UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.16, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

30-05-2017 16:45:00

SLUTTIDSPUNKT

30-05-2017 19:00:00


PUNKTER

66. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 30. maj 2017
67. Beslutning om tildeling af Aktivitetsprisen 2017 - Lukket punkt
68. Beslutning om drift af Kulturbus i 2018 og 2019
69. Beslutning om godkendelse af vedtægter for Holbæk Talentråd
70. Beslutning om individuel talentstøtte
71. Beslutning om til tilskud til kunst på Spirefestival 2017
72. Beslutning om tilskud til pilotprojekt om teater i folkeskolen
73. Beslutning om frigivelse af midler til udvikling af kystlivscenter
74. Beslutning om forlængelse af børneteaterordning på skolerne 2017/2018 og 2018/2019
75. Beslutning om frigivelse af tilskud til projekt "Grønne Hjerte" i Regstrup
76. Drøftelse og evaluering af studietur til Fyn
77. Drøftelse af status for initiativer i byrådsperioden 2014 - 2017
78. Drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, maj
79. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab den 30. maj 2017
80. Eventuelt66. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 30. maj 2017

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 30. maj 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender dagsorden til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 30. maj 2017.


Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” holder temamøde og ordinært møde den 30. maj 2017.
 
Kl. 15.00 – 16.30 Temamøde med Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” i stor mødesal på Holbæk Bibliotek, Nygade 9-13, 4300 Holbæk, med særskilt dagsorden.
Kl. 16.45 – 19.00 Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” holder ordinært møde i mødelokale 0.16, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.  

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2017
Godkendt.
67. Beslutning om tildeling af Aktivitetsprisen 2017 - Lukket punkt
68. Beslutning om drift af Kulturbus i 2018 og 2019

Beslutning om drift af Kulturbus i 2018 og 2019

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag.


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender tilskud til drift af Kulturbus med 130.000 kr. i 2018 og 130.000 kr. i 2019. Beløbet finansieres med restbudgettet fra den tidligere tilskudsordning til ”natur/kultur-buskort” til folkeskolerne i Holbæk Kommune.


Beskrivelse af sagen
Museum Vestsjælland søger Holbæk Kommune om bidrag til drift af Kulturbussen – en fælles transportløsning - der har sikret skoleklasser fra Midt- og Vestsjælland nem, sikker og gratis transport til en række museer siden efteråret 2014 og frem til udgangen af 2017.
 
Den hidtidige drift af Kulturbussen er finansieret af Nordea-Fonden i projektperioden 2014 – 2017.
 
Efter projektperiodens udløb søger Museum Vestsjælland om bidrag til forsat drift af Kulturbussen fra kommunerne Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø og Lejre.
 
Holbæk Kommune søges om bidrag i
 
- 2018 med 130.000 kr. og
- 2019 med 130.000 kr.
Beløbene er pristalsreguleret i forhold til udgifterne i 2017.
 
Ud over at Museum Vestsjælland søger kommunale bidrag på 638.540 kr., finansieres 356.050 kr. af Kulturregion Midt og Vestsjælland, sponsorater og egenfinansiering fra institutionerne.
 
Den samlede udgift til Kulturbussen er i budget 2017 på 994.590 kr. 
 
Museum Vestsjælland oplyser, at med fælles bidrag til kulturbussen sikres bedre udnyttelse af regionens kulturinstitutioner og bedre tilbud til skolerne. Kulturinstitutionerne bliver tilgængelige for langt flere skolebørn og skolerne kan udnytte kulturinstitutionerne på tværs af kommunegrænserne.
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Bidrag til driften af Kulturbussen understøtter kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, som indeholder temaet ”kreative miljøer”. Under dette tema er
der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil sikre, at alle børn fra dagtilbud til udskoling møder et bredt udsnit af kunstneriske genrer og håndværksfag med fokus på stedbundne, kreative miljøer”.

Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommunes bidrag til Kulturbussen kan finansieres af restbudgettet fra den tidligere tilskudsordning til ”natur/kultur-buskort” til folkeskolerne i Holbæk Kommune.  


Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2017
Godkendt.


caseno12-46158_#4203899_v1_kulturbusbudget 2018 og 2019.pdf
caseno12-46158_#4203864_v1_ansøgning om bidrag til kulturbus 2018 og 2019.pdf

Bilag

Kulturbusbudget 2018 og 2019
Ansøgning om bidrag til Kulturbus 2018 og 2019


69. Beslutning om godkendelse af vedtægter for Holbæk Talentråd

Beslutning om godkendelse af vedtægter for Holbæk Talentråd

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. vedtægter for Holbæk Talentråd godkendes.


Beskrivelse af sagen
Talentrådet godkendte oplæg til vedtægter for Holbæk Talentråd på mødet den 2. maj 2017, med henblik på efterfølgende godkendelse af Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Talentrådet blev oprettet i 2012 og har efter en 3-årig forsøgsperiode udarbejdet en talentstrategi der sigter på at støtte både talentmiljøer og individuel talentstøtte.
 
Set i lyset af Talentrådets arbejde er der nu udarbejdet egentlige vedtægter for Talentrådet i Holbæk Kommune.
 
Fagmiljøerne indenfor talent er ikke udtømmende. Derfor vil Talentrådet, med godkendelsen af vedtægten, kunne selvsupplere Talentrådet med yderligere 3 medlemmer i forhold til de nuværende 7 medlemmer i Talentrådet.
 
Selvsuppleringen er med sigte på, at Talentrådet kan inddrage yderligere relevante fagmiljøer i Talentrådets arbejde.
 
Talentrådets nuværende sammensætning på 7 medlemmer består af følgende:
 
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken.
Talentrådets vedtægter understøtter kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i
Fællesskab”, som indeholder temaet ”kreative miljøer”. Under dette tema er
der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil samarbejde med Talentrådet om at udvælge og støtte konkrete miljøer og styrke partnerskaber mellem kulturinstitutioner, foreninger, erhvervsliv, skoler og uddannelse”.

Øvrige konsekvenser
Med Talentrådets sammensætning bestående af repræsentanter fra fagmiljøerne samt det lokale erhvervsliv, giver det Talentrådet muligheder for at få medfinansieret Talentrådets arbejde.
 
I forbindelse med screeningsopgaverne er der indgået partnerskabs aftale med Sparekassen Sjælland om
- 80.000 kr. til screening billed- og scenekunstmiljøerne og
- 150.000 kr. til screeningen af idræts- og talentmiljøer.

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Kultur og Fritid godkendte den 27. februar 2012 oprettelsen af Talentråd i Holbæk Kommune.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2017
Godkendt.


caseno12-14427_#4187660_v1_vedtægter holbæk talentråd 21042017.pdf

Bilag

Vedtægter Holbæk Talentråd 21042017


70. Beslutning om individuel talentstøtte

Beslutning om individuel talentstøtte

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Talentrådets indstillinger af individuel talentstøtte godkendes.


Beskrivelse af sagen
Talentrådet indstillede på mødet den 2. maj 2017 ansøgninger til individuel talentstøtte.
 
Ansøgningerne har Talentrådet vurderet med baggrund i kriterier for ansøgning om individuel talentstøtte.
 
Der er modtaget 11 ansøgninger fordelt med 10 til sport/idræt og 1 til billedkunst.
 
Talentrådet besluttede, at indstille følgende aktiviteter (8 ansøgninger):
 
- Billedkunst støttes med 10.000 kr. til et højskoleophold
- Landevejscykling støttes med 6.400 kr. til træningsprogram og test
- Atletik støttes med 14.400 kr. til deltagelse i internationalt stævne
- Dressurridning støttes med 5.000 kr. til undervisning
- Basketball støttes med 15.100 kr. til træningslejr
- Skydning støtte med 10.000 kr. til udstyr
 
Talentrådet ønsker yderligere oplysninger til 1 ansøgning før indstilling træffes.
 
Talentrådet kunne ikke imødekomme 2 ansøgninger med begrundelserne
 
 1. ansøger har i forvejen en betydelig sponsoraftale.
 2. ansøger har ikke bopæl i Holbæk Kommune jævnfør tildelingskriterierne. Talentrådet vurderer imidlertid, at der er et talent som har niveau til at kunne modtage støtte, hvorfor der opfordres til, at ansøge igen indsender en ansøgning ifald ansøger igen måtte få hjemadresse i Holbæk Kommune.
 
