UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Elværket, Gasværksvej 9 i Holbæk

STARTTIDSPUNKT

25-09-2017 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-09-2017 16:00:00


PUNKTER

94. Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. september 2017
95. Drøftelse af den nye Kulturskole
96. Beslutning om pulje til at afprøve nye aktiviteter på Holbæk Havn
97. Beslutning om investering i børnekultur til Projekt Åben Kunst
98. Beslutning om ændrede vedtægter for Holbæk Teater
99. Beslutning om tilskud til afvikling af DM i cykelcross 2018
100. Beslutning om samarbejde med Nationalmuseet om fartøjssamling
101. Beslutning om ny placering til atletikstadion
102. Beslutning om budgetrevision 3
103. Orientering om evaluering af Gran Fondo Denmark 2017
104. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25. september 2017
105. Drøftelse af Foreningen Rockbæks koncert på Filmtorvet i august 2017
106. Drøftelse af FOX-festival 2017
107. Eventuelt94. Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. september 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. september 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender dagsorden til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 25. september 2017.


Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” holder møde den 25. september 2017 med følgende program for mødet:
 
Kl. 13.00 – 13.45, Status for den nye Kulturskole ved Kulturskoleleder Christian Frank og afdelingsleder Mikkel Thorning samt brugerrådet ved Michael Jurcenoks og Flemming Olesen
Kl. 13.45 – 15.00, Behandling af punkter på dagsorden.
Kl. 15.00 – 15.30, Evaluering af Rockbæk, ved Jørn Hedemand og Jonas Walther Petersen.
Kl. 15.30 – 16.00, Evaluering af Fox Festival, ved Johnny Vind, Jesper Christensen og Jakob Larsen.
Kl. 16.00 – 18.00, Temamøde for hele Byrådet om Holbæk Sportsby i kantinen på Kanalstræde 2 i Holbæk.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-09-2017
Et flertal bestående af V, A og B godkendte dagsordenen.
Et mindretal bestående af O kunne ikke godkende dagsordenen, grundet sagsfremstillingen til punkt 101, der indeholder flere emner, der bør håndteres i særskilte sagsfremstillinger.
95. Drøftelse af den nye Kulturskole

Drøftelse af den nye Kulturskole

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. status for den nye kulturskole drøftes med afsæt i præsentationer på udvalgsmødet.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Musikskole skiftede navn til Holbæk Kulturskole i marts 2017.  Leder af Holbæk Kulturskole, Christian Frank vil på mødet give en uddybende status for udviklingen af Holbæk Kulturskole, som tager afsæt i nedenstående emner. Tilstede vil også være repræsentanter for brugerrådet på Elværket.
 
- Status for Kulturskolens udviklingsplan
 
Den daværende Holbæk Musikskoles visionsplan blev offentliggjort i 2016. Dette arbejde er videreført i Holbæk Kulturskole. Der gives en status for arbejdet med udvalgte indsatser i visionsplanen bl.a. musik i lokalområderne, talentarbejdet, musik i folkeskolen og det tværfagligt samarbejde.
 
- Status på BGK (Billedkunstnerisk Grundkursus)
 
Forsøget med BGK som en del af Kulturregionen afsluttes sommeren 2018. Dermed vil BGK Midt/Vest som vi kender det i dag blive nedlagt og det vil være op til de enkelte kommuner, hvorvidt BGK fortsat skal være blandt deres tilbud. Udvalget vil få en status for arbejdet med at etablere et tværkommunalt BGK-tilbud efter sommeren 2018.
 
- FøniXensemblet
 
Holbæk Ensemblet har skiftet navn til FøniXensemblet. Udvalget vil blive informeret om tankerne bag sæsonens program og planerne for, hvordan ensemblet fremover vil indgå i samarbejder bl.a. med Kulturskolens elever og lærere.
 
- Dialog med repræsentanter for brugerrådet på Elværket.
 
Elværket har i foråret 2017etableret et brugerråd bestående af repræsentanter fra de foreninger og orkestre, der bruger huset til dagligt. Brugerrådet har et ønske om at gøre Elværket til en aktiv del af den nye havnefront i folks bevidsthed og dermed også hvad angår synligheden udadtil. Derudover vil brugerrådet gerne drøfte en modernisering af de tekniske faciliteter i Elværket.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-09-2017
Taget til efterretning.


caseno17-38411_#4307234_v1_visionsplan 2016-2021.pdf

Bilag

Visionsplan 2016-2021


96. Beslutning om pulje til at afprøve nye aktiviteter på Holbæk Havn

Beslutning om pulje til at afprøve nye aktiviteter på Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
 
 1. kriterier for pulje til afprøvning af nye aktiviteter på Holbæk Havn godkendes
 2. der afsættes 200.000 kr. årligt til puljen fra budget 2018. Beløbet finansieres med 100.000 kr. fra Børnekulturpuljen og 100.000 kr. Sundhedspuljen.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” besøgte den 23. maj 2017 Svendborg Kommune og besluttede med inspiration herfra at arbejde videre med udvalgte indsatser herunder oprettelse af en ny administrativ pulje til at afprøve ny aktiviteter og på Holbæk Havn, som skal medvirke til at udvikle Holbæks maritime kultur og liv på havnen.
 
Formål
Den nye pulje skal understøtte de naturlige møder og et aktivt liv på havnen som fleksibelt maritimt byrum. Fremadrettet skal det være med til at gøre havnen mere nærværende og tilgængelig for alle borgere i kommunen, som gennem eksperimenter med egne ideer åbner op for fremadrettede muligheder på og indretning af maritime miljøer.
 
Puljen kan ansøges af alle ikke-kommercielle aktører, der ønsker at afprøve originale ideer og bud på, hvordan havnen og kysten kan ibrugtages. For at opnå støtte skal ideen bidrage til at skabe liv, nye mødesteder og udvikle området i forhold til én eller flere retninger: maritim oplevelse, havnen som kultur- og mødested, bevægelse og fysiske udendørsaktiviteter.
 
