UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

TRÆSKIBSLAUGETS KLUBHUS

STARTTIDSPUNKT

19-06-2017 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

19-06-2017 16:00:00


PUNKTER

81. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 19. juni 2017
82. Beslutning om opsigelse af driftstilskud til Viften
83. Drøftelse af samarbejdaftale med DGI Midt- og Vestsjælland
84. Orientering om status for organisering af foreningslivet i Holbæk Sportsby
85. Opsamling på studietur for Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"
86. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 19. juni 2017
87. Temadrøftelse om kystlivscenter i Holbæk
88. Eventuelt81. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 19. juni 2017

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 19. juni 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender dagsorden til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 19. juni 2017.


Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” holder møde den 19. juni 2017. Mødestart i TRÆSKIBSLAUGETS KLUBHUS, Midtermolen 3, Holbæk Gl. Havn, 4300 Holbæk. 
 
Program for mødet:
 
Kl. 13.00 – 14.00, Rundvisning på Gl. Havn, starter fra Midtermolen 3.
Kl. 14.00 – 15.30, Behandling af dagsordens punkter, 1. sal på Elværket
Kl. 15.30 – 17.00, Åbent temamøde for Byrådet om kystlivscenter og gl. havn
                              (1. sal på Elværket)
· Idéen bag kystlivscenteret og konkrete aktiviteter i 2017.
· Forskningsprojekt – ”Kultur som vækstgenerator”, med Holbæk kystlivscenter som case.
· Præsentation af maritim hjemmeside

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 19-06-2017
Godkendt.
82. Beslutning om opsigelse af driftstilskud til Viften

Beslutning om opsigelse af driftstilskud til Viften

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. driftstilskud til Viften opsiges med gældende varsel på 12 måneder

Beskrivelse af sagen
For at opnå besparelser på kultur- og fritids budget i 2018 opsiges driftsaftalen med den foreningsdrevne dagklub, Viften, i Vipperød.
 
Viften modtager et driftstilskud fra kultur og fritid. I 2017 er tilskuddet på 390.000 kr. Beløbet svarer til 5.569 kr. pr. indskrevne barn (10 – 14 år) i dagklubben. Driftsaftalen kan opsiges med 12 måneders varsel. Såfremt aftalen opsiges inden 30. juni 2017, vil der være en besparelse på kultur og fritids budget i 2018 på 200.000 kr.
 
Viften driver foruden dagklubben også en fritidsklub for børn og unge mellem 13- og 18 år på frivillig basis uden kommunalt driftstilskud. UngHolbæk Fritid og Forebyggelse har p.t. mulighed for klubtilbud i lokalområdet. Dog har der i nogen tid ikke været tilslutning til tilbuddet. Den 22. marts 2017 besluttede Udvalget ”Uddannelse og Job” en ny model for organisering af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse, som skal medvirke til, at de pædagogiske ressourcer hurtigt kan flyttes hen, hvor der er behov for dem og bringes i spil, der hvor de unge er. Det betyder, at UngHolbæk Fritid og Forebyggelse, hvis det efterspørges, med meget kort varsel kan understøtte og igangsætte klubaktivitet i lokalområde Vipperød.
 
Viften holder til i to kommunale lokaler i forbindelse med Vipperød Hallen; dels i et lokale i selve hallen og dels i et lokale i en tilbygning til hallen. Der er indgået en tidsbegrænset benyttelsesaftale på 20 år mellem Viften og Holbæk Kommune, hvor lokalerne stilles gratis til rådighed. Viften står selv for den indvendige vedligeholdelse samt rengøring. Endvidere står Viften for den udvendige vedligeholdelse af tilbygningen. Benyttelsesaftalen udløber 31. december 2021. I den gældende benyttelsesaftale er der ikke noget opsigelsesvarsel fra kommunens side. Viften kan således vælge at fortsætte sine aktiviteter i lokalerne uden kommunalt driftstilskud frem til 31. december 2021. Såfremt Viften ophører, tilfalder tilbygningen vederlagsfrit Holbæk Kommune.
 