Kriterierne for individuel talentstøtte er følgende:
 
· Primært være mellem 13 og 22 år, dog kan yngre under særlige omstændigheder komme i betragtning.
· Være bosiddende i Holbæk Kommune på tildelingstidspunktet.
· Besidde specielle evner indenfor det ansøgte felt og samtidig vise vilje og evne til at udvikle disse potentialer yderligere
· Være indstillet på at indgå i et udviklingsperspektiv som rækker 2 – 3 år frem.
· Indstilles til støtte af træner/fagperson/coach (man kan ikke indstille sig selv eller sine børn)
· Medsende en udtalelse fra lærer/skole/uddannelsesinstitution mv.
· Redegøre for, hvordan man tænker at kunne inspirere andre i forhold til sit talent og dermed bidrage og indgå aktivt i kommunens kulturelle/sportslige liv eller på anden måde understøtte kommunens talentstrategi.

Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Talentrådets individuelle talentstøtte understøtter kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, som indeholder temaet ”kreative miljøer”. Under dette tema er
der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil samarbejde med Talentrådet om at udvælge og støtte konkrete miljøer og styrke partnerskaber mellem kulturinstitutioner, foreninger, erhvervsliv, skoler og uddannelse”.

Økonomiske konsekvenser
Talentrådet har afsat 100.000 kr. til støtte af individuelle talentansøgninger.


Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2017
Godkendt.


caseno12-14427_#4199605_v1_oversigt over ansøgninger 18 april 2017- med opdeling og bevilling uden navne.pdf.pdf

Bilag

Oversigt over ansøgninger 18 april 2017- med opdeling og bevilling uden navne.pdf


71. Beslutning om til tilskud til kunst på Spirefestival 2017

Beslutning om til tilskud til kunst på Spirefestival 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der gives et tilskud på 35.000 kr. til realisering af kunst på Spirefestival 2017 på Tuse Næs.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning fra Huset på Næsset, som anmoder om kommunalt tilskud til fire udvalgte kunstprojekter på Spirefestival 2017.
 
Spirefestival er et alternativ til den gængse festivaloplevelse, idet festivalen præsenterer vækstlag inden for musik, men også indenfor billede- og installationskunst, litteratur, video og performance. I 2017 deltagere over 50 kunstnere på Spirefestival.
 
Spirefestival er en non-profit festival, der foruden at dyrke alsidig kunst også inddrager lokalsamfundet og de naturskønne rammer, som findes 12km fra Holbæk på Tuse Næs.
 
Selve festivalen er organisatorisk forankret i Huset på Næsset. Spirefestivalens indtægt genereres udelukkende på baggrund af billetsalg og mad solgt på festivalen.
 
De fire udvalgte kunstprojekter er:
 
 
Vedhæftet er beskrivelse af de fire udvalgte kunstprojekter samt et budget for det samlede kunstprojekt.

Økonomiske konsekvenser
Det samlede budget for kunstprojektet på Spirefestival 2017 er på 107.570 kr.  Heraf bidrager Spirefestival med en egenfinansiering på 72.500 kr. hvorfor der søges om et kommunalt tilskud til den resterende finansiering.
 
Et tilskud på 35.000 kr. kan finansieres via Eventpuljen, som før behandlingen af denne sag, havde en restsaldo på 220.000 kr.
 
Administrationen henleder opmærksomheden på byrådets beslutning af 19. april
2017 vedrørende budgetrevision 1, hvor byrådet besluttede at udvise tilbageholdenhed i forbrug af politiske afsatte uforbrugte puljemidler.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2017
Godkendt.


caseno17-21255_#4606223_v1_vs udkast til ansøgning - budget 2017 (1).pdf.pdf
caseno17-21255_#4606221_v1_vs udkast til ansøgning - bilag1_beskrivelse_af_værker.pdf.pdf

Bilag

Budget, kunstprojekter på Spirefestival 2017
Beskrivelse af kunstværker på Spirefestival 2017


72. Beslutning om tilskud til pilotprojekt om teater i folkeskolen

Beslutning om tilskud til pilotprojekt om teater i folkeskolen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der tages stilling til hvorvidt der skal ydes et tilskud på 50.000 kr. til Holbæk Teater til pilotprojektet ”Tæt på”, som i samarbejde med Vipperød Skole har til formål at bruge scenekunsten som udviklende redskab til at håndtere problematikker i skolelivet for elever og klassefællesskabet.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Teater har ansøgt om et tilskud på 50.000 kr. til et pilotprojekt om at inddrage scenekunst i folkeskolen.  Udvalget skal beslutte, om der skal gives tilskud til projektet.
 