Kriterier
Ansøgninger kan indsendes løbende og i vurderingen ligges der stor vægt på, hvorvidt den nye aktivitet bakker op om én eller flere udviklingsretninger:
 
1) Maritime oplevelser
2) Kulturelle og kunstneriske tiltag på havnen – havnen som kultur- og mødested
3) Bevægelse og fysisk udendørsaktiviteter på havnen.
 
Derudover vil ansøgninger blive vurderet ud fra:
 
1)  Beskrivelse af hvilke målgrupper der vil få glæde af aktiviteter (den brede eller smalle deltagelse), tilgængelighed og tidspunkt
2) Om aktiviteten understøtter liv og aktiviteter på havnen uden for sommersæson
3) Om der samarbejdes eller er grobund herfor på tværs af flere ideer/aktører
4) Om projektet er originalt, eksperimenterende og nytænkende
5) Arrangørs egen økonomiske situation
 
Beslutningskompetence og tilskudsramme
· Tilskud over 20.000 kr. behandles af Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
· Tilskud op til 20.000 kr. behandles administrativt af Kultur- og Fritidssekretariatet.
Den øvre tilskudsgrænse fra puljen fastsættes til 50.000 kr. pr. projekt.
 
Relation til Kultur og Fritidspolitikken
Formålet med den nye pulje går på tværs af flere temaer i Kultur og Fritidspolitikken ”Kultur og Fritid i Fællesskab” – bl.a:
- Det maritime liv - ”Vi vil udvikle havneområdet og skabe nye mødesteder”
- Natur, fritid og udeliv - ”Vi vil udnytte vores fjord og natur til at understøtte rekreative oplevelser”.

Økonomiske konsekvenser
Fra budget 2018 afsættes en pulje på 200.000 kr. årligt til midlertidige aktiviteter på havnen. Beløbet finansieres med 100.000 kr. fra Børnekulturpuljen og 100.000 kr. Sundhedspuljen.
 
Det forudsættes af byrådet vedtager budgetforslag 2018.
 
Imødekommes denne omplacering på 200.000 kr. vil puljen til Børnekultur herefter have et restbudget på 138.000 kr. hvoraf der tidligere er disponeret 10.000 kr., dette giver et restbudget på 128.000 kr. Sundhedspuljen har herefter et restbudget på 86.000 kr. 

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-09-2017
Godkendt.
97. Beslutning om investering i børnekultur til Projekt Åben Kunst

Beslutning om investering i børnekultur til Projekt Åben Kunst

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
 1. der investeres med op til 25.000 kr. til projekt ”Åben Kunst” fra puljen Børnekultur fra budget 2018.

Beskrivelse af sagen
 
Projekt ”Åben Kunst” (projektet) er skabt af kulturinstitutioner for og med daginstitutioner i Holbæk kommune på baggrund at et ønske om at skabe fælles begejstring, læring, udvikling og succesoplevelser omkring kunst og kultur for børn og personale i daginstitutionerne.
 
Projektsamarbejdet består af Teater Fair Play, Holbæk Kulturskole og Teaterskolen Harlekin, som er gået sammen om at skabe et projekt for daginstitutionsbørn hvor hovedformålene er at:
 
 
I første omgang vil forløb og forestillinger ske i samarbejde med distrikt Isefjord, her Slotsparkens Børnegård og Børnehuset Karensminde. Ønsket er på sigt at forankre projektet bredere i kommunen.
 
Projektet har allerede modtaget tilsagn om støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen på 186.810 kr., men mangler stadig 25.000 kr. for at fuldende projektet som planlagt. Projektholder oplyser, at man har sendt ansøgninger om økonomisk støtte til forskellige potentielle sponsorer. Såfremt der senere opnås støtte fra disse ansøgninger, nedsættes udvalgets investeringsbidrag forholdsvist.
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
”Åben Kunst” understøtter kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, som indeholder temaet ”Kreative miljøer”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil sikre, at alle børn fra dagtilbud til udskoling møder et bredt udsnit af kunstneriske genrer og håndværksfag med fokus på stedbundne, kreative miljøer.”

Økonomiske konsekvenser
 
Fra Budget 2018 afsættes 25.000 kr. Børnekulturpuljen til projektet, der allerede har modtaget tilsagn om støtte på 86.810 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen, men mangler de sidste 25.000 til at fuldende projektet som planlagt.
 
Holbæk Kommunes finansiering kan ske via Børnekulturpuljen budget 2018.
 
Under forudsætning af byrådets beslutning af budgetforslag 2018, har puljen en samlet budgetramme på 138.000 kr. hvoraf der er disponeret 10.000 kr. hvilket giver et restbudget på 128.000 kr.
 
Imødekommes ansøgningen på denne sag på 25.000 kr. vil puljen herefter have et restbudget på 103.000 kr.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-09-2017
Godkendt.
98. Beslutning om ændrede vedtægter for Holbæk Teater

Beslutning om ændrede vedtægter for Holbæk Teater

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
 1. Holbæk Teaters forslag til vedtægtsændringer af 19. juni 2017 godkendes.


Beskrivelse af sagen
Bestyrelsen for den selvejende institution Holbæk Teater har den 19. juni 2017 godkendt ændringer til den nuværende vedtægt af 13. november 2008.
 
Ændringerne i Holbæk Teaters vedtægt af 19. juni 2017 søger bestyrelsen godkendt af Holbæk Kommune.
 
Holbæk Kommune har indgået en egnsteateraftale med Holbæk Teater for perioden 1. januar 2017 til 31.12.2020 og er derfor hovedtilskudsyder.
 
Efter egnsteateraftalen skal Holbæk Kommune hovedtilskudsyder godkende ændringer af Holbæk Teaters vedtægter.
 