I lokalområde Vipperød findes kommunal SFO2 på Kildedamsskolen henholdsvis afdeling Vipperød og afdeling Ågerup. Viftens dagklub henvender sig til samme målgruppe som den kommunale SFO2 – dvs. børn 10 – 14 år.
 
Fordelingen af indskrevne børn i henholdsvis Viften og den kommunale SFO2 fordeler sig således:
 
 
2013
2014
2015
2016
2017
Viften
106
70
63
70
70
Kommunal SFO2
(Ågerup og Vipperød)
47
61
85
97
92
 
Brugerbetalingen for Viften er 780 kr. pr. barn pr. md. på fuld tid – dvs. 5 dage om ugen. Viften har åben 11 måneder årligt. Den årlige brugerbetaling udgør således 8.580 kr.
 
Brugerbetalingen i den kommunale SFO2 udgør for 2017 (for 11 md.) 9.130 kr. pr. barn. Indtægten medgår til at finansiere den kommunale tildeling på 10.541 kr. pr. plads i SFO2.
 
Samlet nøgletal for Viften og den kommunale SFO2:
 
 
Viften
SFO2
Antal brugere 2017
70
92
Tilskud/tildeling
390.000 kr.
969.772 kr.
Forældrebetaling
600.000 kr.
839.960 kr.
Til drift
990.000 kr.
969.772
Kommunal drift
389.000 kr.
129.812 kr.
Udgift pr bruger
    5.570 kr.
    1.411 kr.
Kommunens udgifter til lokaledrift indgår ikke i ovenstående tal.

Økonomiske konsekvenser
Såfremt administrationens anvisning af besparelse med opsigelse af driftsaftale med Viften ikke besluttes, skal der findes kompenserende besparelser på kultur og fritids budget 2018.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 19-06-2017
Tiltrådt. For stemte V (Bjarne Kongsted), A, O og B. Imod stemte Morten Bjørn Nielsen. Morten Bjørn Nielsen finder ikke, at det økonomiske grundlag for SFO2 er ordentligt belyst. Der er ikke medregnet bygningsdrift samt udgifter til UngHolbæk i forbindelse med aftenåbent.


caseno12-34593_#2060868_v1_viften.pdf
caseno12-34593_#2501622_v1_benyttelsesaftale af 23.10.2002.pdf

Bilag

Viften
Benyttelsesaftale af 23.10.2002


83. Drøftelse af samarbejdaftale med DGI Midt- og Vestsjælland

Drøftelse af samarbejdaftale med DGI Midt- og Vestsjælland

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. udvalget drøfter udkast til flerårig samarbejdsaftale med DGI Midt- og Vestsjælland


Beskrivelse af sagen
Repræsentanter fra DGI Midt- og Vestsjælland præsenterede på udvalgsmødet 20. marts 2017 et oplæg til et flerårigt samarbejde med Holbæk Kommune. Efter mødet har begge parter arbejdet videre med et konkret oplæg til en samarbejdsaftale løbende fra medio 2017 til ultimo 2020.
 
Samarbejdsaftalen er baseret på en lang række konkrete, fælles tiltag inden for disse områder:
 
- Bevæg dig for livet
§ Senioridræt
§ Jump4fun (overvægtige og udsatte børn)
§ Outdoor
§ Gadeidræt
§ Kompetenceudvikling
- Holbæk Sportsby
- Events og aktiviteter på tværs
 
Mål i aftalen
I samarbejdsaftalen er der opsat en række konkrete mål om flere aktive borgere. Disse mål skal opnås i fællesskab med det frivillige foreningsliv og omfatter bl.a.:
- Der skal være 5% flere aktive i foreningerne i Holbæk Kommune ved udløbet af aftalen. Det svarer til 1.455 ny aktive borgere.
- Der skal være 1.000 nye motionsaktive borgere ved udløbet af aftalen.
 