Projekt ”Tæt på” er et pilotprojekt, som skal afprøve scenekunsten som et redskab til at hjælpe eleverne til at håndtere gængse problematikker både hos den individuelle elev og hos fællesskabet som led i skolelivet.
 
Projektet tager udgangspunkt i elevernes behov og hverdag i folkeskolen. Ambitionen er, at eleverne via scenekunsten vil opnå bedre kropsbevidsthed, styrke deres nærvær, blive bedre til at forstå dem selv og deres væren i verden. Desuden kan forløbene hjælpe eleverne med at håndtere konflikter, blive bedre til fremlæggelse, eksamen og generel præstation.
 
Det konkrete pilotprojekt er skabt i samarbejde med Kildedamsskolen afd. Vipperød, hvor 4,6,7,8 og 9 klasse vil blive inddraget. Pilotprojektet bliver gennemført i perioden 15. september 2017 – 30. marts 2018.
 
Projektet indeholder 4 sideløbende forløb:
 
Forløb 1. Drama, teater og skuespil
Forløb 2. Dramatisk kommunikation og præsentation
Forløb 3. Sæt kreativiteten fri
Forløb 4. Konfliktløsning - Mød/kend din næste
 
En uddybende beskrivelse af forløb og det samlede projekt kan ses i vedlagte projektbeskrivelse samt budget.
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
understøtter kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, som
indeholder temaet ”Kreative Miljøer”. Under dette tema er der vedtaget følgende indsatser:
 

Økonomiske konsekvenser
Det samlede budget for pilotprojektet er 182.000 kr. Holbæk Teater har søgt forskellige fonde om finansiering og afventer svar på disse ansøgninger.  Der ansøgt om i alt 300.000 kr. idet projektet vil blive udvidet, såfremt der gives tilsagn udover 182.000 kr.
 
Et kommunalt tilskud på 50.000 kr. kan finansieres via puljen ”øvrige kulturelle opgaver, som før behandling af denne sag havde en restsaldo på 131.000 kr.
 
Administrationen henleder opmærksomheden på byrådets beslutning af 19. april
2017 vedrørende budgetrevision 1, hvor byrådet besluttede at udvise
tilbageholdenhed i forbrug af politiske afsatte uforbrugte puljemidler.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2017
Godkendt.


caseno11-81486_#4200048_v1_projektbeskrivelse tæt på - vipperød skole.pdf
caseno11-81486_#4200046_v1_budget; projekt tæt på - vipperød skole.pdf

Bilag

Projektbeskrivelse "Tæt på - Vipperød skole"
Budget; Projekt "Tæt på - Vipperød Skole"


73. Beslutning om frigivelse af midler til udvikling af kystlivscenter

Beslutning om frigivelse af midler til udvikling af kystlivscenter

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærsgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der sker en frigivelse af de resterende 60.000 kr. af de i alt 500.000 kr. afsat i budget 2017 til styrkelse af den maritime udvikling i Holbæk Havn. De frigivne midler skal anvendes til udvikling af et kystlivscenter i Holbæk.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede i 2016 at styrke det maritime liv i Holbæk. Derfor har byrådet afsat 500.000 kr. årligt i budgetårene 2017-2020 til styrkelse af den maritime udvikling i Holbæk Havn.
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” besluttede den 23. januar 2017 at frigive i alt 440.000 kr. til realisering af 5 konkrete udviklingsaktiviteter i 2017 – fx etablering af en barkegryde.
 
Nu ønskes de resterende 60.000 kr. frigivet, så der kan arbejdes videre med at realisere et midlertidigt kystlivscenter i Holbæk i 2018-2020. Det midlertidige kystlivscenter skal skabe erfaringer og danne grundlag for et permanent kystlivscenter i Holbæk på længere sigt.
 