Bestyrelsen har godkendt ændringer i §§ 3 og 10. Ændringerne kan ses i skemaet nedenfor, men udgør følgende:
 
§3
- Navneskifte til Holbæk Erhvervsforum fra Holbæk Erhvervsråd
- Præcisering af ønskede kompetencer til nye bestyrelsesmedlemmer frem for hvilke instanser der udpeget
§10
- Ændres fra en beslutningsdygtighed i bestyrelsen til 3 medlemmer mod tidligere 4 medlemmer.
 
Ændringer til ny vedtægt af 19. juni 2017
Nuværende vedtægt af 13. november 2008
§3
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges som følger:
· 2 medlemmer udpeges af Holbæk Kommune udenfor dens midte og i samråd med Holbæk Teater, idet det tilstræbes, at de 2 udpegede medlemmer afdækker hhv. uddannelses-og børne- og ungeområdet samt den almene teatergænger.
· 1 medlem udpeges af Holbæk Erhvervsforum og behøver ikke være medlem af foreningen
· 2 medlemmer udpeges af bestyrelsen ovenfor og 1 medlem skal have teaterfaglig indsigt og 1 medlem juridisk kompetence.
 
Styrelsen konstituerer sig selv og vælger altid en formand og en næstformand.
 
De kommunalt udpegede medlemmer vælges for 4 år, og funktionsperioden følger den kommende valgperiode. Genvalg kan finde sted.
 
Sker der afgang af styrelsesmedlemmer i funktionsperioden, skal suppleringsvalg finde sted.
 
Er styrelsesmedlemmet oprindeligt udpeget af Holbæk Kommune, forestår Holbæk Kommune forslag til suppleringsmedlem, og tilsvarende gældende for de tilfælde, at medlemmet oprindeligt er udpeget af Holbæk Erhvervsforum.
 
 
Den offentlige tilskudsyder orienteres om styrelses sammensætning og ændringer i denne, og betinger den offentlige hovedtilskudsyder sig godkendelse af styrelsens sammensætning, tillægges den offentlige hovedtilskudsyder denne beføjelse.
 
Medarbejderne har i øvrigt ret til at udpege en observatør, som er berettiget til at deltage i styrelsesmøderne. Observatøren har taleret, men ikke stemmeret.
 
§3
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges som følger:
· 2 medlemmer udpeges af Holbæk Kommune udenfor dens midte og i samråd med Holbæk Teater, idet det tilstræbes, at de 2 udpegede medlemmer afdækker hhv. uddannelses-og børne- og ungeområdet samt den almene teatergænger.
· 1 medlem udpeges af Holbæk Erhvervsråd.
· 1 medlem udpeges i samråd med Dansk Skuespillerforbund.
· Teatrets faste advokat
 
 
 
Styrelsen konstituerer sig selv og vælger altid en formand og en næstformand.
 
Styrelsens medlemmer vælges for 4 år, og funktionsperioden følger den kommende valgperiode. Genvalg kan finde sted.
 
 
Sker der afgang af styrelsesmedlemmer i funktionsperioden, skal suppleringsvalg finde sted.
 
Er styrelsesmedlemmet oprindeligt udpeget af Holbæk Kommune, forestår Holbæk Kommune forslag til suppleringsmedlem, og tilsvarende gældende for de tilfælde, at medlemmet oprindeligt er udpeget af Holbæk Erhvervsråd og Dansk Skuespillerforbund.
 
Den offentlige tilskudsyder orienteres om styrelses sammensætning og ændringer i denne og betinger den offentlige hovedtilskudsyder sig godkendelse af styrelsens sammensætning, tillægges den offentlige hovedtilskudsyder denne beføjelse.
 
Medarbejderne har i øvrigt ret til at udpege en observatør, som er berettiget til at deltage i styrelsesmøderne. Observatøren har taleret, men ikke stemmeret.
 
§10
Hvert styrelsesmedlem har én stemme.
 
Styrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, medmindre styrelsesvedtægten i enkelttilfælde måtte kræve skærpet majoritet.
 
Til beslutningsdygtighed kræves det, at mindst 3 af styrelsens medlemmer deltager i mødet. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 
§10
Hvert styrelsesmedlem har én stemme.
 
Styrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, medmindre styrelsesvedtægten i enkelttilfælde måtte kræve skærpet majoritet.
 
Til beslutningsdygtighed kræves det, at mindst 4 af styrelsens medlemmer deltager i mødet. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 
 

Lovgrundlag – link
Egnsteaterbekendtgørelsen § 3, stk. 2:
 
”Vedtægterne skal godkendes af teatrets bestyrelse og af den/de tilskudsydende kommune/kommuner.”
 
Vedtægterne skal ikke godkendes af kulturstyrelsen, men alene indsendes til orientering.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-09-2017
Godkendt.


caseno11-81486_#4303143_v1_holbæk teater - nye vedtægter i 2017 søges godkendt.pdf

Bilag

Holbæk Teater - nye vedtægter i 2017 søges godkendt


99. Beslutning om tilskud til afvikling af DM i cykelcross 2018

Beslutning om tilskud til afvikling af DM i cykelcross 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. træffer beslutning om at yde et tilskud på 30.000 kr. til afvikling af DM i cykelcross i dagene 13.-14. januar 2018 i Holbæk by. Beløbet tages fra Eventpuljen i 2018.


Beskrivelse af sagen
Holbæk Cykelsport arrangerer i dagene 13-14. januar 2018 DM i cykelcross i Holbæk by. Værtsskabet er blevet tildelt af Danmarks Cykle Union. Klubben aktiverer en lang række frivillige til arrangementet.
 
Holbæk Kommune har tidligere haft en godt og frugtbart samarbejde med både Holbæk Cykelsport og Danmarks Cykle Union om PostNord Danmark Rundt og Gran Fondo Denmark 2017.
 
Holbæk Cykelsport søger om et tilskud på 30.000 kr. til arrangementet, der alene har reelle indtægtsmuligheder fra startgebyrer, idet det ikke er en begivenhed, der tiltrækker mange tilskuere.
 