Lokal forankring
Det er et vigtigt element i samarbejdsaftalen, at aktiviteterne er forankret i det lokale, frivillige foreningsliv. Derfor er samarbejdet med og støtten fra lokale foreninger af afgørende betydning.
 
Flere foreninger har allerede meddelt deres opbakning til samarbejdet:
- Vipperød Boldklub
§ Udvikling af fodboldaktiviteter i Jyderup
§ Aktiviteter for udsatte børn, 60+’ere
§ Aktiviteter med fokus på motion og sundhed
§ Klubudvikling
- Jyderup Boldklub
§ Udvikling af fodboldaktiviteter i Jyderup
§ Aktiviteter for udsatte børn, 60+’ere
§ Aktiviteter med fokus på motion og sundhed
§ Klubudvikling
- Svinninge Disc Golf Forening
§ Etablering og udvikling af disc golf-bane
§ Klubudvikling
- Holbæk Cykelsport
§ Etablering og udvikling af MTB-spor i Dragerup Skov
§ Klubudvikling
 
Testcenteret på Stenhus Gymnasium indtænkes i samarbejdet som et middel til at dokumentere de forskellige indsatser i de mange aktiviteter, der skal gennemføres.
 
I kultur- og fritidspolitikken, der blev vedtaget i 2016, er der lagt vægt på, at indsatserne i politikken skal arbejde på tværs af kerneområderne i Holbæk Kommune. Denne samarbejdsaftale er et eksempel på en udmøntning af kultur- og fritidspolitikken, hvor der investeres i kultur- og fritidsaktiviteter og -tiltag på tværs af de kommunale skel.
 
Relation til kultur- og fritidspolitikken
I forhold til kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab, understøtter samarbejdet bl.a. temaet ”Udsyn og oplevelse”. Under dette tema er der vedtaget en indsats, som hedder: ”Vi vil styrke koordinering, samarbejde og kommunikation udadtil og indadtil om kommunens aktører og events”.


Økonomiske konsekvenser
Forudsætningen for at aftalen kan indgås er, at Holbæk Kommune bidrager økonomisk til samarbejdsaftalen med DGI Midt- og Vestsjælland med 400.000 kr. årligt i budgetårene 2018, 2019 og 2020.


Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 19-06-2017
Drøftet.


caseno17-24110_#4225799_v1_holbæk cykelsport - støtteerklæring.pdf
caseno17-24110_#4228895_v1_vipperød boldklub - støtteerklæring.pdf
caseno17-24110_#4232030_v1_jyderup boldklub - støtteerklæring.pdf

Bilag

Holbæk Cykelsport - Støtteerklæring
Vipperød Boldklub - Støtteerklæring
Jyderup Boldklub - Støtteerklæring


84. Orientering om status for organisering af foreningslivet i Holbæk Sportsby

Orientering om status for organisering af foreningslivet i Holbæk Sportsby

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. orientering om status for organisering af foreningslivet i Holbæk Sportsby tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
Et bredt udsnit af idrætsforeningerne har sammen med repræsentanter fra Fonden Holbæk Sportsby, Ungdomsskolen, Sundhedscenteret m.fl. været inviteret til to foreningsmøder hhv. 19. april og 17. maj 2017. På møderne har der været fremlagt forslag til organisering af foreningernes og andre brugeres mulighed for inddragelse i beslutningsprocesser i Holbæk Sportsby, når den står færdigbygget og er klar til at tage i brug.
 
Foreningernes inddragelse bliver organiseret i henholdsvis et Brugerråd og et Forretningsudvalg.
 
Brugerrådet får en bred sammensætning af alle brugertyper og får som hovedopgave at fordele lokaletiderne i Holbæk Sportsby samt at være ansvarlig for retningslinjerne for anvendelsen af faciliteterne i Holbæk Sportsby. Brugerrådet samles to gange årligt.
 