Etableringen af et kystlivscenter er en tværgående investering, som indebærer etablering af læringstilbud til folkeskolen, samarbejde med EUC, formidling af kulturarv og kulturtilbud og aktivering af havnemiljøet til gavn for borgere og besøgende, videreudvikling af en fælles identitet som en by i tæt sammenspil med fjorden og det maritime liv.
 
Arbejdet med at etablere et kystlivscenter i Holbæk er bl.a forankret i frivillige ildsjæle.  Det er nødvendigt at intensivere brugen af disse kompetencer. Derfor er der behov for at frikøbe disse ressourcer.
 
Konkret vil de 60.000 kr. blive anvendt til:
- Udarbejdelse af idegrundlag og planlægning af elementer i et midlertidigt kystlivscenter
- Udarbejdelse af business case for kystlivscenter
- Etablering af organisatoriske rammer til forankring af kystlivscenter
- Afdækning af potentielle samarbejdsmuligheder / Inspirationstur i Danmark og Norge
 
Til orientering er Holbæk Kommune i indledende, uformel dialog med fonde om et muligt samarbejde i forhold til den langsigtede realisering af et kystlivscenter.
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Arbejdet med at realisere et kystlivscenter understøtter kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, som indeholder temaet ”Det maritime liv”. Under dette tema er der vedtaget en indsats, som hedder: ”Vi vil fremme samarbejdet mellem nationale, regionale og internationale aktører, uddannelser og erhvervsliv, så der skabes vækst i havnemiljøet.” Desuden er der vedtaget følgende indsats: ”Vi vil udvikle havneområdet og skabe nye
mødesteder.”

Sagshistorik, henvisninger
KFFU: 23.01.2017: beslutning om frigivelse af midler til maritime aktiviteter i 2017

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2017
Godkendt.


caseno17-942_#4611530_v1_fwd to do kystlivstiltag 2017, 2 x budget - budget2.2017 (1).pdf.pdf

Bilag

budget 2017 (temporært kystlivscenter)


74. Beslutning om forlængelse af børneteaterordning på skolerne 2017/2018 og 2018/2019

Beslutning om forlængelse af børneteaterordning på skolerne 2017/2018 og 2018/2019

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. det besluttes at forlænger børneteaterordningen på kommunens skoler for en to-årig periode og bevilger 160.000 kr. i skoleåret 2017/2018 og 160.000 kr. i skoleåret 2018/2019


Beskrivelse af sagen
Det overordnede formål med børneteaterordningen er:
 
 
Børneteaterordningen sikrer, at 1/3 del af eleverne oplever teater hvert år. Der er nedsat et koordinerende udvalg, som bl.a. står for køb af forestillinger på den årlige Børneteaterfestival og på baggrund af konkrete ønsker fra skolernes teaterkontaktlærere. Kontaktlærerne informerer og evaluerer på skolerne. Der afholdes to årlige møder hos Teatret Fair Play, hvor kontaktpersonerne deltager. Her aftales rammerne for årets teatertilbud.
 
Budget
Indkøb af forestillinger 2017/2018
160.000 kr.
Indkøb af forestillinger 2018/2019
160.000 kr.
Total
320.000 kr.
 
Efter indkøb og afvikling af forestillinger opnås der statslig refusion på 50 % udgiften til forestillingerne. Der refunderes derfor 160.000 kr. fra staten ligeligt fordelt i årene 2018 og 2019.
 
Der er tale om en reduktion af børneteaterordningen med 40.000 kr. fra skoleåret 2016/2017, hvor der blev bevilget 200.000 kr. Børnekulturpuljen reduceres med 40.000 kr. i 2018.
 
Beslutning om børneteaterordningen er en forlængelse af en eksisterende ordning.  
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Forlængelsen af børneteaterordningen understøtter kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, som indeholder temaet ”Udsyn og oplevelse”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder ”Vi vil prioritere, at alle store kulturbegivenheder bliver formidlet til børn og unge” samt indsatsen ”Vi vil øge tilgængeligheden, så oplevelserne kommer ud til borgere i alle aldre over hele kommunen”.