Budget
 
Indtægt
Udgift
Startgebyrer
17.580 kr.
 
Præmier/blomster
 
20.000 kr.
Markedsføring
 
6.500 kr.
Dommervogn
 
10.000 kr.
Samaritter
 
1.600 kr.
Forplejning til frivillige og officials
 
6.000 kr.
DCU-afspærring
 
5.000 kr.
Total
17.580 kr.
49.100 kr.
Resultat
 
-31.520 kr.
 

Økonomiske konsekvenser
Tilskuddet på 30.000 kr. foreslås finansieret via Eventpuljen i 2018, hvor der endnu ikke er disponeret nogen midler.
 
Under forudsætning af byrådets beslutning af budgetforslag 2018, har puljen en budgetramme på 273.000 kr.
 
Imødekommes ansøgningen på denne sag på 30.000 kr. vil puljen herefter have et restbudget på 243.199 kr.
 Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-09-2017
Godkendt.
100. Beslutning om samarbejde med Nationalmuseet om fartøjssamling

Beslutning om samarbejde med Nationalmuseet om fartøjssamling

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Borgerservice”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. samarbejdsaftale mellem Nationalmuseet og Holbæk Kommune om placering og drift af museets fartøjssamling i Holbæk Havn godkendes
 2. midler til realisering af aftale mellem Nationalmuseet og Holbæk kommune findes indenfor politikområde ”kultur og fritid”

Beskrivelse af sagen
Byrådet har i 2017 vedtaget en kultur- og fritidspolitik, hvori der sættes fokus ´på, at kultur i stigende grad skal medvirke til at understøtte løsningen af kerneopgaver i kommunen.  Det handler eksempelvis om at understøtte rammer for læring, sundhed og turisme og bosætning. I politikken hedder det at vi skal bruge og opfatte kultur som noget "der invester i" fremfor noget der gives som "tilskud til".
 
Mere konkret er denne tilgang oversat til en række indsatsområder - bl.a. "Det maritime liv" og "det gode håndværk".  Det hedder blandet i politikken at vi skal "udvikle antallet af uddannelser og uddannelsespladser i kommunen relateret til maritimt håndværk" , at vi skal "fremme samarbejdet mellem nationale regionale og internationale aktører, uddannelser og erhvervsliv, således at der skabes vækst i havnemiljøet.
 
Arbejdet med at virkeliggøre dette arbejde er allerede i fuld gang. Værftet er renoveret og fungerer i dag som en smeltedigel mellem uddannelse og faglighed med NVPRO som det uddannelsesmæssige udgangspunkt. Der er indledt et pilot-samarbejde mellem kommune, EUC og foreninger omkring byggeri og formidling af barkegryde (kystlivscenter).
Foreningen Gl. Havns Beddinger har løbende skibe på bedding (det giver arbejdspladser og holder gang i miljøet). Fripladsordningen har "vækstet" antallet af træskibe fra 3- 22 på få år. Det er med til at skabe en attraktiv havn for borgere og besøgende.
Endelig har Holbæk kommune og Nationalmuseet indgået et 3 årigt samarbejde omkring restaurering af Galeasen Anne Møller.
 
Aftalen
Med denne aftale placerer Nationalmuseet sin samling af historiske skibe i Holbæk Havn med henblik på at etablere en base for museets vedligeholdelse af skibene.
 
I første omgang placeres tre historiske skibe i Holbæk. Det drejer sig om Sluppen Ruth, Galeasen Anna Møller og DFDS Pram nr. 19. Senere kan der komme flere skibe til.
 
Holbæk Kommune bidrager med følgende som led i samarbejdet:
 
 
Nationalmuseet bidrager med følgende som led i samarbejdet:
 
 
Aftalen er ikke tidsbegrænset. Aftalen kan opsiges af begge parter med 12 måneders varsel - dog således, at opsigelsen først kan træde i kraft ved det førstkommende budgetår efter udløbet af varslingsperioden.

Økonomiske konsekvenser
Midler til realisering af aftale mellem Nationalmuseet og Holbæk kommune findes indenfor politikområde ”kultur og fritid”.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-09-2017
Indstilles godkendt.


caseno14-84651_#4311897_v2_udkast, samarbejdsaftale om fartøjssamling.pdf

Bilag

udkast, samarbejdsaftale om fartøjssamling


101. Beslutning om ny placering til atletikstadion

Beslutning om ny placering til atletikstadion

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives plads til fremtidige udvidelser, nye byggeretter samt tilpasninger

Beskrivelse af sagen
Baggrunden
Arbejdet med at etablere Holbæk Sportsby er i gang, landskabet med søer, bakker, fodboldbaner, stier, veje og parkeringspladser er ved at være i mål. Processen med stedets mange brugere er ligeledes i forbindelse med hovedprojektets godkendelse afsluttet. Undervejs har den viden som er opnået gennem dialogen med foreningerne ført til, at der er sket forskellige tilretninger, optimeringen og ændringer.
 
Undervejs er det blevet tydeligt, at den oprindelige placering af atletikstadion nord for hovedbygningen skabte en række udfordringer og at en ny placering vil skabe rum for en række muligheder:
 
Indretningen af selve atletikstadion.
· HB&I’s opvisningsbanes kvalitet forbedres idet en flytning vil muliggøre plads til at hammerkast flyttes udenfor banen. Banen belastes dermed ikke af de tunge hammerkast
· Længdespring og stangspring kan igen placeres uden for løbebanen ligesom i tilbuddet. Krav til brandvejens bredde og de meget store muldmængder har betydet en større terrænregulering end beregnet i tilbuddet. Dette har nødvendiggjort at længdespring og stangspring flyttes inden for løbebanen mod atletikklubbens ønske. En flytning vil igen skabe den indretning af atletikstadion som atletikklubben ønsker.
 
