblik på at få afklaret hvilke tiltag der skal iværksættes for at kunne åbne friluftsbadet i sæson 2014 med en overholdelse af gældende regler og normer, blev der iværksat en besigtigelse af friluftsbadet i januar 2014 med gennemgang af friluftsbadets nuværende tilstand.

 

På baggrund heraf vurderes det, at det vil være nødvendigt at godt 0,5 mio. kr. i svømmebadet. Dog således at en del af udgiften anvendes til at tilknytte en erfaren svømmebadstekniker/bademester til anlægget i sæson 2014 via en projektkontrakt i perioden marts-september 2014. Den anslåede udgift hertil udgør 210.000 kr., forventes at kunne rummes indenfor det eksisterende driftsbudget på 714.000 kr, idet den tidligere bademester er gået på pension indeværende år.

 

Det skønnes derfor, at der med til tilførsel på 300.000 kr. oveni det eksisterende driftsbudget på 714.000 kr. i 2014 vil kunne iværksættes foranstaltninger, som muliggør overholdelse af gældende normer og regler, hvorved der kan åbnes for en badesæson i 2014.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 – 17 er der afsat en samlet pulje til en række anlægsprojekter i kommunen. De nærmere forudsætninger er uddybende beskrevet i afsnittet økonomiske konsekvenser

 

Ud over den tekniske sikring af driften vil der være behov for at indgå en samarbejdsaftale med Ugerløse Svømmeklub omkring varetagelse af billetsalg, tilsyn med livredder m.v. Denne aftale er endnu ikke indgået, men indledende dialog er iværksat.

 

Ad 2: Tilvejebringelse af politisk beslutningsgrundlag for mulig fremtidig renovering

 

Med henblik på at kunne tilvejebringe et politisk beslutningsgrundlag, som afdækker løsningsmuligheder og investeringsbehov i et eventuelt fremtidigt friluftsbad foreslås frigivet 0,5 mio. kr. til Center for Ejendomme.

 

Center for Ejendomme vil, forudsat midlerne frigives, gennemføre følgende proces i 2014.

 
 1. Frem til medio april 2014 bliver alt nuværende materiale gennemgået og kvalitetssikret. Til dette arbejde vil CFE gøre brug af assistance fra Teknologisk Institut – chefkonsulent i svømmebadsteknologi og bygningsrenovering Ole Bisted, der anses for at være en af de førende på området. Der tages afsæt i de to foreliggende notater om badets tilstand udarbejdet af Rambøll hhv. 03.10.2009 og 17.08.2012.

 2. Der udarbejdes efterfølgende en beskrivelse og prisoverslag for en renovering og/eller fornyelse af hhv. bassin og vandbehandlingsanlæg.

 3. Det samlede resultat vil kunne forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og byrådet i juni 2014, med henblik på beslutning om det videre forløb – herunder frigivelse af projekteringsbevilling.

 4. Med afsæt i den valgte løsning vil det videre forløb fra august 2014 være projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale, således at der kan foretage indstilling om frigivelse af anlægsmidler til udførelse i 2015.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

I forbindelse med vedtagelse af budget 2014-16 blev der afsat 4,5 mio. kr. til anlæg i 2014 og 4 mio. kr. i overslagsårene. Disse midler omfatter projekterne: Holbæk Arena, Ugerløse Friluftsbad, Engskovskolen, trafikanlæg som udløber af statslige anlægsprojekter, vandkister på Ahlgade, alternative effektiviseringsforslag finansieringsforslag på dagplejen, forskønnelse af lokalområderne og klimatilpasning.

 

Specifikt om Holbæk Arena, Ugerløse Friluftsbad, trafikforanstaltninger eller sikre skolestier hedder det: De afsatte beløb til Holbæk Arena og Ugerløse Friluftsbad puljes. Dertil lægges ekstra 3 mio. kr. om året i hvert af overslagsårene. Samlet udgør puljen herefter midler til Holbæk Arena, Ugerløse Friluftsbad, trafikforanstaltninger eller sikre skolestier. Midlerne prioriteres af det nye byråd i løbet af 2014.

 

Det er indenfor denne anlægsrammen er midler til denne sag eventuelt skal prioriteres.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-02-2014
 
Ad 1: Indstilles godkendt
Ad 2: Indstilles godkendt af et flertal bestående af Emrah Tuncer (B), Solvej Pedersen (A), Bjarne Kongsted (V), Morten bjørn Nielsen (V)
 
Et mindretal bestående af Steen Klink Pedersen (A) stemmer imod indstillingen
 

Referat
Sagsfremstilling