Økonomiske konsekvenser
Der søges midler til indkøb af teaterforestillinger til skolerne. Midlerne finansieres via Børnekulturpuljen med 160.000 kr. i 2018 og 160.000 kr. i 2019. Der er endnu ikke disponeret nogen midler i de to år.


Lovgrundlag – link
I henhold til teaterlovens § 25 refunderer staten 50 % af kommunens udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.


Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2017
Godkendt.
75. Beslutning om frigivelse af tilskud til projekt "Grønne Hjerte" i Regstrup

Beslutning om frigivelse af tilskud til projekt "Grønne Hjerte" i Regstrup

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. det tidligere bevilgede tilskud på 50.000 kr. til projekt ”Grønne Hjerte” frigives til udbetaling


Beskrivelse af sagen
På møde 25. januar 2016 besluttede Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” at bevilge 50.000 kr. til Holbæk- og Regstrup Baptistspejdernes projekt ”Grønne Hjerte”.
 
Bevillingen blev givet under forudsætning af, at Holbæk- og Regstrup Baptistspejderne fundraisede yderligere 1.000.000 kr. til projektet.
 
Spejderne oplyser, at de i projektforløbet af opnået rabatter på materialeindkøb, hvorfor det har vært muligt at nedskrive det samlede budget for projektet. Det er nu lykkedes at fundraise i alt 926.000 kr. til projektet og der ligger en ansøgning hos Sparekasse Sjælland, som spejderne afventer svar på.
 
På baggrund af dette anbefales det at frigive det bevilgede tilskud.
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Støtte til projekt ”Grønne Hjerte” understøtter kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, som indeholder temaet ”Natur, fritid og udeliv”. Under dette tema er der vedtaget to indsatser som hedder ”Vi vil udnytte vores fjord og natur til at understøtte rekreative oplevelser” samt ”Vi vil understøtte etablering af faciliteter, som lokalområderne tager initiativ til”.


Økonomiske konsekvenser
Frigivelse af tilskuddet har ingen økonomiske konsekvenser, da det tidligere er bevilget.


Sagshistorik, henvisninger
25. januar 2016: Beslutning om tilskud til projekt ”Grønne Hjerte” i Regstrup.


Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2017
Godkendt.
76. Drøftelse og evaluering af studietur til Fyn

Drøftelse og evaluering af studietur til Fyn

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. drøfter og evaluerer den gennemførte studietur til Fyn i dagene 23.-24. maj 2017


Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” var i dagene 23.-24. maj 2017 på en studietur til Svendbog og Faaborg, hvor udvalget bl.a. oplevede følgende:
 
- Havnemiljøet i Svendborg
- Fremtidsfabrikken
- Frederiksøen (kulturhus og tidligere værft)
- Svendborg Gymnastikforening (udviklingsforløb og klubdrift)
- FilmFyn (investering i kultur)
- Film- og kulturhuset HELIOS
- Vækst, turisme og branding i Faaborg
- Odense Sportscentrum
 
Med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer udvalget fik på studieturen, drøftes udbyttet og de potentielle nye tiltag, der kan iværksættes i forlængelse heraf.


Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2017
Drøftet. Udvalget får forelagt et oplæg på næste møde.
77. Drøftelse af status for initiativer i byrådsperioden 2014 - 2017

Drøftelse af status for initiativer i byrådsperioden 2014 - 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Drøftelsessag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. udvalget drøfter om udkastet til et statusoverblik over initiativer, der er iværksat i byrådsperioden 2016-2017, er fyldestgørende eller skal suppleres med yderligere aktiviteter.


Beskrivelse af sagen
Byrådet skal på byrådets sommerseminar den 22. juni 2017 drøfte et statusoverblik over vedtagne initiativer i byrådsperioden 2014-2017. Overblikket fra de forskellige udvalg bliver fremlagt af udvalgsformændene. Initiativerne er politikker og strategier, men kan også være f.eks. større projekter, tiltag eller omstillingsgrupper, som har haft stor betydning for udvalget. Det samlede statusoverblik er tiltænkt det kommende byråd, og skal sammen med anbefalinger fra Projektudvalget for Vækst og Projektudvalget for Lokal Udvikling overleveres til det nye byråd. Formålet er, at det nye byråd får et overblik over de væsentligste politiske initiativer i denne byrådsperiode som et afsæt for deres arbejde i byrådsperioden 2018-21.
 