 
Nye cykelbaner
 
Cykelforeningen Dirt Builders har oplyst, at et sådant område vil være optimalt for deres idrætsgren og det er aftalt, at der ved vedtagelse af lokalplan arbejdes videre med et projekt, der udnytter jorden optimalt og samtidig sikre etableringen af en ny cykelbane uden øgede omkostninger udover prisen for jordhåndteringen.  Voldene udnyttes til tilskuerpladser og niveauspringet mellem kunstgræsbanen og atletikstadion giver plads til fx trappetræning.
 
Udvidet kapacitet
 
 
 
 
 
Fremtidige udvidelsesmuligheder
Administrationen har undervurderet efterspørgslen efter hvilke andre aktiviteter, der allerede nu ønsker en placering i Sportsbyen og anbefaler derfor en løsning som netop giver plads til at Sportsbyen kan udvides.  
 
Kræftens Bekæmpelse har kontaktet Holbæk Kommune om mulighed for at leje sig ind hos Fonden med henblik på at være tæt på de kommunale aktiviteter i Sundhedscentret samt idrætsfaciliteterne i Sportsbyen.
 
Dernæst forventes de kommunale forebyggelsesopgaver omkring kronisk syge borgere at vokse kraftigt i de kommende år:
· Der er i disse år kommet ny evidens om at fysisk træning er afgørende for borgere med kronisk sygdom og fx kan gøre diabetespatienter medicinfrie.
 
Yderligere har Karateklubben Holbæk Do rettet en henvendelse om køb af jord ved Sportsbyen til et samlet kampsportscenter. Kultur & Fritidsudvalget har efterfølgende besøgt Odense kampsportscenter og der vil i løbet af efteråret blive taget initiativ til, at alle kampsportsforeninger inviteres til et fælles dialogmøde hvor erfaringerne fra Odense kan drøftes og køb af byggerettigheder afklares.
 
Byggerettigheder (finansieringen)
En ny placering af atletikstadion medfører en række omkostninger til arkæologi, jordhåndtering samt ledningsføring som ligger udover de allerede afsatte byggemodningsomkostninger. Selve anlægget af atletikstadion er indeholdt i kontrakten og ligger derfor stadig inden for anlægsrammen på de 325 mio. kr.  Fonden har oplyst, at såfremt lokalplanen vedtages februar 2018 vil den nye placering ikke have tidsmæssige konsekvenser for selve anlægget, mens opvisningsbanen først vil kunne tages i brug senere idet græsset skal ligge en vækstsæson. 
 
Sportsbyprojektet indeholder en række byggerettigheder til bygninger rundt om stadion, mens programmeringen af områderne rundt om hovedbygningen begrænser fremtidige udvidelsesmuligheder. Fodboldstadion ligger vest for hovedbygningen, sansehave, petanquebaner og tennisbaner mod øst, adkomstområde og parkeringspladser mod syd og mod nord er atletikstadion placeret.
 
Fodboldstadion, tennis- og petanquebaner, sansehave, ankomstområde og parkeringspladser er faciliteter, som i en særlig høj grad er tilknyttet nærheden til hovedbygningen.
 
En ny placering til atletikstadion vil sikre flere byggerettigheder. Især byggerettigheder til større ”haller” der direkte vil kunne tilkobles hovedbygningen. Tilkoblingen er allerede fremtidssikret idet der mellem badmintonhallen og svømmehallen er et større gangområde, der vil kunne forbinde hovedbygningen med de evt. nye bygninger.  Princippet om at bygningsmassen samles i én bygning vil dermed kunne fastholdes.
 
Byggerettighederne er vist på bilag 1 og bilag 2 og det store byggefelt nord for hovedbygningen rummer i grundplan 14.000 kvm.  I henhold til Lokalplan 2.67 Holbæk Sportsby kan der maksimalt opføres 45.000 kvm inden for delområdet, hvor hovedbygningen er placeret. Hovedbygningen er på ca. 22.000 kvm, varmecentralen og tribunerne udgør ca. 900 kvm og der er dermed en restrummelighed på ca. 22.000 kvm. Tribuner til et superliga stadion er sat til 15.000 kvm, restrummeligheden i henhold til lokalplanen udgør derfor 7.000 kvm til aktiviteter som udvidelse af sundhedscentre, idræts- og uddannelsesrelaterede erhvervsfunktioner, kontorfaciliteter samt idrætsfaciliteter.
 
En udbudspris på 600 kr. inkl. Moms pr. etagemeter udgør samlet en pris for byggerettigheder på ca. 4,2 mio. kr.
 
De 15.000 kvm til tribuner er udelukkende en ramme, der skal fremtidssikre fodboldstadion til at kunne rumme tribuner til et Superliga stadion. Såfremt denne fremtidssikring ikke ønskes at blive fastholdt vil et mindre antal tilskuerfaciliteter i stedet kunne udvide antallet af kvm til salg. 
 
Fonden Holbæk Sportsby har tilkendegivet, at de ønsker at byde på byggerettighederne til opførelse af sportellet. Byggerettighederne til sportellet kan imidlertid ikke sælges uden forudgående offentligt udbud, jf. § 1, stk. 1, i udbudsbekendtgørelsen om salg af kommunens hhv. Sportellet er en form for et vandrehjem/hotel hvor målgruppen af overnattende gæster er sportsudøvere og lignende. Sportellet skal ligeledes huse deltagerne til Badminton Europe når tilladelse til midlertidige boliger ved Stenhus Gymnasium ophører.
 
Der fremsendes sag om beslutning af en bevilling på de 4 mio. kr. til økonomiudvalget.  

Økonomiske konsekvenser
Udgifter til byggemodningen
Udgifterne skal dække følgende forhold:
 
· arkæologiske forundersøgelser af området og frigivelse af området hvis der findes konkrete fund der kræver yderligere undersøgelser. Der sendt en ansøgning afsted til Museet og budgettet for forundersøgelser afventer.
· Der skal trækkes nye ledninger til strøm, vand og kloak og der skal betales for tilslutning af el, vand og kloak.
· Jordhåndteringen. Boreprøver er foretaget og området indeholder forsat store muldmængder. Dertil skal der foretages en jordregulering.
 