Forretningsudvalget består af fem personer valgt af Brugerrådet. Deres hovedopgave er at være den daglige samarbejdspartner af brugere for Fonden Holbæk Sportsby og deres administration.
 
Holbæk Sportsby administreres efter sammen retningslinjer som de øvrige idrætshaller i Holbæk Kommune, hvilket betyder, at administrationsgrundlaget fra Kultur og fritid også er gældende for Holbæk Sportsby. De gældende regler for prioriteret tildeling af lokaler, som beskrevet i Administrationsgrundlaget, er gengivet i bilaget.
 
De to foreningsmøder har igen vist, at der er stor lyst og vilje til samarbejde mellem foreningerne for at få det optimale ud af Holbæk Sportsby. Der blev på møderne også drøftet en lang række andre samarbejdsmuligheder ud over dem, der handlede om brugerinddragelsen:
 
- Fælles administration
- Samarbejde om foreningsopgaver
- Arrangementer og events
- Sponsorer
- Fælles sportspsykolog/mentaltræner
 
Næste skridt i processen er, at Kultur- og Fritidssekretariatet finpudser de input foreningerne har givet på møderne og fastlægger de endelige retningslinjer for brugerinddragelsen.


Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 19-06-2017
Taget til efterretning.


caseno17-24104_#4221838_v1_dagsorden og bilag fra foreningsmøde 17maj2017.pdf

Bilag

Dagsorden og bilag fra Foreningsmøde 17. maj 2017


85. Opsamling på studietur for Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

Opsamling på studietur for Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
 
  1. der besluttes, at arbejde videre med tema: ”Samarbejde med Arkitektskolen og lokale maritime ressourcer”
  2. det besluttes, at arbejde videre med tema: ”Udvikling af klyngesamarbejde i lokalområder”
  3. der besluttes, at arbejde videre med tema: ”Nedsættelse af haludvalg”
  4. der besluttes, at arbejde videre med tema: ”Dialogmøde for alle kampsportsforeninger”
  5. der besluttes, at arbejde videre med tema: ”Alternative læringsrum”
  6. der besluttes, at arbejde videre med tema: ”Ny pulje til aktiviteter på havnen”

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” var den 23. – 24. maj 2017 på studietur til Fyn (Svendborg, Faaborg og Odense).
 
Sigtet med denne tur var at hente inspiration til de opstillede indsatser i byrådets nyligt vedtagne kultur- og fritidspolitik, herunder temaerne: ”Det god håndværk”, ”det maritime liv”, ”fællesskab, læring og dannelse” samt ”Natur, fritid og udeliv”. Programmet for studieturen er vedlagt som bilag til sagen.
 
Med inspiration fra denne studietur besluttes det, hvilke indsatser administrationen skal arbejdes videre med.
 
1) Samarbejde med Arkitektskolen og lokale maritime ressourcer
2) Udvikling af klyngesamarbejde i lokalområder
3) Nedsættelse af haludvalg
4) Dialogmøde for alle kampsportsforeninger
5) Alternative læringsrum
6) Ny pulje til aktiviteter på havnen
 
Alle indsatser er beskrevet i bilag til sagen.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 19-06-2017
Tiltrådt.


caseno17-25113_#4227435_v1_microsoft word - samarbejde med arkitektskolen_ (002).pdf.pdf
caseno17-25113_#4227432_v1_microsoft word - pulje til aktiviteter på havnen_ (002).pdf.pdf
caseno17-25113_#4227430_v1_microsoft word - nedsættelse af haludvalg_ (002).pdf.pdf
caseno17-25113_#4227426_v1_microsoft word - muligheder for klyngesamarbejder_ (002).pdf.pdf
caseno17-25113_#4227423_v1_microsoft word - dialogmøde for alle kampsportsklubber_ (002).pdf.pdf
caseno17-25113_#4227417_v1_microsoft word - alternative læringsrum_ (002).pdf.pdf