Som indledende arbejde har administrationen samlet en status i overskrifter. Udvalget bedes drøfte:
Som forberedelse til drøftelse og forslag til indhold til oplægget på sommerseminaret bedes udvalget drøfte:
 
Overblik over aktiviteterne i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
  • Brorfelde Observatorium (2014).
  • Friluftsbadet Ugerløse (2014) Skibsværftet i Holbæk (2014)
  • Anlægsbevilling til renovering af tag og facader på Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41, 4360 Kirke Eskilstrup (2015).
  • Anlægsbevilling til renovering af tag på både Vipperødhallen og tilhørende cafeteria bygning (2016).
  • Istandsættelse af skulptur(springvand) og beplantning af plantekummer - Jernbanevej 6 i Holbæk (2016).
  • Frigivelse af anlægsmidler fra halpuljen 2016 (2016).
  • Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Tuse Idrætsanlæg (2016).
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2017
Drøftet, idet eventstrategi og Drama College tilføjes overblikket over aktiviteter.
78. Drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, maj

Drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, maj

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Drøftelsessag.

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Udvalget fortsætter drøftelser, og anviser løsninger på budgetudfordringen på udvalgets ressortområde i budget 2018-2021.

 

Beskrivelse af sagen
Udvalgenes opgave i forbindelse med budgetlægningen
Det fremgår af den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde deres andel af budgetforslag 2018-2021.
 
Udvalget skal indenfor den økonomiske ramme lave et forslag til budget 2018 for de politikområder, som udvalget har ansvaret for. Rammen må ifølge de 12 styringsprincipper for økonomistyring ikke overskrides. Hvis udvalget har merudgiftsdrivende ønsker på et område, skal udvalget selv anvise finansiering. Udvalget skal også anvise finansiering til eventuelle merudgifter grundet den demografiske udvikling, lovændringer eller andre årsager.
 
Udvalgene skal arbejde med politiske prioriteringer - effektiviseringer, arealoptimering, og servicejusteringer - alt sammen indenfor de økonomiske rammer, som byrådet har besluttet.
 
Det forslag hvert udvalg laver for budget 2018 inden sommerferien, bliver baggrunden for byrådets efterfølgende forhandlinger om budget 2018 efter sommerferien.
 
Ovennævnte retningslinjer gælder alle de stående udvalg, undtagen Udvalget ”Uddannelse og Job”, fordi hovedparten af forsørgelsesudgifterne er konjunkturfølsomme. Her skal der arbejdes med ambitiøs og realistisk budgetlægning, hvilket kan resultere i at rammen bliver overskredet. Efter sommerferien, senest ved 2. behandlingen af budgettet skal det eventuelle behov for ekstra budget finansieres.
 
Udvalgets møde i maj
 
På mødet i maj foregår de sidste drøftelser af budget 2018, inden udvalgsformændenes fremlæggelse af udvalgets andel af budget 2018 på byrådets sommerseminar den 22. juni.
 
Udvalget drøfter den samlede udfordring for budget 2018 på udvalgets ressortområde, og der findes løsninger på alle eventuelle overskridelser af udvalgets budgetramme (fra pris x mængde ændringer, lovændringer mv.), samt løsninger på tidligere besluttede budgetreduktioner.
 
Løsninger/reduktioner skal have et så konkret indhold som muligt, så der fremgår hvorledes besparelsen realiseres, og hvor stor en reduktion der forventes.

 

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2017
Drøftet.
79. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab den 30. maj 2017

Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab den 30. maj 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget tager følgende orienteringer til efterretning:
 
1. Status på discgolfbane i Svinninge.
2. Skoleformidling om kunstværket "Abrahams børn"
3. Stubmøllen i Strandparken.


Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2017
Taget til efterretning.


caseno16-12377_#4203930_v1_undervisningsmateriale i holbæk udgave abrahams børn.pdf

Bilag

Undervisningsmateriale i holbæk udgave "abrahams børn"


80. Eventuelt

Eventuelt

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2017
Intet.