For at minimerer udgifterne til jord er der arbejdet med et niveauspring således at atletikstadion ligger med et niveauspring på ca. 3 meter ned til kunstgræsbanerne. Al jord vil blive håndteret inden for området for at undgå jordkørsel ud af området, øget CO2 udslip og udgifter til bortkørsel.
 
Hertil er der sikret at forsyning af strøm, vand og el fra det nuværende område er placeret hensigtsmæssigt således at nye tilslutninger kan tilkobles.
 
I første omgang skal midlerne bruges til de arkæologiske forundersøgelser, således at arkæologien er afsluttet når lokalplanen indstilles til godkendelse. Resten af midlerne skal bruges efter at planprocessen er afsluttet.
 
Beløbet finansieres via salg af de beskrevne byggerettigheder. Det er usikkert hvorvidt alle byggerettighederne kan sælges i en omgang eller om det i stedet er mere sandsynligt, at de sælges løbende i tråd med at området udbygges.
 
Eksisterende udgifter til kampsport
Holbæk Kommunes samlede udgift til lokaletilskud til kampsport udgør 583.000 kr. De tre største modtagere er karateklubben Nuetsu-Do Jka Holbæk med et tilskud på 161.000 kr. Holbæk Taekwondo Klub med et tilskud på 149.000 kr. og Holbæk Budoskole med 155.000 kr.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-09-2017
Et flertal bestående af V, A og B anbefaler, at indstillingen tiltrædes.
Et mindretal bestående af O stemmer imod.


caseno16-46230_#4304442_v1_ny placering af atletikstadion.pdf.pdf
caseno16-46230_#4306175_v1_byggeretter ved fodbold stadion.pdf.pdf

Bilag

Ny placering af atletikstadion.pdf
Byggeretter ved Fodbold stadion.pdf


102. Beslutning om budgetrevision 3

Beslutning om budgetrevision 3

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer og tillægsbevillinger godkendes.
 2. budgetrevision 3 godkendes.

 

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Byrådet har tidligere på året behandlet budgetrevision 1 og 2 og er ved temamøder og Budgetcamp blevet orienteret om status for driftsøkonomien. Halvårsregnskabet blev godkendt i byrådet d. 13. september 2017, og denne sag vedrører budgetrevision 3.
 
Til sagen er i bilag 1 en oversigt over de omplaceringer og tillægsbevillinger administrationen anbefaler byrådet at godkende. I bilag 2 er en samlet beskrivelse af budgetrevision 3. I bilagene 3-11 er budgetrevision 3 beskrevet for hvert udvalg. I bilag 12 er en liste over anlægsprojekter. I bilag 13 er en liste over grunde og ejendomme, der er solgt henholdsvis er til salg.
 
Herunder er et resumé af budgetrevision 3. For uddybning af sagsfremstillingen henvises til bilag 2-11.
 
Forventet årsresultat
Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr.
 
Der er flere faktorer, der skaber overskuddet tilsammen:
 
I tabellen herunder fremgår oprindeligt budget 2017, korrigeret budget 2017, Forventet regnskab 2017 samt forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab. I tabellen er beløbene afrundet. Det giver nogle steder afvigelse mellem summen i tabellen, og det beløb man får, hvis man selv lægger tallene sammen.
 
 
 
Mio.kr.
 
Oprindeligt budget 2017
 
Korrigeret budget 2017
 
Forventet regnskab 2017
Afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab
Indtægter
-4.211,7
-4.196,1
-4.196,0
0,1
Driftsudgifter
3.959,9
3.970,4
3.974,7
4,4
Renter
16,2
16,2
16,2
0
Resultat af primær drift
-235,6
-209,5
-205,0
4,5
Anlæg
134,7
292,7
118,4
-174,3
Forsynings-virksomhed
0
0
0
0
Resultat
-100,9
83,2
-86,7
-169,9
Finansiering
109,3
45,3
57,7
12,4
Regnskabsresultat
8,4
128,5
-28,9
-157,4
Kasseopbygning
-8,4
-128,5
-28,9
157,4
 
 
 
Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget
På indtægtssiden forventes det korrigerede budget at holde. Det dækker over, at Holbæk Kommune får ca. 3 mio. kr. mindre i midtvejsreguleringen end forventet. Samtidig er der en forventning om, at der skal tilbagebetales ca. 3 mio. kr. mindre til borgeren vedrørende grundskyld. Samlet set opvejer de to beløb hinanden.

Driftsudgifterne forventes at ligge 4,4 mio. kr. over korrigeret budget. Af hensyn til likviditeten skal der overføres 27,7 mio. kr. fra 2017. Det betyder at den samlede udfordring på driften er 32 mio. kr., hvilket er en stigning på 6 mio. kr. siden halvårsregnskabet.
 
Forventningen til årets driftsregnskab ved budgetrevision 3 svarer til en forbrugsreduktion fra 2016 til 2017 på ca. 165 mio. kr. I det oprindelige budget ligger en forventning om en forbrugsreduktion på ca. 180 mio. kr. Begge beregninger er baseret på pris- og lønskøn fra 2017.
 
Anlægsudgifterne er 174,3 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Det skyldes, at byrådet ved budgetrevision 1 og 2, af hensyn til kommunens likviditet, har besluttet, at der kun gennemføres et begrænset antal anlægsprojekter. Derudover er kommunen begyndt at modtage salgsindtægter, hvoraf nogle skal dække udgifter der falder i senere år. Derfor har disse indtægter positiv indflydelse på årsresultatet i 2017.
 
 
Der forventes at blive optaget 12,4 mio. kr. mindre i lån i 2017 end forudsat i korrigeret budget. De 12,4 mio. kr. vedrører energirenoveringsprojekter, som ikke når at blive gennemført i 2017.
 