Bilag

Microsoft Word - Samarbejde med arkitektskolen_ (002).pdf
Microsoft Word - Pulje til aktiviteter på havnen_ (002).pdf
Microsoft Word - Nedsættelse af haludvalg_ (002).pdf
Microsoft Word - Muligheder for klyngesamarbejder_ (002).pdf
Microsoft Word - Dialogmøde for alle kampsportsklubber_ (002).pdf
Microsoft Word - Alternative læringsrum_ (002).pdf


86. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 19. juni 2017

Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 19. juni 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget tager følgende orientering til efterretning:
 
1. Vedrørende henvendelse fra Holbæk Firmaidræt
2. Vedrørende Holbæk B&I

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 19-06-2017
Taget til efterretning.
87. Temadrøftelse om kystlivscenter i Holbæk

Temadrøftelse om kystlivscenter i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Drøftelsessag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. udvalget drøfter planerne om et kystlivscenter i Holbæk gl. havn med afsæt i præsentationer på mødet.

Beskrivelse af sagen
Byrådet i Holbæk kommune har i budget 2017-2020 afsat 500.000 kr. årligt til udvikling af maritime aktiviteter i Holbæk havn, som er forankret i kulturområdet. Dette arbejde falder i 3 faser:
 
Fase 1:
I 2017 bliver de afsatte midler bl.a. brugt til at etablere en barkegryde og et tilhørende undervisningsforløb, en foredragsrække, et forskningsprojekt og en maritim hjemmeside.  Det overordnede formål med disse aktiviteter er at etablere rammerne og indholdet i den langsigtede ambition for et permanent kystlivscenter.
 
Fase 2:
I 2018-2020 intensiveres arbejdet med konkrete initiativer, som har til formål at styrke rammerne for den langsigtede ambition samt at fastlægge indholdet i et permanent kystlivscenter. Administrationen arbejder på at realisere 6 mio. kr. via fundraising til disse projekter.
 
Fase 3:
I år 2020+ arbejdes der på at realisere et permanent kystlivscenter i Holbæk. Kystlivscenteret vil være rammen for udvikling og formidling af skibshåndværk og vil markere Holbæk som et nationalt fokusområde for kystkultur. Der arbejdes med at realisere eksterne fondsmidler et permanent kystlivscenter i Holbæk.
 
Indhold i temadrøftelse den 19. juni
På udvalgsmødet vil de konkrete projekter i 2017 blive præsenteret sammen med visionen for et fremtidigt kystlivscenter. Formålet er at have en åben temadrøftelse om etableringen af et kystlivscenter med afsæt i følgende præsentationer:
 
- Vejen frem mod et kystlivscenter
- Ideen bag kystlivscenteret og konkrete aktiviteter i 2017
- Forskningsprojekt – ”Kultur som vækstgenerator” med Holbæk kystlivscenter
- Præsentation af maritim hjemmeside
 
Invitationen til de øvrige byrådsmedlemmer er vedlagt som bilag.
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Etablering af et kystlivscenter i Holbæk understøtter kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, som indeholder temaet ”Det maritime liv”. En del af dette tema er, at Holbæk havn skal være rammen for udvikling og formidling af skibshåndværk til fælles gavn for borgere, turister, erhvervsliv, uddannelser og skoler.  Havnen og fjorden og det gode håndværk skal markere Holbæk kommune som et nationalt videnscenter for skibshåndværk og kystkultur.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 19-06-2017
Drøftet.


caseno17-942_#4226292_v1_invitation til åben temamøde om kystlivscenter - invitation til åben temamøde om kystlivscenter.pdf.pdf

Bilag

invitation til åben temamøde om kystlivscenter - invitation til åben temamøde om kystlivscenter.pdf


88. Eventuelt

Eventuelt

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 19-06-2017
Intet.