 
Udvikling siden halvårsregnskabet
De vigtigste ændringer siden halvårsregnskabet vedrører salgsindtægterne på anlægsområdet og øget merforbrug på driften på ca. 6 mio. kr.
 
De øgede salgsindtægter i 2017 påvirker forventet regnskab 2017 positivt. Midlerne er dog disponeret i de kommende år blandt andet til indskud i landsbyggefonden. Derfor kan der ikke disponeres over midlerne i 2017.
 
De øgede udgifter på driften vedrører primært skoleområdet og beskæftigelsesområdet. På Holbæk By Skole har man arbejdet med et projekt, der skulle sænke udgifterne til vikarer. Dette projekt har ikke givet det udbytte administrationen havde regnet med. På beskæftigelsesområdet arbejder man med nye metoder for at få flere borgere hurtigere i arbejde. De nye metoder har ikke haft effekt så hurtigt, som man havde forventet, og derfor ændres forventningen til årsforbruget.
 
 
Betydning for budget 2018
Udfordringen vedrørende kommunens driftsøkonomi i 2017 understreger, at puljen til uforudsete udgifter på 20 mio. kr., der indgår i budgetforslag 2018-2021, fortsat er nødvendig. Stigningen fra halvårsregnskabet til budgetrevision 3 på ca. 6 mio. kr. i forventningen til året driftsudgifter er et lille beløb set i forhold til de ca. 4 mia. kr., der indgår i det samlede driftsbudget. Derfor er udgangspunktet for budgetforslag 2018-2021 uændret.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-09-2017
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.caseno17-1642_#4310587_v1_bilag 1 - omplaceringer og tillægsbevillinger - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311093_v1_bilag 2 - samlet oversigt - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311095_v1_bilag 3 - økonomiudvalget - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311096_v1_bilag 4 - læring og trivsel - br 3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4310592_v1_bilag 5 - pris x mændge læring og trivsel - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311097_v1_bilag 6 - aktiv hele livet - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4310595_v1_bilag 7 - pris x mængde aktiv hele livet - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311098_v1_bilag 8 - uddannelse og job - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4310597_v1_bilag 9 - pris x mængde uddannelse og job - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311099_v1_bilag 10 - klima og miljø - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311100_v1_bilag 11 - kultur og fritid - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4310620_v1_bilag 12 - liste over anlægsprojekter - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4310856_v1_bilag 13 - oversigt over grunde og ejendomme - br3 2017.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger - BR3 2017.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt - BR3 2017.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget - BR3 2017.pdf
Bilag 4 - Læring og Trivsel - BR 3 2017.pdf
Bilag 5 - Pris x Mændge Læring og Trivsel - BR3 2017.pdf
Bilag 6 - Aktiv hele livet - BR3 2017.pdf
Bilag 7 - Pris x Mængde Aktiv hele livet - BR3 2017.pdf
Bilag 8 - Uddannelse og Job - BR3 2017.pdf
Bilag 9 - Pris x mængde Uddannelse og Job - BR3 2017.pdf
Bilag 10 - Klima og Miljø - BR3 2017.pdf
Bilag 11 - Kultur og Fritid - BR3 2017.pdf
Bilag 12 - Liste over anlægsprojekter - BR3 2017.pdf
Bilag 13 - Oversigt over grunde og ejendomme - BR3 2017.pdf


103. Orientering om evaluering af Gran Fondo Denmark 2017

Orientering om evaluering af Gran Fondo Denmark 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
 1. orientering om evaluering af det internationale cykelløb Gran Fondo Denmark 2017 tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
I weekenden 12. og 13. august 2017 var Holbæk vært for det internationale cykelløb Gran Fondo Denmark 2017. Lørdag 12. august blev der kørt enkeltstart og søndag 13. august blev der kørt linjeløb. Om lørdag blev der desuden kørt en afdeling af U19 Demin Cup og om søndag blev der desuden kørt 3. afdeling af PostNord Cup.
 
Enkeltstarten havde udgangspunkt fra Torvet på Ahlgade i Holbæk med en rute ad Labæk, Munkholmvej, over Munkholmbroen og med vendepunkt efter Ryegaard Gods i Lejre Kommune. Linjeløbet startede samme sted om søndagen og kørte ad en rute gennem Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherreds kommuner.
 
Lokalområderne i St. Merløse, Svinninge og Jyderup havde gjort en ekstra indsats for at skabe en folkefest i deres respektive lokalområde ifm. linjeløbet om søndagen.
 
Kultur- og Fritidssekretariatet har udarbejdet et notat, der evaluerer arrangementet og samarbejdet med de forskellige samarbejdsparter.


Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-09-2017
Taget til efterretning.caseno16-54164_#4310107_v1_evaluering af gran fondo denmark 2017.pdf

Bilag

Evaluering af Gran Fondo Denmark 2017


104. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25. september 2017

Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25. september 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget tager følgende orientering til efterretning:
 
1. Status for discgolfbane i Svinninge.
Processen med at få etableret Disc Golf-banen i Svinninge er blevet forsinket både i løbet af vinteren/foråret (pga. for mildt vejr) samt sommeren pga. for meget regn. Seneste nyt er, at Vækst og bæredygtighed meget snart kan få fjernet de træer, der er nødvendige at fjerne, få dem skåret op og anvendt til flis på de passager, hvor banen skal ligge. Det betyder, at der endnu ikke er opsat nogen disc golf-stativer, men at initiativtagerne stadig arbejder fortrøstningsfuldt. De regner med at kunne etablere de første kurve i løbet af en måneds tid.
2. Status på MTB-spor i Dragerup skov.
Holbæk Cykelsport fra fået anlagt ca. 3 km. af MTB-sporet i Dragerup Skov. I alt bliver sporet ca. 5 km. langt. De har været udfordret af, at der skulle væsentlig flere tilladelser fra diverse myndigheder til, før de kunne gå i gang og fortsætte arbejder, end det var forudset fra starten. De gik i gang med anlægsarbejdet i påsken 2017. Vækst og Bæredygtighed har igangsat landzonesagsbehandlingen, og har kontakt med Kystdirektoratet, Miljøstyrelsen og Fredningsnævnet om yderligere tilladelser. Der kan køres på det anlagte spor, men der må ikke bygges forhindringer før tilladelserne er på plads.
3. Orientering om kulturinstitutioners generede omsætning lokalt baseret på kommunalt tilskud
4. Oversigt over de politiske puljer
5. Navnerettigheder på Holbæk Stadion


Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-09-2017
Taget til efterretning
O og Morten Bjørn Nielsen, V, kan ikke tage orienteringen om navnerettigheder på Holbæk Stadion til efterretning, og ønsker en særskilt sag herom.


caseno16-12377_#4311323_v1_navnerettigheder holbæk stadion.pdf
caseno16-12377_#4311350_v1_udvalgte kulturinstitutioner - fakta økonomi.pdf
caseno16-12377_#4312376_v1_puljeoversigt - kffu 25092017.pdf

Bilag

Navnerettigheder Holbæk Stadion
Udvalgte kulturinstitutioner - fakta økonomi
Puljeoversigt - KFFU 25092017


105. Drøftelse af Foreningen Rockbæks koncert på Filmtorvet i august 2017

Drøftelse af Foreningen Rockbæks koncert på Filmtorvet i august 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” og Projektudvalget for Vækst
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Foreningen Rockbæks koncert på Filmtorvet i august 2017 drøftes

Beskrivelse af sagen
Under udvalgets behandling af denne sag deltager bestyrelsesrepræsentanter fra Foreningen Rockbæk for at orientere om foreningens samlede resultat for koncertarrangement i 2017.
Til behandlingen af dette punkt deltager også Projektudvalget for Vækst.
 
Baggrund
Den 19. august 2017 afholdte Foreningen Rockbæk (foreningen) koncert på Filmtorvet i Holbæk.
 
Et flertal i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab bestående af B og O besluttede den 23. januar 2017 at investere 250.000 kr. i koncerten. Et mindretal bestående af V ville afsætte 500.000 kr. til koncertarrangementet. Foreningen havde søgt om et kommunalt tilskud på 500.000 kr.
 
Foreningen Rockbæk
Af foreningens vedtægter fremgår, at: ”Foreningens formål er at være dynamo for musikkoncertafholdelse og kulturelle arrangementer i Holbæk Kommune, hvor det eventuelle overskud har til formål at støtte individuelle nye talenters muligheder og udvikling indenfor kultur og rytmisk musik samt at støtte humanitært og alment velgørende initiativer”.

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 23. januar 2017: Punkt 14: Beslutning investering i kulturevent til Foreningen Dynamo Holbæk til koncert på Filmtorvet i august 2017

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-09-2017
Drøftet.


caseno15-2800_#4311242_v1_rockbæk evaluering 2017.pdf

Bilag

Rockbæk evaluering 2017


106. Drøftelse af FOX-festival 2017

Drøftelse af FOX-festival 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” og Projektudvalget for Vækst
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. Fox Festival 2017 drøftes

Beskrivelse af sagen
Under udvalgets behandling af denne sag deltager bestyrelsesrepræsentanter fra Foreningen 4440 Fox Festival for at orienterer om festivalens samlede resultat for 2017. Til behandlingen af dette punkt deltager også Projektudvalget for Vækst.
 
Baggrund
Den 26. – 27. maj 2017 afholdte Foreningen 4440 Fox Festival (foreningen) i Mørkøv sin første musikfestival på Rævebjerg i Mørkøv.
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab besluttede den 28. november 2016 at give et driftstilskud på 150.000 kr. til musikfestivalen. Projektudvalget for Vækst besluttede den 1. december 2016 at give driftstilskud til festivalen med 350.000 – dvs. i alt et kommunalt driftstilskud på 500.000 kr. Udover det kommunale driftstilskud havde foreningen yderligere ansøgt om en kommunal underskudsgaranti på 500.00 kr. Ansøgningen om underskudsgaranti blev ikke imødekommet af de to udvalg.
 
I foreningens budget for festivalen var foruden det kommunale driftstilskud indregnet 500.000 som foreningens egenkapital samt forventet bidrag fra sponsorer på 500.000 kr.
 
En del af foreningens koncept for festivalen var at understøtte det frivillige foreningsarbejde økonomisk, hvor foreningerne – både lokale og andre foreninger i kommunen - kunne tjene penge ved forskellige arbejdsopgaver i forbindelse med afviklingen af festivalen.
 
Foreningen 4440 Fox Festival
Foreningen er bygget om omkring et lokalt samarbejde mellem Mørkøv IF, Mørkøv Fodbold, Mørkøv KFUM, Mørkøv Handels-, Håndværker og Borgerforening, Mørkøv Hallens Støtteforening, Skamstrup Gymnastikforening samt Stigs Bjergby Beboerforening.

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 28.11.2016: Punkt 141: Beslutning om støtte til Fox Festival i Mørkøv
 
Projektudvalget for Vækst den 1. december 2016: Punkt 8: Beslutning om støtte til Fox Festival i Mørkøv
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 24. oktober 2016: Punkt 127: Drøftelse af Fox Festival og foreningssamarbejde i Mørkøv

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-09-2017
Drøftet.


caseno16-48864_#4312021_v1_evaluering af fox festival 2017. holbæk k. (002) endeligt bilag kffu 25.9.17.pdf.pdf
caseno16-48864_#4312110_v2_plakat foxfestival. 2017png.pdf

Bilag

Evaluering af Fox Festival 2017. Holbæk K. (002) endeligt bilag KFFU 25.9.17.pdf
Plakat FOXfestival. 2017png


107. Eventuelt

Eventuelt

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-09-2017
Intet.